Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України
Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Паспорт [...] від 18.05.2012196
Документ z0918-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.09.2014, підстава - z1060-14

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

18.05.2012  № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2012 р.
за № 918/21230

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 498 від 14.08.2014}

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, розділу 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12.11.2007 № 803 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2007 за № 1314/14581.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

Голова Служби

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я УкраїниР.В. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
18.05.2012 № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2012 р.
за № 918/21230

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України (далі - СБУ) співробітників-військовослужбовців СБУ (далі - військовослужбовці), які проходять військову службу у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, закладах, установах, організаціях, навчальному військовому підрозділі СБУ у складі іншого навчального закладу, Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ).

1.2. Державним службовцям, які уклали трудовий договір із СБУ, щорічні профілактичні медичні огляди проводяться в СБУ відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління державної служби України та Державного управління справами від 18 лютого 2003 року № 75/24/1 “Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2003 року за № 184/7505 (зі змінами).

Попередні (при прийнятті на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року проводяться в СБУ відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Диспансеризація інших категорій осіб, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, проводиться відповідно до Порядку диспансеризації населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 серпня 2010 року № 728, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1396/18691.

1.3. У цій Інструкції поняття і терміни вживаються у такому значенні:

динамічний нагляд - комплекс планових діагностичних та лікувально-профілактичних заходів стосовно військовослужбовців, віднесених до груп динамічного нагляду (спостереження), що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ;

диспансеризація - комплекс діагностичних, лікувально-профілактичних та організаційних заходів, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ у взаємодії з керівництвом органів, підрозділів, закладів СБУ з метою активного виявлення військовослужбовців із захворюваннями на ранніх стадіях, з підвищеним ризиком виникнення захворювань, встановлення за ними при необхідності динамічного нагляду з розробкою та проведенням комплексу заходів, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я військовослужбовців;

профілактика захворювань - система заходів медичного та немедичного характеру, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами СБУ у взаємодії з органами, підрозділами, закладами СБУ з метою попередження, зниження ризику розвитку відхилень у стані здоров’я та захворювань, уповільнення їх прогресування, зменшення несприятливих наслідків.

1.4. Диспансеризація включає:

медичний контроль за станом здоров’я військовослужбовців шляхом проведення щорічних поглиблених і контрольних медичних обстежень;

виявлення факторів, які негативно впливають на здоров’я військовослужбовців, із встановленням ступеня ризику розвитку захворювань;

проведення динамічного нагляду за станом здоров’я військовослужбовців;

проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на збереження та укріплення здоров’я військовослужбовців;

проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя;

систематичний аналіз стану здоров’я військовослужбовців, якості та ефективності диспансеризації, розробку та здійснення заходів щодо її удосконалення.

1.5. За результатами диспансеризації військовослужбовці за станом здоров’я поділяються на такі групи:

І група - військовослужбовці, у яких відсутні хронічні захворювання та порушення функцій окремих органів і систем або які мають незначні відхилення від визначених меж норми фізіологічних характеристик, що не впливають на функціональну діяльність організму;

ІІ група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, перебіг яких характеризується відсутністю загострень протягом декількох років;

ІІІ група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання із порушеннями функцій органів і систем, періодичними загостреннями та які потребують динамічного нагляду та лікування.

1.6. Військовослужбовці І та II груп здоров’я займаються фізичною підготовкою з оцінкою рівня їх фізичної підготовленості для відповідних вікових груп, визначених Інструкцією з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженою наказом СБУ від 06 липня 2010 року № 369, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087 (далі - Інструкція з фізичної підготовки).

Військовослужбовці III групи здоров’я переводяться до наступної вікової групи від тієї, до якої військовослужбовець належить за віком.

Військовослужбовці, які за станом здоров’я не допущені до занять з фізичної підготовки, займаються фізичною культурою у групі лікувальної фізичної культури протягом строку та в порядку, визначених Інструкцією з фізичної підготовки.

1.7. Керівники лікувально-профілактичних закладів СБУ відповідають за якість та ефективність заходів, що проводяться при диспансеризації, здійснюють взаємодію з керівниками органів, підрозділів, закладів СБУ щодо організації їх проведення та зобов’язані забезпечити:

виявлення військовослужбовців з хронічними захворюваннями на ранніх стадіях та з підвищеним ризиком їх виникнення;

проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що повинні здійснюватися при диспансеризації військовослужбовців згідно з цією Інструкцією;

інформування керівників відповідних органів, підрозділів, закладів СБУ про дотримання військовослужбовцями графіка проходження поглибленого медичного обстеження, виконання інших заходів, що проводяться при диспансеризації, кількісні показники загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також про потребу військовослужбовців в лікуванні та оздоровленні.

1.8. Керівники органів, підрозділів, закладів СБУ відповідають за своєчасність проходження підпорядкованими військовослужбовцями щорічних поглиблених медичних та контрольних медичних обстежень та зобов’язані забезпечити:

прибуття військовослужбовців до лікувально-профілактичного закладу СБУ у визначені строки або терміни;

направлення військовослужбовців, які своєчасно не пройшли з поважних причин медичне обстеження, до лікувально-профілактичного закладу СБУ при першій можливості;

врахування отриманої від лікувально-профілактичних закладів СБУ інформації про потребу у санаторно-курортному лікуванні підпорядкованих військовослужбовців при складанні графіків щорічних основних відпусток;

впровадження в підпорядкованих органах, підрозділах та закладах СБУ організаційних заходів щодо усунення шкідливих факторів або зменшення їх негативного впливу на здоров’я військовослужбовців, створення умов для реалізації лікувально-профілактичних заходів, визначених за результатами диспансеризації, проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя.

II. Порядок проведення диспансеризації

2.1. Лікувально-профілактичні заклади СБУ разом із підрозділами кадрового забезпечення органів, підрозділів та закладів СБУ до 15 грудня поточного року уточнюють списки військовослужбовців, які підлягають поглибленому медичному обстеженню, і складають графіки проведення таких обстежень у наступному році.

Наказом Центрального управління, проект якого готується Військово-медичним управлінням СБУ (далі - ВМУ), затверджуються графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, дислокованих у місті Києві та Київській області, керівного складу СБУ (від начальника органу, підрозділу, закладу СБУ і вище).

Наказами начальників регіональних органів СБУ, проекти яких готуються військово-медичними службами ВМУ в регіональних органах СБУ (далі - ВМС), затверджуються графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ за місцем дислокації.

Графіки проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовцями, визначені у абзацах другому та третьому цього пункту (далі - Графіки), затверджуються до 20 грудня поточного року.

2.2. Диспансеризація в СБУ розпочинається щорічно з організації та проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ, за результатами якого здійснюються:

розподіл військовослужбовців за групами здоров’я, визначеними згідно з пунктом 1.5 розділу І цієї Інструкції;

розподіл військовослужбовців відповідно до стану здоров’я за віковими групами для заняття фізичною підготовкою і врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості та віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури у порядку згідно з пунктом 1.6 розділу І цієї Інструкції;

аналіз факторів, що негативно впливають на здоров’я кожного військовослужбовця, з подальшою розробкою рекомендацій щодо їх усунення або зменшення негативного впливу;

виявлення військовослужбовців, які за станом здоров’я підлягають динамічному нагляду, з подальшим проведенням діагностичних та лікувально-профілактичних заходів для осіб, які:

мають хронічні захворювання - відповідно до нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за визначеними нозологічними формами, рекомендованими Міністерством охорони здоров’я України;

віднесені до груп високого ризику виникнення захворювань - відповідно до методичних рекомендацій ВМУ;

амбулаторне або стаціонарне лікування, реабілітація військовослужбовців після перенесених гострих захворювань, оперативних втручань;

формування груп військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

профілактика професійних захворювань військовослужбовців та їх ускладнень;

контрольні медичні обстеження;

цілеспрямована пропаганда санітарно-гігієнічних та медичних знань серед військовослужбовців з метою формування здорового способу життя, боротьби зі шкідливими звичками;

аналіз результатів диспансеризації, розробка і проведення заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності диспансеризації;

інформування керівників органів, підрозділів та закладів СБУ про необхідність направлення військовослужбовців до центрального госпіталю ВМУ (інших лікарняних закладів) для медичного обстеження та лікування або на медичний огляд військово-лікарської комісії СБУ (далі - ВЛК) у випадках виявлення під час диспансеризації у військовослужбовців хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь їх придатності до військової служби в СБУ, визначених Положенням про проходження медичного огляду в Службі безпеки України, затвердженим наказом СБУ від 30 вересня 2009 року № 642, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 року за № 1219/17235 (зі змінами) (далі - Положення про проходження медичного огляду).

2.3. Щорічні поглиблені медичні обстеження військовослужбовців розпочинаються з проведення анамнестичного анкетування та медичного огляду лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС).

2.4. Щорічне поглиблене медичне обстеження військовослужбовців проводиться в обсязі відповідно до їх віку:

до 35 років, визначеному згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

від 35 до 40 років, визначеному згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

від 40 до 45 років, визначеному згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

45 років і більше, визначеному згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, які віднесені до груп динамічного нагляду або високого ризику виникнення захворювань, лікарем-терапевтом цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС), іншими лікарями-спеціалістами призначаються додаткові медичні обстеження, що не визначені для відповідних вікових груп згідно з додатками 1 - 4 до цієї Інструкції, відповідно до нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України, та методичних рекомендацій ВМУ.

2.5. Поглиблене медичне обстеження завершується оглядом лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці (лікарем-терапевтом дільничним поліклініки ВМС) з внесенням відповідних записів до медичної карти амбулаторного хворого, паспорта здоров’я військовослужбовця, форма якого наведена у додатку 5 до цієї Інструкції, та інших облікових форм.

2.6. Паспорт здоров’я зберігається у військовослужбовця та надається ним лікарю-терапевту дільничному (цеховому лікарської дільниці) щороку при проходженні поглибленого медичного огляду.

2.7. Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) організовує заходи, що проводяться при диспансеризації, на своїй лікарській дільниці і відповідає за їх повноту та зобов’язаний:

здійснювати систематичний контроль за прибуттям військовослужбовців до лікувально-профілактичного закладу СБУ у строки, визначені Графіками, та згідно зі списками, складеними спільно з підрозділами кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів СБУ;

своєчасно інформувати керівництво лікувально-профілактичного закладу СБУ про стан проходження військовослужбовцями органів, підрозділів і закладів СБУ поглиблених медичних обстежень, у тому числі посадовими особами керівного складу, у встановлені згідно з Графіками строки;

контролювати проходження військовослужбовцями поглибленого медичного обстеження з урахуванням їх віку в обсязі, визначеному у додатках 1 - 4 до цієї Інструкції;

здійснювати систематичний контроль за прибуттям до лікувально-профілактичного закладу СБУ для проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ, які з будь-яких причин не пройшли його у строки, визначені згідно з Графіками;

виявляти осіб, які підлягають динамічному нагляду або належать до груп високого ризику виникнення захворювань, та здійснювати відповідні діагностичні та лікувально-профілактичні заходи;

формувати групи військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

надавати рекомендації військовослужбовцям щодо модифікації факторів ризику та здорового способу життя;

проводити аналіз результатів диспансеризації та стану здоров’я військовослужбовців з розробкою плану лікувально-профілактичних заходів.

2.8. Військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарняному закладі СБУ і в поточному році не проходили поглиблене медичне обстеження, проходять його в умовах стаціонару в обсязі, визначеному у додатках 1 - 4 до цієї Інструкції, та з урахуванням абзацу шостого пункту 2.4 цього розділу.

Результати поглибленого медичного обстеження, проведеного в умовах стаціонару, надаються лікарю-терапевту відповідної цехової лікарської дільниці для організації відповідних лікувально-профілактичних заходів згідно з цією Інструкцією.

2.9. Поглиблене медичне обстеження військовослужбовців з числа керівного складу СБУ (від начальника органу, підрозділу, закладу СБУ і вище) проводиться в умовах стаціонару в центральному госпіталі ВМУ.

2.10. При виявленні під час диспансеризації у військовослужбовця хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь його придатності до військової служби в СБУ, визначених Положенням про проходження медичного огляду, проводяться такі заходи:

лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) доповідає про стан здоров’я військовослужбовця на лікарсько-консультативній комісії (далі - ЛКК) амбулаторно-поліклінічного закладу СБУ;

ЛКК визначає необхідність направлення військовослужбовця до центрального госпіталю ВМУ, інших закладів охорони здоров’я для медичного обстеження та лікування або на медичний огляд ВЛК, про що голова ЛКК письмово доповідає керівнику лікувально-профілактичного закладу СБУ;

начальники ВМС про необхідність госпіталізації військовослужбовця або направлення його на медичний огляд ВЛК згідно з рішенням ЛКК письмово доповідають начальнику відповідного регіонального органу СБУ, начальник центральної поліклініки ВМУ - начальнику ВМУ;

начальник ВМУ письмово інформує керівників органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київській області, про необхідність госпіталізації військовослужбовця або направлення його на медичний огляд ВЛК;

керівники органів, підрозділів, закладів СБУ направляють підпорядкованих військовослужбовців до лікарняного закладу для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд ВЛК у десятиденний строк з дня отримання відповідної інформації від начальника лікувально-профілактичного закладу СБУ;

начальники лікувально-профілактичних закладів СБУ в разі неприбуття військовослужбовця до лікувально-профілактичного закладу для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд ВЛК протягом строку, визначеного згідно з абзацом п’ятим цього пункту, письмово доповідають про це начальнику ВМУ;

начальник ВМУ в разі ненаправлення військовослужбовця органу, підрозділу, закладу СБУ до лікарняного закладу для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд ВЛК письмово доповідає про це керівництву СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

начальник ВМУ про прийняте керівництвом СБУ рішення письмово інформує керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому проходить службу військовослужбовець;

начальник відділення центрального госпіталю ВМУ в разі встановлення у військовослужбовця при медичному обстеженні та лікуванні в умовах стаціонару захворювання, яке відповідно до Розкладу хвороб, станів, фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в СБУ, передбаченого додатком 7 до Положення про проходження медичного огляду, зумовлює непридатність до військової служби, письмово доповідає про це начальнику центрального госпіталю ВМУ;

начальник центрального госпіталю ВМУ письмово доповідає начальнику ВМУ про необхідність направлення військовослужбовця на медичний огляд до госпітальної ВЛК;

рішення про направлення військовослужбовця на медичний огляд до госпітальної ВЛК приймається з урахуванням стану його здоров’я відповідно до Положення про проходження медичного огляду.

III. Аналіз результатів диспансеризації

3.1. Аналіз результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації військовослужбовців СБУ здійснюється керівниками цих закладів з метою оцінки її якості та ефективності, виявлення недоліків та прийняття управлінських рішень відповідно до схеми аналізу результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації, наведеної в додатку 6 до цієї Інструкції.

3.2. Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (лікар-терапевт дільничний поліклініки ВМС) щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, та до 1 грудня за 11 місяців поточного року доповідають письмово в порядку підпорядкування про стан виконання Графіків та дотримання заходів, що проводяться при диспансеризації.

3.3. Про результати диспансеризації доповідають письмово:

начальник центральної поліклініки ВМУ щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, та до 5 грудня за 11 місяців поточного року - начальнику ВМУ;

начальники ВМС щокварталу - начальнику відповідного регіонального органу СБУ та раз на півріччя до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, а також до 5 грудня за 11 місяців поточного року - начальнику ВМУ.

3.4. При доповіді про результати диспансеризації посадовими особами, визначеними у пункті 3.3 цього розділу, зазначається про:

результати проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його за звітний період, та за наявності - про осіб, які його не пройшли;

загальну оцінку стану здоров’я військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ, показників загальної захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

розподіл військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ за:

групами здоров’я;

віковими групами для заняття фізичною підготовкою та врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості, віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури відповідно до стану здоров’я;

групами осіб, які мають високий ризик виникнення захворювань;

групами динамічного нагляду;

групами осіб, які працюють в шкідливих умовах;

групами осіб, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;

фактори, які негативно впливають на здоров’я військовослужбовців, та пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення або зменшення їх негативного впливу;

загальний план профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів на наступний календарний рік.

3.5. Начальники ВМС до 5 грудня доповідають про стан здоров’я керівного складу СБУ за результатами диспансеризації начальнику ВМУ за формою, наведеною у додатку 7 до цієї Інструкції.

Начальник центральної поліклініки ВМУ за результатами щорічних медичних обстежень керівного складу до 10 грудня доповідає начальнику ВМУ про результати диспансеризації керівного складу СБУ на підставі паспорта здоров’я керівного складу СБУ, форма якого наведена у додатку 8 до цієї Інструкції.

3.6. Начальник ВМУ з урахуванням доповідей начальників ВМС та начальника центральної поліклініки ВМУ до 15 грудня поточного року доповідає керівництву СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків про результати проведення диспансеризації в СБУ у поточному році.

3.7. Начальники органів, підрозділів, закладів СБУ у разі, якщо не всі підпорядковані військовослужбовці пройшли поглиблене медичне обстеження у поточному році, до 20 грудня письмово доповідають керівництву СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків про таких осіб та причини непроходження ними такого обстеження.

3.8. До 5 січня року, наступного за звітним періодом, паспорт здоров’я, форма якого наведена у додатку 9 до цієї Інструкції, подається:

начальником ВМУ - начальникам органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих в місті Києві;

начальниками ВМС - начальникам відповідних регіональних органів СБУ та начальнику ВМУ.

Начальник
Військово-медичного
управлінняІ. Лурін
Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців у віці до 35 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

5. Електрокардіографія.

6. Медичний огляд лікарями:

стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);

хірургом (з обов’язковим повним оглядом шкіри);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом (один раз на 2 роки).

7. Додаткові обстеження:

для чоловіків - огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

УЗД органів малого таза (один раз на 2 роки).Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців у віці від 35 до 40 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Флюорографія органів грудної порожнини в одній проекції.

6. Електрокардіографія.

7. Пальцеве дослідження прямої кишки.

8. Медичний огляд лікарями:

стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);

хірургом (з обов’язковим повним оглядом шкіри);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом.

9. Додаткові обстеження:

для чоловіків - огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

УЗД органів малого таза (один раз на 2 роки).Додаток 3
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців у віці від 40 до 45 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення ліпідограми крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показами).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

11. УЗД черевної порожнини (один раз на 2 роки).

12. УЗД щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

13. Медичний огляд лікарями:

стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);

хірургом (з обов’язковим повним оглядом шкіри);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом.

14. Додаткові обстеження:

для чоловіків:

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

огляд лікарем-урологом (раз на 2 роки);

для жінок:

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією;

УЗД органів малого таза.Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ОБСЯГ
щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців у віці 45 років і більше

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота).

2. Вимірювання артеріального тиску.

3. Лабораторні дослідження крові та сечі (загальні аналізи).

4. Визначення рівня глюкози в крові.

5. Визначення ліпідограми крові.

6. Флюорографія органів грудної порожнини в 2 проекціях.

7. Електрокардіографія.

8. Езофагогастродуоденоскопія (за показами).

9. Пальцеве дослідження прямої кишки.

10. Фіброколоноскопія (за показами).

11. Вимірювання очного тиску (один раз на 2 роки).

12. УЗД черевної порожнини та заочеревинного простору (один раз на 2 роки);

13. УЗД щитоподібної залози (один раз на 2 роки).

14. Медичний огляд лікарями:

стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);

хірургом (з обов’язковим повним оглядом шкіри);

офтальмологом;

невропатологом;

отоларингологом.

15. Додаткові обстеження:

для чоловіків:

визначення загального простат-специфічного антигену (один раз на 2 роки);

огляд лікарем-хірургом з обстеженням грудних залоз та яєчок;

огляд лікарем-урологом (один раз на 2 роки);

для жінок:

УЗД малого таза;

мамографія або УЗД молочних залоз (один раз на 2 роки);

огляд лікарем-гінекологом з фізикальним обстеженням молочних залоз, бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, виконанням проби Шилера, а при її негативному результаті - кольпоскопією.Додаток 5
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ПАСПОРТ
здоров’я військовослужбовцяДодаток 6
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

СХЕМА
аналізу результатів роботи лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо проведення диспансеризації

1. Якість диспансеризації оцінюється за такими показниками:

повнота (відсоток) охоплення поглибленими медичними обстеженнями військовослужбовців;

розподіл військовослужбовців за групами здоров’я (частка осіб, віднесених до груп здоров’я, від кількості обстежених при диспансеризації);

відсоток вперше виявлених захворювань під час поглиблених медичних обстежень від усього числа вперше виявлених хронічних захворювань;

виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях і причини занедбаних випадків;

своєчасність узяття хворих під динамічний нагляд, додержання обсягів поглиблених медичних обстежень;

повнота, своєчасність і якість проведення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів особам, що знаходяться під динамічним наглядом та в групах підвищеного ризику розвитку захворювань та їх ускладнень.

2. Ефективність диспансеризації оцінюється за такими показниками у порівнянні за два останні роки:

показники захворюваності, поширеності захворювань, смертності військовослужбовців;

показники захворюваності з урахуванням звільнень військовослужбовців від виконання ними обов’язків військової служби (у випадках та днях на 100 осіб);

чисельність групи військовослужбовців, які часто та довго хворіють;

поширеність факторів ризику виникнення захворювань серед військовослужбовців (гіперхолістеринемія, порушення толерантності до глюкози (цукровий діабет), підвищений артеріальний тиск, паління, надлишкова вага (індекс Кетле), гіподинамія);

частка військовослужбовців, які належать до групи високого ризику виникнення захворювань;

показники летальності серед військовослужбовців від захворювань, з приводу яких вони перебували під динамічним наглядом;

співвідношення кількості військовослужбовців, узятих та знятих з динамічного нагляду у зв’язку з одужанням (поліпшенням) стану здоров’я;

чисельність військовослужбовців, які перебувають в групі лікувальної фізичної культури на кінець звітного періоду;

показник первинної інвалідності при звільненні з військової служби внаслідок захворювання (крім травм та поранень, отриманих під час несення військової служби), у тому числі від захворювань, за якими військовослужбовці перебували під динамічним наглядом.Додаток 7
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ФОРМА ДОПОВІДІ
про стан здоров’я керівного складу СБУ за результатами диспансеризації

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Військове звання та займана посада.

3. Вік (повних років).

4. Група здоров’я.

5. Вікова група фізичної підготовки.

6. Кількість випадків та загальна кількість днів звільнення від виконання обов’язків військової служби.

7. Кількість випадків та тривалість лікування в умовах стаціонару.

8. Кількість днів перебування на санаторно-курортному та/або реабілітаційному лікуванні із зазначенням найменування та профілю відповідного закладу.Додаток 8
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ПАСПОРТ
здоров’я керівного складу СБУ


Додаток 9
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації у Службі безпеки України

ПАСПОРТ ЗДОРОВ’Явгору