Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2018  № 784/1012


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2018 р.
за № 905/32357

Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

Відповідно до пункту 7 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, що додається.

2. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України та заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
соціальної політики України


А. Рева

В.о. Міністра охорони
здоров’я України


У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праці

Голова Державної регуляторної служби України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Перший віце-прем’єр-міністр України
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Р. Чернега

К. Ляпіна


О. МірошниченкоР. Іллічов
О.О. Шубін


С. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства охорони
здоров’я України
29 травня 2018 року № 784/1012


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2018 р.
за № 905/32357

ПОРЯДОК
атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

1. Цей Порядок встановлює механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

2. Лабораторія, атестована на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - атестована лабораторія) - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 (зі змінами).

3. Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

1) мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;

2) мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;

3) проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2014 року № 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за № 472/25249.

4. Атестація лабораторій є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

5. Для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії (фізична особа - підприємець) особисто або рекомендованим листом подає (крім лабораторій, визначених у пункті 6 цього Порядку) до Держпраці або її територіального органу:

1) заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - заява) (додаток 1);

2) перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (додаток 2);

3) відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3);

4) відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

5) відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4);

6) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

6. Лабораторії, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у спосіб, визначений пунктом 5 цього Порядку, для визнання їх атестованими подають заяву та копію атестата про акредитацію.

7. У разі подання документів особисто вони приймаються за описом документів, які додаються до заяви (додаток 5), копія якого видається уповноваженому представнику лабораторії (фізичній особі - підприємцю) з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи Держпраці або її територіального органу.

Під час приймання документів відповідальна особа перевіряє їх на комплектність та реєструє їх шляхом внесення відповідного запису до журналу обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій (далі - журнал) (додаток 6).

Документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, залишаються без розгляду, якщо вони подані з порушенням цього Порядку.

Про залишення документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, без розгляду Держпраці або її територіальний орган не пізніше 5 робочих днів з дати їх реєстрації в журналі повідомляє уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу - підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав та повертає такі документи у повному обсязі у спосіб, визначений в заяві.

Інформацію про прийняті документи територіальний орган Держпраці направляє Держпраці для формування інформаційного переліку.

8. За результатами розгляду документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку, Держпраці формує інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі - інформаційний перелік), до якого у строк не пізніше 10 робочих днів з дати реєстрації таких документів вноситься інформація про атестовану лабораторію.

9. Інформація про атестовані лабораторії розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці.

10. Лабораторія не може бути визнана атестованою та внесеною до інформаційного переліку, якщо:

1) документи, зазначені у пунктах 5, 6 цього Порядку, оформлені з порушенням встановлених цим Порядком вимог;

2) надано недостовірні дані.

11. Атестована лабораторія має:

1) дотримуватись положень пункту 3 цього Порядку;

2) оформлювати результати досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до форм протоколів досліджень та вимірювань (додатки 7-17);

3) проводити гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, інформацію щодо яких було надано у документах, зазначених у пунктах 5, 6;

4) повідомляти Держпраці або її територіальний орган про зміни у кадровому забезпеченні не пізніше 10 робочих днів з дати їх виникнення.

12. Атестована лабораторія виключається з інформаційного переліку за наявності:

1) заяви атестованої лабораторії про виключення з інформаційного переліку;

2) копії свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця);

3) відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) обґрунтованого висновку щодо дотримання атестованими лабораторіями положень цього Порядку, складеного відповідно до законодавства Держпраці та МОЗ, про:

невідповідність фактичних даних заявленим у документах, зазначених у пунктах 5, 6 цього Порядку;

порушення положень підпунктів 1, 2 або повторне протягом календарного року порушення положень підпунктів 3, 4 пункту 11 цього Порядку.

13. Держпраці не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з інформаційного переліку повідомляє про це уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу - підприємця) у письмовій формі із зазначенням підстав, дати і номера відповідного наказу Держпраці.

14. Атестована лабораторія має право оскаржити виключення з інформаційного переліку до суду.

Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праці
Мінсоцполітики
Ю. Кузовой

В.о. начальника
Управління громадського
здоров’я МОЗ УкраїниІ. Руденко


Додаток 1
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(підпункт 1 пункту 5)

ЗАЯВА
про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу


Додаток 2
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(підпункт 2 пункту 5)

ПЕРЕЛІК
факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторіяДодаток 3
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(підпункт 3 пункту 5)

ВІДОМОСТІ
про засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
_____________________________________________
(повне найменування лабораторії)

№ з/п

Назва ЗВТ (марка), вид

Назва шкідливого фактора

Діапазон вимірювань (клас точності, погрішність вимірювань), рік введення в експлуатацію

Заводський номер ЗВТ

Дата і номер свідоцтва або документа про відповідність, дата повірки ЗВТ, термін дії

1

2

3

4

5

6

_____________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

____________________
(підпис)

«____» ______________ 20___ р.
Додаток 4
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(підпункт 5 пункту 5)

ВІДОМОСТІ
про кадрове забезпечення лабораторії
__________________________________________________
(повне найменування лабораторії)

№ з/п

Прізвище та ініціали

Посада

Освіта, фах (назва закладу, який закінчив, рік закінчення)

Дослідження, яке виконує, згідно з гігієнічною класифікацією

Проходження спеціалізації, підвищення кваліфікації, удосконалення (реквізити підтвердного документа)

Стаж роботи за фахом

Примітка (вказати за сумісництвом або за основним місцем роботи)*

1

2

3

4

5

6

7

8

_____________________________________
(керівник лабораторії, фізична особа - підприємець)

____________________
(підпис)

«____» ______________ 20___ р.


__________
* У разі роботи за основним місцем надати копію відповідного документа.Додаток 5
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 7)

ОПИС № ______
документів, які додаються до заяви
(у разі подання документів особисто)
__________________________________________
(повне найменування лабораторії)

Дата і номер реєстрації заяви «_____» _________________ _______ року № ________

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

Прийняв

______________
(цифрами і словами)

документів

______________
(підпис
відповідальної
особи)

_________________
(П. І. Б.)

Копію опису отримав

__________________________
(підпис представника лабораторії
або фізичної особи - підприємця
чи його представника)

____________________
(П. І. Б.)


Додаток 6
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
обліку заяв та внесених до інформаційного переліку лабораторій


Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень повітря робочої зони


Додаток 8
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень повітря робочої зони під час роботи з біологічними факторами


Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку


Додаток 10
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень вібрації


Додаток 11
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень мікроклімату


Додаток 12
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень ультразвуку


Додаток 13
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень неіонізуючого випромінювання


Додаток 14
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень неіонізуючого випромінювання
(оптичний діапазон)


Додаток 15
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень іонізуючого випромінювання


Додаток 16
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень освітленості робочого місця


Додаток 17
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ
проведення досліджень важкості та напруженості праці


Документи та файли

Сигнальний документ — f477301n121.doc
Сигнальний документ — f477301n122.doc
Сигнальний документ — f477301n109.doc
Сигнальний документ — f477301n110.doc
Сигнальний документ — f477301n111.doc
Сигнальний документ — f477301n112.doc
Сигнальний документ — f477301n113.doc
Сигнальний документ — f477301n114.doc
Сигнальний документ — f477301n115.doc
Сигнальний документ — f477301n116.doc
Сигнальний документ — f477301n117.doc
Сигнальний документ — f477301n118.doc
Сигнальний документ — f477301n119.doc
Сигнальний документ — f477301n120.doc

Публікації документа