Про Примітки до річної фінансової звітності
Мінфін України; Наказ, Форма від 29.11.2000302
Документ z0904-00, перша редакція — Прийняття від 29.11.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 302 від 29.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
11 грудня 2000 р.
за N 904/5125

Про Примітки до річної фінансової звітності

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року
N 1706 ( 1706-98-п ), та відповідно до статті 11 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки
до річної фінансової звітності" (додається).
2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної
фінансової звітності не передбачена законодавством, крім
інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять
інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу
Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298
( z0915-99 ) "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної
допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня
1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку: 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ( z0391-99 ) -
абзац 6 пункту 19; 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
( z0392-99 ) - пункти 20, 21, 23; 7 "Основні засоби" ( z0288-00 ) - підпункт 36.1 пункту 36; 8 "Нематеріальні активи" ( z0750-99 ) - підпункт 36.1 пункту
36; 9 "Запаси" ( z0751-99 ) - абзац 7 пункту 29; 10 "Дебіторська заборгованість" ( z0725-99 ) - підпункт 13.1
пункту 13; 16 "Витрати" ( z0027-00 ) - абзац 3 пункту 32.
3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної
фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена
законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього
наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу,
наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове
пояснення, таблиця, графік тощо). У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка
керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та
об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності
підприємства.
5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової
звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей
активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм,
дані про які випливають із результатів діяльності цього
підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових
показників, що включені до фінансового звіту підприємства,
зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах
фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.
6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства,
організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка
подається (надсилається) адресатам.
Заступник Міністра В.В.Регурецький
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
29.11.2000 N 302
------------------ | КОДИ | |----------------| | | | 01 | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| ------------------
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ........................................... за ЄДРПОУ
Територія .............................................. за КОАТУУ
Орган державного управління ............................. за СПОДУ
Галузь .................................................. за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ............................... за КВЕД
Середньооблікова чисельність працюючих ........... Контрольна сума
Одиниця виміру: тис.грн.
Примітки до річної фінансової звітності
за 20 ____ рік
--------- Форма N 5 Код за ДКУД |1801008| ---------
I. Нематеріальні активи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи |Код |Залишок на |Надій- | Переоцінка | Вибуло |Нараховано |Втрати |Інші зміни | Залишок | |нематеріальних |ряд- | початок |шло за | (дооцінка +,| за рік |амортизації|від |за рік |на кінець | | активів |ка | року | рік | уцінка -) | |за рік |зменшення | | року | | | |--------------| |--------------+--------------| |корисності|--------------+--------------| | | |первісна |знос| |первісної|зно-|первісна |знос| |за рік |первісної|зно-|первісна |знос| | | |(переоці-| | |(переоці-|су |(переоці-| | | |(переоці-|су |(переоці-| | | | |нена) | | |неної) | |нена) | | | |неної) | |нена) | | | | |вартість | | |вартості | |вартість | | | |вартості | |вартість | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Права | | | | | | | | | | | | | | | |користування | 010 | | | | | | | | | | | | | | |природними | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсами | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Права | | | | | | | | | | | | | | | |користування | 020 | | | | | | | | | | | | | | |майном | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Права на знаки | | | | | | | | | | | | | | | |для товарів і | 030 | | | | | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Права на | | | | | | | | | | | | | | | |об'єкти | 040 | | | | | | | | | | | | | | |промислової | | | | | | | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Авторські та | | | | | | | | | | | | | | | |суміжні з ними | 050 | | | | | | | | | | | | | | |права | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Гудвіл | 060 | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Інші | 070 | | | | | | | | | | | | | | |нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+---------+----+-------+---------+----+---------+----+-----------+----------+---------+----+---------+----| |Разом | 080 | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, (081) ____
щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу (082) ____
нематеріальних активів
вартість створених підприємством (083) ____
нематеріальних активів Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, (084) ____
отриманих за рахунок цільових
асигнувань
II. Основні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи |Код |Залишок на |Надій-| Переоцінка | Вибуло |Нара- |Втрати |Інші зміни | Залишок | у тому числі | |основних засобів|ряд- | початок |шло за| (дооцінка +,| за рік |ховано |від |за рік |на кінець |---------------------------| | |ка | року | рік | уцінка -) | |амор- |змен- | | року |одержані за |передані в | | | |-------------| |--------------+--------------|тиза- |шення |--------------+--------------|фінансовою |оперативну | | | |первіс- |знос| |первісної|зно-|первісна |знос|ції за |корис- |первісної|зно-|первісна |знос|орендою |оренду | | | |на (пе- | | |(переоці-|су |(переоці-| |рік |ності |(переоці-|су |(переоці-| |-------------+-------------| | | |реоці- | | |неної) | |нена) | | | |неної) | |нена) | |первіс- |знос|первіс- |знос| | | |нена) | | |вартості | |вартість | | | |вартості | |вартість | |на (пе- | |на (пе- | | | | |вартість| | | | | | | | | | | | |реоці- | |реоці- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нена) | |нена) | | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість| |вартість| | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Земельні ділянки| 100| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Капітальні | 