Документ z0904-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.12.2011, підстава - z1458-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207-а від 29.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1999 р.
за N 904/4197
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
закордонних справ
N 337 ( z1458-11 ) від 17.11.2011 }
Про затвердження Правил ведення обліку громадян
України, які постійно проживають або тимчасово
перебувають за кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені іноземцями

Відповідно до Закону України "Про громадянство України"
( 1636-12 ) та Консульського статуту України, затвердженого Указом
Президента України від 2 квітня 1994 року N 127/94, щодо обліку
громадян України, які проживають за її межами, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення обліку громадян України, які
постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та
дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями (далі -
Правила), що додаються. 2. Начальнику Консульського управління, керуючому справами,
керівникам дипломатичних представництв та консульських установ
України відповідно до повноважень: 2.1. Організувати вивчення Правил працівниками Консульського
управління, дипломатичних представництв та консульських установ
України, які займаються веденням обліку громадян України. 2.2. Забезпечити Консульське управління, дипломатичні
представництва та консульські установи України за кордоном
належними документами для ведення обліку. 3. Наказ довести до відома керівного складу Міністерства,
начальників управлінь, працівників дипломатичних представництв та
консульських установ України за кордоном. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Консульського управління В.А.Кирика.
Міністр Б.І.Тарасюк
Затверджено
Наказ Міністра
закордонних справ України
29.11.99 N 207-а
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 1999 р.
за N 904/4197
Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Закону України "Про громадянство України"
( 1636-12 ) (ст.30) та Консульського статуту України ( 127/94 )
(ст.22) консул веде облік громадян України, які постійно
проживають або тимчасово перебувають у його консульському окрузі. 1.2. Узяттю на облік підлягають громадяни України, які: постійно проживають за кордоном (особи, яким у встановленому
порядку оформлено постійне проживання за кордоном); тимчасово перебувають за кордоном більш ніж три місяці, але
обумовлений строк. 1.3. За взяття на облік громадян України, які постійно
проживають за кордоном, стягується консульський збір. 1.4. Узяття на облік громадян України, які тимчасово
перебувають за кордоном, здійснюється безкоштовно.
2. Облік громадян України, які
постійно проживають за кордоном
Узяття на облік
2.1. Узяття на облік громадян України здійснюється в тій
консульській установі України, на території консульського округу
якої вони проживають. 2.2. При взятті на облік громадянин України подає заяву
(додаток 1), пред'являє паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, заповнює облікову картку (додаток 2). До облікової картки
додається фотокартка особи розміром 35 х 45 мм., яка береться на
облік. 2.3. Діти до 18-річного віку вносяться до облікової картки
одного з батьків. До цієї облікової картки додається фотокартка
кожної дитини розміром 35 х 45 мм. Після досягнення 18-річного
віку на них заповнюються окремі облікові картки. 2.4. При змінах в облікових даних, які сталися після взяття
на облік, робляться відповідні відмітки та виправлення в облікових
картках. При цьому попередні записи не знищуються, а
закреслюються. Якщо на бланку картки не залишається місця для
внесення додаткового запису, то до старої облікової картки
прикріплюється нова. 2.5. При зміні прізвища заповнюється нова облікова картка.
Стара картка залишається в картотеці на тому самому місці, і на
ній робиться відмітка: "див. картку на прізвище ......" (указати
нове прізвище). 2.6. Якщо в паспорті особи, яка береться на облік, відсутня
відмітка про зняття з обліку в консульській установі за місцем
попереднього проживання, то така особа береться на облік у
загальному порядку. 2.7. При взятті на облік у паспорті робиться відмітка:
"Узятий на облік в .......", ставляться дата, підпис уповноваженої
на те особи, гербова печатка. 2.8. Облікові картки зберігаються в алфавітному порядку
взятих на облік за розділом "Громадяни України, які постійно
проживають за кордоном".
Зняття з обліку
2.9. Зняття з обліку здійснюється за заявою громадянина
України (додаток 3). 2.10. При знятті з обліку в обліковій картці і паспорті
громадянина України робляться відповідні запис та відмітка:
"Знятий з обліку в ......", ставляться дата, підпис уповноваженої
на те особи, гербова печатка. 2.11. Облікові картки на осіб, які зняті з обліку,
переміщуються в картотеку знятих з обліку за розділом "Громадяни
України, які постійно проживають за кордоном". 2.12. Облікові картки осіб, які зняті з обліку, зберігаються
два роки і після цього знищуються без складення акта.
3. Облік громадян України, які
тимчасово перебувають за кордоном
Узяття на облік
3.1. Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном
більш ніж три місяці (але строк обумовлений) на навчанні,
стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюють за контрактом тощо,
беруться на облік в консульській установі України, на території
консульського округу якої вони проживають. 3.2. При взятті на облік громадянин України подає заяву
(додаток 4) та заповнює облікову картку (додаток 5), до якої
додається фотокартка розміром 35 х 45 мм. 3.3. У паспортах громадян України, які перебувають за
кордоном з вищезазначених причин, робиться відмітка "Узятий на
тимчасовий облік в ...... до ......." , ставляться дата, підпис
уповноваженої на те особи та гербова печатка. 3.4. Дипкур'єри, туристи та громадяни України, які
перетинають країну транзитом, обліку не підлягають. 3.5. Облік громадян України, які прибули до країни в
короткострокове (до трьох місяців) відрядження, та членів
українських делегацій ведеться в журналах або в облікових картках.
Журнали чи облікові картки довільної форми заводяться на місці.
Ніяких відміток у паспортах цих громадян не робиться.
Зняття з обліку
3.6. Після закінчення обумовленого строку проживання
громадянина України в іноземній державі в обліковій картці
робиться відмітка "Знятий з обліку в .......", ставляться дата,
підпис уповноваженої на те особи та гербова печатка. 3.7. Облікова картка переміщується до картотеки осіб, які
зняті з обліку за розділом "Громадяни України, які перебувають за
кордоном тимчасово". 3.8. Облікові картки осіб, які зняті з обліку, зберігаються в
картотеці два роки і після цього знищуються без складення акта.
4. Облік дітей - громадян України,
які всиновлені іноземцями
4.1. Міністерство закордонних справ України в десятиденний
термін після отримання з Центру по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти України матеріалів про всиновлення іноземцями
дитини - громадянина України надсилає їх до відповідної
консульської установи України в країні проживання всиновленої
дитини. 4.2. Відповідна консульська установа здійснює взяття на
консульський облік дитини, яка є громадянином України і яка
всиновлена іноземцями, про що невідкладно письмово інформує
Міністерство закордонних справ України. 4.3. Для взяття на консульський облік дітей, які є
громадянами України і які всиновлені іноземцями, всиновителі
подають до дипломатичного представництва або консульської установи
України документ, що підтверджує факт усиновлення
дитини-громадянина України іноземцями, проїзний документ дитини,
заповнену заяву-анкету на дитину (додаток 6), одну фотокартку
дитини розміром 35 х 45 мм. 4.4. Якщо всиновителі не звернулися до консульської установи
України із заявою щодо взяття усиновленої дитини на консульський
облік і не подали зазначених у пункті 4.3. Правил документів, то
консульська установа України здійснює взяття на консульський облік
дитини, яка є громадянином України і яка всиновлена іноземцями, на
підставі документів, що надані Центром по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти України. 4.5. Про взяття на консульський облік дитини, яка є
громадянином України і яка всиновлена іноземцями, у порядку,
передбаченому пунктом 4.4. цих Правил, консульська установа
України письмово повідомляє всиновителів. 4.6. При взятті на консульський облік усиновлених іноземцями
українських дітей на кожну дитину заводиться окрема облікова
картка (додаток 7).
Завідувач відділу з питань
громадянства та зв'язків зі
співвітчизниками за кордоном
МЗС України В.В.Пасічник
Літературний редактор І.Є.Біленький
Додаток 1
до пункту 2.2 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
Посольство України в _______________
Консульський відділ
або
Генеральне консульство (консульство,
консульське агентство) України в
м. _______________________
Заява
Я, громадянин України ______________________________________,
постійно проживаю в ____________________________________________,
у зв'язку з чим прошу взяти мене на консульський облік.
Дата ________ Підпис ________
Додаток 2
до пункту 2.2 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
------------------------------------------------------------------ | Облікова картка | | громадян України, які постійно проживають за кордоном | | | | місце | | для | | фотокартки | | | |Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________| |(якщо змінювалися, то слід ___________________________| |зазначити всі, які мали) ___________________________| | | |Число, місяць і рік народження ___________________________| | | |Місце народження ___________________________| | | |Паспорт громадянина України ___________________________| |для виїзду за кордон (серія, N, ___________________________| |ким і коли виданий) ___________________________| | | |З якого часу постійно проживаєте ___________________________| |за межами України ___________________________| | | |Останнє місце проживання в ___________________________| |Україні (повна адреса) ___________________________| | | |Місце постійного проживання за ___________________________| |кордоном (повна адреса мовою ___________________________| |країни проживання) ___________________________| | | |Разом зі мною постійно проживають ___________________________| |неповнолітні (до 18 років) діти, ___________________________| |які є громадянами України (прізвище, ___________________________| |ім'я, по батькові, рік народження) ___________________________| | | | Підпис заявника | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 2.9 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
Посольство України в _____________
Консульський відділ
або
Генеральне консульство (консульство,
консульське агентство) України в
м. ____________________
Заява
У зв'язку з тим, що я, громадянин України ___________________ ____________________________, повертаюсь в Україну (переїжджаю до ________________________________________) на постійне проживання,
прошу зняти мене з консульського обліку.
Дата ________ Підпис ________
Додаток 4
до пункту 3.2 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
Посольство України в _______________
Консульський відділ
або
Генеральне консульство (консульство,
консульське агентство) України в
м. _________________________
Заява
Я, громадянин України ______________________________________,
від ___________________________ до _______________________________
перебуваю в ___________________________________________, у зв'язку
з чим прошу взяти мене на тимчасовий консульський облік.
Дата ________ Підпис ________
Додаток 5
до пункту 3.2 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
------------------------------------------------------------------ | Облікова картка | | громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном | | | | місце | | для | | фотокартки | | | |Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________| |(якщо змінювалися, то слід ____________________________| |зазначити всі, які мали) ____________________________| | | |Число, місяць і рік народження ____________________________| | | |Місце народження ____________________________| | | |Паспорт громадянина України ____________________________| |для виїзду за кордон (серія, N, ____________________________| |ким і коли виданий) ____________________________| | | |З якого часу перебуваєте за ____________________________| |кордоном ____________________________| | | |Місце постійного проживання ____________________________| |в Україні (повна адреса) ____________________________| | | |Місце тимчасового ____________________________| |проживання за кордоном ____________________________| |(повна адреса мовою країни ____________________________| |перебування) ____________________________| | | |Строк повернення в Україну ____________________________| | | | Підпис заявника | ------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до пункту 4.3 Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
Посольство України в _______________
Консульський відділ
або
Генеральне консульство (консульство,
консульське агентство) України в
м. _________________________
Заява-анкета
Ми, _____________________________, громадяни _______________,
(прізвище та ім'я усиновителів) (назва держави)
які всиновили/удочерили _________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові дитини) _________ р.н., просимо взяти дитину на консульський облік.
До заяви додаємо:
1. Документ, що підтверджує факт усиновлення
дитини - громадянина України. 2. Проїзний документ дитини серія __________ N _____________. 3. Фотокартку дитини.
Дата ________ Підписи ________
Додаток 7
до пункту 4.6. Правил ведення
обліку громадян України, які
постійно проживають або
тимчасово перебувають за
кордоном, та дітей - громадян
України, які всиновлені
іноземцями
------------------------------------------------------------------ | Облікова картка | | неповнолітніх громадян України, | | які всиновлені іноземцями | | | | місце | | для | | фотокартки | | | |Прізвище та ім'я ____________________________| |(після усиновлення) ____________________________| | | |Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________| |(до всиновлення) ____________________________| | | |Число, місяць і рік народження ____________________________| | | |Місце народження ____________________________| | | |Проїзний документ дитини ____________________________| |(серія, N, ким і коли виданий) ____________________________| | | |Прізвище та ім'я усиновителів ____________________________| | | |Місце постійного проживання ____________________________| |усиновителів (повна адреса мовою ____________________________| |країни проживання; телефон) ____________________________| | | |Документ, що підтверджує ____________________________| |факт усиновлення ____________________________| | | | Підпис заявника | ------------------------------------------------------------------вгору