Документ z0916-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.08.2010, підстава - z0657-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
30.07.2007 N 105/517
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 916/14183

Про затвердження Змін
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів
та проведення випробувань
на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання,
а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння,
продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 98/34 ( z1146-04 ) від
01.09.2004, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про
Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 ( 508-94-п ), та з
метою удосконалення процедури проведення перевірок ліцензіатів
щодо додержання ними ліцензійних умов Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, затвердженого спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від
01.09.2004 N 98/34 ( z1146-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13 вересня 2004 року за N 1146/9745, що додаються.
2. Управлінню ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.) та
Державному департаменту пожежної безпеки (Андрієнко В.М.) подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки Голови Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.О. і начальника
Державного департаменту пожежної безпеки Андрієнка В.М.
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
і Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
30.07.2007 N 105/517
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 916/14183

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів
та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння,
продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам
( z1146-04 )
1. Абзац третій вступної частини Порядку ( z1146-04 )
викласти в такій редакції: "визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) орган ліцензування -
Державний департамент пожежної безпеки (далі - орган ліцензування
діяльності протипожежного призначення) та територіальні органи
державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи
ліцензування діяльності протипожежного призначення)".
2. Розділ 2 викласти в такій редакції: "2. Права та обов'язки ліцензіатів Ліцензіат має право: надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що
виникають під час проведення перевірки; подавати скарги до експертно-апеляційної ради при
Держпідприємництві України; оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю. Ліцензіат зобов'язаний: забезпечити умови для проведення перевірки; надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним ліцензійних умов; у разі необхідності надавати на вимогу органів контролю копії
(ксерокопії) вищезазначених документів".
3. Пункт 4.1 доповнити новими абзацами такого змісту: "Керівник ліцензіата (ліцензіат), в свою чергу, особисто або
уповноважений ним представник забезпечує умови проведення
перевірки. Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають
засвідчені в установленому порядку довіреності на право
представляти ліцензіата".
4. Пункт 4.2 викласти в такій редакції: "4.2. Комісія перевіряє: 4.2.1. Можливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, установлених для виду господарської діяльності
(його частки), зазначеної в ліцензії, а саме: наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт
з відповідною освітою і кваліфікацією; наявність відповідних приміщень, матеріально-технічної бази
(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів
вимірювання). 4.2.2. Наявність спеціалістів та матеріально-технічної бази
(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів
вимірювання), які зазначені в документах, що додавались до заяви
про видачу (переоформлення) ліцензії, або документи, що свідчать
про своєчасне повідомлення органу ліцензування (територіального
органу ліцензування) діяльності протипожежного призначення про
зміну даних, зазначених у цих документах. 4.2.3. Наявність відповідних документів: нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація; ліцензія або довідка органу ліцензування діяльності
протипожежного призначення про прийняття заяви на переоформлення
(про видачу дубліката) ліцензії; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або
фізичної особи-підприємця; довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України; документи, що регулюють трудові відносини (штатний розпис,
положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки
тощо); документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію
керівників та виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та
кваліфікацію, свідоцтва про проходження спеціального навчання та
посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці); документи, що засвідчують право власності або користування на
будівлі (приміщення) для провадження діяльності протипожежного
призначення (договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність,
договір оренди, довідка БТІ тощо) та матеріально-технічну базу
(оргтехніку, обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання); реєстраційні документи про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата; копії ліцензій, що підтверджують право філій або інших
структурних підрозділів ліцензіата на провадження певного виду
господарської діяльності (його частки); документацію стосовно виконаної ліцензійної діяльності
(журнали обліку виконаних робіт та послуг протипожежного
призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти тощо). 4.2.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,
відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи - підприємця та в установчих
документах. 4.2.5. Достовірність відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для отримання ліцензії. 4.2.6. Виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов. 4.2.7. Відповідність виконаних робіт та послуг вимогам
ліцензійних умов. Перевірка якості виконання деяких видів робіт та послуг
протипожежного призначення здійснюється в такий спосіб: виконання монтажу та технічного обслуговування установок
пожежної автоматики перевіряється шляхом перевірки їх
працездатності за допомогою імітатора тепла та диму; виконання технічного обслуговування вогнегасників
перевіряється шляхом проведення контрольних випробувань із
визначенням відповідних показників (повна маса, тривалість
приведення до дії, зусилля розблокування та приведення у дію,
забезпечення, переривання, подавання вогнегасної речовини, робочий
тиск у корпусі, тривалість подавання та довжина струменя
вогнегасної речовини, маса заряду вогнегасної речовини, маса
залишку вогнегасної речовини, тиск спрацювання запобіжних
пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98; проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам
визначається шляхом здійснення контрольних випробувань продукції
за участю представників акредитованих органів сертифікації та
випробувальних лабораторій системи МНС України. 4.2.8. Ведення обліку виконаних робіт та послуг, правильність
оформлення та зберігання нормативно-технічної документації".
5. Абзац шостий пункту 5.1 викласти в такій редакції: "Документи або їх копії (ксерокопії), які надавались під час
перевірки, а також пояснення та зауваження щодо результатів
перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки".
6. Абзац третій пункту 5.3 виключити.
7. Абзац п'ятнадцятий пункту 5.4 викласти у новій редакції: "Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення при
надходженні від територіальних органів ліцензування діяльності
протипожежного призначення вищезазначених матеріалів перевірки або
в разі виявлення під час самостійної чи спільної перевірки
порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є
підставою для анулювання ліцензії, здійснює розгляд цих
матеріалів. Під час розгляду матеріалів перевірки вивчаються
питання стосовно дотримання вимог цього Порядку при проведенні
перевірки, документи, що підтверджують факти порушень, пояснення
та зауваження ліцензіатів тощо, які враховуються при прийнятті
рішення щодо анулювання ліцензії".
8. Після абзацу 15 пункту 5.4 доповнити новим абзацом такого
змісту: "Рішення про анулювання ліцензії оформляється органом
ліцензування протягом десяти робочих днів із дати складання
акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, за формою,
відповідно до додатка 6". У зв'язку з цим абзаци 16-27 вважати абзацами 17-28
відповідно.
9. Додатки 1-4 викласти в новій редакції (додаються).
10. У першому абзаці додатка 6 після слів "органом
ліцензування" доповнити словами та цифрами "на підставі статті 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Начальник управління ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки В.М.Андрієнко

