Документ z0907-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2018, підстава - v0428874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.05.2011 N 882
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за N 907/19645
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 428 ( v0428874-18 ) від 14.06.2018 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності,
пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії, комбінованим виробництвом
теплової та електричної енергії, виробництвом
теплової енергії на теплоелектроцентралях
та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
{ Постанова підлягає перегляду як така, що не відповідає Закону
N 877-V ( 877-16 ) від 05.04.2007, згідно з Розпорядженням КМ
N 169-р ( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Закону України "Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) та Положення
про Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) (із змінами), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим
виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом
теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
(додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову
Національної комісії регулювання електроенергетики України від
13.04.2006 N 457 ( z0573-06 ) "Про затвердження Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, з виробництва
електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами, оптового постачання
електричної енергії та передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 17.05.2006 за N 573/12447.
3. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних
представництв забезпечити подання цієї постанови на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України С.М.Чех
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
19.05.2011 N 882
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за N 907/19645

ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил
здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної енергії,
комбінованим виробництвом теплової та електричної
енергії, виробництвом теплової енергії
на теплоелектроцентралях та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ), "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 21.07.99 N 1312 ( 1312-99-п ) "Про
затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів
господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання", від 19.07.2000 N 1139
( 1139-2000-п ) "Про затвердження Порядку застосування санкцій за
порушення законодавства про електроенергетику", від 17.09.2008
N 835 ( 835-2008-п ) "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає
ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики".
1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, які отримали в Національній комісії регулювання
електроенергетики України ліцензії на право провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами, передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами, оптового постачання електричної
енергії, постачання електричної енергії за регульованим тарифом та
за нерегульованим тарифом, комбінованого виробництва теплової і
електричної енергії, виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіат) та провадять
господарську діяльність відповідно до встановлених для певного
виду діяльності ліцензійних умов.
1.3. Державний нагляд (контроль) здійснюється НКРЕ та
територіальними представництвами НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) у межах
визначених повноважень шляхом проведення планових та позапланових
перевірок згідно з цим Порядком.
1.4. Цей Порядок установлює: загальні вимоги до здійснення планових та позапланових
перевірок; процедуру організації та проведення планових перевірок; процедуру організації та проведення позапланових перевірок; повноваження голови та членів комісії при проведенні
перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів; права і обов'язки ліцензіата; процедуру проведення та оформлення результатів перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів; оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів
санкцій за порушення законодавства в галузі електроенергетики або
сфері теплопостачання та ліцензійних умов; контроль за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ та усуненням
ними порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов.
II. Загальні вимоги до здійснення
планових та позапланових перевірок
2.1. Перевірки проводяться за місцем здійснення ліцензованої
діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.
2.2. Перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата,
установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у
присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи
ліцензіата.
2.3. До проведення перевірок можуть залучатися представники
інших органів державного нагляду (контролю) за згодою керівників
таких органів державного нагляду (контролю), якщо повноваження цих
органів на здійснення чи участь у комплексних перевірках
передбачені законом.
2.4. Для здійснення планової або позапланової перевірки НКРЕ
видає наказ, який має містити найменування ліцензіата, щодо якого
буде здійснюватися перевірка, та предмет перевірки.
2.5. На підставі наказу оформляється посвідчення на
проведення перевірки за формою, наведеною в додатку 1, яке
підписується Головою НКРЕ або виконувачем обов'язків Голови НКРЕ і
засвідчується печаткою.
2.6. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕ створює комісію
з числа посадових осіб та призначає голову і членів комісії, які
зазначаються у посвідченні. Мінімальний склад комісії має становити три особи.
2.7. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому
строку здійснення перевірки.
2.8. Не пізніше ніж за двадцять робочих днів до початку
планової перевірки або безпосередньо перед позаплановою перевіркою
відповідне ТП НКРЕ письмово надає структурному підрозділу НКРЕ,
який організовує здійснення перевірки, інформацію про ліцензіата,
що планується перевіряти, із зазначенням його повного найменування
з усіма реквізитами, номера ліцензії, дати і номера акта
попередньої планової (позапланової) перевірки та з пропозиціями
щодо складу комісії та дня початку перевірки.
2.9. Перед початком проведення перевірки посадові особи НКРЕ
зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним
особі оригінал посвідчення про перевірку та службове посвідчення,
що засвідчує посадову особу НКРЕ, і надати ліцензіату копію
посвідчення про перевірку.
2.10. У разі неможливості посадової особи, яку включено до
складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у
цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного
складу комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та
питань перевірки. Копія такого посвідчення надається ліцензіату.
2.11. Перед початком здійснення перевірки голова та/або члени
комісії з перевірки реєструються у відповідному журналі ліцензіата
(за його наявності).
III. Організація та проведення планових перевірок
3.1. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або
квартальних планів, які затверджуються НКРЕ до 1 грудня року, що
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому, та оприлюднюються НКРЕ шляхом розміщення
інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ. Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану заходів
із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів НКРЕ надає
копію плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю)
ліцензіатів та наказ про його затвердження до спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.
3.2. Періодичність проведення планових перевірок здійснюється
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2008
N 835 ( 835-2008-п ) "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає
ліцензуванню Національною комісією регулювання електроенергетики"
(зі змінами).
3.3. Щорічно до 1 квітня НКРЕ готує звіт про виконання
річного плану (квартальних планів) державного нагляду (контролю)
ліцензіатів за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті НКРЕ.
3.4. НКРЕ здійснюються планові перевірки за умови письмового
повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не
пізніш як за десять днів до дня здійснення перевірки шляхом
надсилання повідомлення рекомендованим листом (за адресою,
зазначеною в ліцензії, виданій НКРЕ) чи телефонограмою за рахунок
коштів НКРЕ або вручення особисто керівнику чи уповноваженій особі
ліцензіата під розписку. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснюється захід; найменування органу державного нагляду (контролю). Ліцензіат має право не допускати посадову особу НКРЕ до
здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про
здійснення планової перевірки.
3.5. Письмове повідомлення про проведення планової перевірки
готується на підставі виданого посвідчення після прийняття
відповідного наказу про перевірку.
3.6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів. Продовження строку проведення планової перевірки не
допускається.
IV. Організація та проведення позапланових перевірок
4.1. Підставами для здійснення позапланових перевірок є: подання ліцензіатом письмової заяви до НКРЕ про здійснення
перевірки за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих ліцензіатом; перевірка виконання ліцензіатом приписів, розпоряджень або
інших розпорядчих документів НКРЕ щодо усунення порушень вимог
законодавства, виданих за результатами проведення планових
перевірок НКРЕ; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення
ліцензіатом ліцензійних умов та вимог законодавства в галузі
електроенергетики або у сфері теплопостачання. Позаплановий захід
у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди НКРЕ на його
проведення; неподання в установлений термін ліцензіатом документів
обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових
пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів; настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з
діяльністю ліцензіата.
4.2. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються
лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цієї перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні на проведення перевірки. Проведення позапланових перевірок з інших підстав, крім
передбачених у пункті 4.1 цього розділу, забороняється.
4.3. Ліцензіат повинен ознайомитися з підставою проведення
позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного
документа.
4.4. Строк здійснення позапланової перевірки не може
перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланової перевірки не
допускається.
V. Повноваження голови та членів комісії
з перевірки при проведенні перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів
5.1. Голова та члени комісії з перевірки, що здійснюють
перевірку, з метою з'ясування обставин, які мають значення для
повноти проведення перевірки, у межах повноважень, передбачених
законом, мають право: вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених
порушень вимог законодавства; вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
перевірки; відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати
пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що
виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону; надавати (надсилати) ліцензіатам обов'язкові для виконання
приписи про усунення порушень і недоліків; накладати штрафні санкції та вживати заходів, передбачених
законом.
5.2. Голова та члени комісії з перевірки зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в
межах повноважень, передбачених законом; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із
ліцензіатами; не втручатися і не перешкоджати здійсненню ліцензійної
діяльності під час проведення перевірок, якщо це не загрожує життю
та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних
ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата,
що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірок; ознайомити керівника ліцензіата, або його заступника, або
уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки,
передбачені законом; надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
процедури здійснення перевірки.
VI. Права та обов'язки ліцензіата
6.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право: вимагати від посадових осіб НКРЕ здійснювати перевірку з
дотриманням вимог законодавства; перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки
службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на
проведення планової або позапланової перевірки; не допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки,
якщо: перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення перевірок, передбачених законом; голова та члени комісії з перевірки не надали документів,
передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають
вимогам закону; бути присутнім під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати та знайомитися з актами планової (позапланової)
перевірки; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до актів планової (позапланової) перевірки; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
голови та членів комісії з перевірки.
6.2. Ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний: допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки за
умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для
проведення перевірки; виконувати вимоги НКРЕ щодо усунення виявлених порушень вимог
законодавства; надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки,
відповідно до закону; одержувати за результатами проведення перевірки примірник
припису або акта перевірки.
VII. Процедура оформлення результатів
перевірок ліцензованої діяльності ліцензіатів
7.1. Планові перевірки НКРЕ проводить відповідно до переліку
питань, наведених у відповідних формах актів перевірки
(додатки 2-8). Під час проведення позапланової перевірки з'ясовується лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цієї перевірки та які зазначені в посвідченні на
проведення перевірки.
7.2. За результатами проведеної планової чи позапланової
перевірки посадова особа (комісія) складає акт перевірки у двох
примірниках за формою, наведеною у додатках 2-9.
7.3. В акті перевірки зазначається стан дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства в галузі електроенергетики або
сфері теплопостачання та ліцензійних умов, встановлених для
певного виду господарської діяльності, а в разі недотримання -
детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну
норму чинного законодавства. Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових
актів не допускається.
7.4. Датою складання акта перевірки є останній день
перевірки, зазначений у посвідченні.
7.5. В останній день перевірки два примірники акта перевірки
підписуються посадовими особами, які здійснювали перевірку, та
ліцензіатом або уповноваженою ним особою. Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з
перевірки та керівником (уповноваженою особою) ліцензіата, що
перевірявся.
7.6. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом
перевірки, він підписує акт перевірки з поясненнями, зауваженнями
або запереченнями, які є невід'ємною частиною акта перевірки.
7.7. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
посадова особа НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ вносить до такого акта
перевірки відповідний запис.
7.8. Один примірник акта перевірки вручається ліцензіату або
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ чи
відповідному ТП НКРЕ.
7.9. У разі відсутності ліцензіата за адресою, зазначеною в
ліцензії, або відмови в проведенні перевірки голова та члени
комісії перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову в
проведенні перевірки або відсутності ліцензіата за формою,
наведеною в додатку 10. Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки або
відсутності ліцензіата з попередженням про необхідність підписання
зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим
листом із поштовим повідомленням за місцезнаходженням ліцензіата,
що вказане у ліцензії. У випадку неповернення в установлений строк відправленого
ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта
про відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата у
третьому примірнику акта про відмову в проведенні перевірки або
відсутності ліцензіата робиться запис про відмову ліцензіата від
його підписання.
7.10. У разі відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки
на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень;
створення інших перешкод з боку ліцензіата з метою уникнення
планової чи позапланової перевірки; непризначення ліцензіатом
уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час
проведення перевірки; відмови в наданні документів, необхідних для
проведення перевірки, та інших пояснень на вимогу комісії посадові
особи НКРЕ, які повинні були провести дану перевірку, складають
акт за формою, наведеною в додатку 10.
7.11. Акт перевірки обов'язково реєструється посадовими
особами НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ у книзі реєстрації актів
перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов за формою,
наведеною в додатку 11.
7.12. Оригінал підписаного сторонами акта перевірки або з
відміткою про відмову ліцензіата від його підписання з
відповідними документами і матеріалами справи надаються головою
комісії з перевірки до структурного підрозділу НКРЕ, який
уповноважений організовувати здійснення державного нагляду
(контролю). У разі виявлення порушень ліцензіатом законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов
разом з актом перевірки НКРЕ надає подання про порушення із
визначенням чітких висновків про результати перевірки та
пропозицій щодо застосування відповідних санкцій до ліцензіата.
7.13. Акт перевірки з висновками про порушення законодавства
в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та
ліцензійних умов разом з поданням у день підписання передається
факсимільним зв'язком до структурного підрозділу НКРЕ, який
організовує здійснення державного нагляду (контролю). Оригінали
документів направляються поштою.
7.14. Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення
державного нагляду (контролю), проводить аналіз результатів
перевірки і готує службову записку та подання про розгляд порушень
законодавства в галузі електроенергетики або сфері теплопостачання
та ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ. Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації
НКРЕ забезпечує опублікування в засобах масової інформації шляхом
оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ повідомлення про розгляд
питання про порушення ліцензіатом законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов на
відкритому засіданні НКРЕ. Протокольний відділ НКРЕ готує та направляє факсимільним
зв'язком ліцензіатам та іншим заінтересованим сторонам запрошення
або повідомлення щодо взяття участі в засіданні НКРЕ, а управління
справами НКРЕ надсилає його ліцензіату із поштовим повідомленням.
7.15. У випадку отримання акта перевірки з висновками про
відсутність порушень законодавства в галузі електроенергетики або
сфері теплопостачання та ліцензійних умов структурний підрозділ
НКРЕ, який організовує здійснення державного нагляду (контролю),
за погодженням з головою НКРЕ долучає акт планової (позапланової)
перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової
справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.
7.16. У разі усунення ліцензіатом до винесення на розгляд на
відкритому засіданні НКРЕ порушень законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов,
виявлених перевіркою, що підтверджується відповідними документами,
структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення державного
нагляду (контролю), за погодженням з головою НКРЕ долучає акт
перевірки разом з усіма матеріалами та документами до особової
справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.
7.17. На підставі акта перевірки, який складено за
результатами здійснення перевірки, під час якої виявлено порушення
вимог законодавства в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов, протягом п'яти робочих днів з
дня завершення перевірки НКРЕ приймає письмове рішення про
усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, та/або
про накладення санкцій, крім анулювання ліцензії.
7.18. Рішення про анулювання ліцензії може бути прийнято НКРЕ
протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії.
7.19. Рішення НКРЕ про усунення порушень, виявлених під час
здійснення перевірки, та/або про накладення санкцій (крім
анулювання ліцензій) складається у двох примірниках: один
примірник не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня
складення акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним
особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або
уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень
вимог законодавства в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов залишається в НКРЕ.
7.20. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи
від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог
законодавства він направляється рекомендованим листом ліцензіату,
а на копії розпорядчого документа, який залишається в НКРЕ,
проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.
7.21. Копії рішень НКРЕ, прийнятих за результатами здійснення
перевірок, надсилаються управлінням справами НКРЕ відповідним
ТП НКРЕ для здійснення контролю.
VIII. Оформлення документів щодо застосування
до ліцензіатів санкцій за порушення законодавства
в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов
8.1. У разі порушення ліцензіатами законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов
НКРЕ має право застосовувати до ліцензіатів санкції, передбачені
Законами України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
природні монополії" ( 1682-14 ), "Про теплопостачання"
( 2633-15 ), "Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ), Порядком застосування санкцій за порушення
законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1139 ( 1139-2000-п ),
Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарювання
штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та
сфері теплопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.99 N 1312 ( 1312-99-п ).
8.2. У разі виявлення порушень ліцензійних умов ліцензіатами
з виробництва електроенергії, передачі електроенергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, постачання
електроенергії за нерегульованим тарифом, оптового постачання
електроенергії, з комбінованого виробництва теплової і електричної
енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії за результатами проведених перевірок цих
ліцензіатів НКРЕ на підставі акта перевірки та подання
структурного підрозділу НКРЕ, який організовує контроль діяльності
ліцензіатів, приймає відповідні рішення, які оформляються у
вигляді: розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; постанови про зупинення дії ліцензії; постанови про накладення штрафу; постанови про анулювання ліцензії.
8.3. У разі виявлення порушень ліцензійних умов ліцензіатами
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом за результатами проведених перевірок цих
ліцензіатів НКРЕ на підставі подання структурного підрозділу НКРЕ,
який організовує контроль діяльності ліцензіатів, приймає
відповідні рішення, які оформлюються у вигляді: постанови про застереження; постанови про зупинення дії ліцензії; постанови про накладення штрафу; постанови про анулювання ліцензії.
IX. Контроль за виконанням ліцензіатами рішень НКРЕ
та усуненням ними порушень законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання
та ліцензійних умов
9.1. Ліцензіат, який одержав рішення НКРЕ про усунення
порушень законодавства в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов, зобов'язаний у визначений
строк його виконати та у письмовій формі повідомити про це НКРЕ та
відповідне ТП НКРЕ.
9.2. НКРЕ та/або відповідне ТП НКРЕ здійснюють контроль за
усуненням ліцензіатом порушень законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов за
його місцезнаходженням у визначений рішенням НКРЕ строк.
9.3. У разі прийняття НКРЕ рішення про застосування до
ліцензіата застереження відповідне ТП НКРЕ контролює надання
ліцензіатом до НКРЕ у 3-денний строк з моменту отримання
застереження письмової відповіді про заходи, за допомогою яких у
строки, визначені НКРЕ, він повинен усунути порушення, зазначені в
застереженні.
9.4. У разі накладення штрафу на ліцензіата відповідне
ТП НКРЕ контролює надання документального підтвердження до НКРЕ
ліцензіатом щодо оплати штрафу у визначений строк.
9.5. У разі зупинення дії ліцензії за порушення ліцензіатом
ліцензійних умов або невиконання ліцензіатом у визначений строк
рішень НКРЕ відповідне ТП НКРЕ контролює виконання ліцензіатом у
встановлені строки вимог, зазначених у рішенні НКРЕ про зупинення
дії ліцензії.
9.6. У разі дострокового усунення ліцензіатом порушень при
зупиненні дії ліцензії він надає НКРЕ документи та матеріали, які
підтверджують усунення порушень.
9.7. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕ приймає рішення про поновлення її дії.
9.8. У разі неусунення ліцензіатом порушень у строк, на який
зупинено дію ліцензії, НКРЕ може прийняти рішення про анулювання
ліцензії за наявності підстав, визначених пунктом 12 Положення про
порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики
ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом,
передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим
виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом
теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99
N 753 ( 753-99-п ).
9.9. У разі усунення ліцензіатом порушень законодавства в
галузі електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних
умов у встановлений відповідним рішенням НКРЕ термін він надає
відповідному ТП НКРЕ письмове повідомлення з необхідними
документами та матеріалами, які підтверджують усунення порушень.
9.10. При достатності наданих ліцензіатом пояснень НКРЕ за
поданням ТП НКРЕ та структурного підрозділу, який організовує
контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності,
приймає протокольне рішення про припинення процедури розгляду
порушень ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або
сфері теплопостачання та ліцензійних умов, про що письмово
повідомляє ліцензіата. Протокольне рішення НКРЕ управління справами також направляє
до ТП НКРЕ.
9.11. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений
рішенням НКРЕ строк з об'єктивних причин, про що ліцензіат надає
НКРЕ письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності
продовження терміну усунення порушень законодавства в галузі
електроенергетики або сфері теплопостачання та ліцензійних умов,
НКРЕ може прийняти рішення про продовження терміну усунення
порушень або встановлення нового строку.
9.12. При ненаданні ліцензіатом у встановлений строк
письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами,
що підтверджують виконання вимог рішення НКРЕ про застосування до
нього санкцій (крім анулювання ліцензії), НКРЕ або ТП НКРЕ після
закінчення зазначеного в рішенні строку розпочинає позапланову
перевірку в установленому порядку.
9.13. У разі невиконання ліцензіатом вимог рішення НКРЕ у
визначений у рішенні строк структурний підрозділ, який організовує
контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, на
підставі акта позапланової перевірки готує подання на розгляд НКРЕ
щодо застосування до ліцензіата відповідних санкцій або анулювання
ліцензії.
9.14. Підставами для анулювання ліцензії є: подання заяви ліцензіатом; виявлення недостовірних відомостей у заяві на отримання
ліцензії чи в документах, що додаються до неї; передача ліцензіатом ліцензій іншій особі; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, установлених для певного виду господарської діяльності; державна реєстрація припинення цивільної правоздатності
ліцензіата; повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.
9.15. Неможливістю забезпечити виконання ліцензійних умов
вважаються: відсутність місцевих (локальних) електричних мереж у
власності суб'єкта господарювання, що отримав ліцензії з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом; відсутність магістральних та міждержавних електричних мереж у
власності (користуванні) суб'єкта господарювання, що отримав
ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами; відсутність когенераційної установки у власності суб'єкта
господарювання, що отримав ліцензію з комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії; відсутність джерел теплової енергії (теплоелектроцентралі,
установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії) у власності або користуванні суб'єкта господарювання, що
отримав ліцензію з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії.
9.16. Рішення про анулювання ліцензії на підставі заяви
ліцензіата, державної реєстрації припинення цивільної
правоздатності суб'єкта господарювання або неможливості ліцензіата
забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного
виду господарської діяльності, приймається НКРЕ без проведення
перевірки.
9.17. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття НКРЕ
рішення про анулювання такої ліцензії або з дати державної
реєстрації припинення цивільної правоздатності ліцензіата. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
управління ліцензування НКРЕ вносить до реєстру виданих ліцензій
після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
9.18. Мотивоване рішення НКРЕ про анулювання ліцензії
вручається ліцензіату або направляється управлінням справами НКРЕ
ліцензіату рекомендованим листом з поштовим повідомленням у
п'ятиденний строк з дня прийняття НКРЕ такого рішення. Надалі
поштове повідомлення зберігається в справі ліцензіата з відміткою
про вручення. Копії рішень НКРЕ обов'язково надсилаються управлінням
справами відповідним ТП НКРЕ, а копія рішення про зупинення та
анулювання дії ліцензії надсилається також до державного
підприємства "Енергоринок" та органу державної податкової служби
за місцезнаходженням суб'єкта господарської діяльності в
п'ятиденний строк для прийняття відповідного рішення.
9.19. Після припинення процедури розгляду порушення
ліцензіатом законодавства в галузі електроенергетики або сфері
теплопостачання та ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії
структурний підрозділ НКРЕ, який організовує контроль за
здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, долучає всі
матеріали та документи до особової справи ліцензіата, яка надалі
зберігається в архіві НКРЕ.
Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних представництв К.Красюк

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
_________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ)
___________________
(телефон, факс)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення _______________________ перевірки
(планової/позапланової)
від "__" __________ 20__ року N _____,

видане відповідно до наказу НКРЕ від "__" ______ 20__ року N ____
голові комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
членам комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення
перевірки ліцензіата _________________________________________
(найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця
та місцезнаходження (місце проживання)
ліцензіата)
на термін з "__" _____ 20__ року по "__" __________ 20___ року
щодо дотримання _________________________________________________ _________________________________________________________________
(предмет перевірки із зазначенням відповідного виду
господарської діяльності, серії та номера ліцензії)
за період діяльності з "__" ___ 20__ року по "__" ____ 20__ року.
Відповідно до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на
підставі ________________________________________________________
(підстава проведення перевірки)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(інформація про здійснення попереднього заходу - тип заходу
і строк його здійснення)
Голова Комісії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії

від "__" ________ 20__ року N ____ ____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил здійснення підприємницької | | | | | | | |діяльності з виробництва електричної| | | | | | | | енергії ( z0174-96 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Ліцензіат не передає ліцензію третім| | | | |пункт 1.3 глави 1 Умов та | | |особам | | | | |Правил здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | | | |виробництва електричної | | | | | | | |енергії, затверджених | | | | | | | |постановою НКРЕ від 08.02.96| | | | | | | |N 3 ( z0174-96 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції України| | | | | | | |10.04.96 за N 174/1199 | | | | | | | |(далі - Ліцензійні умови з | | | | | | | |виробництва електричної | | | | | | | |енергії) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Зміни до установчих документів, що | | | | |підпункт 3.5.5 пункту 3.5 | | |підлягають державній реєстрації | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |(перереєстрації), банківських | | | | |виробництва електричної | | |реквізитів, найменування та | | | | |енергії | | |місцезнаходження ліцензіата | | | | | | | |відповідають даним, зазначеним в | | | | | | | |установчих документах, свідоцтві про| | | | | | | |державну реєстрацію та у ліцензії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни | | | | |підпункт 3.3.1 пункту 3.3 | | |виробничих потужностей електричної | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |енергії | | | | |виробництва електричної | | | | | | | |енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Ліцензіат не надає спорідненому | | | | |пункт 2.7 глави 2 | | |підприємству перехресні субсидії за | | | | |Ліцензійних умов з | | |рахунок ліцензованої діяльності та | | | | |виробництва електричної | | |не отримує перехресні субсидії від | | | | |енергії | | |спорідненого підприємства для | | | | | | | |ліцензованої діяльності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Порядок щодо гарантій про | | | | |підпункт 3.5.8 пункту 3.5 | | |невикористання наявної у ліцензіата | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |конфіденційної інформації для | | | | |виробництва електричної | | |отримання конкурентної переваги та | | | | |енергії | | |про нерозголошення інформації | | | | | | | |будь-кому (в тому числі тим, хто | | | | | | | |працює в іншому спорідненому | | | | | | | |підприємстві) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Ліцензіат своєчасно та в | | | | |підпункт 3.1.1 пункту 3.1 | | |установленому порядку надає до НКРЕ | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |та ТП НКРЕ звітність, передбачену | | | | |виробництва електричної | | |Мінфіном та Держстатом України, та | | | | |енергії | | |додаткову звітність, визначену НКРЕ | | | | | | | |в установленому порядку | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Ліцензіат дотримується Правил | | | | |пункт 2.5 глави 2, | | |Оптового ринку електричної енергії | | | | |підпункти 3.2.2 та 3.2.5 | | |( v0921227-03 ) при формуванні | | | | |пункту 3.2 глави 3 | | |цінових заявок | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |виробництва електричної | | | | | | | |енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8 |Дотримання ліцензіатом | | | | |підпункт 3.6.1 пункту 3.6 | | |законодавства, зокрема: | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | | | | | | |виробництва електричної | | | | | | | |енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.1 |Ліцензіат дотримується затверджених | | | | |статті 17 та 17-1 Закону | | |тарифів (у тому числі "зелених" | | | | |України "Про | | |тарифів, затверджених НКРЕ на | | | | |електроенергетику" | | |електричну енергію, вироблену | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |суб'єктами господарювання на | | | | |НКРЕ про затвердження | | |об'єктах електроенергетики, що | | | | |тарифів на відпуск | | |використовують альтернативні | | | | |електричної енергії та | | |джерела енергії). Фактичні витрати | | | | |виробництво теплової енергії| | |відповідають наданим ліцензіатом | | | | |на відповідний період | | |розрахункам тарифів, затвердженим | | | | | | | |НКРЕ | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.2 |Ліцензіатом виконується Інвестиційна| | | | |постанова НКРЕ від | | |програма (ІП), що фінансується за | | | | |12.10.2005 N 896 | | |рахунок тарифів на відпуск | | | | |( v0896227-05 ) "Про | | |електричної енергії (у тому числі | | | | |затвердження Порядку | | |"зелених" тарифів на електричну | | | | |розрахунку тарифів на | | |енергію, вироблену суб'єктами | | | | |електричну та теплову | | |господарювання на об'єктах | | | | |енергію, що виробляється на | | |електроенергетики, що використовують| | | | |ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на | | |альтернативні джерела енергії), | | | | |установках з використанням | | |затверджених НКРЕ | | | | |нетрадиційних або | | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | | |енергії", постанова НКРЕ про| | | | | | | |затвердження тарифів на | | | | | | | |відпуск електричної та | | | | | | | |теплової енергії на | | | | | | | |відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.3 |Ліцензіат здійснює закупівлю | | | | |пункти 2-14 постанови НКРЕ | | |товарів, робіт та послуг на | | | | |від 25.12.2002 N 1455 | | |тендерних засадах | | | | |( v1455227-02 ) "Про | | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | | |придбання товарів, робіт і | | | | | | | |послуг ліцензіатами, ціни | | | | | | | |(тарифи) на відповідну | | | | | | | |діяльність яких | | | | | | | |встановлюються НКРЕ" | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.4 |Ліцензіат здійснює продаж | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |електричної енергії на Оптовому | | | | |Ліцензійних умов, стаття 15 | | |ринку електричної енергії України з | | | | |Закону України "Про | | |урахуванням використання для власних| | | | |електроенергетику" | | |потреб електростанцій в електричній | | | | |( 575/97-ВР ) | | |енергії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.5 |Ліцензіат своєчасно та в повному | | | | |стаття 17 Закону України | | |обсязі сплачує збір у вигляді | | | | |"Про електроенергетику" | | |цільової надбавки до діючого тарифу | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |на електричну та теплову енергію | | | | |НКРЕ про збір у вигляді | | |відповідно до фактичних обсягів | | | | |цільової надбавки до діючого| | |проданої електроенергії поза Оптовим| | | | |тарифу на електричну та | | |ринком електричної енергії України | | | | |теплову енергію на | | | | | | | |відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.6 |Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та | | | | | | | |теплоенергетиці", постанова | | | | | | | |НКРЕ про сплату поточної | | | | | | | |плати на відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8.7 |Рішення НКРЕ відповідно до постанов | | | | |стаття 12 Закону України | | |та розпоряджень виконано | | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено | | | | |Закону України "Про основні | | |не менше ніж за 10 календарних днів | | | | |засади державного нагляду | | |до її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _________ 20__ року N ______ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним собі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами і Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом

від "__" _________ 20__ року N ____ ____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил здійснення підприємницької | | | | | | | | діяльності з передачі електричної | | | | | | | | енергії місцевими (локальними) | | | | | | | | електромережами і Умов та Правил | | | | | | | | здійснення підприємницької | | | | | | | |діяльності з постачання електричної | | | | | | | | енергії за регульованим тарифом | | | | | | | | ( z0408-96, z0433-96 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Ліцензіат має лише одну ліцензію з | | | | |пункт 2.1 глави 2 Умов та | | |передачі електроенергії місцевими | | | | |Правил здійснення | | |(локальними) електромережами та з | | | | |підприємницької діяльності з| | |постачання електроенергії за | | | | |постачання електричної | | |регульованим тарифом | | | | |енергії за регульованим | | | | | | | |тарифом, затверджених | | | | | | | |постановою НКРЕ від 13.06.96| | | | | | | |N 15/1 ( z0433-96 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції України| | | | | | | |08.08.96 за N 433/1458 | | | | | | | |(далі - Ліцензійні умови з | | | | | | | |постачання електроенергії), | | | | | | | |та пункт 2.1 глави 2 Умов та| | | | | | | |Правил здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | | | |передачі електричної енергії| | | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | | | |електричними мережами, | | | | | | | |затверджених постановою НКРЕ| | | | | | | |від 13.06.96 N 15 | | | | | | | |( z0408-96 ), зареєстрованих| | | | | | | |в Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 06.07.96 за | | | | | | | |N 408/1433 (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з передачі | | | | | | | |електроенергії) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Ліцензована діяльність здійснюється | | | | |пункт 2.2 глави 2 | | |лише на території ліцензованої | | | | |Ліцензійних умов з | | |діяльності. Зміни до ліцензій | | | | |постачання електроенергії та| | |стосовно закріпленої території | | | | |пункт 2.2 глави 2 | | |внесено в установленому порядку | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Про зміну банківських реквізитів і | | | | |підпункт 3.2.2 пункту 3.2 | | |установчих документів, що підлягають| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |державній реєстрації | | | | |постачання електроенергії та| | |(перереєстрації), ліцензіат | | | | |підпункт 3.2.2 пункту 3.2 | | |повідомляє вчасно та у встановленому| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |порядку. Місцезнаходження та | | | | |передачі електроенергії | | |найменування ліцензіата відповідає | | | | | | | |установчим документам | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Ліцензіат дотримується | | | | |підпункт 3.4.1 пункту 3.4 | | |законодавства, зокрема: | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | | | | | | |постачання електроенергії та| | | | | | | |підпункт 3.5.1 пункту 3.5 | | | | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | | | | | | |передачі електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.1 |Фактичні витрати ліцензіата | | | | |стаття 17 Закону України | | |відповідають витратам відповідно | | | | |"Про електроенергетику" | | |до затвердженої НКРЕ структури | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |тарифів на передачу та постачання | | | | |НКРЕ на відповідний період | | |електричної енергії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.2 |Схвалена інвестиційна програма | | | | |стаття 12 Закону України | | |виконана | | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | | | | | | |НКРЕ на відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.3 |Постанов та розпоряджень НКРЕ щодо | | | | |стаття 12 Закону України | | |усунення порушень (у разі наявності)| | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | | | | | | |НКРЕ на відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.4 |Ліцензіат дотримується вимог | | | | |постанова НКРЕ від | | |Положення про Інформаційно- | | | | |12.03.2009 N 299 | | |консультаційний центр по роботі із | | | | |( z0308-09 ) "Про | | |споживачами електричної енергії | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |Інформаційно-консультаційний| | | | | | | |центр по роботі із | | | | | | | |споживачами електричної | | | | | | | |енергії", зареєстрована в | | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | | |06.04.2009 за N 308/16324 | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.5 |Дотримання ліцензіатом вимог | | | | |Правила технічної | | |нормативних документів | | | | |експлуатації | | | | | | | |електроустановок споживачів,| | | | | | | |затверджені наказом | | | | | | | |Міністерства палива та | | | | | | | |енергетики України від | | | | | | | |25.07.2006 N 258 | | | | | | | |( z1143-06 ), зареєстровані | | | | | | | |в Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 25.10.2006 за | | | | | | | |N 1143/13017; | | | | | | | |Правила користування | | | | | | | |електричною енергією, | | | | | | | |затверджені постановою НКРЕ | | | | | | | |від 31.07.96 N 28 | | | | | | | |( z0417-96 ), зареєстровані | | | | | | | |у Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 02.08.96 за | | | | | | | |N 417/1442; | | | | | | | |Правила користування | | | | | | | |електричною енергією для | | | | | | | |населення, затверджені | | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | | |Міністрів України від | | | | | | | |26.07.99 N 1357 | | | | | | | |( 1357-99-п ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.6 |Вимоги Порядку надання вихідних | | | | |стаття 30 Закону України | | |даних для проектування об'єктів | | | | |"Про регулювання | | |містобудування виконуються | | | | |містобудівної діяльності" | | | | | | | |( 3038-17 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.7 |Вимоги розпоряджень НКРЕ щодо | | | | |стаття 12 Закону України | | |надання інформації за Формою | | | | |"Про електроенергетику" | | |моніторингу показників якості послуг| | | | |( 575/97-ВР ) | | |виконуються | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.8 |Мережі (об'єкти), побудовані за | | | | |стаття 18 Закону України | | |рахунок або силами споживачів | | | | |"Про електроенергетику" | | |(інвесторів, забудовників) на | | | | |( 575/97-ВР ) | | |виконання виданих ліцензіатом | | | | | | | |технічних умов та які є невід'ємною | | | | | | | |частиною вже існуючих мереж | | | | | | | |(об'єктів), прийняті на баланс | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4.9 |Витрати споживачів (інвесторів, | | | | |стаття 18 Закону України | | |замовників, забудовників) на | | | | |"Про електроенергетику" | | |будівництво (реконструкцію) мереж | | | | |( 575/97-ВР ) | | |(споруд) на виконання виданих | | | | | | | |ліцензіатом технічних умов, які є | | | | | | | |невід'ємною частиною вже існуючих | | | | | | | |мереж (об'єктів), компенсуються | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Бухгалтерський облік та звітність з | | | | |підпункт 3.1.2 пункту 3.1 | | |ліцензованої діяльності з постачання| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |та передачі електроенергії ведеться | | | | |постачання електроенергії та| | |окремо від обліку та звітів інших | | | | |підпункт 3.1.2 пункту 3.1 | | |видів діяльності. Порядок розподілу | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |витрат за видами ліцензованої | | | | |передачі електроенергії | | |діяльності з постачання та передачі | | | | | | | |електроенергії у наявності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Перехресне субсидіювання не | | | | |пункт 2.10 глави 2 | | |здійснюється | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |постачання електроенергії та| | | | | | | |пункт 2.9 глави 2 | | | | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Письмові звіти щодо нездійснення | | | | |пункт 2.12 глави 2 | | |перехресного субсидіювання та | | | | |Ліцензійних умов з | | |незловживання своїм монопольним | | | | |постачання електроенергії та| | |становищем надаються в установленому| | | | |пункт 2.11 глави 2 | | |порядку | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8 |Ліцензована діяльність здійснюється | | | | |пункт 2.5 глави 2 | | |за принципами економічної | | | | |Ліцензійних умов з | | |доцільності | | | | |постачання електроенергії та| | | | | | | |пункт 2.5 глави 2 | | | | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |9 |Перелік додаткових робіт, пов'язаних| | | | |пункт 2.6 глави 2 | | |з ліцензованим видом діяльності, | | | | |Ліцензійних умов з | | |наявний. Кошторис витрат на | | | | |постачання електроенергії та| | |виконання робіт та послуг погоджено | | | | |пункт 2.6 глави 2 | | |з територіальним представництвом | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |НКРЕ | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |10 |Здійснення ліцензіатом інших видів | | | | |пункт 2.6 глави 2 | | |діяльності, не пов'язаних з | | | | |Ліцензійних умов з | | |ліцензованою, не перешкоджає | | | | |постачання електроенергії та| | |належному виконанню ним ліцензованої| | | | |пункт 2.6 глави 2 | | |діяльності | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11 |Інформація щодо обсягів корисного | | | | |підпункт 3.8.3 пункту 3.8 | | |відпуску електроенергії та | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |розрахунків на отримання дотацій | | | | |постачання електроенергії | | |надана до НКРЕ в установленому | | | | | | | |порядку | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12 |Розрахунок роздрібних тарифів | | | | |підпункти 3.7.1 та 3.7.2 | | |здійснюється відповідно до Порядку | | | | |пункту 3.7 Ліцензійних умов | | |формування роздрібного тарифу на | | | | |з постачання електроенергії,| | |електроенергію для споживачів (крім | | | | |Порядок формування | | |населення і населених пунктів) | | | | |роздрібного тарифу на | | |ліцензіатами з постачання | | | | |електроенергію для | | |електроенергії за регульованим | | | | |споживачів (крім населення і| | |тарифом, затвердженого постановою | | | | |населених пунктів) | | |НКРЕ від 22.01.2001 N 47 | | | | |ліцензіатами з постачання | | |( v0047227-01 ). Терміни | | | | |електроенергії за | | |опублікування у засобах масової | | | | |регульованим тарифом, | | |інформації детальної інформації про | | | | |затверджений постановою НКРЕ| | |роздрібні тарифи дотримуються | | | | |від 22.01.2001 N 47 | | | | | | | |( v0047227-01 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |13 |Розрахунки з оптовим постачальником | | | | |пункт 2.7 глави 2 | | |електричної енергії за куповану | | | | |Ліцензійних умов з | | |електричну енергію на Оптовому ринку| | | | |постачання електроенергії та| | |електричної енергії, а також із | | | | |Закон України "Про | | |суб'єктом підприємницької | | | | |електроенергетику" | | |діяльності - власником електромереж,| | | | |( 575/97-ВР ) | | |що здійснює передачу належної | | | | | | | |ліцензіату електричної енергії, | | | | | | | |здійснюються на належному рівні | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |14 |Ліцензіат дотримується актів | | | | |підпункт 3.4.2 пункту 3.4 | | |законодавства щодо якості надання | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |послуг споживачам електричної | | | | |постачання електроенергії та| | |енергії, відповідності електричної | | | | |підпункт 3.5.2 пункту 3.5 | | |енергії показникам якості та | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |забезпечення улаштування | | | | |передачі електроенергії | | |електроустановок | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |15 |Ліцензіат не обмежує доступу до | | | | |пункт 3.8 глави 3 | | |місцевих (локальних) мереж | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |споживачів чи суб'єктів | | | | |електроенергії | | |підприємницької діяльності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |16 |Факти зловживання монопольним | | | | |пункт 2.11 глави 2 | | |становищем відсутні | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |постачання електроенергії та| | | | | | | |пункти 2.7, 2.10 глави 2 | | | | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |17 |Погоджені ліцензіатом дані | | | | |підпункт 3.9.8 пункту 3.9 | | |(макета 30900) споживачів | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |енергопостачальників за | | | | |передачі електроенергії, | | |нерегульованим тарифом щодо обсягів | | | | |стаття 27 Закону України | | |споживання ними електроенергії | | | | |"Про електроенергетику" | | |достовірні | | | | |( 575/97-ВР ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |18 |Ліцензіатом виконуються умови | | | | |підпункт 3.9.10 пункту 3.9 | | |договору з ДП "Енергоринок" щодо | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |забезпечення АСКОЕ | | | | |передачі електроенергії, | | | | | | | |Інструкція про порядок | | | | | | | |комерційного обліку | | | | | | | |електричної енергії | | | | | | | |( va349227-98 ) (додаток 10 | | | | | | | |до Договору між членами | | | | | | | |Оптового ринку | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | |( n0001227-96 ) від | | | | | | | |15.11.96) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |19 |Звітність, передбачена Мінфіном та | | | | |підпункт 3.1.1 пункту 3.1 | | |Держстатом України, та статистична | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |звітність з ліцензованої діяльності | | | | |постачання електроенергії та| | |з передачі та постачання | | | | |підпункт 3.1.1 пункту 3.1 | | |електроенергії надаються до НКРЕ та | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |ТП НКРЕ у встановленому порядку | | | | |передачі електроенергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |20 |Поточна оплата за ліцензії на | | | | |підпункт 3.5.1 пункту 3.5 | | |здійснення підприємницької | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |діяльності з передачі та постачання | | | | |постачання електроенергії та| | |електричної енергії за регульованим | | | | |підпункт 3.6.1 пункту 3.6 | | |тарифом, визначена НКРЕ, вноситься в| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |установленому порядку | | | | |передачі електроенергії | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено не| | | | |Закону України "Про основні | | |менше ніж за 10 календарних днів до | | | | |засади державного нагляду | | |її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання (за його | | | | |(контролю) у сфері | | |наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" ________ 20__ року N ____ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами

від "__" ________ 20__ року N ____ ___________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил здійснення підприємницької | | | | | | | | діяльності з передачі електричної | | | | | | | | енергії магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними мережами | | | | | | | | ( z0637-96 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Ліцензія третім особам не | | | | |пункт 1.2 глави 1 Умов та | | |передавалась | | | | |Правил здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | | | |передачі електричної енергії| | | | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами, затверджених | | | | | | | |постановою НКРЕ від 11.10.96| | | | | | | |N 152 ( z0637-96 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції України| | | | | | | |31.10.96 за N 637/1662 | | | | | | | |(далі - Ліцензійні умови з | | | | | | | |передачі електроенергії | | | | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Про зміну банківських реквізитів і | | | | |підпункт 3.2.2 пункту 3.2 | | |установчих документів, що підлягають| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |державній реєстрації | | | | |передачі електроенергії | | |(перереєстрації), ліцензіат | | | | |магістральними та | | |повідомляє вчасно та у встановленому| | | | |міждержавними електричними | | |порядку. Місцезнаходження та | | | | |мережами, Закон України "Про| | |найменування ліцензіата відповідає | | | | |державну реєстрацію | | |установчим документам | | | | |юридичних осіб та фізичних | | | | | | | |осіб - підприємців" | | | | | | | |( 755-15 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Ліцензіат діє згідно з вимогами | | | | |пункт 3.10 глави 3 | | |законодавства, зокрема: | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3.1 |Фактичні витрати ліцензіата | | | | |стаття 17 Закону України | | |відповідають витратам відповідно до | | | | |"Про електроенергетику" | | |затвердженої НКРЕ структури на | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |передачу електричної енергії | | | | |НКРЕ про затвердження тарифу| | |магістральними та міждержавними | | | | |на передачу електричної | | |електричними мережами. Інвестиційна | | | | |енергії магістральними та | | |програма виконана | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами на відповідний | | | | | | | |період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3.2 |Рішення НКРЕ стосовно вжиття заходів| | | | |стаття 12 Закону України | | |у справах про порушення умов | | | | |"Про електроенергетику" | | |ліцензій виконане | | | | |( 575/97-ВР ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Відокремлений бухгалтерський облік | | | | |підпункт 3.1.2 пункту 3.1 | | |ведеться окремо від звітності з | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |ліцензованої діяльності від обліку | | | | |передачі електроенергії | | |та звітів інших видів діяльності. | | | | |магістральними та | | |Витрати обґрунтовано розподіляються | | | | |міждержавними електричними | | |між ліцензованою та іншими видами | | | | |мережами | | |підприємницької діяльності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Перехресне субсидіювання не | | | | |пункт 2.6 глави 2 | | |здійснюється | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Здійснення ліцензіатом інших видів | | | | |пункт 2.3 глави 2 | | |діяльності, не пов'язаних з | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |ліцензованою, не перешкоджає | | | | |електроенергії | | |належному виконанню ним ліцензованої| | | | |магістральними та | | |діяльності | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Ліцензована діяльність здійснюється | | | | |пункт 2.8 глави 2 | | |за принципом забезпечення надійності| | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |роботи об'єднаної енергосистеми | | | | |електроенергії | | |України, дотримання норм | | | | |магістральними та | | |експлуатації та економічної | | | | |міждержавними електричними | | |доцільності з метою досягнення | | | | |мережами | | |найнижчої вартості електричної | | | | | | | |енергії для споживачів | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8 |Правила здійснення закупівлі | | | | |підпункт 3.6.5 пункту 3.6 | | |допоміжних засобів, обладнання, | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |матеріалів тощо на конкурентних | | | | |передачі електроенергії | | |засадах за принципами економічної | | | | |магістральними та | | |доцільності, прозорості і | | | | |міждержавними електричними | | |неупередженості та за критеріями, | | | | |мережами | | |установленими актами законодавства, | | | | | | | |розроблені | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |9 |Перспективні плани розвитку | | | | |підпункт 3.6.2 пункту 3.6 | | |магістральних та міждержавних | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |електричних мереж погоджені НКРЕ | | | | |передачі електроенергії | | | | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |10 |Факти зловживання ліцензіатом своїм | | | | |пункт 2.7 глави 2 | | |монопольним становищем відповідно до| | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |Закону України "Про захист | | | | |електроенергії | | |економічної конкуренції" ( 2210-14 )| | | | |магістральними та | | |та інших нормативно-правових актів | | | | |міждержавними електричними | | |відсутні | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11 |Факти протидії ліцензіата діяльності| | | | |пункт 2.5 глави 2 | | |з виробництва, передачі та/чи | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |постачання електричної енергії іншим| | | | |електроенергії | | |ліцензіатам відсутні | | | | |магістральними та | | | | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12 |Ремонт обладнання та електричних | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |мереж згідно з графіками ремонтів та| | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |виконання аварійно-відновлювальних | | | | |електроенергії | | |робіт виконується за погодженням з | | | | |магістральними та | | |оптовим постачальником електричної | | | | |міждержавними електричними | | |енергії | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |13 |Договори щодо передачі електричної | | | | |підпункт 3.3.1 пункту 3.3 | | |енергії магістральними та | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |міждержавними електричними мережами | | | | |передачі електроенергії | | |і надання допоміжних заходів та | | | | |магістральними та | | |будь-які зміни до них погоджені НКРЕ| | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |14 |Централізоване диспетчерське | | | | |підпункт 3.4.1 пункту 3.4 | | |управління здійснюється згідно з | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |вимогами нормативних документів, | | | | |передачі електроенергії | | |інструкцій та відповідно до Правил | | | | |магістральними та | | |Оптового ринку електричної енергії | | | | |міждержавними електричними | | |( v0921227-03 ) | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |15 |Договір з оптовим постачальником | | | | |підпункти 3.4.2 та 3.4.3 | | |електричної енергії про | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |централізоване диспетчерське | | | | |Ліцензійних умов з передачі | | |(оперативно-технологічне) управління| | | | |електроенергії | | |об'єднаною енергосистемою України та| | | | |магістральними та | | |передачу електричної енергії | | | | |міждержавними електричними | | |магістральними та міждержавними | | | | |мережами | | |електромережами укладено. Будь-які | | | | | | | |зміни та доповнення до договору | | | | | | | |відповідають принципу економічної | | | | | | | |доцільності та погоджені з НКРЕ | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |16 |Контроль за схемами і режимами | | | | |підпункт 3.4.4 пункту 3.4 | | |роботи об'єднаної енергетичної | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |системи України, погодження графіків| | | | |передачі електроенергії | | |технічних ремонтів обладнання | | | | |магістральними та | | |електростанцій та планування | | | | |міждержавними електричними | | |технічних ремонтів магістральних та | | | | |мережами | | |міждержавних електричних мереж | | | | | | | |ведуться. Заходи щодо запобігання | | | | | | | |аварійним ситуаціям та організація | | | | | | | |роботи з ліквідації їх наслідків в | | | | | | | |об'єднаній енергетичній системі | | | | | | | |України шляхом підтримки необхідного| | | | | | | |балансу потужності та енергії, | | | | | | | |забезпечення надійності та сталості | | | | | | | |її функціонування, а також | | | | | | | |паралельної роботи з енергетичними | | | | | | | |системами інших держав у | | | | | | | |відповідності до діючих з ними | | | | | | | |міждержавних угод та інших | | | | | | | |нормативно-правових актів | | | | | | | |виконуються | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |17 |Планування, контроль за | | | | |підпункт 3.4.5 пункту 3.4 | | |впровадженням та ефективною і | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |надійною роботою систем | | | | |передачі електроенергії | | |протиаварійної автоматики, захисту, | | | | |магістральними та | | |обліку, контролю частоти, а також | | | | |міждержавними електричними | | |каналів зв'язку та системи збору і | | | | |мережами | | |передачі інформації суб'єктів ринку | | | | | | | |забезпечуються | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |18 |Ліцензіат забезпечує та здійснює | | | | |підпункт 3.4.6 пункту 3.4 | | |комерційний облік електричної | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |енергії з використанням даних, | | | | |передачі електроенергії | | |отриманих з автоматизованих систем | | | | |магістральними та | | |комерційного обліку електричної | | | | |міждержавними електричними | | |енергії, відповідно до вимог | | | | |мережами | | |Інструкції про порядок комерційного | | | | | | | |обліку електричної енергії | | | | | | | |( va349227-98 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |19 |Ліцензіат без відповідного дозволу | | | | |підпункт 3.6.1 пункту 3.6 | | |оптового постачальника електричної | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |енергії, погодженого НКРЕ та | | | | |передачі електроенергії | | |центральним органом виконавчої | | | | |магістральними та | | |влади, що здійснює управління в | | | | |міждержавними електричними | | |електроенергетиці, не ліквідовував | | | | |мережами | | |або перепрофілював об'єкти | | | | | | | |магістральних та міждержавних | | | | | | | |електричних мереж | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |20 |Методика розрахунку плати за | | | | |підпункт 3.7.2 пункту 3.7 | | |приєднання (від'єднання) до/від | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |магістральних та міждержавних | | | | |передачі електроенергії | | |електричних мереж, погоджена з | | | | |магістральними та | | |Мінпаливенерго та НКРЕ, у наявності | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |21 |Технічні умови на приєднання до | | | | |підпункт 3.7.4 пункту 3.7 | | |магістральних та міждержавних | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |електричних мереж та зміни | | | | |передачі електроенергії | | |потужності видаються за наявності | | | | |магістральними та | | |погодження з оптовим постачальником | | | | |міждержавними електричними | | |електричної енергії | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |22 |Звітність, передбачена Мінфіном та | | | | |підпункт 3.1.1 пункту 3.1 | | |Держстатом України, та статистична | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |звітність з ліцензованої діяльності | | | | |передачі електроенергії | | |достовірні та надаються до НКРЕ та | | | | |магістральними та | | |ТП НКРЕ вчасно | | | | |міждержавними електричними | | | | | | | |мережами | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |23 |Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та теплоенергетиці"| -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено не| | | | |Закону України "Про основні | | |менше ніж за 10 календарних днів | | | | |засади державного нагляду | | |до її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _______ 20__ року N ___ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом

від "__" ________ 20__ року N ____ _____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил здійснення підприємницької | | | | | | | |діяльності з постачання електричної | | | | | | | | енергії за нерегульованим тарифом | | | | | | | | ( z0448-96 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Ліцензіат не передає ліцензію третім| | | | |пункт 1.3 глави 1 Умов та | | |особам | | | | |Правил здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії за нерегульованим | | | | | | | |тарифом, затверджених | | | | | | | |постановою НКРЕ від 12.08.96| | | | | | | |N 36 ( z0448-96 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції України| | | | | | | |14.08.96 за N 448/1473 | | | | | | | |(далі - Ліцензійні умови з | | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії за нерегульованим | | | | | | | |тарифом) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Зміни установчих документів, що | | | | |підпункт 3.2.2 пункту 3.2 | | |підлягають державній реєстрації | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |(перереєстрації), банківських | | | | |постачання електричної | | |реквізитів, найменування та | | | | |енергії за нерегульованим | | |місцезнаходження ліцензіата | | | | |тарифом | | |відповідають даним, зазначеним в | | | | | | | |установчих документах, свідоцтві про| | | | | | | |державну реєстрацію та у відповідній| | | | | | | |ліцензії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Ліцензіат повинен закуповувати | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |електричну енергію в оптового | | | | |Ліцензійних умов з | | |постачальника електричної енергії | | | | |постачання електричної | | |відповідно до умов його діяльності | | | | |енергії за нерегульованим | | | | | | | |тарифом | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Купівля-продаж електричної енергії | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |з використанням даних, отриманих з | | | | |Ліцензійних умов з | | |автоматизованих систем комерційного | | | | |постачання електричної | | |обліку електричної енергії, | | | | |енергії за нерегульованим | | |здійснюються відповідно до вимог | | | | |тарифом | | |Правил користування електричною | | | | | | | |енергією для населення, затверджених| | | | | | | |постановою Кабінету Міністрів | | | | | | | |України від 26.07.99 N 1357 | | | | | | | |( 1357-99-п ) "Про затвердження | | | | | | | |Правил користування електричною | | | | | | | |енергією для населення" | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Порядок щодо гарантій про | | | | |підпункти 3.2.4-3.2.6 | | |нерозголошення наявної у ліцензіата | | | | |пункту 3.2 глави 3 | | |інформації для отримання | | | | |Ліцензійних умов з | | |необґрунтованої конкурентної | | | | |постачання електричної | | |переваги та про нерозголошення | | | | |енергії за нерегульованим | | |інформації будь-кому (у тому числі | | | | |тарифом | | |тим, хто працює в іншому | | | | | | | |спорідненому підприємстві) | | | | | | | |розроблено | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Ліцензіат своєчасно та в | | | | |підпункт 3.1.1 пункту 3.1 | | |установленому порядку надає до НКРЕ | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |та територіального представництва | | | | |постачання електричної | | |НКРЕ звітність, передбачену Мінфіном| | | | |енергії за нерегульованим | | |і Держстатом України, та додаткову | | | | |тарифом | | |звітність з ліцензованої діяльності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Ліцензіат веде бухгалтерський облік | | | | |підпункт 3.1.2 пункту 3.1 | | |і готує фінансові звіти з | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |ліцензованої діяльності окремо від | | | | |постачання електричної | | |обліків та звітів з інших видів | | | | |енергії за нерегульованим | | |діяльності | | | | |тарифом | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8 |Ліцензіат передбачив у договорах на | | | | |підпункт 3.3.5 пункту 3.3 | | |користування електричною енергією та| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |в договорах на передачу електричної | | | | |постачання електричної | | |енергії передачу ліцензіату, що | | | | |енергії за нерегульованим | | |здійснює діяльність з передачі | | | | |тарифом | | |електроенергії місцевими | | | | | | | |(локальними) електромережами і має в| | | | | | | |своїй структурі орган | | | | | | | |диспетчерського управління, свої | | | | | | | |права і обов'язки, що стосуються | | | | | | | |роботи із споживачами, яку він не | | | | | | | |може самостійно виконувати | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |9 |У договорах на користування | | | | |підпункт 3.8.2 пункту 3.8 | | |електричною енергією та договорах на| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |передачу електричної енергії | | | | |постачання електричної | | |передбачено зчитування показників | | | | |енергії за нерегульованим | | |лічильників ліцензіатом, що здійснює| | | | |тарифом | | |діяльність з передачі електричної | | | | | | | |енергії місцевими (локальними) | | | | | | | |електромережами | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |10 |Ліцензіат вносить плату за | | | | |стаття 17 Закону України | | |користування місцевими (локальними) | | | | |"Про електроенергетику" | | |електричними мережами, які не є його| | | | |( 575/97-ВР ) | | |власністю | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11 |Ліцензіат діє згідно із | | | | |підпункт 3.4.1 пункту 3.4 | | |законодавством України та | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |нормативно-технічними документами, | | | | |постачання електричної | | |зокрема: | | | | |енергії за нерегульованим | | | | | | | |тарифом | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11.1|Нормативи достатності власних | | | | |пункти 1-4 постанови НКРЕ | | |активів виконуються з урахуванням | | | | |від 29.07.99 N 983 | | |фактичних заявлених обсягів | | | | |( z0672-99 ) "Про | | |постачання електричної енергії | | | | |затвердження нормативів | | | | | | | |достатності власних | | | | | | | |активів суб'єктів | | | | | | | |підприємницької діяльності",| | | | | | | |зареєстрованої в | | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | | |04.10.99 за N 672/3965 | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11.2|Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та теплоенергетиці"| |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11.3|Рішення НКРЕ відповідно до постанов | | | | |стаття 12 Закону України | | |та розпоряджень виконано | | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю),
та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено не| | | | |Закону України "Про основні | | |менше ніж за 10 календарних днів до | | | | |засади державного нагляду | | |її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _________ 20__ року N ______ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 6
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної енергії

від "__" _________ 20__ року N ____ _________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил здійснення підприємницької | | | | | | | | діяльності з оптового постачання | | | | | | | | електричної енергії ( z0759-96 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Ліцензіат не передає ліцензію третім| | | | |пункт 1.2 глави 1 Умов та | | |особам | | | | |Правил здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності з| | | | | | | |оптового постачання | | | | | | | |електричної енергії, | | | | | | | |затверджених постановою НКРЕ| | | | | | | |від 16.12.96 N 256 | | | | | | | |( z0759-96 ), зареєстрованих| | | | | | | |в Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 30.12.96 за | | | | | | | |N 759/1784 (у редакції | | | | | | | |постанови Національної | | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | | |електроенергетики України | | | | | | | |від 17.10.2001 N 1048) | | | | | | | |( z0980-01 ) (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з оптового | | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Про зміну банківських реквізитів і | | | | |підпункт 3.2.2 пункту 3.2 | | |установчих документів, що підлягають| | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |державній реєстрації | | | | |оптового постачання | | |(перереєстрації), ліцензіат | | | | |електричної енергії | | |повідомляє вчасно та у встановленому| | | | | | | |порядку | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Функції розпорядниками системи | | | | |підпункт 3.4.1 пункту 3.4 | | |розрахунків Оптового ринку | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |електричної енергії України | | | | |оптового постачання | | |виконуються | | | | |електричної енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Функції розпорядника коштів Оптового| | | | |пункт 2.1 глави 2, пункт 3.4| | |ринку електричної енергії | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |виконуються | | | | |оптового постачання | | | | | | | |електричної енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Організація інших функцій, що | | | | |підпункт 3.6.2 пункту 3.6 | | |виникають в процесі функціонування | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |Оптового ринку електричної енергії, | | | | |оптового постачання | | |відповідно до договору між членами | | | | |електричної енергії | | |Оптового ринку електричної енергії | | | | | | | |( n0001227-96 ) виконується | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Ліцензіат дотримується вимог | | | | |пункт 3.7 глави 3 | | |договору щодо централізованого | | | | |Ліцензійних умов з оптового | | |диспетчерського (оперативно- | | | | |постачання електричної | | |технологічного) управління | | | | |енергії | | |об'єднаною енергосистемою України та| | | | | | | |передачі електричної енергії | | | | | | | |магістральними та міждержавними | | | | | | | |електромережами, погодженого з НКРЕ | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Фактичне виконання кошторису | | | | |підпункт 3.10.1 пункту 3.10 | | |відповідає розрахунковим витратам, | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |затвердженим НКРЕ | | | | |оптового постачання | | | | | | | |електричної енергії; | | | | | | | |постанова НКРЕ на | | | | | | | |відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |8 |Ліцензіат здійснює закупівлю | | | | |пункт 3.9 глави 3 | | |допоміжних засобів та потужностей за| | | | |Ліцензійних умов з оптового | | |принципами економічної доцільності | | | | |постачання електричної | | |та за критеріями, встановленими | | | | |енергії | | |нормативно-правовими актами | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |9 |Інші види діяльності не | | | | |пункт 2.3 глави 2 | | |перешкоджають і не можуть | | | | |Ліцензійних умов з | | |перешкоджати належному виконанню | | | | |оптового постачання | | |ліцензованої діяльності. Умови, за | | | | |електричної енергії | | |яких можливе здійснення інших видів | | | | | | | |діяльності, встановлені НКРЕ та | | | | | | | |погоджені центральним органом | | | | | | | |виконавчої влади, що здійснює | | | | | | | |управління в електроенергетиці, та | | | | | | | |Антимонопольним комітетом України | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |10 |Ліцензіат у жодній формі не | | | | |пункт 2.8 глави 2 | | |зловживає своїм монопольним | | | | |Ліцензійних умов з оптового | | |становищем | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії, Закон України "Про | | | | | | | |захист економічної | | | | | | | |конкуренції" ( 2210-14 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |11 |Звітність з ліцензованої діяльності | | | | |підпункти 3.1.1 та 3.1.2 | | |надається в установленому порядку | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | | | | | | |Ліцензійних умов з оптового | | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12 |Ліцензіат діє згідно із | | | | |пункт 3.11 глави 3 | | |законодавством України, зокрема: | | | | |Ліцензійних умов з оптового | | | | | | | |постачання електричної | | | | | | | |енергії | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12.1|Вимоги щодо створення та діяльності | | | | |статті 4-11 Закону України | | |розрахункового центру щодо | | | | |"Про заходи, спрямовані на | | |координації дій учасників | | | | |забезпечення сталого | | |розрахунків - підприємств паливно- | | | | |функціонування підприємств | | |енергетичного комплексу у процесі | | | | |паливно-енергетичного | | |підтвердження та погашення | | | | |комплексу" ( 2711-15 ) | | |заборгованості виконуються | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12.2|Вимоги Правил Оптового ринку | | | | |Правила оптового ринку | | |електричної енергії України | | | | |електричної енергії України,| | |( v0921227-03 ) виконуються | | | | |затверджені постановою НКРЕ | | | | | | | |від 12.09.2003 N 921 | | | | | | | |( v0921227-03 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12.3|Постанов та розпоряджень НКРЕ щодо | | | | |стаття 12 Закону України | | |усунення порушень, виявлених під час| | | | |"Про електроенергетику" | | |проведення перевірки | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |(у разі наявності) | | | | |НКРЕ на відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |12.4|Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та теплоенергетиці"| -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю),
та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено не| | | | |Закону України "Про основні | | |менше ніж за 10 календарних днів до | | | | |засади державного нагляду | | |її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _________ 20__ року N ______ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 7
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання
Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження
господарської діяльності з комбінованого
виробництва теплової і електричної енергії

від "__" _________ 20__ року N ____ ___________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил (ліцензійних умов) | | | | | | | |провадження господарської діяльності| | | | | | | |з комбінованого виробництва теплової| | | | | | | | і електричної енергії ( z1444-05 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Зміни до установчих документів, що | | | | |пункт 3.5 глави 3 Умов та | | |підлягають державній реєстрації, | | | | |правил (ліцензійних умов) | | |найменування та місцезнаходження | | | | |провадження господарської | | |ліцензіата відповідають даним, | | | | |діяльності з комбінованого | | |зазначеним в установчих документах, | | | | |виробництва теплової і | | |свідоцтві про державну реєстрацію | | | | |електричної енергії, | | | | | | | |затверджених постановою НКРЕ| | | | | | | |від 02.11.2005 N 997 | | | | | | | |( z1444-05 ), зареєстрованих| | | | | | | |в Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 30.11.2005 за | | | | | | | |N 1444/11724 (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з | | | | | | | |комбінованого виробництва) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни | | | | |підпункт 3.5.2 пункту 3.5 | | |в переліку основного обладнання | | | | |глави 3 Ліцензійних умов з | | |когенераційних установок, що | | | | |комбінованого виробництва | | |перебувають у власності ліцензіата, | | | | | | | |про здійснення кваліфікації | | | | | | | |когенераційних установок на кожний | | | | | | | |наступний рік після спливу строку | | | | | | | |попередньої кваліфікації | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Ліцензіат повідомляє НКРЕ про всі | | | | |пункт 3.5 глави 3 | | |зміни даних, зазначених у | | | | |Ліцензійних умов з | | |документах, що додавалися до заяви | | | | |комбінованого виробництва | | |про видачу ліцензії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Ліцензіат не здійснює перехресне | | | | |пункт 2.5 глави 2 | | |субсидіювання | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |комбінованого виробництва | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Ліцензіат не зловживає своїм | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |монопольним становищем | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |комбінованого виробництва | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Ліцензіат своєчасно та в | | | | |пункти 3.2 глави 3 | | |установленому порядку надає до НКРЕ | | | | |Ліцензійних умов з | | |та територіального представництва | | | | |комбінованого виробництва | | |НКРЕ звітність та фінансову | | | | | | | |звітність з господарської діяльності| | | | | | | |з комбінованого виробництва теплової| | | | | | | |і електричної енергії, визначену | | | | | | | |НКРЕ в установленому порядку | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7 |Ліцензіат діє згідно із | | | | |пункт 3.1 глави 3 | | |законодавством, зокрема: | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |комбінованого виробництва | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.1 |Ліцензіат дотримується затверджених | | | | |статті 17, 17-1 Закону | | |тарифів (у тому числі "зелених" | | | | |України "Про | | |тарифів на електричну енергію, | | | | |електроенергетику" | | |вироблену суб'єктами господарювання | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |на об'єктах електроенергетики, що | | | | |НКРЕ про затвердження | | |використовують альтернативні | | | | |тарифів на відпуск | | |джерела енергії). Фактичні витрати | | | | |електричної енергії та | | |відповідають наданим ліцензіатом | | | | |виробництво теплової енергії| | |розрахункам тарифів, затвердженим | | | | |на відповідний період | | |НКРЕ | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.2 |Ліцензіатом виконується інвестиційна| | | | |постанова НКРЕ від | | |програма (ІП), що фінансується за | | | | |12.10.2005 N 897 | | |рахунок тарифів на відпуск | | | | |( v0897227-05 ) "Про | | |електричної енергії та виробництво | | | | |затвердження Порядку | | |теплової енергії (у тому числі | | | | |розрахунку тарифів на | | |"зелених" тарифів на електричну | | | | |електричну та теплову | | |енергію, вироблену суб'єктами | | | | |енергію, що виробляється | | |господарювання на об'єктах | | | | |когенераційними | | |електроенергетики, що використовують| | | | |установками", постанова НКРЕ| | |альтернативні джерела енергії), | | | | |про затвердження тарифів на | | |затверджених НКРЕ | | | | |відпуск електричної енергії | | | | | | | |та виробництво теплової | | | | | | | |енергії на відповідний | | | | | | | |період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.3 |Ліцензіат здійснює закупівлю | | | | |пункти 2-14 постанови НКРЕ | | |товарів, робіт та послуг на | | | | |від 25.12.2002 N 1455 | | |тендерних засадах | | | | |( v1455227-02 ) "Про | | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | | |придбання товарів, робіт і | | | | | | | |послуг ліцензіатами, ціни | | | | | | | |(тарифи) на відповідну | | | | | | | |діяльність яких | | | | | | | |встановлюються НКРЕ" | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.4 |Ліцензіат своєчасно та в повному | | | | |стаття 17 Закону України | | |обсязі сплачує збір у вигляді | | | | |"Про електроенергетику" | | |цільової надбавки до діючого тарифу | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |на електричну та теплову енергію | | | | |НКРЕ про збір у вигляді | | |відповідно до фактичних обсягів | | | | |цільової надбавки до діючого| | |проданої поза Оптовим ринком | | | | |тарифу на електричну та | | |електричної енергії | | | | |теплову енергію на | | | | | | | |відповідний період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.5 |Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та теплоенергетиці"| |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |7.6 |Рішення НКРЕ відповідно до постанов | | | | |стаття 12 Закону України | | |та розпоряджень виконано | | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю),
та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено | | | | |Закону України "Про основні | | |не менше ніж за 10 календарних днів | | | | |засади державного нагляду | | |до її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _______ 20__ року N ____ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 8
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання
Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження
господарської діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях
та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії

від "__" _________ 20__ року N ____ ___________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання Умов та |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | Правил (ліцензійних умов) | | | | | | | |провадження господарської діяльності| | | | | | | | з виробництва теплової енергії на | | | | | | | |теплоелектроцентралях та установках | | | | | | | | з використанням нетрадиційних або | | | | | | | | поновлюваних джерел енергії | | | | | | | | ( z0574-06 ) | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |1 |Зміни до установчих документів, що | | | | |пункт 3.4 глави 3 Умов та | | |підлягають державній реєстрації | | | | |правил (ліцензійних умов) | | |(перереєстрації), банківських | | | | |провадження господарської | | |реквізитів, найменування та | | | | |діяльності з виробництва | | |місцезнаходження ліцензіата | | | | |теплової енергії на | | |відповідають даним, зазначеним в | | | | |теплоелектроцентралях та | | |установчих документах, свідоцтві про| | | | |установках з використанням | | |державну реєстрацію та у ліцензії | | | | |нетрадиційних або | | | | | | | |поновлюваних джерел енергії,| | | | | | | |затверджених постановою НКРЕ| | | | | | | |від 26.04.2006 N 540 | | | | | | | |( z0574-06 ), зареєстрованих| | | | | | | |в Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 17.05.2006 за | | | | | | | |N 574/12448 (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з | | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | |енергії) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |2 |Ліцензіат повідомляє НКРЕ про зміни | | | | |пункт 3.4 глави 3 | | |виробничих потужностей електричної і| | | | |Ліцензійних умов з | | |теплової енергії | | | | |виробництва теплової енергії| |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |3 |Ліцензіат не здійснює перехресне | | | | |пункт 2.3 глави 2 | | |субсидіювання та не надає | | | | |Ліцензійних умов з | | |спорідненому підприємству перехресні| | | | |виробництва теплової енергії| | |субсидії за рахунок ліцензованої | | | | | | | |діяльності та не отримує перехресні | | | | | | | |субсидії від спорідненого | | | | | | | |підприємства для ліцензованої | | | | | | | |діяльності | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |4 |Ліцензіат в жодній формі не | | | | |пункт 2.4 глави 2 | | |зловживає своїм монопольним | | | | |Ліцензійних умов з | | |становищем | | | | |виробництва теплової енергії| |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |5 |Ліцензіат не використовує інформацію| | | | |підпункт 3.4.3 пункту | | |для отримання необґрунтованої | | | | |3.4 глави 3 | | |конкурентної переваги, а також не | | | | |Ліцензійних умов з | | |розголошує цю інформацію будь-кому, | | | | |виробництва теплової енергії| | |хто може використати її для | | | | | | | |одержання будь-якої невиправданої | | | | | | | |конкурентної переваги | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6 |Ліцензіат діє згідно з вимогами | | | | |пункт 3.1 глави 3 | | |законодавства у сфері | | | | |Ліцензійних умов з | | |теплопостачання, у тому числі згідно| | | | |виробництва теплової енергії| | |з цими ліцензійними умовами, іншими | | | | | | | |нормативно-правовими актами та | | | | | | | |нормативно-технічними документами, | | | | | | | |зокрема: | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.1 |Ліцензіат дотримується затверджених | | | | |статті 17, 17-1 Закону | | |тарифів (у тому числі "зелених" | | | | |України "Про | | |тарифів на електричну енергію, | | | | |електроенергетику" | | |вироблену суб'єктами господарювання | | | | |( 575/97-ВР ), постанова | | |на об'єктах електроенергетики, що | | | | |НКРЕ про затвердження | | |використовують альтернативні джерела| | | | |тарифів на відпуск | | |енергії). Фактичні витрати | | | | |електричної енергії та | | |відповідають наданим ліцензіатом | | | | |виробництво теплової енергії| | |розрахункам тарифів, затвердженим | | | | |на відповідний період | | |НКРЕ | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.2 |Ліцензіатом виконується інвестиційна| | | | |постанова НКРЕ від | | |програма (ІП), що фінансується за | | | | |12.10.2005 N 896 | | |рахунок тарифів на відпуск | | | | |( v0896227-05 ) "Про | | |електричної енергії та виробництво | | | | |затвердження Порядку | | |теплової енергії (у тому числі | | | | |розрахунку тарифів на | | |"зелених" тарифів на електричну | | | | |електричну та теплову | | |енергію, вироблену суб'єктами | | | | |енергію, що виробляється на | | |господарювання на об'єктах | | | | |ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на | | |електроенергетики, що використовують| | | | |установках з використанням | | |альтернативні джерела енергії), | | | | |нетрадиційних або | | |затверджених НКРЕ | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | | |енергії", постанова НКРЕ про| | | | | | | |затвердження тарифів на | | | | | | | |відпуск електричної енергії | | | | | | | |та виробництво теплової | | | | | | | |енергії на відповідний | | | | | | | |період | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.3 |Ліцензіат здійснює закупівлю | | | | |постанова НКРЕ від | | |товарів, робіт та послуг на | | | | |25.12.2002 N 1455 | | |тендерних засадах | | | | |( v1455227-02 ) "Про | | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | | |придбання товарів, робіт і | | | | | | | |послуг ліцензіатами, ціни | | | | | | | |(тарифи) на відповідну | | | | | | | |діяльність яких | | | | | | | |встановлюються НКРЕ" | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.4 |Ліцензіат своєчасно та в повному | | | | |стаття 17 Закону України | | |обсязі сплачує збір у вигляді | | | | |"Про електроенергетику" | | |цільової надбавки до діючого тарифу | | | | |( 575/97-ВР ) | | |на електричну та теплову енергію | | | | | | | |відповідно до фактичних обсягів | | | | | | | |проданої поза Оптовим ринком | | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.5 |Ліцензіат своєчасно і в повному | | | | |пункт 1 постанови НКРЕ від | | |обсязі сплачує поточну плату | | | | |07.02.2003 N 122 | | | | | | | |( v0122227-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |визначення поточної плати за| | | | | | | |ліцензії на здійснення | | | | | | | |підприємницької діяльності в| | | | | | | |електро- та теплоенергетиці"| |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| |6.6 |Рішення НКРЕ відповідно до постанов | | | | |стаття 12 Закону України | | |та розпоряджень виконано | | | | |"Про електроенергетику" | | | | | | | |( 575/97-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/ об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю),
та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Про проведення планової перевірки | | | | |частина четверта статті 5 | | |підприємство письмово попереджено | | | | |Закону України "Про основні | | |не менше ніж за 10 календарних днів | | | | |засади державного нагляду | | |до її початку | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що засвідчують| | | | |стаття 10 Закону України | | |перевіряючих, пред'явлено | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 4 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом контролю листом| | |від "__" _______ 20__ року N ____ | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта планової перевірки ___ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 9
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ
позапланової перевірки дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності

_________________________________________________________________
(вид діяльності)
від "__" __________ 20__ року N ____ _____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" ___________ 20__|Акт перевірки від "__" ___________ 20__| ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Питання щодо дотримання Ліцензійних |Так*|Ні*|НВ*|НП*| Нормативне обґрунтування | |з/п | умов | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | | | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | | | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє. "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що
перевіряється. "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу
державного нагляду (контролю),
та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП | Нормативне обґрунтування | |з/п | з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 1 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |стаття 10 Закону України | | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 2 |Перед початком здійснення перевірки | | | | |частина дванадцята статті 4 | | |перевіряючими внесено запис про | | | | |Закону України "Про основні | | |перевірку до відповідного журналу | | | | |засади державного нагляду | | |суб'єкта господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської діяльності" | | | | | | | |( 877-16 ) | |----+------------------------------------+----+---+---+---+----------------------------| | 3 |Детальний опис пояснень, зауважень | | | | | | | |або заперечень надано суб'єктом | | | | | | | |контролю листом | | | | | | | |від "__" _______ 20__ року N ____ | | | | | | |----+----------------------------------------------------------------------------------| | 4 | | -----------------------------------------------------------------------------------------
До акта позапланової перевірки додаються такі документи: ____ _________________________________________________________________
Цей акт позапланової перевірки складено на ___ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта позапланової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта позапланової перевірки _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 10
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного
територіального представництва НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ

про _____________________________________________________________
(відмову в проведенні перевірки/відсутність ліцензіата/
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов/виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії/встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності/невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов/
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності)
від "__" ________ 20__ року N ____ _____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "__" __________ 20___ N ___ | |Посвідчення про перевірку від "__" ___________ 20__ N ____ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з
"__" ____________ 20__ року по "__" ____________ 20__ року.
Перевіркою встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До акта перевірки додаються такі документи: _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт перевірки складено на ___ аркушах у двох примірниках,
один примірник акта перевірки надається суб'єкту господарювання
або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії
з проведення перевірки ________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ ______________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки
надіслано (отримав) ________ _______________________________
(підпис) (дата отримання, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка отримала акт)
М.П.
Керівник (уповноважений
представник) ліцензіата,
у присутності якого
проведено перевірку _________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим
представником), третіми особами цього акта перевірки ____________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 11
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
умов та правил здійснення
діяльності, пов'язаної
з виробництвом, передачею
та постачанням електричної
енергії, комбінованим
виробництвом теплової
та електричної енергії,
виробництвом теплової
енергії
на теплоелектроцентралях
та установках
з використанням
нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
актів перевірок додержання
ліцензіатами ліцензійних умов

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування юридичної особи| Вид |Дата, місце складання| Суть | |з/п| або прізвище, ім'я та по |діяльності| акта перевірки, |правопорушення| | | батькові фізичної особи - |та номер | посада, прізвище, | та посилання | | |підприємця, місцезнаходження|ліцензії | ім'я, по батькові |на нормативно-| | | (місце проживання) | | посадової особи, що | правовий акт | | | ліцензіата | | склала акт | | |---+----------------------------+----------+---------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------------------------вгору