110| | | | | | | | | | | | | | | | | | |витрати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поліпшення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Будинки, споруди| 120| | | | | | | | | | | | | | | | | | |та передавальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Машини та | 130| | | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Транспортні | 140| | | | | | | | | | | | | | | | | | |засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Інструменти, | 150| | | | | | | | | | | | | | | | | | |прилади, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(меблі) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Робоча і | 160| | | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктивна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |худоба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Багаторічні | 170| | | | | | | | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Інші основні | 180| | | | | | | | | | | | | | | | | | |засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Бібліотечні | 190| | | | | | | | | | | | | | | | | | |фонди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Малоцінні | 200| | | | | | | | | | | | | | | | | | |необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Тимчасові | 210| | | | | | | | | | | | | | | | | | |(нетитульні) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |споруди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Природні | 220| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Інвентарна тара | 230| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Предмети прокату| 240| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Інші необоротні | 250| | | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-----+--------+----+------+---------+----+---------+----+-------+-------+---------+----+---------+----+--------+----+--------+----| |Разом | 260| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо (261) ____
яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу (262) ____
основних засобів
залишкова вартість основних (263) ____
засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація,
реконструкція тощо)
залишкова вартість основних (264) ____
засобів, вилучених з
експлуатації для продажу
первісна (переоцінена) вартість (265) ____
повністю амортизованих основних
засобів
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, (266) ____
придбаних за рахунок
цільового фінансування Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____
III. Капітальні інвестиції
------------------------------------------------ | Найменування |Код |За рік |На кінець | | показника |ряд- | | року | | |ка | | | |-----------------+------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------+------+----------+----------| |Капітальне |280 | | | |будівництво | | | | |-----------------+------+----------+----------| |Придбання | | | | |(виготовлення) |290 | | | |основних | | | | |засобів | | | | |-----------------+------+----------+----------| |Придбання | | | | |(виготовлення) | | | | |інших |300 | | | |необоротних | | | | |матеріальних | | | | |активів | | | | |-----------------+------+----------+----------| |Придбання | | | | |(створення) |310 | | | |нематеріальних | | | | |активів | | | | |-----------------+------+----------+----------| |Формування |320 | | | |основного стада | | | | |-----------------+------+----------+----------| |Інші |330 | | | |-----------------+------+----------+----------| |Разом |340 | | | ------------------------------------------------
IV. Фінансові інвестиції
-------------------------------------------------- | Найменування | Код |За рік | На кінець року | | показника | ряд-| | | | | ка | |----------------| | | | |довгос- |поточні| | | | |трокові | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----+--------+--------+-------| |А. Фінансові | | | | | |інвестиції за | | | | | |методом участі | 350 | | | | |в капіталі в: | | | | | | асоційовані | | | | | |підприємства | | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | дочірні | 360 | | | | |підприємства | | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | спільну | 370 | | | | |діяльність | | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| |Б. Інші | | | | | |фінансові | | | | | |інвестиції в: | 380 | | | | | частки і паї | | | | | |у статутному | | | | | | капіталі | | | | | |інших | | | | | |підприємств | | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | акції | 390 | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | облігації | 400 | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| | інші | 410 | | | | |----------------+-----+--------+--------+-------| |Разом (розд. | 420 | | | | |А + розд.Б) | | | | | --------------------------------------------------
Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові
інвестиції відображені: за собівартістю (421) ____________ за справедливою вартістю (422) ____________ за амортизованою собівартістю (423) ____________ Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені: за собівартістю (424) ____________ за справедливою вартістю (425) ____________ за амортизованою собівартістю (426) ____________
V. Доходи і витрати
----------------------------------------------- |Найменування показника|Код |Доходи |Витрати | | |ряд- | | | | | ка | | | |----------------------+-----+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+-----+-------+--------| |А. Інші операційні | | | | |доходи і витрати |440 | | | | Операційна оренда | | | | |активів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Операційна курсова |450 | | | |різниця | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Реалізація інших |460 | | | |оборотних активів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Штрафи, пені, |470 | | | |неустойки | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Утримання об'єктів | | | | |житлово-комунального |480 | | | |і соціально- | | | | |культурного | | | | |призначення | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Інші операційні |490 | | | |доходи і витрати | | | | |----------------------+-----+-------+--------| |Б. Доходи і втрати | | | | |від участі в капіталі | | | | |за інвестиціями в: |500 | | | | асоційовані | | | | |підприємства | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | дочірні |510 | | | |підприємства | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | спільну діяльність |520 | | | |----------------------+-----+-------+--------| |В. Інші фінансові | | | | |доходи і витрати |530 | | Х | | Дивіденди | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Проценти |540 | Х | | |----------------------+-----+-------+--------| | Фінансова оренда |550 | | | |активів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Інші фінансові |560 | | | |доходи і витрати | | | | |----------------------+-----+-------+--------| |Г. Інші доходи і | | | | |витрати |570 | | | | Реалізація | | | | |фінансових інвестицій | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Реалізація |580 | | | |необоротних активів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Реалізація майнових|590 | | | |комплексів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Неопераційна |600 | | | |курсова різниця | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Безоплатно одержані|610 | | Х | |активи | | | | |----------------------+-----+-------+--------| | Списання |620 | Х | | |необоротних активів | | | | |----------------------+-----+-------+--------| |Інші доходи і витрати |630 | | | -----------------------------------------------
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами) (631) ____________ Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами (632) ____________ %
VI. Грошові кошти
------------------------------------------------ |Найменування показника |Код |На | | |рядка |кінець | | | |року | |------------------------------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------+-------+-------| |Каса | 640 | | |------------------------------+-------+-------| |Поточний рахунок у банку | 650 | | |------------------------------+-------+-------| |Інші рахунки в банку | 660 | | |(акредитиви, чекові книжки) | | | |------------------------------+-------+-------| |Грошові кошти в дорозі | 670 | | |------------------------------+-------+-------| |Еквіваленти грошових коштів | 680 | | |------------------------------+-------+-------| |Разом | 690 | | ------------------------------------------------
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких
обмежено (691) ______________

VII. Забезпечення
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Види забезпечень |Код |Залишок | Збільшення | Сума |Невико- | Сума |Залишок | | |ряд-|забезпе- | забезпечення |забезпе- |ристана |очікуваного |забезпе-| | | ка |чення на | протягом звітного |чення, що| сума | відшкоду- |чення на| | | | початок | періоду внаслідок |викорис- |забезпе- | вання вит- | кінець | | | | року |-------------------| тана |чення, що| рат іншою | року | | | | |створен- |додатко- |протягом |сторнова-| стороною, | | | | | | ня | вих | року | на у | що | | | | | |забезпе- |відраху- | |звітному | врахована | | | | | | чення | вань | |періоді |при оцінці | | | | | | | | | |забезпечен- | | | | | | | | | | ня | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Забезпечення на виплату|710 | | | | | | | | |відпусток працівникам | | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Забезпечення наступних| | | | | | | | | |витрат на додаткове|720 | | | | | | | | |пенсійне забезпечення | | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Забезпечення наступних| | | | | | | | | |витрат на виконання|730 | | | | | | | | |гарантійних зобов'язань | | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Забезпечення наступних| | | | | | | | | |витрат на|740 | | | | | | | | |реструктуризацію | | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Забезпечення наступних| | | | | | | | | |витрат на виконання|750 | | | | | | | | |зобов'язань щодо| | | | | | | | | |обтяжливих контрактів | | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| | |760 | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| | |770 | | | | | | | | |------------------------+----+---------+---------+---------+---------+---------+------------+--------| |Разом |780 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Запаси
--------------------------------------------------- | Найменування |Код |Балансо-| Переоцінка за | | показника |ряд-| ва | рік | | | ка |вартість|---------------| | | | на |збіль- |уцінка | | | | кінець |шення | | | | | року |чистої | | | | | |варто- | | | | | | сті | | | | | |реалі- | | | | | |зації* | | |-------------------+----+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Сировина і |800 | | | | |матеріали | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Купівельні | | | | | |напівфабрикати та |810 | | | | |комплектуючі вироби| | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Паливо |820 | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Тара і тарні |830 | | | | |матеріали | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Будівельні |840 | | | | |матеріали | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Запасні частини |850 | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Матеріали | | | | | |сільськогосподар- |860 | | | | |ського | | | | | |призначення | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Тварини на |870 | | | | |вирощуванні та | | | | | |відгодівлі | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Малоцінні та | | | | | |швидкозношувані |880 | | | | |предмети | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Незавершене |890 | | | | |виробництво | | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Готова продукція |900 | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Товари |910 | | | | |-------------------+----+--------+-------+-------| |Разом |920 | | | | ---------------------------------------------------
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) ____________ переданих у переробку (922) _____________ оформлених в заставу (923) _____________ переданих на комісію (924) _____________ Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) _____ _____________________
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 )
IX. Дебіторська заборгованість
----------------------------------------------------- | Найменування |Код |Всього |у т.ч. за строками | | показника |ряд | на | непогашення | | | ка |кінець |----------------------| | | | року | до 3 | від |від 6 | | | | |міся- |3 до |до 12 | | | | |ців |6 мі- |місяців | | | | | |сяців | | |---------------+----+-------+------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------+----+-------+------+------+--------| |Дебіторська | | | | | | |заборгованість |940 | | | | | |за товари,| | | | | | |роботи, | | | | | | |послуги | | | | | | |---------------+----+-------+------+------+--------| |Інша поточна| | | | | | |дебіторська |950 | | | | | |заборгованість | | | | | | -----------------------------------------------------
Списано у звітному році безнадійної дебіторської
заборгованості (951) ___________
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
------------------------------------------------- | Найменування показника |Код |Сума | | |ряд- | | | |ка | | |-----------------------------------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------+-----+-----| |Виявлено (списано) за рік нестач і |960 | | |втрат | | | |-----------------------------------+-----+-----| |Визнано заборгованістю винних осіб |970 | | |у звітному році | | | |-----------------------------------+-----+-----| |Сума нестач і втрат, остаточне| | | |рішення щодо винуватців, за якими|980 | | |на кінець року не прийнято| | | |(позабалансовий рахунок 072) | | | -------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтервгору