Документ z0897-09, перша редакція — Прийняття від 31.08.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.08.2009 N 21-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2009 р.
за N 897/16913

Про затвердження Порядку розроблення,
затвердження та виконання бюджету
Пенсійного фонду України

Відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
підпункту 3 пункту 4 та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання
бюджету Пенсійного фонду України, що додається.
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) разом з департаментом
зведеного бюджету (Придня Т.Г.) подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Короневського В.М.
4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова правління О.Зарудний

ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Заступник Генерального
директора Федерації
роботодавців України Р.Іллічов
Віце-президент
Спілки орендарів і
підприємців України Тимур Литовченко
В.о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Керівник робочої комісії
Федерації професійних спілок
України Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.08.2009 N 21-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2009 р.
за N 897/16913

ПОРЯДОК
розроблення, затвердження та виконання бюджету
Пенсійного фонду України

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює питання розроблення, затвердження та
виконання бюджету Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний
фонд), а також відносини, що виникають у процесі складання,
розгляду, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду.
1.2. Бюджетна система Пенсійного фонду складається з бюджетів
головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління),
які включають бюджети управлінь Пенсійного фонду в районах, містах
і районах у містах (далі - районні управління), які є учасниками
бюджетного процесу в Пенсійному фонді.
1.3. Бюджетний процес є регламентованою законодавством
діяльністю, пов'язаною зі складанням, розглядом, затвердженням
бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом
звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему
Пенсійного фонду. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну
систему Пенсійного фонду, становить один календарний рік, який
починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж
року.
1.4. Нормативно-правове регулювання бюджетного процесу в
Пенсійному фонді здійснюється відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), закону про
Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ),
та інших нормативно-правових актів і цього Порядку.
II. Бюджет Пенсійного фонду та його формування
2.1. Розроблення та затвердження бюджету Пенсійного фонду 2.1.1. Бюджет Пенсійного фонду - план утворення і
використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок
страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших
джерел, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування". 2.1.2. Показники бюджету Пенсійного фонду розробляються з
урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на наступний рік та результатів
аналізу виконання показників бюджету Пенсійного фонду за минулі
періоди. 2.1.3. Основними складовими бюджету Пенсійного фонду є
доходна та видаткова частини бюджету. 2.1.4. Доходи бюджету Пенсійного фонду класифікуються за
такими основними групами: власні надходження; кошти Державного бюджету України; кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття; кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України. 2.1.5. Доходи Пенсійного фонду мають цільове призначення і
спрямовуються виключно на фінансування пенсійних виплат та інших
виплат, які пов'язані із функціонуванням системи пенсійного
забезпечення. 2.1.6. Видатки бюджету Пенсійного фонду класифікуються за
такими основними групами: видатки за рахунок власних надходжень; видатки за рахунок коштів Державного бюджету України; видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття; видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України. 2.1.7. Формування проекту бюджету Пенсійного фонду
здійснюється на бюджетний період та середньострокову перспективу,
яка становить три роки, наступні за бюджетним періодом (далі -
середньострокова перспектива). 2.1.8. Пенсійний фонд в межах своїх повноважень бере участь у
формуванні пропозиції щодо структурних змін до прогнозних обсягів
видатків загального та спеціального фонду Державного бюджету
України на наступний рік та середньострокову перспективу, здійснює
підготовку бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України
на наступний бюджетний період. 2.1.9. Проект бюджету Пенсійного фонду на наступний рік
подається на розгляд та погодження до заінтересованих міністерств,
визначених Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950
( 950-2007-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 08.07.2009 N 712) ( 712-2009-п ). Проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження
бюджету Пенсійного фонду на наступний рік подається в
установленому порядку Міністру праці та соціальної політики для
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. 2.1.10. В місячний термін після прийняття постанови Кабінетом
Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду
департамент зведеного бюджету Пенсійного фонду розробляє та
доводить до головних управлінь дані про граничні обсяги показників
бюджетів на бюджетний період. Якщо до початку нового бюджетного періоду Кабінетом Міністрів
України не прийнято постанову про затвердження бюджету Пенсійного
фонду, розробляється та затверджується тимчасовий розпис доходів і
видатків Пенсійного фонду.
2.2. Формування помісячних розписів бюджету Пенсійного фонду 2.2.1. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження бюджету Пенсійного фонду на наступний рік є підставою
