Документ z0906-07, попередня редакція — Редакція від 14.04.2009, підстава - z0304-09
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2007 N 96
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007
за N 906/14173

Про затвердження Порядку
формування тарифів
на послуги міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 384 ( z0304-09 ) від 17.12.2008 }

Відповідно до статей 9 та 14 Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус), що додається.
2. Відділу міського електричного транспорту (В.В.Вірченко)
спільно з Юридичним відділом (І.І.Крилова) забезпечити подання
цього наказу в установленому законодавством порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
Міністр О.П.Попов
ПОГОДЖЕНО:   
Перший заступник
Міністра фінансів України  В.А.Копилов
Міністр економіки України  А.К.Кінах
Голова Антимонопольного
комітету України  О.О.Костусєв
Міністр транспорту
та зв'язку України  М.Рудьковський
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
житлово-комунального господарства,
місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення України  О.І.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
25.07.2007 N 96
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007
за N 906/14173

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Розділ 1. Загальні питання
1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
транспортні послуги з перевезення пасажирів трамваями та
тролейбусами і застосовується органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування під час встановлення зазначених
тарифів для підприємств міського електричного транспорту (далі -
підприємства).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: транспортні послуги - перевезення пасажирів та їх багажу
міським електричним транспортом, а також надання інших послуг,
пов'язаних з таким перевезенням; одиниця калькулювання собівартості послуги міського
електричного транспорту - одне пасажироперевезення трамваєм або
тролейбусом; транспортна робота - кількість виконаних вагоно
(тролейбусо)-кілометрів за певний період; проїзні квитки - абонементні талони, разові та тривалого
користування квитки (картки) на проїзд у трамваї та/або
тролейбусі; економічно обґрунтовані планові витрати - витрати, планування
яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм
технологічних регламентів; операційна діяльність - основна діяльність підприємств, крім
інвестиційної та фінансової діяльності; повна планова собівартість послуг міського електричного
транспорту - нормативні економічно обґрунтовані витрати з
операційної діяльності підприємств та фінансові витрати; рівень рентабельності - відношення прибутку до витрат на
перевезення, що визначається у відсотках; тарифи на послуги міського електричного транспорту - вартісна
величина одиниці калькулювання собівартості транспортної послуги,
розрахованої на основі економічно обґрунтованих планових витрат з
урахуванням планового прибутку.
Розділ 2. Формування тарифів на послуги
міського електричного транспорту
2.1. Розрахунок тарифів на послуги міського електричного
транспорту здійснюється відповідно до запланованого на рік обсягу
транспортної роботи підприємств з використанням економічно
обгрунтованих планових витрат, визначених на підставі галузевих
нормативів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, ставок
податків і зборів (обов'язкових платежів) та прогнозованих цін на
промислову продукцію і послуги у плановому періоді.
2.2. Запланований на рік обсяг транспортної роботи
підприємств визначається у договорах, укладених між органами
виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) і
підприємствами з урахуванням заходів, спрямованих на поліпшення
якості та безпеки перевезень пасажирів міським електричним
транспортом, а саме: введення нових потужностей підприємств та збільшення обсягів
пасажироперевезень; дотримання всіх встановлених видів та періодичності
технічного обслуговування, ремонту об'єктів міського електричного
транспорту; підвищення рівня технологічного оснащення виробничої бази та
впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій; удосконалення системи управління пасажироперевезеннями і
поліпшення умов безпеки руху та охорони праці; зміна маршрутних схем міського транспорту загального
користування.
2.3. Здійснення заходів, пов'язаних з поліпшенням
технологічного рівня виробничої бази, реконструкцією об'єктів
міського електротранспорту, ресурсозбереженням і удосконаленням
систем управління пасажироперевезеннями, передбачається програмами
розвитку міського електричного транспорту, затвердженими органами
виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).
2.4. Планування витрат, що включаються до повної планової
собівартості послуг міського електричного транспорту, здійснюється
з урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових
витрат, пов'язаних з пасажироперевезеннями. До планових витрат операційної діяльності включаються: планова виробнича собівартість послуг, що надаються міським
електричним транспортом; адміністративні витрати; витрати на збут послуг міського електричного транспорту; інші витрати з операційної діяльності.
2.5. Планування витрат здійснюється із застосуванням
нормативного методу. Розмір витрат розраховується з додержанням
систем проведення ремонтів та технічного обслуговування об'єктів
міського електричного транспорту згідно з правилами експлуатації
трамвая і тролейбуса, встановленими центральним органом виконавчої
влади з питань житлово-комунального господарства, а також норм
споживання електроенергії трамваями та/або тролейбусами та інших
енергетичних ресурсів, витрат матеріалів, середнього ресурсу
роботи пневматичних шин тролейбусів, норм часу та розцінок з
оплати праці, нормативів чисельності працівників підприємств,
витрат на управління і обслуговування підприємств. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з
урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів
цін на промислову продукцію (послуги) на запланований рік та на
підставі планових кошторисів.
Розділ 3. Повна планова собівартість послуг, що надаються
міським електричним транспортом

3.1. Витрати з операційної діяльності
Планова виробнича собівартість послуг, наданих міським
електричним транспортом
3.1.1. До планової виробничої собівартості послуг, наданих
міським електричним транспортом, включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати. 3.1.2. До складу прямих матеріальних витрат включаються
витрати на електроенергію, що споживається на тягу рухомого
складу. Вартість витрат визначається на основі норм використання
електроенергії та тарифу на електроенергію, встановленого
відповідно до законодавства. 3.1.3. До складу прямих витрат на оплату праці включаються: витрати з основної заробітної плати основного виробничого
персоналу (водії, кондуктори), діяльність якого безпосередньо
пов'язана з процесом перевезення пасажирів. Зазначені витрати
визначаються виходячи з нормативної чисельності персоналу та
відпрацьованого ним часу, установлених на підприємствах
обгрунтованих тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок та
посадових окладів робітників; витрати з додаткової заробітної плати основного виробничого
персоналу (водії, кондуктори), встановлені відповідно до
законодавства; заохочувальні та компенсаційні виплати основному виробничому
персоналу згідно з законодавством. Рівень прямих витрат на оплату праці визначається відповідно
до законодавства, а також генеральної та галузевої угод,
колективного договору. 3.1.4. До складу інших прямих витрат включаються витрати на
утримання та експлуатацію основного виробничого обладнання
(трамваї та/або тролейбуси, тягові підстанції та
контактно-кабельна мережа, трамвайні колії, тунелі тощо): витрати на оплату праці та відповідні нарахування на неї
виробничому персоналу, що виконує ремонт і технічне обслуговування
об'єктів міського електричного транспорту; внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
працівників, безпосередньо зайнятих здійсненням перевезень
пасажирів; амортизація основних засобів та нематеріальних активів
виробничого призначення. Сума амортизаційних відрахувань для
розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних
засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
виробничого призначення у планованому періоді. Розрахунок
амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів підприємств здійснюється згідно з
законодавством; витрати на ремонт, який не пов'язаний з поліпшенням об'єктів
підприємств (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), утримання, експлуатацію, ремонт основного
виробничого обладнання в обсягах, визначених законодавством, та
інші види ремонтів і технічного обслуговування, в обсягах,
визначених системами технічного обслуговування та ремонту об'єктів
міського електричного транспорту, а також витрати на оплату робіт,
пов'язаних з державним технічним оглядом міського
електротранспорту; вартість запасних частин, купованих комплектувальних виробів,
паливно-мастильних та інших матеріалів, що використовуються
безпосередньо для забезпечення технологічного процесу перевезень
пасажирів і на технологічні операції, пов'язані з підготовкою
трамваїв та/або тролейбусів до експлуатації, і є необхідною
складовою для надання транспортних послуг; витрати на оплату води для миття та прибирання трамваїв
та/або тролейбусів. Планування та розрахунок вищезазначених витрат здійснюється
із застосуванням нормативів; вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми
підприємствами та організаціями; вартість інструментів та екіпірування, виданих для поновлення
їх запасів на трамваях та/або тролейбусах. Вартість цих витрат визначається на основі норм використання
таких ресурсів та цін на них. 3.1.5. До складу загальновиробничих витрат входять витрати,
пов'язані з управлінням та функціонуванням цехів і дільниць
(структурних підрозділів підприємств), що забезпечують виробничий
процес, крім витрат, зазначених у пунктах 3.1.2 - 3.1.4 цього
Порядку: витрати на управління виробництвом цехів і дільниць, що
визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом,
тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління та встановлених
на підприємствах тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова
заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата
службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку
кадрів); витрати на утримання, експлуатацію, поточний ремонт
обладнання, операційну оренду основних засобів, інших необоротних
активів загальновиробничого призначення та обов'язкове страхування
відповідно до законодавства; розрахована відповідно до законодавства амортизація основних
засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на виготовлення проїзних квитків та розрахункових
документів; витрати на закупівлю матеріалів, купованих комплектувальних
виробів і напівфабрикатів; оплата послуг сторонніх підприємств і організацій, пов'язаних
з управлінням та функціонуванням цехів і дільниць, що забезпечують
виробничий процес; витрати на утримання і поточний ремонт виробничих будівель,
споруд і приміщень (опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення); витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
згідно з законодавством, в тому числі за невідпрацьований, але
оплачений час на виробництві, нарахування на заробітну плату,
внески на обов'язкове страхування загальновиробничого персоналу
відповідно до законодавства, витрати на відрядження виробничого
персоналу, забезпечення пожежної безпеки та утримання охорони); витрати на охорону праці, техніку безпеки, виробничу
санітарію та утилізацію відпрацьованих мастильних та інших
матеріалів на рівні не вище установлених нормативів; витрати на медичний огляд водіїв підприємства; податки і збори (обов'язкові платежі), що включаються до
собівартості транспортних послуг. 3.1.6. До складу планової собівартості наданих транспортних
послуг включаються змінні та постійні розподілені
загальновиробничі витрати. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на
обслуговування і управління виробництвом транспортних послуг, що
змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягів
перевезень пасажирів. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на
обслуговування і управління виробництвом транспортних послуг, що
залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягів
перевезень пасажирів. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються
до собівартості наданих транспортних послуг у періоді їх
виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну
величину. 3.1.7. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не
включаються до виробничої собівартості наданих транспортних
послуг, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут
транспортних послуг та інші операційні витрати.
Адміністративні витрати
3.1.8. До адміністративних витрат належать
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємствами, зокрема: витрати на утримання апарату управління та іншого персоналу,
який зайнятий обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Ці
витрати визначаються виходячи з нормативної чисельності та
встановлених на підприємствах тарифних ставок (окладів); включають
основну і додаткову заробітні плати, гарантійні та компенсаційні
виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, оплату службових відряджень, витрати на підготовку і
перепідготовку кадрів; на утримання і поточний ремонт основних засобів, інших
матеріальних необоротних активів адміністративного призначення
(операційна оренда, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення, охорона тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо); амортизація основних засобів, необоротних матеріальних і
нематеріальних активів адміністративного призначення, яка
нарахована відповідно до законодавства; судові витрати (витрати на врегулювання спорів у судових
органах), пов'язаних з операційною діяльністю (перевезення
пасажирів); податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків і зборів
(обов'язкових платежів), що включаються до виробничої собівартості
транспортних послуг; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків; витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних
предметів, канцелярських товарів, на передплату професійних
періодичних видань, а також витрати на оплату послуг
загальногосподарського призначення.
Витрати на збут транспортних послуг
3.1.9. До складу витрат на збут наданих транспортних послуг
включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної
із збутом таких послуг, зокрема: утримання кіосків (приміщень) з продажу проїзних квитків; оплата праці працівників, діяльність яких пов'язана із збутом
транспортних послуг, та сплата внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування; оплата інформаційних послуг для пасажирів; утримання основних засобів; інші необоротні матеріальні активи (оренда, страхування,
ремонт, оплата комунальних послуг, охорона); 2) амортизація основних засобів та інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом
транспортних послуг. 3.1.10. Витрати на збут транспортних послуг визначаються із
застосуванням нормативного методу або за результатами аналізу
фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які
передбачаються у плановому періоді.
Інші витрати з операційної діяльності
3.1.11. Планування інших витрат з операційної діяльності
здійснюється на основі їх економічного обґрунтування. До складу інших витрат з операційної діяльності включаються
витрати на: формений одяг водіїв та кондукторів підприємств; виплату та доставку пільгових пенсій (список N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом
Міністрів України ( 36-2003-п ) згідно з законодавством. 3.1.12. До складу інших витрат з операційної діяльності не
можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для
проведення культурно-масової та фізкультурної роботи; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей; оплата консалтингових та аудиторських послуг; витрати на добровільне страхування майна підприємств та
працівників; витрати від списання не повністю замортизованих основних
засобів; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та
втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів.
3.2. Фінансові витрати 3.2.1. До фінансових витрат належать витрати зі сплати
відсотків за користування кредитами та витрати, пов'язані із
залученням позикового капіталу для здійснення виробничої
діяльності. 3.2.2. Розмір фінансових витрат визначається відповідно до
кредитних та інших договорів і законодавства.
Розділ 4. Розрахунок тарифів на послуги міського
електричного транспорту
4.1. Розрахунок тарифів на послуги міського електричного
транспорту включає визначення розміру економічно обґрунтованих
планових витрат підприємств на перевезення одного пасажира.
4.2. Тарифи на послуги міського електричного транспорту (Т)
визначаються за формулою:
Т = [ W (1+R) - D ] : Q ,
де
W - повна планова собівартість послуг міського електричного
транспорту, гривень;
R - планова рентабельність підприємства;
D - чистий доход, отриманий підприємствами від інших видів
діяльності, гривень;
Q - запланований обсяг загальних пасажироперевезень, пас.
4.3. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної
плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, які не залежать від господарської діяльності підприємств,
але впливають на рівень повної собівартості з операційної
діяльності підприємств, тарифи на послуги міського електричного
транспорту переглядаються в установленому законодавством порядку. Перегляд тарифів на послуги міського електричного транспорту
здійснюється після процедури їх публічного обговорення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
за місяць до прийняття рішення щодо зміни державних регульованих
тарифів на послуги з перевезення пасажирів трамваями та
тролейбусами погоджують з Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом
підготовлені згідно з цим Порядком розрахунки тарифів на зазначені
послуги. { Пункт 4.3. розділу 4 доповнено абзацом третім згідно з
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 384 ( z0304-09 ) від 17.12.2008 }
Начальник Відділу
міського електротранспорту В.В.Вірченковгору