Документ z0895-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 895/21207

Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння

Відповідно до пункту 29 Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінням агропромислового розвитку районних державних адміністрацій і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворити комісії з питань часткового відшкодування витрат за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва та забезпечити їх діяльність.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 грудня 2011 року № 724 “Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 5/20318.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

О.В. Сень

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниП.О. Порошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 895/21207

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння (далі - Комісія), яка утворюється при управлінні агропромислового розвитку районної державної адміністрації, управлінні промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - Управління).

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є прийняття рішення про включення до відповідного реєстру фізичних осіб, які мають право на отримання часткового відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння.

3. Комісія утворюється у складі не менше 5 осіб, до складу якої обов'язково включається представник органів Держфінінспекції України. Склад Комісії затверджує відповідне Управління.

4. Комісію очолює її голова. Головою Комісії є начальник відповідного Управління.

5. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами, проводить засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один із її членів.

6. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності - покладаються головою Комісії на одного з її членів.

7. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Заступник голови Комісії обирається шляхом голосування членами Комісії.

9. Комісія проводить засідання щомісяця до 10 числа.

10. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з документами, поданими на її розгляд;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

11. За результатами розгляду документів Комісія приймає рішення. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

14. Комісія розглядає документи, подані фізичними особами, і на підставі їх визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати на закупівлю яких підлягають відшкодуванню.

15. У разі подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, визначених пунктом 30 Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (із змінами), подання документів з порушенням строку їх подання Комісія залишає такі документи без розгляду, про що письмово повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження.

16. Управління протягом п’яти робочих днів після завершення роботи Комісії на підставі реєстру фізичних осіб, які мають право на отримання часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння, складають відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних осіб.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору