Документ z0890-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2007, підстава - z0097-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
09.09.2003 N 374
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2003 р.
за N 890/8211

Про внесення змін до рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від
04.09.2001 N 248 "Про порядок подання
щоквартальної інформації акціонерними
товариствами та холдинговими компаніями із
значною державною часткою в статутному капіталі"
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням
Комісії від 29.11.2001 N 351
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 248 ( z0875-01 ) від 04.09.2001,
до якого вносились зміни }
З метою вдосконалення щоквартального моніторингу фінансового
стану акціонерних товариств та холдингових компаній із значною
державною часткою в статутному капіталі та відповідно до п. 10 та
п. 15 частини другої ст. 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести наступні зміни до рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001 N 248
( z0875-01 ) "Про порядок подання щоквартальної інформації
акціонерними товариствами та холдинговими компаніями із значною
державною часткою в статутному капіталі" із змінами та
доповненнями, внесеними рішенням Комісії від 29.11.2001 N 351
( z1024-01 ) (далі - рішення): - п. 1 рішення доповнити після слів "холдингові компанії"
словами "а також дочірні підприємства, пакети акцій яких передано
до статутного капіталу холдингової компанії"; - п. 2 рішення викласти в редакції: "2. Акціонерні товариства та дочірні підприємства, пакети
акцій яких передано до статутного капіталу холдингової компанії,
подають довідку до центрального апарату Комісії в електронній (на
дискеті 3,5') та паперовій формах поштою з повідомленням про
вручення до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Холдингові компанії подають довідку не пізніше 45 днів після
закінчення звітного кварталу. Довідка за четвертий квартал подається до 20 лютого року,
наступного за звітним роком. При надходженні паперової форми поштою дата подання
визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку. При
невиконанні цих умов довідка вважається поданою несвоєчасно"; - у першому реченні п. 3 рішення замінити "формування файлів
"urosoba.dbf", "oblig.dbf", "obslug.dbf", "fin_pred.dbf" або
"fin_bank.dbf" (для банків), підготовлених з використанням
кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV" на "формування файлів у
форматі, визначеному Комісією". Друге та третє речення виключити; - у п. 4 замінити "emitent_kv@stockmarket.kiev.ua, при цьому
датою подання довідки вважається дата подання до загального
відділу центрального апарату Комісії (отримання поштою) паперової
форми" на "emitent_kv@stockmarket.gov.ua, при цьому дата подання
довідки визначається відповідно до п. 2"; - у першому реченні п. 5 рішення слова "(додаток 2)"
вилучити; - пункти 6 та 7 рішення викласти в редакції: "6. Довідка вважається прийнятою, якщо: подана в електронній та паперовій формах своєчасно; складена відповідно до цього рішення; паперова форма за складом інформації відповідає електронній
формі. 7. Довідка складається з: "Інформація про результати господарювання підприємства"
(додаток 1) та для підзвітної особи - не банку - "Балансу" та
"Звіту про фінансові результати" за відповідний період; для підзвітної особи - холдингової компанії - консолідованого
"Балансу" та "Звіту про фінансові результати" за відповідний
період; для підзвітної особи - суб'єкта малого підприємництва -
фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, який складається
з "Балансу" та "Звіту про фінансові результати" за відповідний
період; для підзвітної особи - банку - "Балансу комерційного банку"
(форма N 11-місячна); "Звіту про прибутки та збитки" (форма
N 2-КБ) за відповідний період; "Основні відомості про додатково випущені цінні папери"
(додаток 2)"; - доповнити рішення п. 8: "8. За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо
недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно
до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ); - пункти 8, 9 та 10 рішення вважати відповідно пунктами 9, 10
та 11; - додатки до рішення викласти в новій редакції (додаються).
2. Рішення набуває чинності з 1 січня 2004 року.
3. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити: - державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України цього
рішення; - опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Виконавчого секретаря М.Каскевича.
Т.в.о Голови Комісії М.Бурмака

Протокол засідання Комісії
від 09.09.2003 р. N 38

Додаток 1
до рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
04.09.2001 N 248
( z0875-01 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 09.09.2003 N 374)

ІНФОРМАЦІЯ
про результати господарювання підприємства
Титульний аркуш звіту
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в
електронній формі, що додається, збігаються з
даними паперової форми звіту: _____________ _________________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)
М.П. ----------------------------------------- |Дата | | -----------------------------------------
Контактна особа з питань складеної інформації ------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |-----------------------------+----------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |-----------------------------+----------------------------------| |Міжміський код, телефон, факс| | |-----------------------------+----------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Інформація про діяльність акціонерного товариства або | | холдингової компанії із значною державною часткою в статутному | | капіталі | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Звітний період: | |квартал |рік | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування підприємства| | ------------------------------------------------------------------
Звіт прийнято __________ __________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
працівника Комісії)
------------------------------------------------------------------ |Звіт зареєстровано за| |Дата реєстрації| | |номером | |звіту | | | | | | | |---------------------+------------------------------------------| |Примітки | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про підприємство
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |------------------------------------+---------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |------------------------------------+---------------------------| |Номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |------------------------------------+---------------------------| |Дата видачі свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |------------------------------------+---------------------------| |Код території за КОАТУУ | | |------------------------------------+---------------------------| |Територія (область) | | |------------------------------------+---------------------------| |Місцезнаходження (поштова адреса) | | |------------------------------------+---------------------------| |Міжміський | | Телефон| | |код | | | | |------------+-----------------------+--------+------------------| |E-mail | | Факс| | |------------+---------------------------------------------------| |www-адреса | | |------------+---------------------------------------------------| |Основні види| (код за КВЕД) | (найменування виду | |діяльності: | | діяльності) | |------------+-----------------------+---------------------------| | 1 | | | |------------+-----------------------+---------------------------| | 2 | | | |------------+-----------------------+---------------------------| | 3 | | | |------------------------------------+---------------------------| |Статутний капітал (грн.) | | |------------------------------------+---------------------------| |Чисельність працівників (чол.) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
04.09.2001 N 248
( z0875-01 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 09.09.2003 N 374)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про додатково випущені цінні папери

------------------------------------------------------------------ |Дата реєстрації випуску акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій| | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування органу, що зареєстрував випуск | | |акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість простих іменних акцій (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість простих акцій на пред'явника | | |(штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість привілейованих іменних акцій | | |(штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість привілейованих акцій на | | |пред'явника (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Форма випуску акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінальна вартість акції (грн.) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість акцій, що належать державі (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування реєстратора власників іменних | | |цінних паперів, випущених у документарній | | |формі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ реєстратора | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії реєстратора | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування зберігача цінних паперів, який | | |обслуговує бездокументарні цінні папери у | | |разі їх викупу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ зберігача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії зберігача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування депозитарію цінних паперів, | | |який обслуговує бездокументарні цінні папери| | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ депозитарію | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії депозитарію | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про облігації ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Номер |Орган, що |Дата |Дата |Дата |Сумарна |Адреса, за |Примітки| |реєстрації|свідоцтва |зареєстрував|початку |закінчення|погашення|вартість |якою | | |випуску |про |випуск |виплати |виплати | |непогашених|звертатись | | | |реєстрацію| |процентів|процентів | |облігацій |за | | | |випуску | | | | |на кінець |інформацією| | | | | | | | |звітного |з питань | | | | | | | | |періоду за |викупу, | | | | | | | | |номінальною|погашення | | | | | | | | |вартістю |або виплати| | | | | | | | |(тис. грн.)|процентів | | | | | | | | | |за | | | | | | | | | |облігаціями| | |----------+----------+------------+---------+----------+---------+-----------+-----------+--------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------вгору