Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 03.08.2005411
Документ z0906-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.12.2011, підстава - z1312-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2005 N 411
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2005 р.
за N 906/11186

Про затвердження Порядку видачі
пільгових дозволів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
На виконання вимог Статті VIII Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ), з поправками, та пункту 14 Положення про порядок
присвоєння звань особам командного складу морських суден,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005
N 38 ( 38-2005-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі пільгових дозволів, що
додається.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Горобець І.А.) подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Капітанам морських торговельних портів подавати до
Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків інформацію
про видані пільгові дозволи.
4. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків
(Тихонов І.В.) на підставі інформації від капітанів морських
торговельних портів:
4.1. Уносити дані про пільгові дозволи в Єдиний державний
реєстр документів моряків ( z0086-03 );
4.2. Щорічно в термін до 1 лютого подавати до Мінтрансзв'язку
на затвердження проект звіту Генеральному секретарю Міжнародної
морської організації про видані за минулий рік пільгові дозволи.
5. Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків
(Пероганич Ю.Й.) забезпечити направлення щорічно в термін до
15 лютого Генеральному секретарю Міжнародної морської організації
звіту про видані за минулий рік пільгові дозволи.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра П.Б.Рябікіна.
Міністр Є.Червоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
03.08.2005 N 411
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2005 р.
за N 906/11186

ПОРЯДОК
видачі пільгових дозволів
{ У тексті Порядку слова "Міністерство транспорту та
зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України"
у всіх відмінках замінено словами "Міністерства
інфраструктури України" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 )
від 01.11.2011 }
1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог Статті VIII
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року ( 995_053 ), з поправками, та п. 14
Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу
морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п ).
2. Дія Порядку поширюється на осіб, які працюють на морських
суднах, за винятком осіб, які виконують службові обов'язки на
військових кораблях і військово-допоміжних суднах, риболовних
суднах і суднах валовою місткістю менше ніж 500 та/або потужністю
головної енергетичної установки менше ніж 750 кВт.
3. Пільговий дозвіл - це дозвіл на право займання певним
моряком певної посади на визначеному морському судні протягом
визначеного терміну, що не перевищує шести місяців, на одну
категорію вище, ніж це дозволяє диплом або кваліфікаційне
свідоцтво моряка.
4. Пільговий дозвіл може бути виданий у разі крайньої
необхідності, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або
навколишнього середовища, особі командного складу, яка має диплом
або кваліфікаційне свідоцтво, достатню кваліфікацію та практичний
досвід для забезпечення безпеки судноплавства на вакантній посаді.
5. Пільговий дозвіл на право займати посаду капітана або
старшого механіка видається лише за форсмажорних умов і на
максимально обмежений термін.
6. Для займання посади радіооператора пільговий дозвіл
надається лише за умов, передбачених відповідним положенням
Регламенту радіозв'язку Міжнародної конвенції електрозв'язку
( 995_001 ) (далі - Регламент радіозв'язку).
7. Для займання найнижчої посади, що вимагає наявності
диплома або кваліфікаційного свідоцтва, пільговий дозвіл може бути
виданий особі, яка не має такого диплома або кваліфікаційного
свідоцтва. При цьому особа, якій видається пільговий дозвіл,
повинна підтвердити кваліфікацію в Державній кваліфікаційній
комісії, яка утворюється Інспекцією з питань підготовки та
дипломування моряків (далі - Інспекція), для впевненості в тому,
що видача такого пільгового дозволу не знизить рівень безпеки
судноплавства. Своє рішення комісія оформлює у вигляді протоколу.
8. Пільговий дозвіл (додаток 1 до цього Порядку) видається
капітаном морського торговельного порту, який уповноважений
видавати документи моряків, що засвідчують їх кваліфікацію, за
поданням судновласника. Подання подається в довільній формі із
зазначенням вакантної посади та даних про судно, на якому моряк
планує займати посаду, що необхідні для внесення в пільговий
дозвіл та журнал обліку виданих пільгових дозволів (додаток 2 до
цього Порядку). До подання додаються копія диплома або кваліфікаційного
свідоцтва цього моряка та довідка про його безаварійне плавання, а
для радіоспеціаліста - довідка довільної форми про відсутність
порушень Правил і Регламенту радіозв'язку ( 995_001 ) за підписом
керівника організації та в разі необхідності - Протокол засідання
Державної кваліфікаційної комісії.
9. Пільговий дозвіл видається особисто моряку чи заявнику із
записом у відповідному журналі або відправляється заявнику поштою.
В останньому випадку в журналі проставляються номер поштової
квитанції і дата відправлення документа. Заявник підтверджує
отримання пільгового дозволу розпискою, яку направляє на адресу
капітана порту поштою або за факсом. Копія пільгового дозволу,
поштова квитанція і письмова розписка або факсова копія розписки
підшиваються до справи особи, якій видано пільговий дозвіл. У разі відмови в наданні пільгового дозволу капітан порту
повинен надати моряку або заявнику вмотивовану відповідь у
письмовій формі. У разі незгоди з рішенням капітана порту моряком
або заявником може бути подана скарга на його рішення до
Міністерства інфраструктури України або до суду відповідно до
чинного законодавства.
10. Капітани морських торговельних портів подають інформацію
про видані пільгові дозволи до Інспекції для внесення в Єдиний
державний реєстр документів моряків ( z0086-03 ). Процедура та
електронний формат подання інформації визначаються Інспекцією.
11. Після закінчення календарного року в термін до 15 січня
наступного року капітани морських торговельних портів подають
Інспекції річні звіти про видані пільгові дозволи (додаток 3 до
цього Порядку).
12. На підставі звітів капітанів морських торговельних портів
Інспекція щорічно подає Міністерству інфраструктури України
узагальнений річний звіт щодо видачі пільгових дозволів, який
після затвердження направляється Міністерством інфраструктури
України Генеральному секретарю Міжнародної морської організації.
Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків І.Тихонов

Додаток 1
до п.8 Порядку видачі
пільгових дозволів

------------------------------------------------------------------ | Державний герб України | | | | УКРАЇНА - UKRAINE | | | | | | ПІЛЬГОВИЙ ДОЗВІЛ N _________ | | DISPENSATION | | | | | | Виданий на підставі положень Статті VIII Міжнародної | | Конвенції про підготовку і дипломування моряків | | та несення вахти 1978 р., з поправками | | Issued under the provisions of Article VIII the International | | Convention on Standards of Training, Certification | | and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended | | | | | | Уряд України засвідчує, що цей пільговий дозвіл виданий | | | | власнику диплома (кваліфікаційного свідоцтва) N ______________ | | | | на звання ____________________________________________________ | | | | _____________________________________________________________, | | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | | якому за кваліфікацією та практичним досвідом може бути | | | | дозволено виконувати обов'язки _______________________________ | | | | ______________________________________________________________ | | | | ______________________________________________________________ | | (посада на судні) | | | | відповідно до положень Правила ______ вищезазначеної Конвенції | | | | на судні _____________________________________________________ | | | | валовою місткістю ____________________________________________,| | | | потужність головної енергетичної установки (кВт) _____________ | | | | The Government of Ukraine certifies that the present | | Dispensation is issued to the holder of the | | | | Certificate No. __________________ for the rank of ___________ | | | | _________________________ ____________________________________ | | (name and surname) | | | | to whom, on the basis of his adequate qualification and sea | | | | service, can be permitted serve capacity of __________________ | | | | ______________________________________________________________ | | (capacity) | | | | in accordance with the provisions of Regulation ______________ | | of the above Convention. | | | | On the vessel ________________________________________________ | | | | Gross tonnage ________________________________________________ | | | | Propulsion power of main propulsion machinery (kWt) __________ | | | | Дата видачі цього пільгового дозволу | | Date of issue of this Dispensation _________ ______________ | | Строк дії цього пільгового дозволу до | | This Dispensation is valid until _________ ______________ | | | | М.П. Капітан морського торговельного | | | | порту _________________________ | | | | Official Seal Harbour Master of Seaport _____ | | | | _______________________________ | | | | _______________________________ | | (П.І.Б., підпис/Name, Signature)| | | | Підпис власника пільгового дозволу | | Signature of the Holder of the | | | | Dispensation _________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Начальник Інспекції з питань підготовки
та дипломування моряків І.Тихонов

Додаток 2
до п.8 Порядку видачі
пільгових дозволів

ЗРАЗОК
журналу обліку виданих пільгових дозволів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Націо-|Диплом або |Посада, |Назва |Валова|Потуж- |Дата |Термін |Підпис |При- | |з/п|ім'я, по |наль- |кваліфі- |на яку |судна |міст- |ність |видачі |дії |моряка |мітки| | |батькові |ність |каційне |виданий |(українсь-|кість |головної|пільго-|пільго-|або | | | |моряка, що |моряка|свідоцтво |пільговий |кою та |судна |енерге- |вого |вого |заявника| | | |отримав | |моряка |дозвіл |англійсь- | |тичної |дозволу|дозволу|про | | | |пільговий | |(N, звання,|(Правило |кою | |уста- | | |отриман-| | | |дозвіл | |місце та |Конвенції |мовами) | |новки | | |ня | | | |(українською| |дата |ПДНВ) | | |судна | | |пільго- | | | |та англійсь-| |видачі) |( 995_053 )| | | | | |вого | | | |кою мовами) | | | | | | | | |дозволу | | |---+------------+------+-----------+-----------+----------+------+--------+-------+-------+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків І.Тихонов

Додаток 3
до п. 11 Порядку видачі
пільгових дозволів

ЗРАЗОК
річного звіту капітанів морських торговельних
портів про видані пільгові дозволи

------------------------------------------------------------------------------------------- | |Валова місткість суден| Загальна потужність ГЕУ |Примітки| |---------------------------+----------------------+-----------------------------+--------| | |менше 3000|понад 3000 |менше 3000 кВт|понад 3000 кВт| | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Капітани | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Старші помічники капітанів | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Вахтові помічники капітанів| | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Старші механіки | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Другі механіки | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Вахтові механіки | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Радіоспеціалісти | | | | | | |---------------------------+----------+-----------+--------------+--------------+--------| |Інші особи | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків І.Тихоноввгору