Документ z0908-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 29.06.2012, підстава - z0995-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2012 N 771
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за N 908/21220
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 2965 ( z0995-12 ) від 15.06.2012 }
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012 }
Про внесення змін до деяких наказів
Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного
майна України" ( 4107-17 ), з метою дотримання вимог чинного
законодавства України щодо визначення вартості колісних
транспортних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та
нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються
відповідно до законодавства, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду
державного майна України, що додаються.
2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому законодавством
порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту координації розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Голови Фонду Є.Іванов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
30.05.2012 N 771
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за N 908/21220

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правих актів
Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок укладання угоди про
співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому
наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року
N 1977 ( z0955-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 15 листопада 2001 року за N 955/6146:
1.1. Пункт 3 розділів I, II додатка 1 до Положення
( z0955-01 ) доповнити підпунктом "г" такого змісту: "г) оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства".
1.2. Додаток 2 до Положення ( z0955-01 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 2
до Положення про порядок
укладання угоди про
співробітництво
з професійної підготовки
оцінювачів
ЗРАЗОК

УГОДА
про співробітництво з професійної
підготовки оцінювачів

м. Київ "___" __________ 20__ року
Фонд державного майна України в особі _______________________
(прізвище, ім'я,
по батькові, посада)
________________________________________________________________,
який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного
майна України" (далі - Фонд), з однієї сторони,
та ______________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
_________________________________________________________________
в особі _____________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
діє на підставі ________________________________________________________________,
(назва установчого документа)
зареєстрованого _________________________________________________________________
(найменування органу, що зареєстрував установчий документ,
дата реєстрації)
________________________________________________________, з іншої
(серія та номер ліцензії)
сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке:
1. Предмет угоди
1.1. Метою співробітництва Фонду та _________________________
(найменування навчального
закладу)
є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання
робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що
відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема
національним стандартам оцінки майна.
1.2. Фонд та ________________________________________________
(найменування навчального закладу)
взаємодіють при:
1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки
оцінювачів за такими напрямами оцінки майна(1):
а) оцінка об'єктів у матеріальній формі: оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;
оцінка машин і обладнання; оцінка колісних транспортних засобів; оцінка літальних апаратів; оцінка судноплавних засобів; оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність; оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних
апаратів,
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну
цінність;
б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності:
оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на
об'єкти інтелектуальної власності);
оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності; в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства:
оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)
фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних
осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за
такими напрямами оцінки майна(1):
а) оцінка об'єктів у матеріальній формі: оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;
оцінка машин і обладнання; оцінка колісних транспортних засобів; оцінка літальних апаратів; оцінка судноплавних засобів; оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність; оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів,
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;
б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності:
оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на
об'єкти інтелектуальної власності);
оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності; в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства:
оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)
фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних
осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства;
оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
2. Обов'язки Сторін
2.1. ________________________________________ зобов'язується:
(найменування навчального закладу)
забезпечувати належну якість викладання навчального
матеріалу;
здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки
оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за
програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими
Фондом, відповідно до вимог законодавства, зокрема Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", та з дотриманням прав на
використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до
Закону України "Про авторське право і суміжні права", Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі
працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого
самоврядування за їх згодою), до участі в процесі навчання та
підвищення кваліфікації оцінювачів;
надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального
звіту;
готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними
слухачів;
забезпечувати необхідні умови діяльності Екзаменаційної
комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;
організовувати комплектування груп для складання
кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою
скликання Екзаменаційної комісії;
видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової
підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за
відповідною базовою програмою;
видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення
кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення
кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за
відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх
проведення;
у 10-денний строк з дати настання відповідної обставини
інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні
навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу
інформацію про нього;
організовувати конференції та семінари з питань оцінки; брати участь в організації базової підготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної
діяльності в процесі виконання функцій з управління та
розпорядження державним майном та (або) майном, що є в
комунальній власності;
організовувати у встановлених випадках стажування слухачів,
які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів,
відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб для
отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року
N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2001 року за N 956/6147 (зі змінами);
у разі виявлення недоліків з професійної підготовки
оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений
Фондом строк.
2.2. Фонд зобов'язується: брати участь у спільних з ___________________________________
(найменування навчального закладу)
заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом
угоди, у тому числі з розробки програм базової підготовки
оцінювачів;
погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та
зміни до них, які відповідають вимогам законодавства України та
вносяться за пропозицією навчального закладу;
забезпечувати участь представників Фонду в навчальному
процесі та роботі Екзаменаційної комісії;
контролювати _________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
щодо виконання ним вимог стажування слухачів, інших вимог
законодавства України;
інформувати _________________________________________________
(найменування навчального закладу)
про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;
разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів,
їх об'єднань, громадських організацій та інших фахівців 1-2 рази
на рік здійснювати перевірки ____________________________________
(найменування навчального закладу)
щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду,
додержання розкладу лекцій, правильність оформлення
кваліфікаційних документів оцінювачів тощо);
за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати
рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про
співробітництво з ______________________________________________.
(найменування навчального закладу)
3. Строк дії угоди
3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання
Сторонами і діє до "____"______________ 20__ року.
3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.
3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії
або за домовленістю Сторін.
3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом
відповідного рішення за результатами проведення перевірок
навчального закладу.
3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або
тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним
законодавством порядку.
3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
4. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Фонд державного майна України __________________________________
(найменування навчального закладу)
01133, м. Київ, вул. Кутузова, __________________________________
18/9 (місцезнаходження)
Код платника податків Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ згідно з ЄДРПОУ ______________________________ __________________________________
Банківські реквізити Банківські реквізити ______________________________ __________________________________ ______________________________ __________________________________
(ініціали, прізвище) (ініціали, прізвище)
М.П. М.П.
_______________
(1) Непотрібне закреслити".
2. У Положенні про порядок видачі сертифікатів суб'єктів
оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна
України від 14 березня 2002 року N 479 ( z0312-02 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня
2002 року за N 312/6600:
2.1. У пункті 5 розділу I: в абзаці першому слово "напряму" виключити; підпункт 5.3 доповнити абзацом такого змісту: "спеціалізація 3.4 "Оцінка колісних транспортних засобів
фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства".
2.2. Пункт 3 додатка 2 до Положення ( z0312-02 ) доповнити
підпунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.".
3. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії,
затвердженому наказом Фонду державного майна України
від 13 листопада 2002 року N 1997 ( z0925-02 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213:
3.1. Додаток 1 до Положення ( z0925-02 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 1
до Положення про порядок
роботи Екзаменаційної
комісії

