Документ z0892-99, попередня редакція — Редакція від 18.11.2008, підстава - z1084-08
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку
та Інструкції про його застосування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002
N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003
N 591 ( z1291-04 ) від 24.09.2004
N 717 ( z1396-05 ) від 20.10.2005
N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006
N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006
N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008
N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 }

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706
( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій (далі - План
рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій (далі -
Інструкція) ( z0893-99 ), що додаються. 2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються
підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної
розпорядчим документом керівника підприємства, організації. 3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування
Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині,
що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій
-------------------------------------------------------------------- Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера | (рахунки першого | (рахунки другого порядку) |застосування | порядку) | | | -----------------------+----------------------------| | Код| Назва | Код| Назва | | ---+-------------------+----+-----------------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------| Клас 1. Необоротні активи | -------------------------------------------------------------------| | |100 |Інвестиційна | | | | |нерухомість | | 10 |Основні засоби |101 |Земельні ділянки |Усі види | | |102 |Капітальні витрати на |діяльності | | | |поліпшення земель | | | |103 |Будинки та споруди | | | |104 |Машини та обладнання | | | |105 |Транспортні засоби | | | |106 |Інструменти, прилади та| | | | |інвентар | | | |107 |Тварини | | | |108 |Багаторічні насадження | | | |109 |Інші основні засоби | | | | | | | 11 |Інші необоротні |111 |Бібліотечні фонди |Усі види | |матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні |діяльності | | | |матеріальні активи | | | |113 |Тимчасові (нетитульні) | | | | |споруди | | | |114 |Природні ресурси | | | |115 |Інвентарна тара | | | |116 |Предмети прокату | | | |117 |Інші необоротні | | | | |матеріальні активи | | | | | | | 12 |Нематеріальні |121 |Права користування |Усі види | |активи | |природними ресурсами |діяльності | | |122 |Права користування | | | | |майном | | | |123 |Права на комерційні | | | | |позначення | | | |124 |Права на об'єкти | | | | |промислової власності | | | |125 |Авторське право та | | | | |суміжні з ним права | | | |127 |Інші нематеріальні | | | | |активи | | | | | | | 13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів |Усі види | |необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності | | | |матеріальних активів | | | |133 |Накопичена амортизація | | | | |нематеріальних активів | | | |134 |Накопичена амортизація| | | | |довгострокових | | | | |біологічних активів | | | |135 |Знос інвестиційної | | | | |нерухомості | | | | | | | 14 |Довгострокові |141 |Інвестиції пов'язаним |Усі види | |фінансові | |сторонам за методом |діяльності | |інвестиції | |обліку участі в | | | |142 |капіталі | | | | |Інші інвестиції | | | |143 |пов'язаним сторонам | | | | |Інвестиції непов'язаним| | | | |сторонам | | | | | | | 15 |Капітальні |151 |Капітальне будівництво |Усі види | |інвестиції |152 |Придбання (виготовлення|діяльності | | | |основних засобів | | | |153 |Придбання (виготовлення| | | | |інших необоротних | | | | |матеріальних активів | | | |154 |Придбання (створення) | | | | |нематеріальних активів | | | |155 |Придбання (вирощування)| | | | |довгострокових | | | | |біологічних активів | | | | | | | 16 |Довгострокові |161 |Довгострокові |Сільсько- | |біологічні | |біологічні активи |господарські | |активи | |рослинництва, які |підприємства, | | | |оцінені за справедливою|підприємства | | | |вартістю |інших галузей,| | |162 |Довгострокові |що здійснюють | | | |біологічні активи |сільсько- | | | |рослинництва, які |господарську | | | |оцінені за первісною |діяльність | | | |вартістю | | | |163 |Довгострокові | | | | |біологічні активи | | | | |тваринництва, які | | | | |оцінені за справедливою| | | | |вартістю | | | |164 |Довгострокові | | | | |біологічні активи | | | | |тваринництва, які | | | | |оцінені за первісною | | | | |вартістю | | | |165 |Незрілі довгострокові | | | | |біологічні активи, які | | | | |оцінюються за | | | | |справедливою вартістю | | | |166 |Незрілі довгострокові | | | | |біологічні активи, які | | | | |оцінюються за | | | | |первісною вартістю | | | | | | | 17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Усі види | |податкові активи | |податкових активів |діяльності | | | | | | 18 |Довгострокова |181 |Заборгованість за |Усі види | |дебіторська | |майно, що передано у |діяльності | |заборгованість та | |фінансову оренду | | |інші необоротні |182 |Довгострокові векселі | | |активи | |одержані | | | |183 |Інша дебіторська | | | | |заборгованість | | | |184 |Інші необоротні активи | | | | | | | 19 |Гудвіл | |За видами об'єктів |Усі види | | | |інвестування |діяльності | | |191 |Гудвіл при придбанні | | | |193 |Гудвіл при приватизації| | | | |(корпоратизації) | | -------------------------------------------------------------------| Клас 2. Запаси | -------------------------------------------------------------------| 20 |Виробничі запаси |201 |Сировина й матеріали |Усі види | | |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності | | | |кати та комплектуючі | | | | |вироби | | | |203 |Паливо | | | |204 |Тара й тарні матеріали | | | |205 |Будівельні матеріали | | | |206 |Матеріали, передані в | | | | |переробку | | | |207 |Запасні частини | | | |208 |Матеріали | | | | |сільськогосподарського | | | | |призначення | | | |209 |Інші матеріали | | | | | | | 21 |Поточні біологічні |211 |Поточні біологічні |Сільсько- | |активи | |активи рослинництва, |господарські | | | |які оцінені за |підприємства, | | | |справедливою вартістю |підприємства | | |212 |Поточні біологічні |інших галузей,| | | |активи тваринництва, |що здійснюють | | | |які оцінені за |сільсько- | | | |справедливою вартістю |господарську | | |213 |Поточні біологічні |діяльність | | | |активи тваринництва, | | | | |які оцінені за | | | | |первісною вартістю | | | | | | | 22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Усі види | |швидкозношувані | | |діяльності | |предмети | | | | | | | | | 23 |Виробництво | |За видами виробництва |Усі види | | | | |діяльності | | | | | | 24 |Брак у виробництві | |За видами продукції |Галузі | | | | |матеріального | | | | |виробництва | | | | | | 25 |Напівфабрикати | |За видами |Промисловість | | | |напівфабрикатів | | | | | | | 26 |Готова продукція | |За видами готової |Промисловість,| | | |продукції |сільське | | | | |господарство | | | | |та ін. | | | | | | 27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське | |сільськогосподарсь-| | |господарство, | |кого виробництва | | |підприємства | | | | |інших галузей | | | | |з підсобним | | | | |сільсько- | | | | |господарським | | | | |виробництвом | | | | | | 28 |Товари |281 |Товари на складі |Усі види | | |282 |Товари в торгівлі |діяльності | | |283 |Товари на комісії | | | |284 |Тара під товарами | | | |285 |Торгова націнка | | | |286 |Необоротні активи | | | | |та групи вибуття, | | | | |утримувані для продажу | | 29 |.................. | | | | -------------------------------------------------------------------| Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | -------------------------------------------------------------------| 30 |Каса |301 |Каса в національні |Усі види | | | |валюті |діяльності | | |302 |Каса в іноземній валюті| | | | | | | 31 |Рахунки в банках |311 |Поточні рахунки в |Усі види | | | |національній валюті |діяльності | | |312 |Поточні рахунки в | | | | |іноземній валюті | | | |313 |Інші рахунки в банку в | | | | |національній валюті | | | |314 |Інші рахунки в банку в | | | | |іноземній валюті | | | | | | | 32 |................. | | | | | | | | | 33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в |Усі види | | | |національній валюті |діяльності | | |332 |Грошові документи в | | | | |іноземній валюті | | | |333 |Грошові кошти в дорозі | | | | |в національній валюті | | | |334 |Грошові кошти в дорозі | | | | |в іноземній валюті | | | | | | | 34 |Короткострокові |341 |Короткострокові |Усі види | |векселі одержані | |векселі, одержані в |діяльності | | | |національні валюті | | | |342 |Короткострокові | | | | |векселі, одержані в | | | | |іноземній валюті | | | | | | | 35 |Поточні фінансові |351 |Еквіваленти грошових |Усі види | |інвестиції | |коштів |діяльності | | |352 |Інші поточні фінансові | | | | |інвестиції | | | | | | | 36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з |Усі види | |покупцями та | |вітчизняними покупцями |діяльності | |замовниками |362 |Розрахунки з іноземними| | | | |покупцями | | | |363 |Розрахунки з учасниками| | | | |ПФГ | | | | | | | 37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими |Усі види | |різними дебіторами | |авансами |діяльності | | |372 |Розрахунки з | | | | |підзвітними особами | | | |373 |Розрахунки за | | | | |нарахованими доходами | | | |374 |Розрахунки за | | | | |претензіями | | | |375 |Розрахунки за | | | | |відшкодуванням завданих| | | | |збитків | | | |376 |Розрахунки за позиками | | | | |членам кредитних спілок| | | |377 |Розрахунки з іншими | | | | |дебіторами | | | | | | | 38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Усі види | |боргів | | |діяльності | | | | | | 39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Усі види | |періодів | | |діяльності | -------------------------------------------------------------------| Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань | -------------------------------------------------------------------| 40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Усі види | | | | |діяльності | | | | | | 41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні | | | | |організації, | | | | |кредитні | | | | |спілки | | | | | | 42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Усі види | |капітал |422 |Інший вкладений капітал|діяльності | | |423 |Дооцінка активів | | | |424 |Безоплатно одержані | | | | |необоротні активи | | | |425 |Інший додатковий | | | | |капітал | | 43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Усі види | | | | |діяльності | | | | | | 44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види | | прибутки |442 |Непокриті збитки |діяльності | |(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний | | | | |у звітному періоді | | | | | | | 45 |Вилучений капітал |451 |Вилучені акції |Усі види | | |452 |Вилучені вклади й паї |діяльності | | |453 |Інший вилучений капітал| | | | | | | 46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Усі види | |капітал | | |діяльності | | | | | | 47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат |Усі види | |майбутніх витрат і | |відпусток |діяльності | |платежів |472 |Додаткове пенсійне | | | | |забезпечення | | | |473 |Забезпечення | | | | |гарантійних зобов'язань| | | |474 |Забезпечення інших | | | | |витрат і платежів | | | |475 |Забезпечення призового | | | | |фонду (резерв виплат) | | | |476 |Резерв на виплату | | | | |джек-поту, не забезпе- | | | | |ченого сплатою участі у| | | | |лотереї | | | |477 |Забезпечення матеріаль-| | | | |ного заохочення | | | |478 |Забезпечення віднов- | | | | |лення земельних ділянок| | | | | | | 48 |Цільове | |За об'єктами |Усі види | |фінансування і | |фінансування |діяльності | |цільові | | | | |надходження | | | | | | | | | 49 |Страхові резерви |491 |Технічні резерви |Страхова | | |492 |Резерви із страхування |діяльність | | | |життя | | | |493 |Частка перестраховиків | | | | |у технічних резервах | | | |494 |Частка перестраховиків | | | | |у резервах із страху- | | | | |вання життя | | | |495 |Результат зміни техніч-| | | | |них резервів | | | |496 |Результат зміни резер- | | | | |вів із страхування | | | | |життя | | -------------------------------------------------------------------| Клас 5. Довгострокові зобов'язання | -------------------------------------------------------------------| 50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити |Усі види | |позики | |банків у національній |діяльності | | | |валюті | | | |502 |Довгострокові кредити | | | | |банків в іноземній | | | | |валюті | | | |503 |Відстрочені | | | | |довгострокові кредити | | | | |банків у національній | | | | |валюті | | | |504 |Відстрочені | | | | |довгострокові кредити | | | | |банків в іноземній | | | | |валюті | | | |505 |Інші довгострокові | | | | |позики в національній | | | | |валюті | | | |506 |Інші довгострокові | | | | |позики в іноземній | | | | |валюті | | | | | | | 51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, |Усі види | |векселі видані | |видані в національній |діяльності | | | |валюті | | | |512 |Довгострокові векселі, | | | | |видані в іноземній | | | | |валюті | | | | | | | 52 |Довгострокові |521 |Зобов'язання за |Усі види | |зобов'язання за | |облігаціями |діяльності | |облігаціями |522 |Премія за випущеними | | | | |облігаціями | | | |523 |Дисконт за випущеними | | | | |облігаціями | | | | | | | 53 |Довгострокові |531 |Зобов'язання з |Усі види | |зобов'язання з | |фінансової оренди |діяльності | | оренди |532 |Зобов'язання з оренди | | | | |цілісних майнових | | | | |комплексів | | 54 |Відстрочені | |За видами зобов'язань |Усі види | |податкові | | |діяльності | |зобов'язання | | | | | | | | | 55 |Інші довгострокові | |За видами зобов'язань |Усі види | |зобов'язання | | |діяльності | | | | | | 56 |...................| | | | 57 |...................| | | | 58 |...................| | | | 59 |...................| | | | -------------------------------------------------------------------| Клас 6. Поточні зобов'язання | -------------------------------------------------------------------| 60 |Короткострокові |601 |Короткострокові кредити|Усі види | |позики | |банків у національній |діяльності | | | |валюті | | | |602 |Короткострокові кредити| | | | |банків в іноземній | | | | |валюті | | | |603 |Відстрочені | | | | |короткострокові кредити| | | | |банків у національній | | | | |валюті | | | |604 |Відстрочені | | | | |короткострокові кредити| | | | |банків в іноземній | | | | |валюті | | | |605 |Прострочені позики в | | | | |національній валюті | | | |606 |Прострочені позики в | | | | |іноземній валюті | | | | | | | 61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість |Усі види | |заборгованість за | |за довгостроковими |діяльності | |довгостроковими | |зобов'язаннями в | | |зобов'язаннями | |національній валюті | | | |612 |Поточна заборгованість | | | | |за довгостроковими | | | | |зобов'язаннями в | | | | |іноземній валюті | | | | | | | 62 |Короткострокові |621 |Короткострокові |Усі види | |векселі видані | |векселі, видані |діяльності | | | |в національній валюті | | | |622 |Короткострокові | | | | |векселі, видані | | | | |в іноземній валюті | | | | | | | 63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з |Усі види | |постачальниками та | |вітчизняними |діяльності | |підрядниками | |постачальниками | | | |632 |Розрахунки з іноземними| | | | |постачальниками | | | |633 |Розрахунки з учасниками| | | | |ПФГ | | | | | | | 64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки за податками|Усі види | |податками й |642 |Розрахунки за |діяльності | |платежами | |обов'язковими платежами| | | |643 |Податкові зобов'язання | | | |644 |Податковий кредит | | | | | | | 65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним |Усі види | |страхуванням | |забезпеченням |діяльності | | |652 |За соціальним | | | | |страхуванням | | | |653 |За страхуванням на | | | | |випадок безробіття | | | |654 |За індивідуальним | | | | |страхуванням | | | |655 |За страхуванням майна | | | | | | | 66 |Розрахунки за |661 |Розрахунки за |Усі види | |виплатами | |заробітною платою |діяльності | |працівникам |662 |Розрахунки з | | | | |депонентами | | | |663 |Розрахунки за іншими | | | | |виплатами | | | | | | | 67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за |Усі види | |учасниками | |нарахованими |діяльності | | | |дивідендами | | | |672 |Розрахунки за іншими | | | | |виплатами | | | | | | | 68 |Розрахунки за |680 |Розрахунки, пов'язані |Усі види | |іншими операціями | |з необоротними активами|діяльності | | | |та групами вибуття, | | | | |утримуваними для | | | | |продажу | | | |681 |Розрахунки за авансами | | | | |одержаними | | | |682 |Внутрішні розрахунки | | | |683 |Внутрішньогосподарські | | | | |розрахунки | | | |684 |Розрахунки за | | | | |нарахованими відсотками| | | |685 |Розрахунки з іншими | | | | |кредиторами | | | | | | | 69 |Доходи майбутніх | |За видами доходів |Усі види | |періодів | | |діяльності | -------------------------------------------------------------------| Клас 7. Доходи і результати діяльності | -------------------------------------------------------------------| 70 |Доходи від |701 |Дохід від реалізації |Усі види | |реалізації | |готової продукції |діяльності | | |702 |Дохід від реалізації | | | | |товарів | | | |703 |Дохід від реалізації | | | | |робіт і послуг | | | |704 |Вирахування з доходу | | | |705 |Перестрахування | | | | | | | 71 |Інший операційний |710 |Дохід від первісного | | |дохід | |визнання та від зміни | | | | |вартості активів, які | | | | |обліковуються за | | | | |справедливою вартістю | | | |711 |Дохід від реалізації |Усі види | | | |іноземної валюти |діяльності | | |712 |Дохід від реалізації | | | | |інших оборотних активів| | | |713 |Дохід від операційної | | | | |оренди активів | | | |714 |Дохід від операційної | | | | |курсової різниці | | | |715 |Одержані штрафи, пені, | | | | |неустойки | | | |716 |Відшкодування раніше | | | | |списаних активів | | | |717 |Дохід від списання | | | | |кредиторської | | | | |заборгованості | | | |718 |Дохід від безоплатно | | | | |одержаних оборотних | | | | |активів | | | |719 |Інші доходи від | | | | |операційної діяльності | | | | | | | 72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види | |капіталі | |асоційовані |діяльності | | | |підприємства | | | |722 |Дохід від спільної | | | | |діяльності | | | |723 |Дохід від інвестицій в | | | | |дочірні підприємства | | | | | | | 73 |Інші фінансові |731 |Дивіденди одержані |Усі види | |доходи |732 |Відсотки одержані |діяльності | | |733 |Інші доходи від | | | | |фінансових операцій | | | | | | | 74 |Інші доходи |741 |Дохід від реалізації |Усі види | | | |фінансових інвестицій |діяльності | | |742 |Дохід від відновлення | | | | |корисності активів | | | |744 |Дохід від неопераційної| | | | |курсової різниці | | | |745 |Дохід від безоплатно | | | | |одержаних активів | | | |746 |Інші доходи від | | | | |звичайної діяльності | | | | | | | 75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків |Усі види | | | |від надзвичайних подій |діяльності | | |752 |Інші надзвичайні доходи| | | | | | | 76 |Страхові платежі | |За видами страхування |Страхова | | | | |діяльність | 77 |.................. | | | | 78 |.................. | | | | | | | | | 79 |Фінансові |791 |Результат операційної |Усі види | |результати | |діяльності |діяльності | | |792 |Результат фінансових | | | | |операцій | | | |793 |Результат іншої | | | | |звичайної діяльності | | | |794 |Результат надзвичайних | | | | |подій | | -------------------------------------------------------------------| Клас 8. Витрати за елементами | -------------------------------------------------------------------| 80 |Матеріальні |801 |Витрати сировини й |Усі види | |витрати | |матеріалів |діяльності | | |802 |Витрати купівельних | | | | |напівфабрикатів та | | | | |комплектуючих виробів | | | |803 |Витрати палива й | | | | |енергії | | | |804 |Витрати тари й тарних | | | | |матеріалів | | | |805 |Витрати будівельних | | | | |матеріалів | | | |806 |Витрати запасних частин| | | |807 |Витрати матеріалів | | | | |сільськогосподарського | | | | |призначення | | | |808 |Витрати товарів | | | |809 |Інші матеріальні | | | | |витрати | | | | | | | 81 |Витрати на оплату |811 |Виплати за окладами й |Усі види | |праці | |тарифами |діяльності | | |812 |Премії та заохочення | | | |813 |Компенсаційні виплати | | | |814 |Оплата відпусток | | | |815 |Оплата іншого | | | | |невідпрацьованого часу | | | |816 |Інші витрати на оплату | | | | |праці | | | | | | | 82 |Відрахування на |821 |Відрахування на |Усі види | |соціальні заходи | |пенсійне забезпечення |діяльності | | |822 |Відрахування на | | | | |соціальне страхування | | | |823 |Страхування на випадок | | | | |безробіття | | | |824 |Відрахування на | | | | |індивідуальне | | | | |страхування | | | | | | | 83 |Амортизація |831 |Амортизація основних |Усі види | | | |засобів |діяльності | | |832 |Амортизація інших | | | | |необоротних | | | | |матеріальних активів | | | |833 |Амортизація | | | | |нематеріальних активів | | | | | | | 84 |Інші операційні | |За видами затрат |Усі види | |витрати | | |діяльності | | | | | | 85 |Інші затрати | |За видами витрат |Усі види | | | | |діяльності | 86 |................. | | | | 87 |................. | | | | 88 |................. | | | | 89 |.................. | | | | -------------------------------------------------------------------| Клас 9. Витрати діяльності | -------------------------------------------------------------------| 90 |Собівартість |901 |Собівартість |Усі види | |реалізації | |реалізованої готової |діяльності | | | |продукції | | | |902 |Собівартість | | | | |реалізованих товарів | | | |903 |Собівартість | | | | |реалізованих робіт | | | | |і послуг | | | |904 |Страхові виплати | | | | | | | 91 |Загальновиробничі | |За видами витрат |Усі види | |витрати | | |діяльності | | | | | | 92 |Адміністративні | |За видами витрат |Усі види | |витрати | | |діяльності | | | | | | 93 |Витрати на збут | |За видами витрат |Усі види | | | | |діяльності | | | | | | 94 |Інші витрати |940 |Витрати від первісного | | |операційної | |визнання та від зміни| | |діяльності | |вартості активів, які | | | | |обліковуються за | | | | |справедливою вартістю | | | |941 |Витрати на дослідження |Усі види | | | |і розробки |діяльності | | |942 |Собівартість | | | | |реалізованої іноземної | | | | |валюти | | | |943 |Собівартість | | | | |реалізованих виробничих| | | | |запасів | | | |944 |Сумнівні та безнадійні | | | | |борги | | | |945 |Втрати від операційної | | | | |курсової різниці | | | |946 |Втрати від знецінення | | | | |запасів | | | |947 |Нестачі і втрати від | | | | |псування цінностей | | | |948 |Визнані штрафи, пені, | | | | |неустойки | | | |949 |Інші витрати | | | | |операційної діяльності | | | | | | | 95 |Фінансові витрати |951 |Відсотки за кредит |Усі види | | |952 |Інші фінансові витрати |діяльності | | | | | | 96 |Втрати від участі |961 |Втрати від інвестицій в|Усі види | |в капіталі | |асоційовані |діяльності | | | |підприємства | | | |962 |Втрати від спільної | | | | |діяльності | | | |963 |Втрати від інвестицій в| | | | |дочірні підприємства | | | | | | | 97 |Інші витрати |971 |Собівартість |Усі види | | | |реалізованих фінансових|діяльності | | | |інвестицій | | | |972 |Втрати від зменшення | | | | |корисності активів | | | |974 |Втрати від | | | | |неопераційних курсових | | | | |різниць | | | |975 |Уцінка необоротних | | | | |активів і фінансових | | | | |інвестицій | | | |976 |Списання необоротних | | | | |активів | | | |977 |Інші витрати звичайної | | | | |діяльності | | | | | | | 98 |Податок на |981 |Податок на прибуток від|Усі види | |прибуток | |звичайної діяльності |діяльності | | |982 |Податок на прибуток від| | | | |надзвичайних подій | | | | | | | 99 |Надзвичайні |991 |Втрати від стихійного |Усі види | |витрати | |лиха |діяльності | | |992 |Втрати від техногенних | | | | |катастроф і аварій | | | |993 |Інші надзвичайні | | | | |витрати | | -------------------------------------------------------------------| Клас 0. Позабалансові рахунки | -------------------------------------------------------------------| 01 |Орендовані | |За видами активів |Усі види | |необоротні активи | | |діяльності | | | | | | 02 |Активи на |021 |Устаткування, прийняте |Усі види | |відповідальному | |для монтажу |діяльності | |зберіганні |022 |Матеріали, прийняті для| | | | |переробки | | | |023 |Матеріальні цінності на| | | | |відповідальному | | | | |зберіганні | | | |024 |Товари, прийняті на | | | | |комісію | | | |025 |Матеріальні цінності | | | | |довірителя | | | | | | | 03 |Контрактні | |За видами зобов'язань |Усі види | |зобов'язання | | |діяльності | | | | | | 04 |Непередбачені |041 |Непередбачені активи |Усі види | |активи й |042 |Непередбачені |діяльності | |зобов'язання | |зобов'язання | | | | | | | 05 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види | |забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності | |надані | | | | | | | | | 06 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види | |забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності | |отримані | | | | | | | | | 07 |Списані активи |071 |Списана дебіторська |Усі види | | | |заборгованість |діяльності | | |072 |Невідшкодовані нестачі | | | | |і втрати від псування | | | | |цінностей | | | | | | | 08 |Бланки суворого | |За видами бланків |Усі види | |обліку | | |діяльності | | | | | | 09 |Амортизаційні | | |Усі види | |відрахування | | |діяльності | --------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012
( z0991-02 ) від 09.12.2002, N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003,
N 591 ( z1291-04 ) від 24.09.2004, N 717 ( z1396-05 ) від
20.10.2005, N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006, N 1213
( z1364-06 ) від 19.12.2006, N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008,
N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 }
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменковгору