Документ z0898-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2016, підстава - z1342-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2002 N 116/526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2002 р.
за N 898/7186
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1581/829 ( z1342-16 ) від 20.09.2016 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
та Указу Президента України від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 )
"Питання Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового
(додається).
2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Апатенко О.П.),
управлінню ліцензування та контролю за виробництвом алкоголю та
тютюну Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної
податкової адміністрації України (Ярова Є.В.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації
України Косарчуку В.П. після державної реєстрації наказу
забезпечити його публікацію в засобах масової інформації.
4. Начальнику управління справами Державної податкової
адміністрації України Коваленку В.В. у десятиденний термін після
державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та
надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Голови Державної
податкової адміністрації України Оперенка Г.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державної
податкової адміністрації
України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва та
Державної податкової
адміністрації України
05.11.2002 N 116/526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2002 р.
за N 898/7186

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" ( 481/95-ВР ).
1.2. Цей документ установлює єдиний порядок здійснення
контролю за дотриманням організаційних, технічних, технологічних
та інших вимог провадження господарської діяльності щодо
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового.
1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового
здійснює Департамент з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної
податкової адміністрації України (далі - Департамент) як орган
ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва і його територіальні
органи (далі - Держпідприємництво) як спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування, визначений Указом Президента України
від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва"
(далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом
проведення планових і позапланових перевірок.
2. Організація перевірок
2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов проводяться органом контролю не частіше одного разу на рік
згідно з річним (квартальним) планом перевірок, який
затверджується керівником органу контролю або його заступником.
Річні (квартальні) плани перевірок органу ліцензування
узгоджуються з Держпідприємництвом, ураховуючи, що планова
перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.
2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю
за наявності обставин, передбачених законодавством України.
2.3. Для проведення перевірки органом контролю видається
розпорядчий документ (наказ) про створення комісії, призначення
голови та членів комісії. При здійсненні перевірки Держпідприємництвом на підставі
розпорядчого документа про створення комісії голові комісії
видається посвідчення про проведення перевірки ліцензіата (додаток
1), яке підписується керівником Держпідприємництва (його
заступником) і засвідчується печаткою.
2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень,
сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печаткою з посиланням на розпорядчий документ (додаток 2).
2.5. До складу комісії можуть залучатися фахівці сторонніх
установ і організацій (за згодою).
2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки письмово (листом, факсом) або телефонограмою
(зареєстрованою у встановленому законодавством порядку) не пізніше
ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.
2.7. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих
днів, який у разі великого обсягу робіт може бути продовжений
керівником органу контролю (його заступником) на п'ять робочих
днів.
3. Права голови та членів комісії, їх обов'язки та
відповідальність
3.1. Голова та члени комісії мають право: безперешкодного доступу на територію всіх цехів і дільниць,
спиртосховищ, складів (та інших приміщень) ліцензіата для їх
обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з
перевіркою; ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами ліцензіата; отримувати в ліцензіата копії (ксерокопії) необхідних
документів та письмові пояснення (довідки тощо) з питань, що
виникають під час перевірки.
3.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства; об'єктивно відображати стан щодо додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов, а також усунення порушень Ліцензійних умов; забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом, яка
стала відомою під час перевірки.
3.3. За виконання перевірки в установлені строки відповідає
голова комісії.
4. Порядок проведення перевірки
4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата (юридичної особи), фізичній особі
(суб'єкту підприємницької діяльності) або його уповноваженому
представнику розпорядчий документ (наказ) та/або посвідчення на
перевірку і документи, які засвідчують особи голови та членів
комісії.
4.2. Комісія обов'язково зазначає у журналі відвідання
ліцензіата строки та мету відвідання, посаду і прізвище голови
комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.
4.3. Ліцензіат під час перевірки надає всі необхідні для
проведення перевірки документи (у разі необхідності їх
копії/ксерокопії, завірені ліцензіатом) та забезпечує умови для її
проведення.
4.4. Комісією перевіряються: 4.4.1. Достовірність відомостей, наведених у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії. 4.4.2. Наявність оригіналу ліцензії (з відповідними змінами і
доповненнями, якщо такі відбулися) та її копії, що підтверджує
право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на
провадження певного виду господарської діяльності. 4.4.3. Наявність рішень про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, та положень про них (у разі
наявності в цих ліцензіатів філій, відокремлених структурних
підрозділів), належним чином оформлених. 4.4.4. Наявність довідки про прийняття заяви про
переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності, якщо на дату проведення перевірки йде переоформлення
ліцензії. 4.4.5. Своєчасність переоформлення ліцензії. 4.4.6. Своєчасність подання повідомлення до органу
ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії. 4.4.7. Дотримання суб'єктами господарювання незалежно від
організаційно-правових форм та форм власності Ліцензійних умов,
які визначають організаційні, технічні, технологічні та
кваліфікаційні вимоги провадження господарської діяльності з
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового (далі - продукція). 4.4.8. Наявність виробничих цехів, дільниць для виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового,
складів для зберігання сировини і готових виробів та лабораторії
для здійснення контролю за виробництвом. 4.4.9. Наявність оригіналу довідки про внесення місця
зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання
спирту. 4.4.10. Документи на право володіння та/або користування
приміщенням та обладнанням, що забезпечує повний технологічний
цикл виготовлення продукції, у тому числі місць зберігання спирту,
за умови, що використання таких приміщень (у тому числі місця
зберігання спирту) та обладнання здійснює тільки один суб'єкт
підприємницької діяльності. 4.4.11. Використання спирту за цільовим призначенням (тільки
на виготовлення парфумерно-косметичної продукції). 4.4.12. Дотримання "Инструкции по приемке, хранению, отпуску,
транспортированию и учету этилового спирта", затвердженої
Мінхарчопромом СРСР 29 вересня 1985 року ( n0002400-85 ), при
виготовленні продукції з його вмістом. 4.4.13. Правильність ведення журналів облікової документації
щодо обліку спирту, виготовлення продукції, технологічного та
хімічного контролю. 4.4.14. Повноту і своєчасність надання Департаменту звітності
щодо отримання і використання спирту етилового та
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового. 4.4.15. Наявність технологічної документації (стандартів,
технологічних регламентів, технологічних інструкцій, рецептури,
технічних вимог норм і правил). 4.4.16. Наявність власної акредитованої лабораторії. 4.4.17. Дотримання технологічних та технічних норм
виготовлення продукції згідно з вимогами нормативної документації. 4.4.18. Наявність необхідного обладнання, що забезпечує
дотримання технологічного процесу виготовлення продукції. 4.4.19. Наявність повірених в органах Держстандарту
контрольно-вимірювальних приладів. 4.4.20. Наявність у штаті суб'єкта господарювання принаймні
одного спеціаліста, який здійснює організацію технологічного
процесу, та одного спеціаліста, що відповідає за дотримання
технохімічного контролю виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового, які мають вищу або
середню спеціальну освіту відповідного спрямування. 4.4.21. Виконання розпоряджень (за результатами попередньої
перевірки) про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.
4.5. Держпідприємництво здійснює нагляд за додержанням
законодавства з питань ліцензування та видає розпорядження про
усунення порушень вимог законодавства з питань ліцензування (у
разі їх наявності).
5. Документи що видаються за результатами перевірки
5.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов (згідно із
формою, наведеною у додатку 3).
5.2. Акт перевірки складається у двох примірниках. Усі
примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку.
Один примірник акта перевірки видається керівнику ліцензіата
(юридичній особі), фізичній особі (суб'єкту підприємницької
діяльності) або його уповноваженому представнику, другий примірник
зберігається органом контролю, який проводив перевірку.
5.3. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання
належного йому примірника засвідчують керівник ліцензіата
(юридична особа), фізична особа (суб'єкт підприємницької
діяльності) або його уповноважений представник особистим підписом
та печаткою (у разі її наявності) із зазначенням дати.
5.4. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),
фізичної особи (суб'єкту підприємницької діяльності) або його
уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова
комісії робить відповідний запис в акті про те, що ця особа з
актом ознайомлена і від підпису відмовилась (також засвідчується
підписами голови та членів комісії).
5.5. Керівник ліцензіата (юридична особа), фізична особа
(суб'єкт підприємницької діяльності) або його уповноважений
представник мають право дати письмове пояснення та викласти
зауваження щодо змісту акта й проведення перевірки. Ці документи
є невід'ємною частиною акта.
5.6. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати
посилання на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових
актів, що порушуються. Довільне викладення або трактування вимог
нормативно-правових актів не допускаються.
5.7. Забороняється включати до акта перевірки відомості і
твердження, які не підтверджені документально.
5.8. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов, а саме: виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; установлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; установлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов; неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов, установлених для господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового,
або встановлення повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов, - органи контролю складають відповідні акти, кожний з яких є
підставою для анулювання ліцензії.
5.9. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо
проведення перевірки складається відповідний акт.
5.10. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган
контролю, що здійснив перевірку, не пізніше десяти робочих днів з
дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов або Департамент приймає рішення про
анулювання ліцензії.
5.11. У разі усунення протягом десяти робочих днів виявлених
перевіркою порушень Ліцензійних умов, якщо це підтверджено
документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в
п.5.10 Порядку розпорядження не видається.
5.12. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у
розпорядженні строк подати органу контролю, який видав це
розпорядження, інформацію про усунення порушень.
5.13. Якщо ліцензіатом документально підтверджене усунення
порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов може не проводитись.
5.14. Якщо ліцензіат не усунув порушення Ліцензійних умов у
термін, указаний в розпорядженні, та не надав документально
підтверджену інформацію про усунення порушень, Департамент складає
акт про невиконання розпорядження про усунення порушення
Ліцензійних умов, що є підставою для анулювання ліцензії. У разі складання Держпідприємництвом акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, його копія з
пропозицією щодо анулювання ліцензії направляється до
Департаменту. У разі складання територіальним органом Держпідприємництва
акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов, його копія направляється до Держпідприємництва,
який звертається до Департаменту з пропозицією щодо анулювання
ліцензії.
6. Анулювання ліцензії
6.1. У разі наявності підстав для анулювання ліцензії, а
саме: акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній
або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додаються до заяви про видачу ліцензії; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов; акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов; акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органами
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування, - Департаментом протягом десяти робочих днів з дати
встановлення підстав приймається рішення про анулювання ліцензії і
вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав
анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається
ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення
особисто.
6.2. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов - розглядається Департаментом з
обов'язковим письмовим запрошенням ліцензіата або його
представників.
6.3. Орган ліцензування повинен мати письмове підтвердження
(повідомлення про вручення листа-попередження) щодо інформування
ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання його
ліцензії.
6.4. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд
питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з
обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що
підтверджує отримання повідомлення.
6.5. Питання про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов розглядається за наявності
таких документів: акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов; акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом
Ліцензійних умов; розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; розпоряджень, на підставі яких здійснювались перевірки.
6.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній особі для провадження господарської діяльності, акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов -
суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право
провадження відповідного виду господарської діяльності не раніше
ніж через рік з дати прийняття рішення Департаментом про
анулювання попередньої ліцензії.
6.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
7.1. Скарги суб'єктів господарювання на рішення Департаменту
щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування
розглядаються у встановленому законодавством порядку.
7.2. Експертно-апеляційна рада Держпідприємництва інформує
Департамент про отримання такої скарги.
7.3. Розгляд скарг ліцензіатів здійснюється
експертно-апеляційною радою при Держпідприємництві з запрошенням
представника Департаменту.
Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва О.П.Апатенко
Начальник управління ліцензування
та контролю за виробництвом
алкоголю та тютюну Департаменту з
питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів ДПА
України Є.В.Ярова

Додаток 1
до п.2.3 Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної
продукції з використанням
спирту етилового

ПОСВІДЧЕННЯ
Голові комісії ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) та членам комісії ________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) __________________________________________________________________
для проведення перевірки суб'єкта господарювання__________________ __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата та його місцезнаходження)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження _____________________ __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується)
за період з "___" _____________ до "___" ______________ 200_ року
у термін з "___" _____________ до "___" ______________ 200_ року _______________ ______________________
(посада) (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)
Термін продовжено до "___" ______________ 200_ року
_______________ ______________________
(посада) (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до п.2.4 Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної
продукції з використанням
спирту етилового

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів
------------------------------------------------------------------ | N |Номер |Місцезнаходження|Склад |Термін |Реєстра- | |з/п|посвідчення|ліцензіата, |комісії|проведення|ційний | | | |якого планують | |перевірки |номер наказу| | | |перевірити | | |(розпоря- | | | | | | |дження) | |---+-----------+----------------+-------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до п.5.1 Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної
продукції з використанням
спирту етилового

АКТ
перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового
від "__"_____________ 200_ р. __________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)
Підстава _________________________________________________________
(номер, дата посвідчення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії)

з "__" ___________ 200_ р. до "__" ____________ 200_ р.
у ________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон,
__________________________________________________________________
місце здійснення діяльності) __________________________________________________________________
(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав )
__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, який ліцензується)
У присутності ____________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада ліцензіата (юридичної особи) __________________________________________________________________
фізичної особи (суб'єкта підприємницької діяльності)
проведено перевірку додержання Ліцензійних умов.
Перевіркою встановлено: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова комісії ___________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Члени комісії ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
З актом ознайомлений, один примірник отримав:
Керівник ліцензіата (юридична особа),
фізична особа (суб`єкт підприємницької
діяльності) або уповноважений
представник, у присутності якого проведено
перевірку ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)вгору