Документ z0923-05, перша редакція — Прийняття від 10.08.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2005 N 328
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2005 р.
за N 923/11203

Про затвердження Змін та доповнень
до наказу Державної податкової адміністрації
України від 21.06.2001 N 253 "Про затвердження
Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами),
та Порядку направлення органами державної податкової
служби України податкових повідомлень платникам
податків, затвердженого цим наказом

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), у зв'язку з набранням чинності
Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV ( 2505-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" та з
метою визначення єдиного порядку направлення органами державної
податкової служби податкових повідомлень платникам податків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 )
"Про затвердження Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами), та Порядку направлення
органами державної податкової служби України податкових
повідомлень платникам податків, затвердженого цим наказом, що
додаються.
2. Директору Департаменту контрольно-перевірочної роботи
Довгалю С.О. в установленому порядку подати ці Зміни та доповнення
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику Управління справами Рахубі А.М. у п'ятиденний
термін від дня державної реєстрації Змін та доповнень забезпечити
їх тиражування та надсилання державним податковим органам усіх
рівнів.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Горбанського Б.М.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
В.о. Міністра фінансів України А.А.Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
10.08.2005 N 328
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2005 р.
за N 923/11203

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до наказу Державної податкової адміністрації
України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 )
"Про затвердження Порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових
повідомлень платникам податків", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 06.07.2001
за N 567/5758 (із змінами), та Порядку направлення
органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків,
затвердженого цим наказом

1. У наказі:
1.1. Заголовок після слів "платникам податків" доповнити
словами "та рішень про застосування штрафних (фінансових)
санкцій".
1.2. Преамбулу після слова "впровадження" доповнити словами
"Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ); після слів "цільовими фондами" доповнити словами
"Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та
інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної
податкової служби України надано право застосовувати штрафні
(фінансові санкції)".
1.3. У пунктах 1, 2 слова "Порядок направлення органами
державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків" ( z0567-01 ) замінити словами "Порядок
направлення органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків та рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій".
2. У Порядку:
2.1. Назву викласти у такій редакції: "Порядок направлення
органами державної податкової служби України податкових
повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій" із відповідною зміною у відмітках до
додатків.
2.2. У розділі 1:
2.2.1. Пункт 1.1 після слів "в Україні" доповнити словами
"Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та
інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної
податкової служби України надано право застосовувати штрафні
(фінансові санкції)". 2.2.2. Пункт 1.2 після слів "податкові повідомлення"
доповнити словами "та рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, які направляються відповідно до розділу 7
цього Порядку".
2.3. У розділі 2: 2.3.1. Пункт 2.1 після слів "(обов'язкові платежі)" доповнити
словами "неподаткові доходи", після слів "штрафні санкції"
доповнити словосполученням "у тому числі особи, які відповідно до
чинного законодавства мають статус податкових агентів". 2.3.2. У пункті 2.2 слова "* Відповідно до законів України"
замінити словами "* Відповідно до законодавчих актів, контроль за
виконанням яких покладено на податкові органи". 2.3.3. У пункті 2.4 після слів "нормативно-правовими актами"
додати слова "а також відповідно до законодавчих актів, якими
надано право податковим органам застосовувати штрафні (фінансові)
санкції". 2.3.4. Абзац перший пункту 2.6 викласти у такій редакції: "2.6 податкове повідомлення-рішення (далі - податкове
повідомлення) - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого перевищення (заниження) бюджетного
відшкодування або відмови у наданні бюджетного відшкодування, а
також обов'язку платника податків:". 2.3.5. Додати пункт 2.7 такого змісту: "2.7. рішення про застосування штрафних (фінансових)
санкцій - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого порушення (крім порушення правил
оподаткування), яке приймається відповідно до законодавчих актів,
якими надано право податковим органам застосовувати штрафні
(фінансові) санкції". У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.9 вважати відповідно пунктами
2.8 - 2.10.
2.4. У розділі 3: 2.4.1. У пункті 3.1: 2.4.1.1. Абзац перший після слів "розрахунок суми податкового
зобов'язання" доповнити словами "(визначає суму бюджетного
відшкодування ПДВ)".
2.4.1.2. Додати підпункт "ґ" такого змісту: "ґ) якщо за наслідками перевірки податковий орган виявляє
невідповідність суми бюджетного відшкодування ПДВ сумі, заявленій
у податковій декларації;". У зв'язку з цим підпункт "ґ" вважати підпунктом "д". 2.4.2. У пункті 3.2: 2.4.2.1. Абзац перший після слів "здійснює розрахунок суми
(донараховує суму) податкового зобов'язання" доповнити текстом
"(визначає суму бюджетного відшкодування ПДВ)". 2.4.2.2. Абзац шостий вилучити. У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим, а
додатки 6 - 8 вважати відповідно додатками 5 - 7 з відповідною
зміною посилання на них у тексті Порядку ( z0567-01 ). 2.4.2.3. Абзац шостий викласти у такій редакції: "за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 1"), у тому числі у разі,
якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки
відшкодовані платнику податку;". 2.4.2.4. Додати два абзаци такого змісту: "за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 2"); за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні
бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В 3")". 2.4.3. У пункті 3.3: 2.4.3.1. Абзац другий вилучити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим. 2.4.3.2. Абзац другий викласти у такій редакції: "На суми перевищення бюджетного відшкодування, заниження
бюджетного відшкодування, а також у разі відмови у наданні
бюджетного відшкодування виписуються окремі податкові
повідомлення".
2.5. У розділі 4: 2.5.1. У пункті 4.1 цифри "7" та "8" замінити відповідно на
цифри "9" та "10". 2.5.2. Пункт 4.4 доповнити реченням такого змісту: "У
структурному підрозділі, який склав податкове повідомлення,
залишається його копія". 2.5.3. У пункті 4.9 у останньому реченні слова "в акті про
причини неможливості його вручення" замінити словами "в акті про
неможливість його вручення".
2.6. У розділі 5: 2.6.1. Пункт 5.2 після слів "та долучає корінець" доповнити
словами "і копію". 2.6.2. У пункті 5.3: 2.6.2.1. У першому реченні абзацу першого слова та цифри "від
02.03.2001 N 82 ( z0238-01 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.03.2001 за N 238/5429 (із змінами та
доповненнями)" замінити словами та цифрами "від 11.12.96 N 29
( z0723-96 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
18.12.96 за N 723/1748 (в редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із
змінами та доповненнями". 2.6.2.2. Друге речення абзацу першого вилучити.
2.7. У розділі 6:
2.7.1. Підпункт "д" пункту 6.1 вилучити. 2.7.2. Пункт 6.7 вилучити. У зв'язку з цим пункти 6.8 та 6.9 вважати відповідно пунктами
6.7 та 6.8. 2.8. Додати розділ 7 такого змісту: "7. Порядок складання, надсилання (вручення) суб'єктам
господарювання податковими органами рішень про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, та їх обліку в податкових органах.
7.1. Податковий орган здійснює розрахунок суми штрафних
(фінансових) санкцій та приймає відповідно до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), законів з питань
зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, якими
податковим органам надано право застосовувати штрафні (фінансові)
санкції, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
яке складається за формою згідно з додатком 8 (форма "С").
7.2. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається на розраховану суму штрафних (фінансових) санкцій.
Якщо податковий орган застосував штрафні санкції відповідно до
декількох законодавчих актів, якими податковим органам надано
право їх застосовувати, то складається відповідна кількість рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Якщо згідно із
законодавством передбачено декілька термінів сплати розрахованих
сум штрафних (фінансових) санкцій, то суми, які необхідно
сплатити, та відповідні терміни сплати проставляються в окремих
рядках рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій".
7.3. Структурний підрозділ, який склав рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, уносить його до
реєстру рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
направлених суб'єктам господарювання - юридичним особам
(додаток 11), або реєстру рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених суб'єктам господарювання -
фізичним особам (додаток 12), які ведуться в цілому в податковому
органі в електронному вигляді щодо окремих суб'єктів
господарювання.
7.4. Відповідальним за достовірність інформації щодо рішень
про застосування штрафних (фінансових) санкцій у зазначених
реєстрах є структурний підрозділ, який склав такі рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій. Відповідальним за
збереження інформації у реєстрах рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій є структурний підрозділ, на який покладено
функції із супроводження та збереження баз даних.
7.5. При складанні рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій йому присвоюються та вносяться до реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій: а) до графи 1 порядковий номер за певний рік; б) до графи 2 дата складання. Номер рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій
складається з таких частин: порядковий номер у межах відділу, який склав рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, - перші 6 цифр номера; номер відділу, який склав рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, - наступні 4 цифри номера.
7.6. Після складання в той самий день рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення)
суб'єктам господарювання. У структурному підрозділі, який склав
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій залишається
його копія.
7.7. Надсилання (вручення) податковими органами рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій суб'єктам
господарювання здійснюється у порядку, передбаченому пунктами
4.5 - 4.8 розділу 4.
7.8. Після вручення (отримання інформації про вручення)
рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій суб'єкту
господарювання структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна
особа, визначена керівником податкового органу для виконання таких
функцій, передає корінець такого рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій (у разі направлення рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій листом з повідомленням про
вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) з відміткою про вручення суб'єкту господарювання
структурному підрозділу, який його склав.
7.9. Структурний підрозділ, який склав таке рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, у день отримання
корінця рішення вносить відповідні дані до відповідного реєстру
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій та долучає
корінець і копію цього рішення (у разі направлення рішення про
застосування штрафних (фінансових) санкцій листом з повідомленням
про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового
відправлення) до справи суб'єкта господарювання".
2.9. Додатки 1 - 6 викласти в новій редакції, що додається.
2.10. Доповнити новими додатками 7 та 8, які додаються. У зв'язку з цим додатки 7 та 8 вважати відповідно додатками 9
та 10.
2.11. Доповнити новими додатками 11 та 12, які додаються.
Директор Департаменту
контрольно-перевірочної
роботи С.О.Довгаль

Додаток 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Ф"

Корінець податкового | Податкове повідомлення повідомлення від "__"____________200_року N ______________ форми "Ф" | _____________________________________________ (назва податкового органу та його адреса) N_______________________ | повідомляє гр._______________________________ від "__"____________200_року (прізвище, ім'я, по батькові | платника, Виставлене: ------------------------------- ______________________________ | | | | | | | | | | | | (прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________ платника податку, | ідентифікаційний номер платника податків, _____________________________________________ -------------------------------| адреса платника податків) | | | | | | | | | | | ______________________________ | що згідно з підпунктом "г" підпункту 4.2.2 ідентифікаційний номер, статті 4 Закону України "Про порядок | погашення зобов'язань платників податків ______________________________ перед бюджетами та державними цільовими адреса платника податків) | фондами" та відповідно до_____________________________ Загальна сума податково- | (посилання на пункт та статтю податкового го зобов'язання, визначена в _____________________________________________ цьому податковому повідомленні,| та іншого законодавства, відповідно до яких _____________________________________________ складає | був зроблений розрахунок або перерахунок ____________грн._______ коп. _____________________________________________ | податкових зобов'язань) за платежем: ______________________________ | Вам визначено суму податкового зобов'язання (назва податку, збору за платежем:_________________________________ (обов'язкового платежу) | (назва податку, збору ______________________________ _____________________________________________ ______________________________ | (обов'язкового платежу) та код платежу) ______________________________ --------------------------------------------- (код платежу) | | N |Граничний строк| Сума податкового | ---------------------------- |з/п| сплати |зобов'язання, грн. коп.| |Граничний|Сума податкового| | | | | | | строк | зобов'язання, | |---+---------------+-----------------------| | сплати | грн. коп. | | |---+---------------+-----------------------| |---------+----------------| |-------------------+-----------------------| |---------+----------------| | | Усього | | |---------+----------------| --------------------------------------------- ---------------------------- | Указані суми підлягають спраті у строк, Керівник (заступник керівника) | визначений у графі "Граничний строк сплати", ______________________________ відповідно до________________________________ (назва органу державної | (вказати нормативний акт, яким установлений податкової служби) граничний строк сплати) ______________________________ | (підпис) (прізвище, на бюджетний рахунок одержувача
ініціали) | _____________________________________________
М. П. (номер рахунка)
| _____________________________________________ Податкове повідомлення ___________________________, в установі банку отримав: | (назва одержувача) ______________________________ ______________________________, МФО__________ (прізвище, ініціали) | ______________________________ У разі несплати в установлений термін (підпис) | податкового зобов'язання, визначеного в цьому "__"____________200_року податковому повідомленні, виникає право по- | даткової застави на активи платника податків У разі надіслання і таке податкове зобов'язання буде визнано податкового повідомлення | податковим боргом. Податковим органом будуть листом з повідомленням про ужиті заходи з погашення податкового боргу у вручення проставляється дата | порядку, встановленому законодавством. вручення, зазначена Від першого робочого дня, наступного за в повідомленні про вручення, | останнім днем граничного строку сплати подат- або дата розміщення на дошці кового зобов'язання, визначеного в цьому по- податкових оголошень | датковому повідомленні, розпочинається нара- (повідомлень). хування пені та штрафних санкцій у розмірах, | установлених законом. У разі незгоди з сумою податкового зо- | бов'язання, визначеною у цьому податковому повідомленні, Ви маєте право оскаржити його з | дотриманням вимог Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків пе- | ред бюджетами та державними цільовими фонда- ми" стосовно проведення процедури адміністра- | тивного оскарження. При цьому скарга може бути подана до податкового органу в письмовій | формі протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем отримання даного податково- | го повідомлення, а при повторному оскаржен- ні - протягом тридцяти календарних днів від | дня отримання рішення про розгляд скарги. Крім того, зазначене податкове | повідомлення може бути оскаржене до суду у порядку і терміни, визначені законодавством. | Виконавець (тел.) _______________________ | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________________ (назва органу державної ( підпис ) (прізвище, | податкової служби ) ініціали)
| М. П.

Додаток 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Р"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення-рішення
форми "Р" | від "__"____________200_року N ______________ _____________________________________________ N_______________________ | (назва податкового органу та його від "__"____________200_року місцезнаходження ) | повідомляє ___________________________________ Виставлене: (повне найменування юридичної особи ____________________________ | (філії, відділення, іншого (повне найменування юридичної відокремленого підрозділу) - особи (філії, відділення, | платника податків іншого відокремленого ------------------------------- підрозділу) - платника | | | | | | | | | | | | податку, ______________________________________________ ____________________________ | або прізвище, ім'я, ідентифікаційний код прізвище, ініціали фізичної по батькові фізичної (номер) платника, особи - платника податків) | особи - платника податків, ____________________________ ______________________________________________ ------------------------------- | місцезнаходження (проживання) платника | | | | | | | | | | | податків) ідентифікаційний код (номер), | ____________________________ що згідно з підпунктом "__" підпункту 4.2.2 місцезнаходження (проживання) | статті 4 Закону України "Про порядок погашення платника податків) зобов'язань платників податків перед бюджетами | та державними цільовими фондами" та згідно з Загальна сума податкового ______________________________________________ зобов'язання, визначена в | (посилання на пункт та статтю іншого цьому податковому повідомленні- ______________________________________________ рішенні на підставі акта | нормативно-правового акта, який є підставою перевірки: ______________________________________________ | для здійснення розрахунку або перерахунку суми (номер та дата складання ______________________________________________ акта перевірки) | податкового зобов'язання (застосування ________________________грн., _____________________________________________, | штрафних (фінансових) санкцій) за платежем: _____________________________ | на підставі акта перевірки (назва податку, збору ______________________________________________ (обов'язкового платежу) або | (посилання на акт перевірки (номер, дата неподаткових доходів, виду складання)
штрафної санкції) | _____________________________ встановлено порушення_________________________ (код платежу) | (посилання на пункт та ______________________________________________ -------------------------------- | статтю податкового та іншого законодавства, |Граничний| Сума податкового | ______________________________________________ | строк | зобов'язання, | | порушення яких встановлено та відповідно до | сплати | грн. | ______________________________________________ |---------+--------------------| | яких був зроблений розрахунок або перерахунок | |за основ-|за штраф- | _____________________________________________, | | ним пла-|ними (фі- | | податкових зобов'язань) | | тежем |нансовими)| | | |санкціями | | у зв'язку з чим визначено суму податкового |---------+---------+----------| зобов'язання (з урахуванням штрафних -------------------------------- | (фінансових) санкцій)_________________________ (назва або П.І.Б. платника Керівник (заступник керівника) | податків) _____________________________ за платежем:
(назва органу державної | ______________________________________________ податкової служби) (назва податку, збору (обов'язкового платежу) | або неподаткових доходів, вид штрафних _____________________________ ______________________________________________ (підпис) (прізвище, | (фінансових) санкцій, код платежу та загальна ініціали) сума прописом)
| --------------------------------------------- М. П. | Сума податкового зобов'язання, грн. | | |-------------------------------------------| Податкове повідомлення- | | у тому числі | рішення отримав: | | |------------------------------------| _____________________________ |усього|за основним|за штрафними (фінансови-| (посада) | | | платежем | ми) санкціями | _____________________________ --------------------------------------------- (прізвище, ініціали) | _____________________________ Указані суми підлягають сплаті в (підпис) | десятиденний термін від дня отримання цього "__"____________200_року податкового повідомлення - рішення (при | проведенні процедури апеляційного узгодження - У разі надіслання податкового протягом десяти календарних днів, наступних за повідомлення-рішення листом з | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок повідомленням про вручення одержувача відповідно до______________________ проставляється дата вручення, | (вказати пункт та статтю зазначена в повідомленні про ______________________________________________ вручення, або дата розміщення | нормативно-правового акта, яким установлений на дошці податкових оголошень ______________________________________________ (повідомлень). | граничний строк сплати)
| на бюджетний рахунок одержувача_______________ (номер рахунка) | ____________________________, в установі банку (назва одержувача)
| _______________________________, МФО__________
| У разі несплати в установлений термін податкового зобов'язання, визначеного в цьому | податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника | податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Податковим органом | будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством. | Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати | податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, | розпочинається нарахування пені та штрафних санкцій у розмірах, установлених законом. | У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому | повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене у | адміністративному порядку з дотриманням вимог пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про | порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними | цільовими фондами" та Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків | органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України | 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями, | або у судовому порядку.
| Керівник (заступник керівника) _______________________ ________ ____________ | (назва органу державної (підпис) (прізвище, податкової служби) ініціали) | М. П.

Додаток 3
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "Ш"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми "Ш" | _______________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його від "__"____________200_року | місцезнаходження)
Виставлене: | повідомляє_____________________________________ _______________________________ (повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної | (філії, відділення, іншого особи (філії, відділення, відокремленого підрозділу) - платника іншого відокремленого | податків або прізвище, ім'я, підрозділу) - платника ------------------------------- податку або | | | | | | | | | | | | _______________________________ _______________________________________________ прізвище, ініціали фізичної | по батькові фізичної ідентифікаційний код особи - платника податків особи - платника (номер) платника | податків, податків, ------------------------------- _______________________________________________ | | | | | | | | | | | | місцезнаходження (проживання) платника податків) _______________________________
ідентифікаційний код | що, відповідно до акта (номер), _______________________________________________ _______________________________ | (посилання на акт (номер, дата складання) місцезнаходження (проживання)
платника податків) | встановлено порушення граничного строку сплати узгодженого податкового зобов'язання з Сума штрафу визначена в | _______________________________________________ цьому податковому (назва податку, збору (обов'язкового платежу) повідомленні-рішенні на | підставі підпункту 17.1.7 передбаченого _________________________________ пункту 17.1 статті 17 Закону | (посилання на норму законодавчого України "Про порядок погашення _______________________________________________ зобов'язань платників податків | акта щодо термінів сплати податкового перед бюджетами та державними ______________________________________________, цільовими фондами", у розмірі | зобов'язання, порушення якої встановлено) 10%, 20%, 50% _______________________________ | та на підставі підпункту 17.1.7 пункту 17.1 непотрібне викреслити статті 17 Закону України "Про порядок погашення | зобов'язань платників податків перед бюджетами узгодженої суми податкового та державними цільовими фондами" за затримку зобов'язання, сплаченої з | на ____ календарних днів граничного строку затримкою, складає: сплати узгодженої суми податкового зобов'язання _________________________грн., | в розмірі______________________________________ (вказати погашену суму податкового боргу, за платежем: | __________________________________________грн., _______________________________ щодо якої застосовується штрафна санкція) (назва податку, збору | _______________________________________________ (обов'язкового платежу) (найменування юридичної особи (філії, відділення, _______________________________ | іншого відокремленого підрозділу) - платника _______________________________ податків або прізвище, ім'я, по батькові (код платежу) | фізичної особи - платника податків
Граничний строк сплати: | зобов'язано сплатити штраф у розмірі "___" _________ _____ року 10%, 20%, 50%,
| _______________________________________________ Керівник (заступник керівника) непотрібне викреслити _______________________________ | (назва органу державної у сумі____________________________________грн., податкової служби) | (вказати суму штрафу прописом) ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) | за платежем:___________________________________ ___________(назва податку, збору (обов'язкового М. П. | платежу) та код платежу)
Податкове повідомлення-рішення | у десятиденний термін від дня отримання цього отримав: податкового повідомлення - рішення (при _______________________________ | проведенні процедури апеляційного узгодження - (посада) протягом десяти календарних днів, наступних за _______________________________ | днем такого узгодження) на бюджетний рахунок (прізвище, ініціали) одержувача_____________________________________ _______________________________ | (номер рахунка) (підпис) _____________________________, в установі банку "___" _____________200__року. | (назва одержувача)
У разі надіслання | ____________________________, МФО ______________ податкового повідомлення-
рішення листом з повідомленням | У разі несплати в установлений термін про вручення проставляється штрафу, визначеного в цьому податковому дата вручення, зазначена в | повідомленні-рішенні, виникає право податкової повідомленні про вручення, або застави на активи платника податків і така сума дата розміщення на дошці | штрафу буде визнана податковим боргом. податкових оголошень Податковим органом будуть ужиті заходи з (повідомлень). | погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.
| Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати штрафу, | визначеного в цьому податковому повідомленні- рішенні, розпочинається нарахування пені у | розмірах, установлених законом. У разі незгоди з сумою штрафних санкцій, | визначених у цьому податковому повідомленні- рішенні, зазначене податкове повідомлення- | рішення може бути оскаржене у адміністративному порядку з дотриманням вимог | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок | подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, | затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 N 29 та | зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями, або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.

Додаток 4
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "З"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми "З" | ________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його від "__"____________200_року | місцезнаходження)
Виставлене: | повідомляє______________________________________ _____________________________ (повне найменування юридичної особи (повне найменування юридичної | (філії, відділення, іншого особи (філії, відділення, відокремленого підрозділу) - платника іншого відокремленого | податків або прізвище, ім'я, підрозділу) - платника ------------------------------- _____________________________ | | | | | | | | | | | | податку або прізвище, ________________________________________________ _____________________________ | по батькові фізичної особи - платника податків, ініціали фізичної особи - ідентифікаційний код (номер) платника податків, платника податків, ________________________________________________ -------------------------------| місцезнаходження (проживання) платника податків) | | | | | | | | | | | -------------------------------| що, на підставі акта перевірки ідентифікаційний код ________________________________________________ (номер), | (посилання на акт перевірки (номер, дата ____________________________ складання)
місцезнаходження (проживання) | платника податків) встановлено порушення___________________________ | (посилання на пункт та статтю Сума штрафу, визначена ________________________________________________ в цьому податковому | податкового та іншого законодавства, порушення повідомленні-рішенні на _______________________________________________, підставі підпункту 17.1.8 | яких встановлено) пункту 17.1 статті 17 Закону
України "Про порядок | та на підставі підпункту 17.1.8 пункту 17.1 погашення зобов'язань статті 17 Закону України "Про порядок погашення платників податків перед | зобов'язань платників податків перед бюджетами бюджетами та державними та державними цільовими фондами" за самостійне цільовими фондами", за | відчуження активів, які перебувають у податковій самостійне відчуження заставі та потребують обов'язкової попередньої активів, які перебувають у | згоди податкового органу на таке відчуження, податковій заставі та ________________________________________________ потребують обов'язкової | (найменування юридичної особи (її філії, попередньої згоди податкового ________________________________________________ органу на таке відчуження, | відділення, іншого відокремленого підрозділу) - згідно з актом перевірки ________________________________________________ від ______200______ року | платника податків або прізвище, ім'я, по батькові N________ складає: ________________________________________________ ________________________грн. | фізичної особи - платника податків)
Граничний строк сплати: | зобов'язано сплатити штраф у розмірі суми "___" _________ _____ року відчуження, визначеної за звичайними цінами, що | складає ____________________________________грн., Керівник (заступник керівника) (вказати суму штрафної санкції прописом) ______________________________| (назва органу державної у десятиденний термін від дня отримання цього податкової служби) | податкового повідомлення-рішення (при проведенні ________ _____________________ процедури апеляційного узгодження - протягом (підпис) (прізвище, ініціали) | десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на бюджетний рахунок одержувача М. П. | _________________________________________________ (номер рахунка)
Податкове повідомлення | _______________________________, в установі банку
отримав: (назва одержувача) ______________________________| _______________________________, МФО_____________ (посада) ______________________________| У разі несплати в установлений термін (прізвище, ініціали) штрафу, визначеного в цьому податковому ______________________________| повідомленні-рішенні, виникає право податкової (підпис) застави на активи платника податків і така сума "___" _____________200__року. | штрафу буде визнана податковим боргом. Податковим органом будуть ужиті заходи з У разі надіслання | погашення податкового боргу в порядку, податкового повідомлення- установленому законодавством.
рішення листом з | Від першого робочого дня, наступного за повідомленням про вручення останнім днем граничного строку сплати штрафу, проставляється дата вручення, | визначеного в цьому податковому повідомленні- зазначена в повідомленні про рішенні, розпочинається нарахування пені у вручення, або дата розміщення | розмірах, установлених законом. на дошці податкових оголошень У разі незгоди з сумою штрафних санкцій, (повідомлень). | визначених у цьому податковому повідомленні- рішенні, зазначене податкове повідомлення- | рішення може бути оскаржене у адміністративному порядку з дотриманням вимог | пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок | подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, | затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 N 29 та | зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (у редакції | наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями, або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.

Додаток 5
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 1"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 1" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (її філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (її філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків, ____________________________ ------------------------------- П.І.Б. фізичної особи - | | | | | | | | | | | | платника податків, ____________________________________________________________, ____________________________ | місцезнаходження (проживання) платника податків) ------------------------------- | | | | | | | | | | || що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4 ------------------------------- Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників ідентифікаційний код | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (номер), та згідно з__________________________________________________ ____________________________ | (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків) | акта, який є підставою для перевірки заявленої платником _____________________________________________________________ Загальна сума зменшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до бюджетного відшкодування з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі акта | заявленого бюджетного відшкодування) перевірки___________________,
(номер та дата складання | на підставі акта перевірки __________________________________ акта перевірки) (посилання на акт перевірки (номер, складає_________________ грн. | дата складання) ------------------------------ | Декларація | Сума || встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону |-------------------|зменшен-| України "Про податок на додану вартість" та | N |дата |звіт-|ня бюд- || _____________________________________________________________ | |реєст-| ний |жетного | (найменування або ПІБ платника податків) | |рації | пе- |відшко- || | | |ріод |дування,| зменшено суму бюджетного відшкодування (у тому числі | | | | грн. || заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань |------+------+-----+--------| наступних періодів) з податку на додану вартість у розмірі: |* | | | || ---------------------------------------------------------------------- |------+------+-----+--------| | Декларація | Ознака типу | Сума | у т.ч. |Штраф- | |Всього| | | || |---------------------|відшкодування | зави- |---------------| ні | ------------------------------ |N ре- |дата |Звітний|(0%-за нульо- | щення |Невідш-|Відшко-|(фінан-| | |єстра-|реєст-|період,|вою ставкою, | бюд- |кодова-|довано | сові) | ____________ |ції у |рації |за який|"1"-за став- |жетного|но на |на мо- | санк- | * Кількість рядків у | |подат-|у по- |подано |кою 20%, "2"- |відшко-|момент |мент | ції | таблиці дорівнює кількості |ковому|датко-|декла- |за експор- |дуван- |пере- |пере- | | декларацій, в яких виявлено | |органі|вому |рацію |том**) | ня, |вірки |вірки | | завищення суми бюджетного | |органі| | |всього | | | | відшкодування. | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------| |* | | | | | | | | Сума ПДВ та штрафних | |------+------+-------+--------------+-------+-------+-------+-------| (фінансових) санкцій, |Всього| | | | | | | | визначена в цьому податковому | ---------------------------------------------------------------------- повідомленні-рішенні, складає ____________ _________________грн. | * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного Граничний строк сплати | відшкодування. ПДВ та штрафних (фінансових) ** Заповнюється для декларацій, проведених відповідно до санкцій та/або зменшення суми | норм Закону України "Про податок на додану вартість" до бюджетного відшкодування внесення змін Законом України від 25 березня 2005 року у картці особового рахунку | N 2505-IV. платника податків: У десятиденний термін від дня отримання цього податкового | повідомлення-рішення (при проведенні процедури апеляційного "__" __________ _____ року узгодження - протягом десяти календарних днів, наступних за | днем такого узгодження) заявлена та невідшкодована сума Керівник (заступник керівника) бюджетного відшкодування зменшується у картці особового _____________________________ | рахунка платника податків, яка ведеться у податковому органі. (назва органу державної
податкової служби) | У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на
момент перевірки ________________________________ відшкодовано _____________ _______________ | (найменування або П.І.Б. платника податків) (підпис) (прізвище, йому в розмірі ________грн.,
ініціали) |
відповідно до ________________________________________________ М. П. | (посилання на пункт та статтю податкового законодавства) ___________________________________________визначено податкове Податкове повідомлення- | (найменування або П.І.Б. платника податків) рішення отримав: зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у _____________________________ | розмірі ________грн. та штрафні (фінансові) санкції в розмірі (посада) _______________грн. у десятиденний термін від дня отримання _____________________________ | цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні (прізвище, ініціали) процедури апеляційного узгодження - протягом десяти _____________________________ | календарних днів, наступних за днем такого узгодження) на (підпис) бюджетний рахунок одержувача_________________________________ від "__"____________200_року | (номер рахунка) ____________________________________________________________, у разі надіслання податкового | (назва одержувача) повідомлення-рішення листом з в установі банку ______________________________, МФО_________ повідомленням про вручення | проставляється дата вручення, У разі несплати в установлений термін суми ПДВ та зазначена в повідомленні про | штрафних (фінансових) санкцій, визначених в цьому податковому вручення, або дата розміщення повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на на дошці податкових оголошень | активи платника податків і така сума податку та штрафних (повідомлень). (фінансових) санкцій буде визнана податковим боргом. | Податковим органом будуть ужиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством. | Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку податкового зобов'язання з ПДВ, визначеного | в цьому податковому повідомленні-рішенні, розпочинається нарахування пені та штрафних (фінансових) санкцій. | У разі незгоди із зменшенням суми бюджетного відшкодування та/або сумою податкових зобов'язань з ПДВ та | штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення | може бути оскаржене в адміністративному порядку з дотриманням вимог пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок | погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Положення про порядок подання | та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової | адміністрації України від 11.12.96 N 29 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 | (у редакції наказу від 02.03.2001 N 82) із змінами та доповненнями, або у судовому порядку. | Керівник (заступник керівника)
| _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.

Додаток 6
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 2"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 2" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (її філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків ____________________________ ------------------------------- прізвище, ініціали фізичної | | | | | | | | | | | | особи - платника податків) ____________________________________________________________, ідентифікаційний код | місцезнаходження (проживання) платника податків) (номер), -------------------------------| що згідно з підпунктами "б", "в" підпункту 4.2.2 статті 4 | | | | | | | | | | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників | податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та згідно з__________________________________________________ ____________________________ | (посилання на пункт та статтю іншого законодавчого місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків) | акта, який є підставою для перевірки заявленої платником _____________________________________________________________ Загальна сума збільшення | податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно до бюджетного відшкодування з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | якого був зроблений розрахунок або перерахунок суми податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі акта | заявленого бюджетного відшкодування) перевірки:__________________,
(номер та дата складання | на підставі акта ____________________________________________ акта перевірки) (посилання на акт перевірки (номер, складає_________________ грн. | дата складання) встановлено порушення підпункту __ пункту ___статті___ Закону ------------------------------| України "Про податок на додану вартість", | Декларація | Сума | |-------------------|занижен-|| у зв'язку з чим виявлено невідповідність суми бюджетного | N |дата |звіт-|ня бюд- | відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації | |реєст-| ний |жетного || _____________________________________________________________ | |рації | пе- |відшко- | (найменування або П.І.Б. платника податків) | | |ріод |дування,|| | | | | грн. | та збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на |------+------+-----+--------|| додану вартість у розмірі: |* | | | | |------+------+-----+--------|| -------------------------------------------------------------- |Всього| | | | | Декларація | Сума заниження | ------------------------------| |-----------------------------------------|бюджетного відшко-| ____________ |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний | дування, грн. | * Кількість рядків у | |у податковому| у податковому |період, за | | таблиці дорівнює кількості | органі | органі |який подано| | декларацій, в яких виявлено | | | |декларацію | | заниження суми бюджетного |-------------+---------------+-----------+------------------| відшкодування. | |* | | | | |-------------+---------------+-----------+------------------| Керівник (заступник керівника)| |Всього | | | | _____________________________ -------------------------------------------------------------- (назва органу державної | ____________ податкової служби) * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості | декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного _____________ _______________ відшкодування.
(підпис) (прізвище, | ініціали) У зв'язку з цим відповідно до підпункту "а" | підпункту 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про М. П. податок на додану вартість" вважається, що | __________________________________________________добровільно Податкове повідомлення- (найменування або П.І.Б. платника податків) рішення отримав: | відмовляється від отримання суми заниження в розмірі _____________________________ ________грн. як бюджетного відшкодування, зазначена сума (посада) | підлягає зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ _____________________________ наступних податкових періодів.
(прізвище, ініціали) | _____________________________ Керівник (заступник керівника)
(підпис) | _______________________ ________ ____________ від "__"____________200_року (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали) у разі надіслання податкового
повідомлення-рішення листом з | М. П. повідомленням про вручення
проставляється дата вручення, | зазначена в повідомленні про
вручення, або дата розміщення | на дошці податкових оголошень
(повідомлень). |

Додаток 7
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "В 3"

Корінець податкового | Податкове повідомлення-рішення повідомлення - рішення від "__"____________200_року N ______________ форми " В 3" | _____________________________________________________________ N_______________________ (назва податкового органу та його місцезнаходження) від "__"____________200_року | повідомляє__________________________________________________ Виставлене: | (повне найменування юридичної особи (філії, ____________________________ відділення, іншого відокремленого підрозділу) - (повне найменування юридичної | _____________________________________________________________ особи (філії, відділення, платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної іншого відокремленого | особи - платника податків, підрозділу) - платника
податку, | ідентифікаційний код (номер) платника податків, ____________________________ ------------------------------- прізвище, ініціали фізичної | | | | | | | | | | | | особи - платника податків) ____________________________________________________________, ____________________________ | місцезнаходження (проживання) платника податків) ідентифікаційний код (номер), ---------------------------------| що згідно з пунктом 7.7 статті 7 Закону України "Про податок | | | | | | | | | | | на додану вартість" та згідно з______________________________ ------------------------------- | (посилання на пункт та статтю місцезнаходження (проживання) _____________________________________________________________ платника податків, | іншого законодавчого акта, згідно з якою проведено перевірку _____________________________________________________________ Загальна сума відмови у | заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування бюджетному відшкодуванні з _____________________________________________________________ ПДВ, визначена в цьому | по ПДВ, та зроблено розрахунок або перерахунок податковому повідомленні- _____________________________________________________________ рішенні на підставі | суми заявленого бюджетного відшкодування) _____________________________
(номер та дата акта перевірки | на підставі__________________________________________________ _____________________________ (посилання на акт перевірки (номер, дата складання) або посилання на норму | ____________________________, та підпункту 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про законодавства, на підставі | податок на додану вартість" виявлено відсутність права якої відмовлено у бюджетному _____________________________________________________________ відшкодуванні) | (повне найменування або П.І.Б. платника податків) складає_________________ грн.
| на отримання бюджетного відшкодування у сумі, заявленій у ------------------------------ податковій декларації, у зв'язку з чим відмовлено у наданні | Декларація | Сума | | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість |-------------------|відмови | у розмірі: | N |дата |звіт-| у бюд- | | -------------------------------------------------------------- | |реєст-| ний |жетному | | Декларація | Сума, на яку | | |рації | пе- |відшко- | | |-----------------------------------------| відмовлено у | | | |ріод |дуванні,| |N реєстрації |дата реєстрації| Звітний |наданні бюджетного| | | | | грн. | | |у податковому| у податковому |період, за | відшкодування | |------+------+-----+--------| | органі | органі |який подано| | |* | | | | | | | |декларацію | | |------+------+-----+--------| |-------------+---------------+-----------+------------------| |Всього| | | | | |* | | | | ------------------------------ |-------------+---------------+-----------+------------------| ____________ | |Всього | | | | * Кількість рядків у -------------------------------------------------------------- таблиці дорівнює кількості | _____________ декларацій, за якими * Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості відмовлено у наданні | декларацій, щодо яких виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування. суми бюджетного відшкодування.
| Керівник (заступник керівника) У зв'язку з цим відповідно до підпункту ______ пункту _____________________________ | ______ статті ____ Закону України "Про податок на додану (назва органу державної вартість" сума ПДВ в розмірі ________грн., на яку відмовлено податкової служби) | у наданні бюджетного відшкодування, у десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення _____________ _______________ | зменшується у картці особового рахунка платника податку (підпис) (прізвище, ________________________________________, яка ведеться ініціали) | (найменування або П.І.Б. платника податків) у податковому органі.
М. П. | У разі незгоди з зазначеним податковим повідомленням- Податкове повідомлення- | рішенням воно може бути оскаржене в порядку, встановленому рішення отримав: законодавством. _____________________________ | (посада) Керівник (заступник керівника) _____________________________ | _______________________ ________ ____________ (прізвище, ініціали) (назва органу державної (підпис) (прізвище, _____________________________ | податкової служби) ініціали) (підпис)
від "__"____________200_року | М. П.
у разі надіслання податкового | повідомлення-рішення листом з
повідомленням про вручення | проставляється дата вручення,
зазначена в повідомленні про | вручення, або дата розміщення
на дошці податкових оголошень | (повідомлень).
|

Додаток 8
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

Форма "С"

Корінець рішення про | Рішення про застосування штрафних застосування штрафних (фінансових) санкцій (фінансових) санкцій | від "__" _______________ 200_ року N________ форми "С" _________________________________________________ N _____________ | (назва податкового органу та його від "__" ________200_року місцезнаходження) Виставлене:_______________ | повідомляє_______________________________________ (повне найменування (повне найменування юридичної особи, __________________________ | код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, юридичної особи, код за ------------------------------- __________________________ | | | | | | | | | | | | ЄДРПОУ, П.І.Б. фізичної ____________-------------------------------______ __________________________ | П.І.Б. фізичної особи - суб'єкта підприємницької особи - суб'єкта діяльності, ідентифікаційний код (номер), підприємницької | ________________________________________________, діяльності, місцезнаходження (проживання) ------------------------------- | | | | | | | | | | | | що на підставі акта перевірки____________________ ___-------------------------------__ | (посилання на акт ідентифікаційний код _________________________________________________ (номер), | перевірки (номер, дата складання) __________________________
місцезнаходження | встановлено порушення____________________________ (проживання) (посилання на пункт та Загальна сума штрафних | _________________________________________________ (фінансових) санкцій, статтю законодавчого акта, порушення якого визначена в цьому рішенні | _________________________________________________ на підставі акта перевірки встановлено) __________________________ | (номер та дата складання та на підставі пункту 11 статті 11 Закону України акта перевірки) | "Про державну податкову службу в Україні" та складає_____________ грн., згідно з ________________________________________ за платежем: | (посилання на пункт та статтю __________________________ _________________________________________________ (штрафна (фінансова) | законодавчого акта, який є підставою для санкція) _________________________________________________ __________________________ | застосування штрафних (фінансових) санкцій та (код платежу) _________________________________________________ ------------------------- | визначення їх розміру, |Код |Сума штрафних (фі-| _________________________________________________ |пла-|нансових) санкцій | | найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної |тежу| (грн.) | особи - суб'єкта підприємницької діяльності) |----+------------------| | ------------------------- застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій: Керівник (заступник | _________________________________________________ керівника) (сума штрафних (фінансових) санкцій (прописом) __________________________ | ------------------------------------ (назва податкового органу) | Код |Сума штрафних (фінансових)| __________________________ | |платежу| санкцій (грн.) | (підпис) (прізвище, |-------+--------------------------| ініціали) | ------------------------------------ М. П.
| Указані суми підлягають сплаті Рішення про застосування у _______ денний термін від дня отримання цього штрафних (фінансових) | рішення на бюджетний рахунок одержувача санкцій отримав: відповідно до____________________________________ __________________________ | (вказати пункт та статтю законодавчого (посада) _________________________________________________ __________________________ | акта, яким установлений граничний строк сплати) (прізвище, ініціали) _________________________________________________ __________________________ | (номер рахунка) (назва одержувача) (підпис)
"__" _____________200_року | в установі банку__________________, МФО__________
У разі надіслання
рішення про застосування | У разі несплати в установлений термін суми штрафних (фінансових) штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому санкцій листом з | рішенні, податковим органом будуть ужиті заходи повідомленням про вручення з її погашення в порядку, установленому проставляється дата | законодавством. вручення, зазначена в
повідомленні про вручення. | У разі незгоди з сумою штрафних (фінансових) санкцій, визначених у цьому рішенні, зазначене | рішення може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.
| Керівник (заступник керівника) | _______________________ ________ ____________ (назва органу державної (підпис) (прізвище, | податкової служби) ініціали)
| М. П.

Додаток 11
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

РЕЄСТР
рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених
суб'єктам господарювання - юридичним особам

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер | Дата |Код структурного| Дата |Повне найменуван-|Код за|Назва|Код |Сума штрафних| |з/п|рішен-|складання| підрозділу, що |вручення|ня суб'єкта гос- |ЄДРПОУ|пла- |пла-|(фінансових) | | | ня | рішення | склав рішення |рішення | подарювання - | |тежу |тежу|санкцій, грн.| | | | | | | юридичної особи | | | | | |---+------+---------+----------------+--------+-----------------+------+-----+----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових повідомлень
платникам податків та рішень
про застосування штрафних
(фінансових) санкцій

РЕЄСТР
рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій, направлених
суб'єктам господарювання - фізичним особам

--------------------------------------------------------------------------- | N |Номер | Дата | Код | Дата | П.І.Б. | Іден- |Назва|Код | Сума | |з/п|рішен-|скла- |структур-| вру- | суб'єкта | тифі- |пла- |пла-|штрафних| | | ня |дання |ного під-|чення |господарю-|кацій- |тежу |тежу| (фінан-| | | |рішен-|розділу, |рішен-| вання - | ний | | | сових) | | | | ня |що склав | ня | фізичної | код | | |санкцій,| | | | | рішення | | особи |(номер)| | | грн. | |---+------+------+---------+------+----------+-------+-----+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------вгору