Document z0920-99, current version — Revision on February 10, 2012, on the basis - za106-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 2167/321 від 17.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 грудня 1999 р.
за N 920/4213

Щодо розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній при ліквідації цих фондів та компаній
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1100 ( z0944-06 ) від 13.07.2006
N 1686 ( za106-12 ) від 22.11.2011
Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 1687 ( z0106-12 ) від 22.11.2011 }

З метою виконання Указу Президента України "Про заходи щодо
забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній" від 7 серпня 1999 року N 968/99 та з метою
забезпечення захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів в
Україні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок розрахунків з учасниками
при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів
інвестиційних компаній (додається). 2. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко)
забезпечити подання Положення про порядок розрахунків з учасниками
при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів
інвестиційних компаній на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 3. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко) в
десятиденний термін з дня державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України цього наказу забезпечити надання Положення,
зазначеного в пункті 1 цього наказу, до друку в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
Голова Фонду Бондар О.М.
Перший заступник Голови ДКЦПФР Волков М.Ф.
Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України,
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
17.11.99 N 2167/321
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 1999 р.
за N 920/4213
Положення про порядок розрахунків з учасниками при
ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів
інвестиційних компаній
Положення про порядок розрахунків з учасниками при ліквідації
інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній
(далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Указу Президента
України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19
лютого 1994 року N 55/94, зі змінами від 28 березня 1995 року N
265/95 та від 18 листопада 1995 року N 1080/95, Указу Президента
України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 7 серпня 1999
року N 968/99 і нормативних актів Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та Фонду державного майна України. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1100 ( z0944-06 ) від 13.07.2006 }
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до цього Положення визначається послідовність
дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити при
проведенні розрахунків з учасниками під час ліквідації
інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
(далі - Фонди) та з метою забезпечення захисту прав учасників
зазначених Фондів як інвесторів на ринку цінних паперів в Україні. 1.2. Це Положення застосовується виключно під час ліквідації
Фондів. 1.3. Ліквідація Фондів здійснюється в порядку, передбаченому
чинним законодавством України щодо ліквідації юридичних осіб та
філіалів юридичних осіб з обов'язковим урахуванням особливостей та
вимог, установлених Положенням про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії, затвердженим Указом Президента України від
19 лютого 1994 року N 55/94. 1.4. При зміні Фондом терміну його діяльності будь-які дії
щодо ліквідації Фонду здійснюються виключно після опублікування
(відповідно до п.1.4 Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск або Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск, затверджених рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року N 8
( vr008312-98 ) - відповідно для інвестиційного фонду або
взаємного фонду інвестиційної компанії) тексту змін до інформації
про випуск його інвестиційних сертифікатів. 1.5. Процес ліквідації Фонду визначається згідно з нормами
чинного законодавства України, та вимогами, встановленими
нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку. За ініціативою учасників Фонду до складу ліквідаційної
комісії можуть бути включені вони або їх представники, але не
більше 50% від чисельності ліквідаційної комісії. Учасники Фонду, які є афілійованими особами Фонду, не можуть
бути членами ліквідаційної комісії Фонду. 1.6. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за вартістю
чистих активів у розрахунку на 1 інвестиційний сертифікат Фонду,
розрахованою за станом на останню звітну дату (відповідно до
Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних
фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
18.03.2002 N 104 ( z0392-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.04.2002 за N 392/6680). { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1100 ( z0944-06 ) від 13.07.2006 }
1.7. З моменту прийняття вищим органом Фонду рішення про
ліквідацію Фонду грошові кошти такого Фонду належать до активів,
розміщених у цінні папери при розрахунку обмеження щодо утримання
в цінних паперах не менше ніж 70% активів Фонду (п.17 Положення
про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого
Указом Президента України від 19 лютого 1994 року 55/94).

2. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки
та здійснення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів
або взаємних фондів інвестиційних компаній
2.1. Рішення про ліквідацію Фонду приймається вищим органом
інвестиційного фонду (інвестиційної компанії) у зв'язку із
закінченням заявленого терміну діяльності Фонду. 2.2. З моменту прийняття вищим органом Фонду рішення про
ліквідацію Фонду всі повноваження щодо ліквідації переходять до
ліквідаційної комісії, яка виконує свої функції на підставі
затвердженого вищим органом Фонду Положення про ліквідаційну
комісію. Положення про ліквідаційну комісію повинно обов'язково
містити відомості про: а) обов'язки та повноваження ліквідаційної комісії; б) опис процедур прийняття рішень; в) форми роботи і виконання рішень ліквідаційної комісії; г) джерела фінансування діяльності ліквідаційної комісії; ґ) кошторис витрат ліквідаційної комісії. 2.3. У тижневий термін із дня затвердження Положення про
ліквідаційну комісію ліквідаційна комісія схвалює своїм рішенням
Порядок розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок), яким вона
керується під час розрахунків. Порядок повинен ураховувати: кількість юридичних та/або фізичних осіб - учасників Фонду та
їх місцезнаходження; структуру, ліквідність та загальну вартість інвестиційного
портфеля Фонду; наявність нарахованих та несплачених дивідендів; місце зберігання та систему обліку прав власності на цінні
папери Фонду; наявність або відсутність у складі активів фонду інших видів
активів, крім цінних паперів та грошових коштів; інші суттєві моменти. Крім того, зазначений Порядок обов'язково повинен містити
інформацію про: а) прийняте на загальних зборах Фонду рішення щодо
розрахунків з його учасниками цінними паперами та/або грошовими
коштами; б) рішення вищого органу інвестиційного фонду (інвестиційної
компанії щодо взаємного фонду, який ліквідується) про затвердження
порядку відшкодування за рахунок коштів засновників інвестиційного
фонду (інвестиційної компанії) різниці, яка виникає, коли вартість
майна в розрахунку на 1 інвестиційний сертифікат Фонду нижча за
його номінальну вартість; в) строки та порядок подачі учасниками Фонду заяв на
отримання розрахунків цінними паперами (що належать Фонду) за
належними їм інвестиційними сертифікатами; г) строки та процедуру проведення аукціону (аукціонів) з
продажу активів Фонду з метою забезпечення здійснення розрахунків
з учасниками грошовими коштами; ґ) порядок, умови та терміни розрахунків з учасниками за
рахунок цінних паперів, що перебувають у власності Фонду, та
здійснення розрахунків за підсумками аукціону (аукціонів) з
продажу активів Фонду грошовими коштами; д) вимогу щодо одночасного проведення розрахунків з
учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами як
за рахунок грошових коштів, так і цінних паперів (після завершення
розрахунків за результатами аукціону (аукціонів) з продажу активів
Фонду); е) способи інформування учасників (періодичність та кількість
інформаційних повідомлень, персональне повідомлення учасників -
якщо таке повідомлення заплановано здійснити), засоби масової
інформації, які для цього передбачається використовувати, та склад
інформації, яка надається учасникам Фонду; є) умови, порядок та строки проведення процесу депонування
коштів, які належать до виплати учасникам за належними їм
інвестиційними сертифікатами, що не були пред'явлені до викупу,
відповідно до норм чинного законодавства. { Підпункт "є" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1686 ( za106-12 ) від
22.11.2011 }
Загальний термін підготовки та здійснення розрахунків з
учасниками Фонду не повинен перевищувати 1 року. 2.4. Порядок повинен відповідати таким вимогам: а) цінні папери, що перебувають у власності Фонду для
розрахунків з учасниками, повинні бути сформовані таким чином, щоб
не порушувались майнові права та інтереси кожного з учасників як
при отриманні розрахунків цінними паперами, так і грошовими
коштами; б) незалежно від способу розрахунків (цінними паперами або
грошовими коштами) усі учасники отримують рівні частки чистих
активів Фонду в розрахунку на 1 інвестиційний сертифікат; в) розрахунки з учасниками Фонду за належними їм
інвестиційними сертифікатами як за рахунок грошових коштів, так і
цінних паперів здійснюються одночасно (після завершення
розрахунків за результатами аукціону (аукціонів) з продажу активів
Фонду); г) до кожного портфеля (портфелів) для розрахунку цінними
паперами повинна входити сума грошових коштів, яка дорівнює
вартості нерухомого майна, що належить Фонду, та грошових коштів,
що перебувають на рахунку Фонду в розрахунку на кожен розміщений
інвестиційний сертифікат Фонду; ґ) для розрахунків з учасниками можуть використовуватись
цінні папери, які перебувають в активах фондів, крім інвестиційних
сертифікатів інших фондів та векселів; д) якщо всі учасники (без винятку) виявили згоду на отримання
розрахунків цінними паперами, то останніми підписуються відповідні
угоди про розподіл активів фонду, згідно з якими вони отримують
повний розрахунок;
{ Підпункт "е" пункту 2.4 глави 2 виключено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 1686 ( za106-12 ) від 22.11.2011 }
е) умови укладання угод за підсумками проведення аукціонних
торгів мають бути однаковими для однотипних видів активів (акції,
боргові цінні папери за їх видами, об'єкти нерухомості, ін.) та
оголошені до початку аукціону. 2.5. З метою забезпечення проведення розрахунків з учасниками
Фонду ліквідаційна комісія зобов'язана здійснити такі публікації: 1) інформації про ліквідацію Фонду, порядок і термін
заявлення кредиторами претензій. Ця публікація повинна
здійснюватись згідно з вимогами п.29 Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента
України від 19 лютого 1994 року N 55/94; 2) повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду, яке
повинно бути опубліковано у двотижневий термін з моменту
затвердження ліквідаційною комісією Порядку проведення розрахунків
з учасниками Фонду. Це повідомлення підлягає обов'язковому
опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, і повторному опублікуванню
протягом 1 місяця з моменту першої публікації цього повідомлення.
{ Підпункт 2 пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1686 ( za106-12 ) від
22.11.2011 } Повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду обов'язково
повинно містити інформацію про: а) право учасника отримати розрахунок за належними йому
інвестиційними сертифікатами Фонду цінними паперами емітентів, що
перебувають у власності фонду, або грошовими коштами; б) термін, протягом якого учасник повинен повідомити фонд про
своє бажання отримати розрахунок цінними паперами, а саме у
двомісячний термін з моменту здійснення першої публікації
повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду; в) дату здійснення першої публікації повідомлення про
розрахунки з учасниками Фонду (для повторної публікації
зазначеного повідомлення); г) зміст заявки учасника про бажання отримати розрахунок
цінними паперами; ґ) порядок, умови та термін розрахунків з учасниками за
рахунок цінних паперів, що перебувають у власності Фонду, який
передбачає забезпечення рівних можливостей для усіх учасників
Фонду, а також термін та порядок розрахунків з учасниками Фонду
грошовими коштами. Ці розрахунки проводяться одночасно (після
завершення розрахунків за результатами аукціону (аукціонів) з
продажу активів Фонду); д) терміни, місце та умови депонування залишку грошових
коштів, які залишилися за не пред'явленими до викупу
інвестиційними сертифікатами; { Підпункт "д" пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1686 ( za106-12 ) від
22.11.2011 }
е) зміст довідки про вартість чистих активів Фонду за станом
на останній день місяця, що передує місяцю, у якому було прийнято
рішення про ліквідацію Фонду (відповідно до Положення про порядок
оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 N 104
( z0392-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.04.2002 за N 392/6680); { Підпункт "е" пункту 2.5 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1100
( z0944-06 ) від 13.07.2006 } є) зміст довідки про фінансові вкладення фонду за станом на
останній день місяця, що передує місяцю, у якому було прийнято
рішення про ліквідацію Фонду (відповідно до Положення про порядок
оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2002 N 104
( z0392-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.04.2002 за N 392/6680). У зазначеній довідці додатково
вказується форма існування цінних паперів
(документарна/бездокументарна) окремо за кожним емітентом; { Підпункт "є" пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Фонду державного майна N 1100 ( z0944-06 ) від
13.07.2006, N 1686 ( za106-12 ) від 22.11.2011 }
ж) поштову адресу, контактні телефони ліквідаційної комісії
та місцезнаходження пунктів на території України, де
здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду; з) застереження про те, що заявка учасника на розрахунок
цінними паперами за належними йому інвестиційними сертифікатами є
неповоротною (тобто він має право виключно на одержання розрахунку
цінними паперами), а також про те, що учасники, які в установлений
термін не повідомили ліквідаційну комісію про своє бажання
отримати розрахунок цінними паперами, зможуть отримати розрахунок
тільки грошовими коштами. 2.6. Протягом двох місяців з моменту здійснення першої
публікації повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду
ліквідаційна комісія проводить приймання заявок від учасників
Фонду, які виявили бажання отримати розрахунок цінними паперами. Зазначена заявка повинна містити такі відомості: а) для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові учасника; ідентифікаційний код учасника; паспортні дані учасника; фактичну адресу учасника (із зазначенням поштового індексу),
повну інформацію щодо його прописки, телефон; згоду на одержання розрахунку цінними паперами згідно з
установленим ліквідаційною комісією порядком; кількість інвестиційних сертифікатів фонду, якими володіє
учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними
сертифікатами, та його реквізити); реквізити рахунку в цінних паперах учасника у зберігача із
зазначенням реквізитів зберігача (лише якщо в активах Фонду є
цінні папери, випущені в бездокументарній формі); особистий підпис учасника, засвідчений згідно з чинним
законодавством; б) для юридичних осіб: повну назву згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження із зазначенням поштового індексу, контактних
телефонів або номерів факсів; дані про наявність у даної юридичної особи рахунку в цінних
паперах у зберігача (із зазначенням усіх реквізитів рахунку та
зберігача); згоду на одержання розрахунку цінними паперами; кількість інвестиційних сертифікатів фонду, якими володіє
учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними
сертифікатами, та його реквізити); підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної
юридичної особи. 2.7. Після завершення терміну, зазначеного в п.2.6 цього
Положення, ліквідаційна комісія протягом 20 днів опрацьовує
заявки, отримані від учасників Фонду. Після завершення терміну опрацювання заявок учасників
ліквідаційна комісія виділяє частину активів Фонду в цінних
паперах, яку згідно з отриманими заявками буде спрямовано на
проведення розрахунків цінними паперами з учасниками Фонду. Решта
активів Фонду в цінних паперах підлягає реалізації на аукціоні
(аукціонах) з метою забезпечення проведення розрахунків грошовими
коштами з учасниками Фонду. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити повний (100%)
продаж майна Фонду, яке підлягає реалізації за грошові кошти на
аукціоні (аукціонах) у межах 2 місяців з моменту завершення
терміну опрацювання заявок учасників. Протягом цього ж терміну ліквідаційна комісія повинна
забезпечити внесення змін до систем реєстрів тих емітентів,
цінними паперами яких володіє Фонд щодо переходу прав власності на
відповідні цінні папери до учасників Фонду, що підтвердили своє
бажання отримати розрахунок цінними паперами та отримати
сертифікати на відповідну кількість іменних цінних паперів у
документарній формі (або тимчасові свідоцтва про право власності
на цінні папери). З метою забезпечення внесення змін до систем реєстрів тих
емітентів, цінними паперами яких володіє фонд щодо переходу прав
власності на зазначені цінні папери до учасників Фонду,
ліквідаційна комісія подає відповідному реєстратору такі
документи: 1) передавальне доручення про перехід прав власності на цінні
папери від Фонду до його учасників; 2) перелік учасників Фонду, до яких переходять права
власності на цінні папери. Перелік, який є невід'ємною частиною
передавального доручення. У зазначеному переліку щодо кожної
вказаної у ньому фізичної (юридичної) особи повинні міститися такі
дані: прізвище, ім'я, по батькові та дані документа, що посвідчує
особу (для фізичних осіб); повне найменування згідно з установчими документами та код за
ЄДРПОУ (для юридичної особи); фактична адреса із зазначенням поштового індексу; кількість цінних паперів, щодо яких переходять права
власності; вхідний реєстраційний номер (присвоєний ліквідаційною
комісією) заявки учасника; 3) виписку з протоколу рішення вищого органу інвестиційного
фонду (інвестиційної компанії) про ліквідацію Фонду та про
затвердження персонального складу ліквідаційної комісії. Документи, потрібні для перереєстрації прав власності на
цінні папери на користь учасників, засвідчуються підписом голови
ліквідаційної комісії та печаткою інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії). Витрати, пов'язані з організацією аукціону (аукціонів),
здійснюються за рахунок активів Фонду. Витрати, пов'язані з унесенням змін до систем реєстрів і
відкриттям рахунків у цінних паперах у зберігача, що проводяться
на користь учасників Фонду, який ліквідується, здійснюються за
рахунок активів Фонду. { Абзац шістнадцятий пункту 2.7 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1686
( za106-12 ) від 22.11.2011 } 2.8. Розрахунки з учасниками Фонду (як цінними паперами, так
і грошовими коштами) повинні розпочатись після завершення
проведення аукціону (аукціонів) з продажу майна Фонду відповідно
до термінів, зазначених у п. 2.7. Термін звернення учасників для отримання розрахунків за
належними їм інвестиційними сертифікатами фонду до ліквідаційної
комісії встановлюється в межах 6 місяців. 2.9. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен
пред'явити (особисто або через довірену особу учасника, опікуна
- для недієздатних осіб, піклувальників - для неповнолітніх осіб,
спадкоємців) в місці здійснення таких розрахунків такі документи: а) інвестиційні сертифікати (сертифікат інвестиційних
сертифікатів) або документ, який підтверджує володіння
інвестиційними сертифікатами (який повинен відповідати зразку
документа, що видавався учасникам Фонду при розміщенні
інвестиційних сертифікатів); б) паспорт (для фізичних осіб); в) довіреність (для юридичних осіб). Після пред'явлення учасником зазначених документів
ліквідаційна комісія Фонду повинна забезпечити: 1) при здійсненні розрахунків грошовими коштами - видачу
учаснику готівкових грошових коштів або здійснити поштовий переказ
коштів (або перерахування коштів на банківський рахунок учасника)
на користь учасника протягом 15 днів; 2) при здійсненні розрахунків цінними паперами, випущеними в
документарній формі, - видачу сертифікатів цінних паперів на
пред'явника та/або сертифікатів іменних цінних паперів на
відповідну їх кількість (або тимчасових свідоцтв про право
власності на цінні папери); 3) при здійсненні розрахунків цінними паперами, випущеними в
бездокументарній формі, - протягом 15 днів перерахування цінних
паперів на рахунок у цінних паперах учасника у зберігача. Крім зазначеного, учасникові повинні видаватись документи, що
підтверджують зобов'язання ліквідаційної комісії здійснити
відповідні перерахування грошових коштів (цінних паперів) на
користь учасника в установлені терміни. 2.10. Ліквідаційна комісія веде облік та забезпечує
зберігання викуплених інвестиційних сертифікатів (сертифікатів
інвестиційних сертифікатів або інших документів, які
підтверджували володіння інвестиційними сертифікатами) до моменту
передачі останніх до архіву фінансових посередників в порядку, що
визначається Фондом державного майна України та Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку України. 2.11. Якщо після закінчення терміну, зазначеного в п.2.7, не
всі учасники Фонду звернулися до ліквідаційної комісії для
отримання розрахунків за належними їм інвестиційними сертифікатами
Фонду, то ліквідаційна комісія протягом 1 місяця забезпечує
депонування залишку грошових коштів, які залишилися за не
пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами, в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1686 ( za106-12 ) від 22.11.2011 }
2.12. Після виконання усіх зобов'язань перед учасниками
Фонду ліквідаційна комісія відповідно до Положення про порядок
передавання до галузевого державного архіву фінансових
посередників Фонду державного майна України документів щодо
укладених та виконаних фінансовими посередниками угод з
приватизаційними паперами ( z0531-00 ), затвердженого наказом
Фонду державного майна України та Державного комітету архівів
України від 02.08.2000 N 1594/44 ( z0530-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.08.2000 за N 531/4752, передає до
галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду
державного майна України документи щодо укладених та виконаних
інвестиційними фондами та взаємними фондами інвестиційних компаній
угод з приватизаційними паперами та подає до Фонду державного
майна України такі документи: а) звіт про здійснені розрахунки з учасниками за належними
останнім інвестиційними сертифікатами (про викуп інвестиційних
сертифікатів); б) довідки про виконання Фондом зобов'язань перед учасниками,
надані відповідними реєстраторами, зберігачем та депозитарієм
Фонду; в) оригінальні примірники договорів Фонду з банківськими
установами щодо депонування грошових коштів, не сплачених
учасникам, та виписки з рахунків банківських установ, відкритих
відповідно до вказаних договорів; { Підпункт "в" пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1686 ( za106-12 ) від
22.11.2011 }
г) виписку з депозитного рахунку банківської установи (або
нотаріальної контори), на якому задепоновані зазначені кошти; ґ) довідку з галузевого державного архіву фінансових
посередників Фонду державного майна України про передачу всіх
документів щодо укладених та виконаних інвестиційними фондами та
взаємними фондами інвестиційних компаній угод з приватизаційними
паперами. { Пункт 2.12 розділу 2 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 1100 ( z0944-06 ) від 13.07.2006 }
2.13. Відповідальність за виконання вимог, установлених цим
Положенням, несе голова ліквідаційної комісії згідно з чинним
законодавством України.on top