ЗАЯВА
про включення до списку осіб,
які складатимуть кваліфікаційний іспит

Заявник _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Місце проживання ____________________________________________
Телефон _____________________________________________________
Навчався за програмою базової підготовки оцінювачів
з "___" _____________ 20__ року
(дата)
до "___" _____________ 20__ року
(дата)
у _______________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
за такими напрямами оцінки(1):
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.
1.2. Оцінка машин і обладнання.
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.
1.4. Оцінка літальних апаратів.
1.5. Оцінка судноплавних засобів.
1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів,
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності:
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
прав на об'єкти інтелектуальної власності).
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства:
3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)
фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних
осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.4. Оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства, - та
пройшов стажування протягом року ________________________________
(найменування суб'єкта оціночної
діяльності, де проходило
стажування)
Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту за
такими напрямами оцінки(1):
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
1.2. Оцінка машин і обладнання.
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.
1.4. Оцінка літальних апаратів.
1.5. Оцінка судноплавних засобів.
1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів,
судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів,паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності:
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
прав на об'єкти інтелектуальної власності).
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства:
3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)
фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних
осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей
оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3.4. Оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.
"___" _____________ 20__ року
(дата)
_____________
(підпис)
________________
(1) Непотрібне закреслити.".
3.2. Пункт 3 додатка 2 до Положення ( z0925-02 ) доповнити
підпунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Оцінка колісних транспортних засобів фізичних осіб для
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових
платежів, які справляються відповідно до законодавства.".
4. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання
оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом
Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754
( z0562-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
05 травня 2004 року за N 562/9161:
4.1. Главу 1 доповнити пунктом 1.4 такого змісту: "1.4. Навчальні заклади повинні здійснювати професійну
підготовку оцінювачів, у тому числі повинні передбачати лекції та
практичні заняття з автоматизації оціночної діяльності, відповідно
до вимог законодавства, зокрема Законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), та з дотриманням прав
на використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до
Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ),
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ).
4.2. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 доповнити абзацом
такого змісту: "спеціалізація 3.4 "Оцінка колісних транспортних засобів
фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства".
5. У Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та
суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду
державного майна України від 23 квітня 2012 року N 555
( z0658-12 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 року за N 658/20971:
5.1. Пункти 2.3, 2.4 розділу II доповнити абзацом такого
змісту: "спеціалізація 3.4 "Оцінка колісних транспортних засобів
фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства".
5.2. Додаток 5 до Порядку ( z0658-12 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 5
до Порядку ведення
Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів
оціночної діяльності
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про включення інформації про оцінювача
до Державного реєстру оцінювачів
та суб'єктів оціночної діяльності

від ____________ 20__ року N _____________
Видане ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)
на підставі _____________________________________________________
(назва кваліфікаційного свідоцтва
(документа) оцінювача)
від ____________ N ________, виданого ___________________________
(зазначаються орган
державної влади
________________________________________________________________,
та навчальний заклад, які видали кваліфікаційне свідоцтво
(документ) оцінювача)
та свідчить про те, що інформацію про нього (неї) включено до
Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
як оцінювача, який має право здійснювати оцінку майна та майнових
прав за такими напрямами(1):
Напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі": спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на
них";
спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання"; спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів"; спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів"; спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів"; спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять
культурну цінність";
спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що
віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять
культурну цінність".
Напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об'єкти інтелектуальної власності":
спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об'єкти інтелектуальної власності)";
спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної
власності".
Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і
сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно
до законодавства":
спеціалізація 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна
(нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому
кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства";
спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства";
спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних
осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства";
спеціалізація 3.4 "Оцінка колісних транспортних засобів
фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства".
Це свідоцтво є невід'ємною частиною кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача.
М.П.
____________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________
(1) Вказуються напрями та спеціалізації у межах таких напрямів,
зазначені у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача.".
6. Пункт 1 розділу I Вимог до якості послуг, що надаються
суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи
зовнішнього контролю якості, затверджених наказом Фонду державного
майна України від 23 квітня 2012 року N 556 ( z0659-12 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року
за N 659/20972, після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим
абзацом двадцятим такого змісту: "спеціалізація 3.4 "Оцінка колісних транспортних засобів
фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства". У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий вважати
відповідно абзацами двадцять першим - двадцять восьмим.".
Начальник
Управління з питань
оціночної діяльності М.Горяйноввгору