Документ z0893-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2018  № 422


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 893/32345

Про затвердження Змін до Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою приведення нормативно-правового акта Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 вересня 2014 року № 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2014 року за № 1142/25919, що додаються.

2. Департаменту спеціального зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
09 липня 2018 року № 422


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 893/32345

ЗМІНИ
до Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі I:

1) пункт 1.6 викласти у такій редакції:

«1.6. Територіальний орган є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України, у тому числі в іноземній валюті.

Територіальний орган утримується за рахунок коштів державного бюджету.»;

2) доповнити новими пунктами 1.10, 1.11 такого змісту:

«1.10. На майно територіального органу поширюється дія Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України».

1.11. Голова Держспецзв’язку вносить подання Кабінету Міністрів України щодо реорганізації та ліквідації територіального органу.».

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 2.1 після слів «Національної системи конфіденційного зв’язку (далі - НСКЗ)» доповнити словами «; у сферах захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, здійснення державного контролю у таких сферах»;

2) у пункті 2.2:

після підпункту 2 доповнити новими підпунктами 3-9 такого змісту:

«3) реалізує в регіоні державну політику у сферах захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури;

4) координує в межах регіону діяльність суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

5) вживає заходів зі створення та забезпечення функціонування Національної телекомунікаційної мережі у регіоні;

6) координує, організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури регіону на вразливість;

7) координує в регіоні діяльність щодо створення та державної експертизи комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) в автоматизованих системах, які є одномашинними однокористувачевими комплексами (далі - АС класу «1»), відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного захисту інформації (далі - ТЗІ), а також виконує такі функції:

розглядає та погоджує технічні завдання на створення КСЗІ в АС класу «1»;

аналізує декларації про відповідність КСЗІ в АС класу «1» вимогам нормативних документів із ТЗІ;

забезпечує реєстрацію цих декларацій;

8) координує в регіоні діяльність щодо створення та атестації комплексів ТЗІ, що входять до складу КСЗІ в АС класу «1» (крім АС класу «1» на об’єктах інформаційної діяльності, де озвучується (озвучуватиметься) інформація, що становить державну таємницю), відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ТЗІ, а також стосовно зазначених комплексів ТЗІ виконує такі функції:

розглядає та погоджує технічні завдання на створення комплексів ТЗІ;

розглядає та погоджує програми та методики атестації комплексів ТЗІ;

розглядає результати атестації комплексів ТЗІ;

забезпечує реєстрацію актів атестації комплексів ТЗІ;

9) виконує заходи за дозволом на проведення робіт із ТЗІ для власних потреб (за наявності) відповідно до розподілу обов’язків, що визначається рішенням Голови Держспецзв’язку;».

У зв’язку з цим підпункти 3-34 вважати відповідно підпунктами 10-41;

у підпункті 18:

в абзаці другому слова «місцях тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України» замінити словами «на об’єктах урядового зв’язку»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«станом захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

підпункт 23 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 24-41 вважати відповідно підпунктами 23-40;

3) в абзаці третьому підпункту 7 пункту 2.3 слова «атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, декларацій про відповідність КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів із ТЗІ».

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

«3.1. Територіальний орган очолює начальник, якого призначає на посаду за погодженням з головою місцевої державної адміністрації, на території якої зазначений територіальний орган здійснює свої повноваження, та звільняє з посади Голова Держспецзв’язку.

Територіальний орган, що утворений як міжрегіональний (повноваження якого поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць), очолює начальник, якого призначає на посаду за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій, на території яких зазначений територіальний орган здійснює свої повноваження, та звільняє з посади Голова Держспецзв’язку.»;

2) після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

«3.3. Начальник територіального органу є керівником державної служби в територіальному органі.».

У зв’язку з цим пункти 3.3-3.9 вважати відповідно пунктами 3.4-3.10;

3) пункти 3.4, 3.5 викласти у такій редакції:

«3.4. На посаду начальника територіального органу призначається військовослужбовець, який має вищу освіту за освітнім ступенем магістра, відповідну кваліфікацію та стаж служби за фахом на керівних посадах на державній службі не менше ніж 5 років.

3.5. Начальник територіального органу має заступників, штатна категорія посад яких віднесена до посад військовослужбовців або державних службовців.

За необхідності посади заступників начальника територіального органу - військовослужбовців можуть бути заміщені державними службовцями відповідно до Порядку заміщення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України окремих посад військовослужбовців державними службовцями та іншими працівниками, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 22 вересня 2015 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року за № 1207/27652 (із змінами).»;

4) у пункті 3.9:

в абзаці третьому підпункту 14 слова «з підрозділами» замінити словами «зі структурними підрозділами»;

підпункт 18 викласти у такій редакції:

«18) особисто керувати кадровою роботою, добором кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом та прийняття на роботу, організовувати формування резерву офіцерського складу для призначення на вищі посади.»;

5) у пункті 3.10:

підпункт 1 після слова «довіреності» доповнити словами «в установленому порядку»;

після підпункту 1 доповнити новими підпунктами 2, 3 такого змісту:

«2) укладати відповідно до законодавства і в межах наданих повноважень правочини;

3) видавати накази по особовому складу;».

У зв’язку з цим підпункти 2-5 вважати відповідно підпунктами 4-7;

абзац четвертий підпункту 4 викласти у такій редакції:

«подання щодо нагородження особового складу територіального органу державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, а також клопотання щодо заохочення його керівництвом Держспецзв’язку;».

Директор Департаменту
спеціального зв’язку
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник
В.М. Дзюндзіквгору