Положення про апеляційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 19.07.20191241
Документ z0920-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19 липня 2019 року № 1241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2019 р.
за № 920/33891

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. Апеляційна комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється Мінекономрозвитку відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (зі змінами).

2. Апеляційна комісія:

розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії Мінекономрозвитку (далі - атестаційна комісія) про відмову в допуску до кваліфікаційних екзаменів або про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями (далі - рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних екзаменів або про відмову в атестації);

здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства та Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

3. Чисельність та персональний склад апеляційної комісії затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

До апеляційної комісії входять посадові особи Мінекономрозвитку, працівники підприємств, установ та організацій, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

4. Апеляційна комісія проводить засідання за потреби.

Апеляційна комісія приймає відповідне рішення за скаргою в місячний строк з дати її одержання.

5. Підготовка засідання апеляційної комісії забезпечується її головою або заступником голови. Голова апеляційної комісії визначає час і місце проведення засідання і не пізніш як за п’ять робочих днів повідомляє про це осіб, щодо яких вирішуватиметься питання.

Засідання апеляційної комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів комісії.

Засідання апеляційної комісії веде її голова, в разі відсутності голови - його заступник.

Усі члени апеляційної комісії незалежні та мають рівні права під час прийняття рішення.

6. На засіданні ведеться протокол, який підписують головуючий та члени комісії, присутні на засіданні.

7. Кандидати у патентні повірені, патентні повірені мають право на особисту участь у розгляді апеляційною комісією питань щодо їх кваліфікації або діяльності.

8. До розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи відносно якої розглядається справа, має право заявити про відвід члена апеляційної комісії у разі, якщо вона вважає, що член апеляційної комісії заінтересований у результатах розгляду, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами апеляційної комісії без участі члена, щодо якого заявлено відвід, відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості членів комісії за виключенням члена, щодо якого заявлено відвід. За рівної кількості голосів відвід вважається задоволеним.

9. Рішення апеляційної комісії приймається таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням аргументів його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

Член апеляційної комісії може особисто або спільно з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Окрема думка є складовою частиною рішення.

10. Скарга на рішення атестаційної комісії про відмову в допуску до кваліфікаційних екзаменів або про відмову в атестації може бути подана кандидатом у патентні повірені в місячний строк з дати прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

11. За результатами розгляду скарги кандидата в патентні повірені на рішення атестаційної комісії про відмову в допуску до кваліфікаційних екзаменів або про відмову в атестації апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

про відмову в задоволенні скарги;

про задоволення скарги та допущення до кваліфікаційних екзаменів;

про задоволення скарги та повторне проведення кваліфікаційних екзаменів або їх частини з іншим складом екзаменаторів.

12. Рішення апеляційної комісії, прийняті відповідно до пункту 11 цього Положення, затверджуються наказом Мінекономрозвитку. Рішення апеляційної комісії про відмову в задоволенні скарги затверджується наказом Мінекономрозвитку після закінчення строку на його оскарження, зазначеного в пункті 13 цього Положення.

13. Рішення апеляційної комісії про відмову в задоволенні скарги може бути оскаржене кандидатом у патентні повірені за поданням відповідної скарги Першому віце-прем’єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі, рішення якого є остаточним.

Скаргу на рішення апеляційної комісії Першому віце-прем’єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі може бути подано протягом місяця з дня отримання кандидатом у патентні повірені рішення апеляційної комісії.

14. Апеляційна комісія розглядає скарги будь-яких осіб, пов’язані з неналежним виконанням патентними повіреними їх професійних обов’язків. Копія скарги направляється патентному повіреному, якого вона стосується, протягом п’яти робочих днів з дня її надходження.

15. Апеляційна комісія має право запитувати необхідну для здійснення її повноважень інформацію в осіб, які подали скарги.

16. Засвідчена копія рішення апеляційної комісії надсилається кандидату в патентні повірені, патентному повіреному, щодо якого вирішувалося питання, а також особі, за поданням якої розглядалася справа, не пізніше десяти робочих днів після його прийняття.

17. Апеляційна комісія готує пропозиції Мінекономрозвитку щодо заходів, які можуть бути застосовані до патентного повіреного, який порушив законодавство України у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

18. Рішенням Мінекономрозвитку до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

попередження;

зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року;

скасування свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

19. Засвідчена копія рішення Мінекономрозвитку, прийнятого відповідно до пункту 18 цього Положення, направляється патентному повіреному, щодо якого вирішувалося питання, не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття.

20. Організаційне та технічне забезпечення діяльності апеляційної комісії здійснюється департаментом інтелектуальної власності Мінекономрозвитку та/або за рішенням Мінекономрозвитку визначеним(ою) підприємством, установою чи організацією, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквгору