Документ z0904-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2015. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 904/21216

ЗМІНИ
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі VI:

1.1. Пункти 1-4 викласти в такій редакції:

"1. Звіт про фінансові результати (за формою № 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду.

2. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I. Фінансовий результат діяльності;

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III. Виконання бюджету (кошторису).

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі збільшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника).

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником).".

1.2. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.".

1.3. Доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

"11. У розділі ІІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами у порівнянні із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання (касові видатки) у звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.".

2. У другому реченні пункту 2 розділу Х слово "надзвичайної" виключити.

3. Доповнити пункт 7 розділу XI новими підпунктами такого змісту:

"7.6. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

7.7. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету".

4. Додатки 1-4 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.БАЛАНС
на ____________ 20__ року

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:


залишкова вартість

010знос

011

первісна вартість

012

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020

накопичена амортизація

021

первісна вартість

022

Незавершені капітальні інвестиції

030

Запаси

040

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

Готова продукція

060

Інші нефінансові активи

070

Усього за розділом I

100

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

110Довгострокові фінансові інвестиції

120Поточна дебіторська заборгованість:


за розрахунками з бюджетом

130за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

за наданими кредитами

150

за виданими авансами

160

за розрахунками із соціального страхування

170за внутрішніми розрахунками

180

інша поточна дебіторська заборгованість

190

Поточні фінансові інвестиції

200

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в:

210касі

211

казначействі

212

установах банків

213

іноземній валюті

220Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку

230

рахунках в установах банків, у тому числі:

240

у національній валюті

241в іноземній валюті

242Інші фінансові активи

250

Усього за розділом II

280III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

БАЛАНС

300

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

330

Фонд дооцінки

340

Фінансовий результат

350

Капітал у підприємства

360

Резерви

370

Усього за розділом I

410

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:


за цінними паперами

420за кредитами

430

інші довгострокові зобов’язання

440

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

450

Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету

460

за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

за кредитами

480

за одержаними авансами

490

за розрахунками з оплати праці

500

за розрахунками із соціального страхування

510за внутрішніми розрахунками

520

інші поточні зобов’язання

530

Усього за розділом II

570

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

БАЛАНС

600

Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ____________ 20__ року

Форма № 2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування

010Доходи від надання послуг

020Доходи від продажу

030Фінансові доходи

040Інші доходи від обмінних операцій

050Всього доходів від обмінних операцій

080Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження

090Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100Трансферти

110Надходження до державних цільових фондів

120Інші доходи від необмінних операцій

130Всього доходів від необмінних операцій

170Всього доходів

200ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на оплату праці

210Відрахування на соціальні заходи

220Матеріальні витрати

230Амортизація

240Фінансові витрати

250Інші витрати за обмінними операціями

260Всього витрат за обмінними операціями

290Витрати за необмінними операціями
Трансферти

300Інші витрати за необмінними операціями

310Всього витрат за необмінними операціями

340Всього витрат

400Профіцит/дефіцит за звітний період

410

вгору