Документ z0919-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - z1106-18

{Пункт 8 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}

5. Реєстрація журналів використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти

1. На кожний РРО з купівлі-продажу іноземної валюти реєструється журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - журнал використання РРО) за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

Журнал використання РРО повинен бути прошнурованим, мати послідовну нумерацію сторінок та засоби контролю, установлені таким чином, щоб унеможливити розшнурування журналу використання РРО або вилучення його аркушів без порушення цілісності засобу контролю.

Титульна сторінка журналу використання РРО має містити дані про суб'єкта господарювання, кількість аркушів, номер установленого засобу контролю та дані про РРО (модифікація, заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).

2. Реєстрація першого журналу використання РРО здійснюється одночасно з реєстрацією РРО, другого та наступних - на підставі заяви про реєстрацію журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 7-РРОВ (додаток 8) (далі - заява про реєстрацію журналу). Датою реєстрації першого журналу використання РРО є дата реєстрації РРО.

{Абзац перший пункту 2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати такі заяви в електронній формі засобами електронного зв'язку. Порядок та строки розгляду контролюючими органами заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.

{Абзац другий пункту 2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

При проведенні реєстрації РРО або після отримання заяви про реєстрацію журналу та в разі відсутності підстав для відмови в реєстрації посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу проводить реєстрацію журналу використання РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційної системи ДФС.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації журналу використання РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви про реєстрацію журналу надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб'єкту господарювання повідомлення про відмову в проведенні реєстрації журналу використання РРО із зазначенням підстав для такої відмови.

Фіскальний номер першого журналу використання РРО складається з фіскального номера РРО та літери "в".

Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з номера першого журналу, зареєстрованого на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступного журналу використання РРО.

Контролюючий орган відмовляє в реєстрації журналу використання РРО у разі відмови в реєстрації РРО, якщо відсутня або скасована реєстрація відповідного РРО, або у випадках, визначених пунктом 8 глави 2 цього розділу.

{Пункт 2 глави 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}

Заява про реєстрацію журналу має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи заяви про реєстрацію журналу підлягають обов’язковому заповненню.

{Пункт 2 глави 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}

3. У разі зміни даних щодо суб'єкта господарювання або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, які зазначаються в журналі використання РРО, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах на титульній сторінці журналу використання РРО суб'єкт господарювання здійснює перереєстрацію журналу використання РРО.

Для цього не пізніше п'яти робочих днів з дня виникнення підстав для перереєстрації суб'єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації журналу використання РРО заяву про реєстрацію журналу із зазначенням причини перереєстрації та журнал використання РРО, який підлягає перереєстрації. Така заява може бути подана в електронному вигляді.

{Абзац другий пункту 3 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - частково набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}

Після отримання заяви про реєстрацію журналу посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання такої заяви проводить перереєстрацію журналу використання РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та даних на титульній сторінці журналу використання РРО.

Усі доповнення або виправлення на титульній сторінці журналу використання РРО засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу, яка здійснила перереєстрацію, та печаткою контролюючого органу.

4. У разі зміни місцезнаходження, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційної системи ДФС здійснюється перереєстрація журналу використання РРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків.

Журнал використання РРО, виданий суб'єкту господарювання згідно з цим Порядком контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються у журналі використання РРО.

Документи щодо реєстрації/перереєстрації журналу використання РРО, які знаходились в контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника податків.

{Абзац третій пункту 4 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

5. Скасування журналу використання РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за письмовою заявою суб'єкта господарювання довільної форми (у разі викрадення, втрати, непридатності для використання тощо).

Рішення про скасування реєстрації журналу використання РРО або його переопломбування може бути прийнято керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу, якщо порушено цілісність засобу контролю, встановленого на журнал використання РРО, та/або виявлено факт опломбування журналу підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, зазначеним у заяві про реєстрацію журналу.

{Абзац другий пункту 5 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

Цілісність та справжність засобів контролю встановлюються за методикою їх виробника.

У разі скасування реєстрації журналу використання РРО посадова особа контролюючого органу за місцем реєстрації РРО не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення підстав вносить відповідні дані до інформаційної системи ДФС та здійснює запис на титульній сторінці журналу використання РРО (у разі його наявності) щодо скасування реєстрації журналу використання РРО, який засвідчує своїм підписом та печаткою контролюючого органу.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

При переопломбуванні журналу використання РРО виправляються дані про встановлений засіб контролю та вноситься відповідний запис до інформаційної системи ДФС. Помітки, викреслювання, виправлення засвідчуються підписом посадової особи та печаткою контролюючого органу.

III. Порядок застосування РРО з купівлі-продажу іноземної валюти

1. На території України у сферах, визначених Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру РРО та конструкція і програмне забезпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

2. РРО може застосовуватись виключно після реєстрації в контролюючих органах і тільки в тому пункті обміну валюти, який зазначений в реєстраційному посвідченні, відповідно до сфери застосування, установленої Державним реєстром РРО, та за наявності договору про технічне обслуговування і ремонт РРО.

Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким суб'єкт господарювання не уклав договір про технічне обслуговування та ремонт такого РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування.

3. Суб'єкти господарювання, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, зобов'язані:

проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій;

подавати до контролюючих органів інформацію, визначену пунктом 7 статті 3 Закону, згідно з Порядком передачі;

зберігати протягом робочої зміни другий примірник розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції;

застосовувати у встановленому порядку лише РРО, що включені до Державного реєстру РРО;

видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції;

здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку (фінансової установи);

забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної валюти на місці проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти даним фіскального звіту;

проводити технічне обслуговування і ремонт РРО у встановленому порядку;

забезпечувати цілісність пломб РРО, а також незмінність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції.

у разі виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, коли виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити ЦСО, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований як платник податків.

4. Реєстрація валютно-обмінної операції через РРО повинна проводитися одночасно з прийняттям та видачею клієнту коштів (чеків). Розрахунковий документ, що підтверджує здійснення валютно-обмінної операції, повинен видаватися клієнту не пізніше завершення операції.

5. Аванс, підкріплення та інкасація цінностей повинні реєструватись через РРО з використанням відповідних службових операцій безпосередньо після отримання (передання) цінностей. Крім того, такі службові операції повинні використовуватися для реєстрації цінностей, які зберігаються на місці проведення валютно-обмінних операцій на момент реєстрації першої валютно-обмінної операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

6. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

{Абзац другий пункту 6 глави 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

ведення в установленому порядку поточного, а також зберігання в пункті обміну валюти попереднього журналу використання РРО;

зберігання кожного журналу використання РРО протягом трьох років після його закінчення;

створення X-звітів, Z-звітів та інших документів, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства України;

{Абзац четвертий пункту 6 глави 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

зберігання на місці проведення валютно-обмінних операцій реєстраційного посвідчення, довідки про опломбування, паспорта (формуляра) на РРО або копій цих документів.

{Абзац п'ятий пункту 6 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

7. Журнал використання РРО ведеться в такому порядку:

на початку використання журналу на титульній сторінці зазначається дата, на сторінках 3, 4 визначається повний перелік осіб, які мають право доступу до РРО;

{Абзац третій пункту 7 глави 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

в розділі «Облік перевірок» журналу використання РРО обліковуються перевірки з питань порядку проведення розрахунків при здійсненні валютно-обмінних операцій, при цьому посадова особа контролюючого органу заповнює графи 1-4 на початку проведення перевірки, графи 5, 6 - наприкінці перевірки, графу 7 заповнює наприкінці перевірки особа, у присутності якої проводилася перевірка;

{Абзац третій пункту 7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

{Абзац п'ятий пункту 7 глави 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

{Абзац шостий пункту 7 глави 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

після заповнення всіх сторінок будь-якого розділу журналу використання РРО його використання закінчується, на титульній сторінці зазначається дата закінчення журналу.

8. У разі відмови клієнта від проведеної валютно-обмінної операції, реєстрації через РРО помилкової суми за валютно-обмінною операцією або технічного збою під час друкування розрахункового документа така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції "сторно".

9. У разі незабезпечення ЦСО гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО ЦСО зобов'язаний ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО.

10. Суб’єкти господарювання та їх представники, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти та на яких поширюється дія цього Порядку, не мають права здійснювати валютно-обмінні операції у пунктах обміну валюти в разі виходу з ладу РРО, відсутності резервного РРО або тимчасового відключення електроенергії.

{Пункт 10 глави 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 1
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 4 глави 2 розділу ІІ)

Форма № 1-РРОВ

ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 837 від 23.09.2016; в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 2
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 10 глави 2 розділу ІІ)

Форма № 2-РРОВ

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 3
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 14 глави 2 розділу ІІ)

Форма № 3-РРОВ

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 4
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу ІІ)

Форма № 4-РРОВ

ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 5
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 4 глави 4 розділу ІІ)

Форма № 5-РРОВ

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 6
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 7 глави 4 розділу ІІ)

Форма № 6-РРОВ

РІШЕННЯ
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 7
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 1 глави 5 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}


Додаток 8
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти
(пункт 2 глави 5 розділу ІІ)

Форма № 7-РРОВ

ЗАЯВА
про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій}вгору