для формування помісячних розписів показників бюджету: помісячного розпису доходів і видатків бюджету в розрізі
основних статей; помісячного розпису власних доходів бюджету за джерелами
надходжень. 2.2.2. Формування помісячних розписів бюджету здійснюється
відповідно до нормативно-правових актів, показників бюджету
Пенсійного фонду та помісячних розписів коштів Державного бюджету
України на бюджетний період, а також з урахуванням рівня
фактичного виконання відповідних показників бюджету за попередній
рік.
2.3. Помісячний розпис доходів Пенсійного фонду 2.3.1. Основою інформаційного забезпечення для помісячного
розпису власних доходів Пенсійного фонду є прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України в
частині витрат на оплату праці, які щорічно затверджуються
Кабінетом Міністрів України. 2.3.2. Помісячний розпис страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові
внески), які надійдуть у бюджетному періоді від платників (крім
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та членів
сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні такими
суб'єктами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у
трудових відносинах (далі - фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності)), здійснюється з урахуванням: прогнозних помісячних обсягів витрат на оплату праці; діючих розмірів страхових внесків. 2.3.3. При формуванні помісячного розпису страхових внесків
від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
використовуються дані щодо: чисельності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності з урахуванням її динаміки; фактичних надходжень за попередній рік; строків сплати страхових внесків до Пенсійного фонду; поетапного зростання розмірів мінімальної заробітної плати
протягом року. 2.3.4. Помісячний розпис коштів на відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які
працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1
( 36-2003-п ) та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами
праці за списком N 2 ( 36-2003-п ) виробництв, робіт, професій,
посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та
коштів на виплату різниці у розмірах пенсій науковим працівникам,
що відшкодовується за рахунок недержавних та державних небюджетних
підприємств, установ та організацій, здійснюється з урахуванням: прогнозного підвищення рівня пенсійного забезпечення цих
категорій пенсіонерів; динаміки фактичного відшкодування відповідних сум за
попередній рік. 2.3.5. Помісячний розпис інших власних надходжень формується
з урахуванням динаміки їх надходження за попередній рік. 2.3.6. Пропозиції щодо помісячних розписів асигнувань
загального і спеціального фондів Державного бюджету України за
бюджетними програмами щодо пенсійного забезпечення на бюджетний
період подаються до Міністерства фінансів України. 2.3.7. Помісячний розпис коштів загального фонду Державного
бюджету України, виділених на фінансування пенсійних програм,
формується відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування
на бюджетний період, наданої Міністерством фінансів України. 2.3.8. Помісячний розпис коштів спеціального фонду Державного
бюджету України за видами надходжень формується з урахуванням
динаміки надходжень цих коштів за попередній рік та помісячних
даних щодо індексу споживчих цін. 2.3.9. Помісячний розпис коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань проводиться з урахуванням прогнозного
підвищення рівня пенсійного забезпечення цієї категорії
пенсіонерів.
2.4. Помісячний розпис видатків Пенсійного фонду 2.4.1. Помісячний розпис видатків здійснюється з урахуванням: фактичного виконання показників бюджету, а також
результативних показників роботи за попередній рік; прогнозного зростання розміру прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність; помісячних даних щодо індексу споживчих цін; рішень щодо подальшого підвищення розмірів пенсійних виплат у
плановому році. 2.4.2. Помісячні розписи показників бюджету Пенсійного фонду
формуються та затверджуються Головою правління Пенсійного фонду у
місячний термін після прийняття постанови Кабінету Міністрів
України про затвердження бюджету Пенсійного фонду.
2.5. Складання та затвердження кошторису видатків на
утримання головних управлінь та районних управлінь 2.5.1. Кошторис видатків на утримання органів Пенсійного
фонду є складовою частиною бюджету Пенсійного фонду. 2.5.2. Проекти кошторисів видатків на утримання головними
управліннями складаються по кожному коду економічної класифікації
видатків ( v0604201-01) і подаються до Пенсійного фонду з
пояснювальною запискою. 2.5.3. На основі проектів зведених кошторисів видатків на
утримання головних управлінь формується зведений кошторис видатків
на утримання органів Пенсійного фонду, що входить до складу витрат
відповідної статті бюджету Пенсійного фонду. 2.5.4. Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України
про затвердження бюджету Пенсійного фонду на відповідний бюджетний
період Головою правління Пенсійного фонду затверджуються штатні
розписи та кошториси видатків на утримання головних управлінь.
2.6. Порядок складання проектів бюджетів головних управлінь
та районних управлінь, їх розгляд, погодження та затвердження 2.6.1. Підставою для проведення головними управліннями роботи
по складанню проектів бюджетів є граничні обсяги показників
бюджетів на наступний рік, доведені їм Пенсійним фондом. 2.6.2. Для належної організації роботи, пов'язаної із
складанням проектів бюджетів, головні управління: встановлюють для районних управлінь граничні обсяги
показників проектів бюджетів та термін подання до головного
управління проекту бюджету; забезпечують складання проекту бюджету головного управління. 2.6.3. Термін подання районними управліннями проектів
бюджетів встановлюється головними управліннями. 2.6.4. Проекти бюджетів районних управлінь, підписані
начальником районного управління та відповідальною за складання
бюджету особою, направляються на затвердження до головних
управлінь. Головні управління розглядають показники проектів
бюджетів районних управлінь щодо законності та правильності
розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх
розподілу, повноти надходження доходів. 2.6.5. Бюджети районних управлінь затверджуються начальником
головного управління або його заступником. 2.6.6. Головні управління в місячний термін після одержання
граничних обсягів показників бюджетів формують проекти бюджетів
головних управлінь, які підписуються начальником головного
управління та начальником управління (відділу) виконання бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності. 2.6.7. Проекти бюджетів головних управлінь розглядають на
засіданні колегії при начальнику головного управління та у двох
примірниках подають на затвердження до Пенсійного фонду. 2.6.8. Проекти бюджетів головних управлінь у десятиденний
термін з дня їх надходження затверджуються Головою правління
Пенсійного фонду або його заступником, засвідчуються гербовою
печаткою із зазначенням дати, після чого один примірник
повертається до головного управління. 2.6.9. Головні управління одночасно із поданням проектів
бюджетів головних управлінь до Пенсійного фонду подають для
здійснення контролю та використання в роботі проекти бюджетів
районних управлінь.
III. Виконання бюджету Пенсійного фонду
3.1. Пенсійний фонд організовує і контролює виконання
бюджету, координує роботу учасників бюджетного процесу.
3.2. Головні управління та районні управління забезпечують
виконання відповідних бюджетів, надходження усіх визначених
законодавством доходів та цільове і ефективне витрачання коштів.
3.3. Формування бюджетної документації Пенсійного фонду, що
використовується в процесі виконання бюджету 3.3.1. Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про
затвердження бюджету Пенсійного фонду є підставою для формування
річного та помісячного бюджетних розписів (далі - бюджетна
документація), що використовуються в процесі виконання бюджету
Пенсійного фонду. 3.3.2. Формування бюджетної документації, що застосовується в
процесі використання коштів Державного бюджету України,
передбачених для фінансування пенсійних програм, здійснюється
відповідно до законодавства. 3.3.3. Бюджетна документація підписується керівником
структурного підрозділу Пенсійного фонду, відповідального за
формування бюджету, та затверджується Головою правління Пенсійного
фонду або його заступником в десятиденний термін з дати
затвердження бюджету Пенсійного фонду. 3.3.4. Після набрання чинності законом про Державний бюджет
України на відповідний рік Пенсійним фондом у встановлені терміни
проводиться розробка паспортів бюджетних програм, затверджених
зазначеним законом, які подаються на погодження до Міністерства
фінансів України разом із проектом спільного наказу про їх
затвердження. 3.3.5. Внесення змін до бюджетної документації Пенсійного
фонду, що застосовується в процесі використання коштів Державного
бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних
програм, здійснюється після внесення змін до розпису Державного
бюджету України.
3.4. Звітність про виконання бюджету Пенсійного фонду 3.4.1. Єдині правила ведення бухгалтерського обліку
надходження і використання коштів Пенсійного фонду та єдині форми
звітності про виконання бюджету органами Пенсійного фонду
визначаються Інструкцією по бухгалтерському обліку та звітності в
органах Пенсійного фонду України, затвердженою постановою
правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 N 11-4
( z0046-95 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
23.02.95 за N 46/582 (із змінами). 3.4.2. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду
надсилається до Державного казначейства України, Рахункової
палати, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та
соціальної політики України. 3.4.3. Статистична та бухгалтерська звітність Пенсійного
фонду формується наростаючим підсумком з початку року за
підсумками роботи органів Пенсійного фонду протягом кварталів та
року в цілому. 3.4.4. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі
статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження
правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в
офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України. Інформація про час і місце публічного
представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання
бюджету Пенсійного фонду.
IV. Внесення змін до бюджету Пенсійного фонду
та бюджетів головних та районних управлінь
4.1. Зміни до бюджету Пенсійного фонду, помісячних розписів
вносяться у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу
надходжень до бюджету від показників, врахованих при затвердженні
бюджету на відповідний бюджетний період, зміни структури видатків,
внесення змін до законодавчих, нормативно-правових актів та в
інших випадках, передбачених законодавством.
4.2. Пенсійний фонд проводить щомісячну оцінку відповідності
прогнозу надходжень показникам, затвердженим у бюджеті Пенсійного
фонду.
4.3. На підставі змін до бюджету Пенсійного фонду на
відповідний бюджетний період, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України, розробляються зміни до бюджетів головних
управлінь, що затверджуються в порядку, передбаченому для
складання проектів бюджетів головних управлінь. Відповідні зміни
до бюджетів районних управлінь розробляють головні управління. Пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису власних
надходжень до бюджету головного управління або районного
управління в межах річного обсягу подаються до Пенсійного фонду з
необхідними поясненнями.
Директор департаменту
зведеного бюджету Т.Г.Приднявгору