Додаток 1
до пункту 1.3 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________
(назва органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата
від "____"________ 20___р. N _____

Видане голові комісії_____________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) та членам комісії:________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) Для проведення перевірки ліцензіата_______________________________
(найменування __________________________________________________________________
та місцезнаходження ліцензіата) щодо додержання ліцензійних умов провадження______________________ __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується)
у строк з "_____"________ 20___ р. до "_____"_________ 20__ р.
Підстава:________________________________________________________
(назва, дата та номер розпорядчого документа
органу контролю)
Керівник органу контролю
(його заступник) _____________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Строк перевірки продовжено
з "_____" ________ 20___ р. до "_____" _________ 20__ р.
Керівник органу контролю
(його заступник) ____________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко

Додаток 2
до пункту 1.4 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки

-------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Назва |Прізвище| Дата та | Дата та | |посвідчення|перевірки|ліцензіата,| та | номер |номер акта| | | | який |ініціали|розпорядчого|перевірки | | | | підлягає | голови |документа на|та актів, | | | | перевірці | та | перевірку | які є | | | | | членів | |підставою | | | | |комісії | | для | | | | | | |анулювання| | | | | | | ліцензії | |-----------+---------+-----------+--------+------------+----------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко

Додаток 3
до пункту 5.1 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов
від "__"______ 20___ р. N_____

Голова комісії ______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) члени комісії: ______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Період перевірки з "___"________ 20___ р. до "___"_______ 20___ р. __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, який перевіряється) ідентифікаційний код (номер)____________місцезнаходження__________
ліцензія: серія ____ N _________ дата видачі______________________
вид господарської діяльності (його частка), на який видано
ліцензію _________________________________________________________ __________________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або
фізичної особи-підприємця або його уповноваженого представника __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) проведено перевірку діяльності ліцензіата щодо додержання ним
ліцензійних умов даного виду господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:___________________________________________ __________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити
посилання на відповідний нормативно-правовий акт)
До акта перевірки додаються такі документи*:
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назва | Кількість | Оригінал чи | Ким | | | документа | аркушів | копія | підписаний | | | | | документа | (оригінал) | | | | | |або завірений| | | | | | документ | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії: _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
З актом ознайомлений
та один примірник отримав: ______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали
керівника ліцензіата
(юридичної особи) або ліцензіата
(фізичної особи-підприємця) або його
уповноваженого представника)
______________
* Цей запис робиться у разі надання відповідних документів.
Начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко

Додаток 4
до пункту 5.2 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )

(Державний Герб України)
_________________________________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ
про ____________________________________________________
(вид порушення)
від "__"_________ 20___ р. N_____
За результатами __________________________________________________
(вказуються обставини, при яких було виявлено
порушення: __________________________________________________________________
перевірка ліцензіата з зазначенням номера та дати акта
перевірки або назва документів, що надійшли до органу контролю, із
зазначенням номера та дати реєстрації) Ліцензіат_________________________________________________________
(найменування ліцензіата) ідентифікаційний код (номер)______________________________________
місцезнаходження__________________________________________________
ліцензія: серія ____N__________ видана "____"_________ 20__ р.
на провадження:___________________________________________________ __________________________________________________________________
(види господарської діяльності або його частки) були виявлені такі порушення______________________________________ __________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити
посилання на відповідний нормативно-правовий акт)
Цей акт є підставою для прийняття рішення про анулювання
ліцензії.
Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник
запрошується на засідання комісії з питань ліцензування
Держпожбезпеки МНС України, де буде розглянуто питання щодо
подальшої дії даної ліцензії (цей запис робиться в акті у разі
потреби).
Засідання комісії відбудеться "___" ________ 20__ р. о ___ годині
в приміщенні________________ за місцезнаходженням: ______________.

Голова комісії: __________________________________
(посадова особа (підпис, прізвище та ініціали)
органу контролю)
Члени комісії: __________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) __________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнковгору