Документ z0897-01, перша редакція — Прийняття від 05.10.2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1809 від 05.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2001 р.
за N 897/6088

Про затвердження Положення про порядок
погодження планів санації господарських
товариств та державних підприємств, щодо
яких прийнято рішення про приватизацію

Відповідно до пункту 5 статті 18 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) та з метою врегулювання процедури
погодження Фондом державного майна України планів санації
господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка
перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок погодження планів санації
господарських товариств та державних підприємств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію (додається).
2. Начальнику Головного управління з питань державної
корпоративної власності Й.Войцеховському забезпечити в
установленому порядку державну реєстрацію цього Положення в
Міністерстві юстиції України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
05.10.2001 р. N 1809
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2001 р.
за N 897/6088
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок погодження планів санації
господарських товариств та державних
підприємств, щодо яких прийнято рішення
про приватизацію
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок погодження планів санації
господарських товариств та державних підприємств, щодо яких
прийнято рішення про приватизацію (далі - Положення), розроблено
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 N 2343-XII
( 2343-12 ) (далі - Закон про банкрутство), Закону України "Про
приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII ( 2163-12 )
(далі - Закон про приватизацію), Постанови Верховної Ради України
від 07.07.97 N 2558-XII ( 2558-12 ) "Про Тимчасове положення про
Фонд державного майна України" та Методики оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ) (далі - Методика).
1.2. Дія цього Положення поширюється на: господарські товариства, у статутних фондах яких державна
частка перевищує 50 відсотків і стосовно яких порушено справу про
банкрутство та прийнято рішення про проведення санації у випадках,
коли Фонд державного майна України здійснює функції з управління
державними корпоративними правами; державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію і порушено справу про банкрутство та прийнято рішення
про проведення санації; господарські товариства, у статутних фондах яких державна
частка перевищує 25 відсотків і стосовно яких керівниками
ініціюється порушення справи про банкрутство у випадках, коли Фонд
державного майна України здійснює функції з управління державними
корпоративними правами; державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію і стосовно яких керівниками ініціюється порушення
справи про банкрутство. (Далі - підприємства-боржники).
1.3. Сферою застосування цього Положення є нормативно-правове
врегулювання процедури погодження Фондом державного майна України
(далі - Фонд) планів санації, які подаються керуючими санацією або
керівниками підприємств та містять заходи щодо відновлення
платоспроможності підприємств-боржників.
Розділ 2. Порядок подання до Фонду документів,
необхідних для прийняття рішення про погодження
планів санації підприємств-боржників, провадження
справи про банкрутство яких прийнято господарським
(арбітражним) судом
2.1. Керуючий санацією для отримання рішення про погодження
плану санації підприємства-боржника звертається до Фонду з
відповідною письмовою заявою протягом трьох місяців з дня
винесення господарським (арбітражним) судом ухвали про проведення
санації підприємства-боржника.
2.2. План санації, що подається до Фонду для погодження,
повинен бути попередньо схвалений комітетом кредиторів, погоджений
інвестором (у разі наявності інвестора), боржником та підписаний
керуючим санацією.
2.3. До плану санації додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства,
засвідчена в установленому порядку; копії установчих документів підприємства-боржника, засвідчені
в установленому порядку; ухвала господарського (арбітражного) суду про порушення
провадження у справі про банкрутство; ухвала господарського (арбітражного) суду про затвердження
реєстру вимог кредиторів; ухвала господарського (арбітражного) суду про проведення
санації підприємства-боржника та призначення керуючого санацією; копія ліцензії керуючого санацією, засвідчена в установленому
порядку; протокол зборів кредиторів про утворення комітету кредиторів
з визначенням його кількісного складу та повноважень; протокольне рішення комітету кредиторів про погодження
кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів),
схвалення плану санації підприємства-боржника; експертна оцінка майна підприємства-боржника, яке
реалізується в процесі санації; пакет документів податкової, фінансової та статистичної
звітності за три останніх роки роботи підприємства-боржника та за
останній звітний період, підписаних керівником
підприємства-боржника і головним бухгалтером.
2.4. План санації підприємства-боржника може містити такі
розділи та підрозділи:
2.4.1. Попередня історія (оглядово). 2.4.1.1. Коротка історія, реквізити підприємства; 2.4.1.2. Інформація про власників акцій; 2.4.1.3. Організаційна структура, наявність дочірніх
підприємств, філій, представництв та інших відокремлених
структурних підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів,
керівники основних структурних підрозділів; 2.4.1.4. Короткий огляд продукції, цін та ринків; 2.4.1.5. Фінансово-майновий стан підприємства-боржника за
останній звітний період; 2.4.1.6. Цілі реструктуризації.
2.4.2. Матеріали руху готівки за попередні 12 місяців роботи.
2.4.3. Аналіз ліквідації (сума грошей, яку можна отримати
після продажу активів з метою сплати боргів).
2.4.4. Структура боргу. 2.4.4.1. Загальна сума боргу та кількість кредиторів; 2.4.4.2. Структура зростання кредиторської заборгованості
поквартально (наскільки застарілими є борги); 2.4.4.3. Черговість виплати боргів кредиторам; 2.4.4.4. Сума боргів важливим і неважливим постачальникам; 2.4.4.5. Ставлення важливих постачальників (їхня готовність
до співпраці та ймовірність підтримки ними реструктуризації).
2.4.5. Пропозиції щодо операційної реструктуризації,
розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.
2.4.6. Пропозиції щодо заходів з фінансової реструктуризації
та джерел фінансування. 2.4.6.1. Відстрочення боргів (скільки та якими кредиторами); 2.4.6.2. Прощення боргів (скільки та якими кредиторами); 2.4.6.3. Інші заходи з внутрішнього фінансування (мораторій
на сплату боргів, продаж активів та обмін активів на борги); 2.4.6.4. Умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні
санації (набуття права власності на майно підприємства,
розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства,
задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу на
інвесторів тощо) 2.4.6.5. Загальні результати заходів з фінансової
реструктуризації (коли закінчується період реструктуризації,
скільки боргів сплачено і коли).
2.4.7. Прогноз фінансових результатів для підприємства, що
реструктуризується. 2.4.7.1. Прогноз прибутків та збитків на декілька років
вперед; 2.4.7.2. Прогноз руху готівки на декілька років вперед.
2.4.8. Заключне порівняння для кредиторів: реструктуризація
проти ліквідації. 2.4.8.1. Борги, які може бути сплачено за кожним з варіантів
розвитку; 2.4.8.2. Тривалі відносини з постачальниками, сплата податків
та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, виплата
зарплати працівникам; 2.4.8.3. Структура підприємства-боржника після відновлення
його платоспроможності.
Розділ 3. Порядок подання до Фонду документів,
необхідних для прийняття рішення про надання згоди
керівникові підприємства-боржника на подання заяви
до господарського суду про порушення справи
про банкрутство
3.1. Керівник підприємства-боржника для отримання згоди Фонду
на подання заяви до господарського суду про порушення справи про
банкрутство з метою проведення ним процедури санації до подання
кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство (далі -
провадження справи про банкрутство) звертається до Фонду з
відповідною письмовою заявою. До заяви додається план санації.
3.2. План санації, що подається до Фонду на погодження,
повинен бути попередньо погоджений інвестором (у разі наявності
інвестора), правлінням та спостережною радою (у разі їх наявності)
і підписаний керівником.
3.3. До плану санації додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства,
засвідчена в установленому порядку; копії установчих документів підприємства-боржника, засвідчені
в установленому порядку; експертна оцінка майна підприємства-боржника, яке
передбачається реалізувати в процесі санації; пакет документів податкової, фінансової та статистичної
звітності за три останніх роки роботи підприємства-боржника та за
останній звітний період, підписаних керівником
підприємства-боржника і головним бухгалтером.
3.4. План санації підприємства-боржника повинен бути
виконаний відповідно до вимог п. 2.4.
Розділ 4. Порядок прийняття Фондом рішення про
погодження планів санації підприємств-боржників
(надання згоди на проведення санації керівником)
4.1. Рішення щодо погодження планів санації
підприємств-боржників приймається Фондом на підставі рішення
Комісії.
4.2. План санації підприємства-боржника (надання згоди на
проведення санації керівником) погоджується Фондом протягом одного
місяця з дня подання пакета документів, які додаються до плану
санації, на розгляд.
4.3. За результатами розгляду поданих документів Фонд може
відмовити у погодженні плану санації (наданні дозволу керівнику на
провадження справи про банкрутство), якщо: надані документи не відповідають вимогам цього Положення та
чинному законодавству України; виявлено недостовірні дані у документах, поданих разом з
планом санації; надано негативний висновок Комісії; положення плану санації не відповідають галузевій специфіці
підприємства-боржника та інтересам держави;
4.4. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у
поданому плані санації Фонд надає керуючому санацією свої письмові
рекомендації та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.
4.5. Після внесення відповідних змін у план санації та
подання його керуючим санацією (керівником підприємства) до Фонду,
у десятиденний термін з дня його отримання Фонд приймає рішення
щодо погодження плану санації, про що керуючий санацією (керівник
підприємства) повідомляється письмово.
4.6. У разі подання до Фонду планів санації
підприємств-боржників, які включені до переліку
стратегічно-важливих для економіки та безпеки держави, особливо
небезпечних, містоутворюючих та таких, що займають монопольне
становище на відповідному ринку України, Фонд подає такі плани
санації на попереднє узгодження до Міністерства економіки України.
Розділ 5. Порядок здійснення Фондом державного
майна України контролю за виконанням плану
санації (за згодою керуючого санацією)
5.1. З метою здійснення контролю за реалізацією заходів,
передбачених планами санації підприємств-боржників, відділом з
питань банкрутства та санації Головного управління з питань
державної корпоративної власності (далі - відділ з питань
банкрутства та санації) ведеться облік погоджених планів санації
та щоквартальних звітів керуючих санацією про виконання планів
санації.
5.2. Щоквартальні звіти про хід виконання плану санації, які
подаються керуючим санацією до Фонду, у десятиденний термін з дня
їх отримання аналізуються у відділі з питань банкрутства та
санації та відділу фінансового аналізу Управління фінансового
аналізу та контролю за використанням майна Головного управління з
питань державної корпоративної власності і подаються на розгляд
Комісії.
5.3. Комісія розглядає щоквартальні звіти керуючого санацією
разом з висновком відділу з питань банкрутства та санації і
приймає рішення про виконання (чи невиконання ) плану санації. Це
рішення подається на розгляд господарського суду та комітету
кредиторів.
5.4. За п'ятнадцять днів до закінчення санації за умови
наявності підстав для дострокового припинення санації, керуючий
санацією подає до Фонду письмовий звіт про результати санації. Звіт керуючого санацією має містити: відомості про виконання заходів за всіма розділами
погодженого Фондом плану санації; баланс підприємства-боржника на останню звітну дату; рахунок прибутків і збитків підприємства-боржника; відомості про наявність у підприємства-боржника грошових
коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів
боржника; відомості про дебіторську заборгованість
підприємства-боржника на дату подання звіту та про нереалізовані
права підприємства-боржника; інші відомості про можливості погашення незадоволених вимог
кредиторів.
5.5. Наданий керуючим санацією звіт про результати санації
розглядається у десятиденний термін у відділі з питань банкрутства
та санації та відділі фінансового аналізу.
5.6. Після отримання висновків всіх співвиконавців відділ з
питань банкрутства та санації готує і подає аналіз звіту про
результати санації на розгляд Комісії.
В.о. начальника Головного управління
з питань державної корпоративної
власності О.Андрущенковгору