Документ z0889-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.2008, підстава - z0232-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2003 N 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2003 р.
за N 889/8210
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 298 ( z0232-08 ) від 17.03.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення Державною інспекцією електрозв'язку
України цільових інспекційних перевірок щодо
дотримання законодавства в галузі зв'язку

Відповідно до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку
України, затвердженого наказом Держкомзв'язку України від
13.02.2001 N 15 ( z0328-01 ) та зареєстрованого в Мін'юсті України
10.04.2001 за N 328/5519, і з метою удосконалення діяльності
Державної інспекції електрозв'язку України та підвищення
ефективності здійснення державного нагляду за мережами зв'язку і
використанням радіочастотного ресурсу України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення Державною
інспекцією електрозв'язку України цільових інспекційних перевірок
щодо дотримання законодавства в галузі зв'язку, що додається.
2. Заступнику начальника Управління координації діяльності
операторів зв'язку та ліцензування (Рухадзе В.П.) забезпечити в
установленому законодавством порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику Центру "Укрчастотнагляд" (Олійник В.Ф.)
привести свої розпорядчі документи у відповідність до Інструкції
про порядок здійснення Державною інспекцією електрозв'язку України
цільових інспекційних перевірок щодо дотримання законодавства в
галузі зв'язку.
4. Наказ Держкомзв'язку України від 28.12.2002 N 252 "Про
затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції
електрозв'язку України з підприємствами (операторами) зв'язку щодо
запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку" скасувати.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомзв'язку України Нетудихату Л.І.
Голова О.В.Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України
18.07.2003 N 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2003 р.
за N 889/8210

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення Державною інспекцією
електрозв'язку України цільових інспекційних
перевірок щодо дотримання законодавства
в галузі зв'язку

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, що регламентують діяльність у
галузі зв'язку .
1. Загальні положення
1.1. Інструкція визначає порядок здійснення Українським
державним центром радіочастот та нагляду за зв'язком (далі - Центр
"Укрчастотнагляд"), який виконує функції Державної інспекції
електрозв'язку України (далі - ДІЕ України) та його відокремлених
регіональних підрозділів - регіональних Державних інспекцій
електрозв'язку (далі - регіональні ДІЕ), цільових інспекційних
перевірок щодо виявлення та припинення порушень юридичними та
фізичними особами чинного законодавства, нормативно-правових актів
та нормативно-технічних документів, що регламентують діяльність у
галузі зв'язку.
1.2. Інструкція є обов'язковою для виконання ДІЕ України й
регіональними ДІЕ (далі - ДІЕ) та підприємствами (операторами)
зв'язку (далі - оператори), що здійснюють свою господарську
діяльність на мережах зв'язку загального користування та мережах
зв'язку подвійного призначення (далі - мережі зв'язку) на підставі
ліцензій, виданих Державним комітетом зв'язку та інформатизації
України (далі - Держкомзв'язку України).
1.3. Терміни, що вживаються в Інструкції, мають визначення,
які викладено в Законах України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), у Правилах
користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 639 ( 639-97-п ), та
інших нормативно-правових документах.
2. Організація проведення цільових
інспекційних перевірок
2.1. ДІЕ здійснюють державний нагляд за мережами зв'язку
загального користування, подвійного призначення та відомчими
мережами в частині їх взаємодії з мережами зв'язку загального
користування, здійснюють технічний контроль мереж зв'язку та
державний нагляд за дотриманням вимог чинних нормативно-правових
актів та нормативно-технічних документів, що регламентують
діяльність у галузі зв'язку.
2.2. Цільові інспекційні перевірки операторів здійснюються
щодо дотримання конкретних вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, що регламентують діяльність у
галузі зв'язку.
2.3. Цільові інспекційні перевірки ДІЕ здійснюються на
підставі: доручення Держкомзв'язку України; технічно обґрунтованої письмової заяви оператора про виявлені
ним порушення з боку інших операторів вимог нормативно-правових
актів та нормативно-технічних документів, що регламентують
діяльність у галузі зв'язку; даних ДІЕ про наявність порушень оператором вимог
нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що
регламентують діяльність у галузі зв'язку, отриманих у результаті
технічного контролю мереж зв'язку, радіочастотного моніторингу та
попередніх перевірок.
2.4. Для проведення цільової інспекційної перевірки можуть
залучатися (за їх згодою) фахівці операторів, Держкомзв'язку
України, представники центральних та місцевих органів виконавчої
влади, МВС, СБУ, ДПА, а також використовуватися технічні засоби
контролю мереж зв'язку, що їм належать.
2.5. Цільова інспекційна перевірка здійснюється комісією на
підставі посвідчення на право проведення цільової інспекційної
перевірки оператора (далі - посвідчення на перевірку), наданого
ДІЕ. Форму посвідчення на перевірку наведено в додатку 1.
2.6. Про проведення цільової інспекційної перевірки комісія
повідомляє оператора безпосередньо перед початком перевірки.
2.7. При проведенні цільової інспекційної перевірки, до
пред'явлення оператору посвідчення на перевірку, ДІЕ може
здійснити технічний контроль мережі зв'язку оператора.
2.8. Координацію діяльності щодо виявлення, аналізу та
оперативного усунення зловживань на телефонній мережі загального
користування України (далі - ТМЗК), пов'язаних з порушеннями
встановленого порядку маршрутизації вхідного міжнародного
телефонного трафіку, правил приєднання мереж зв'язку операторів
різних форм власності до телефонної мережі загального
користування, здійснює постійно діюча робоча група, створена
розпорядженням Держкомзв'язку України.
3. Проведення цільових інспекційних перевірок
3.1. При проведенні цільової інспекційної перевірки посадові
особи ДІЕ повинні пред'явити керівнику оператора (особі, яка
виконує його обов'язки) посвідчення на перевірку та службові
посвідчення і вручити йому ксерокопію посвідчення на перевірку.
3.2. Керівник оператора (особа, яка виконує його обов'язки)
на зворотному боці посвідчення на перевірку робить запис про
ознайомлення з цим посвідченням та про визначення посадової особи,
уповноваженої забезпечити умови проведення цільової інспекційної
перевірки, ставить свій підпис, дату та печатку.
3.3. Оператор під час проведення цільової інспекційної
перевірки зобов'язаний надати комісії усі необхідні для проведення
перевірки документи та забезпечити умови для її проведення. У разі
відмови оператора надати комісії можливість здійснення цільової
інспекційної перевірки складається акт, який направляється до
Держкомзв'язку України для вжиття заходів, передбачених чинними
нормативно-правовими актами.
3.4. При здійсненні цільової інспекційної перевірки
дотримання оператором Правил приєднання мереж електрозв'язку
операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку
загального користування, затверджених наказом Держкомзв'язку
України від 21.06.99 N 113 ( z0079-00 ) та зареєстрованих у
Мін'юсті України 09.02.2000 за N 79/4300, перевіряються: 3.4.1. Наявність в оператора діючої ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності. 3.4.2. Відповідність структури, технічних та якісних
характеристик мережі зв'язку оператора вимогам нормативно-правових
актів та нормативно-технічних документів. 3.4.3. Наявність в оператора технічних умов для приєднання
його мережі зв'язку до ТМЗК, погоджених з проектною організацією. 3.4.4. Наявність в оператора, що приєднується до ТМЗК,
проектної документації на мережу зв'язку, розробленої відповідно
до галузевих норм технічного проектування. Відповідність мережі
зв'язку проектній документації в частині приєднання до ТМЗК. 3.4.5. Застосування на мережі зв'язку оператора, що
приєднується до ТМЗК, технічних засобів, використання яких
погоджено з Адміністрацією зв'язку України згідно із статтею 25
Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), а також які мають
сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації,
акредитованим у державній системі сертифікації УкрСЕПРО. 3.4.6. Наявність договорів про приєднання та актів проведення
приймальною комісією комплексних випробувань готовності мереж
зв'язку до взаємодії, підписаних операторами, що здійснюють
приєднання, та виконання технічних умов. 3.4.7. Дотримання оператором інших вимог стосовно приєднання
його мережі зв'язку до ТМЗК, передбачених Правилами приєднання
мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж
електрозв'язку загального користування.
3.5. При здійсненні цільової інспекційної перевірки
дотримання операторами Положення про управління номерним ресурсом
мереж електрозв'язку загального користування України,
затвердженого наказом Держкомзв'язку України від 25.04.2002 N 82
( z0454-02 ) та зареєстрованого в Мін'юсті України 27.05.2002 за
N 454/6742, перевіряються: 3.5.1. Наявність в оператора діючої ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності. 3.5.2. Дозвіл на використання номерного ресурсу. 3.5.3. Використання отриманого номерного ресурсу. 3.5.4. Дотримання оператором вимог нормативно-правових актів
та нормативно-технічних документів стосовно управління номерним
ресурсом мереж зв'язку загального користування. 3.5.5. Виконання робіт з приєднання мережі зв'язку оператора
до ТМЗК. 3.5.6. Наявність в оператора схеми організації зв'язку,
розробленої згідно з Правилами приєднання мереж електрозв'язку
операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку
загального користування. Відповідність мережі проектній
документації в частині приєднання до ТМЗК. 3.5.7. Дотримання оператором інших вимог стосовно
використання номерного ресурсу, передбачених Положенням про
управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального
користування України.
3.6. При здійсненні цільової інспекційної перевірки
дотримання операторами Порядку маршрутизації вхідного міжнародного
телефонного трафіку, затвердженого наказом Держкомзв'язку України
від 22.02.2000 N 33 ( z0140-00 ) та зареєстрованого в Мін'юсті
України 07.03.2000 за N 140/4361, та Положення про діяльність
операторів міжміського, міжнародного зв'язку телефонної мережі
загального користування України та їх взаємодії між собою,
затвердженого наказом Держкомзв'язку України від 14.02.2001 N 19
( z0372-01 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 27.04.2001 за
N 372/5563, перевіряються: 3.6.1. Наявність в оператора діючої ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності. 3.6.2. Наявність на мережі оператора міжнародного центру
комутації. Схема маршрутизації вхідних міжнародних викликів
оператором. 3.6.3. Наявність в оператора, що приєднується до ТМЗК,
проектної документації на мережу зв'язку, розробленої відповідно
до галузевих норм технічного проектування. Відповідність мережі
зв'язку проектній документації в частині приєднання до ТМЗК. 3.6.4. Дотримання оператором установленого порядку
маршрутизації за результатами технічного контролю, виконаного
підрозділами ДІЕ самостійно або із залученням фахівців інших
операторів та з використанням їхніх технічних засобів. 3.6.5. Дотримання оператором інших вимог стосовно
маршрутизації міжнародного телефонного трафіку, передбачених
Порядком маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку
( z0140-00 ) та Положенням про діяльність операторів міжміського,
міжнародного зв'язку телефонної мережі загального користування
України та їх взаємодії між собою ( z0372-01 ).
3.7. ДІЕ мають право здійснювати цільові інспекційні
перевірки дотримання оператором вимог інших чинних
нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що
регулюють діяльність у галузі зв'язку та сфері використання
радіочастотного ресурсу.
4. Взаємодія ДІЕ й операторів щодо нагляду за
дотриманням законодавства в галузі зв'язку
4.1. У разі виявлення порушень Правил приєднання мереж
електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж
електрозв'язку загального користування оператор, який виявив
порушення, направляє до ДІЕ України обґрунтовану заяву з
конкретним визначенням виявлених порушень.
4.2. ДІЕ України протягом 5 робочих днів з дня отримання
заяви оформлює посвідчення на перевірку та надає його відповідній
регіональній ДІЕ.
4.3. За результатами перевірки регіональна ДІЕ, яка
здійснювала цільову інспекційну перевірку, оформлює акт цільової
інспекційної перевірки. Форму акта цільової інспекційної перевірки
наведено в додатку 2. 4.3.1. Акт цільової інспекційної перевірки складається у двох
примірниках, які підписуються особами, що проводили перевірку.
Один примірник акта цільової інспекційної перевірки надається
керівнику оператора (уповноваженому представнику) - для юридичної
особи або оператору - для фізичної особи (суб'єкта підприємницької
діяльності), який перевірявся. Другий примірник зберігається у
ДІЕ, яка здійснила перевірку. 4.3.2. Керівник оператора (юридичної особи) або його
уповноважений представник особисто засвідчує в акті цільової
інспекційної перевірки, що ознайомлений з цим актом і отримав один
примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. Оператор (фізична особа) засвідчує в акті цільової
інспекційної перевірки, що ознайомлений з цим актом і отримав один
примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. 4.3.3. Керівник оператора (юридична особа) або його
уповноважений представник, оператор (фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності) мають право дати письмові пояснення та
викласти зауваження щодо змісту акта цільової інспекційної та
проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта. 4.3.4. У разі відмови оператора від підписання акта цільової
інспекційної перевірки голова комісії робить відповідний запис у
цьому акті про те, що ця особа з актом ознайомлена і від його
підписання відмовилась (запис засвідчується підписами голови та
членів комісії). 4.3.5. Копія акта цільової інспекційної перевірки
направляється до ДІЕ України протягом трьох робочих днів після
його підписання. 4.3.6. Порушення, викладені в акті цільової інспекційної
перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи,
статті нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів. 4.3.7. Забороняється вносити до акта цільової інспекційної
перевірки відомості про порушення, які не виявлені безпосередньо
при здійсненні цільової інспекційної перевірки або не підтверджені
документально.
4.4. У разі виявлення оператором порушень з боку інших
операторів Порядку маршрутизації вхідного міжнародного телефонного
трафіку він оперативно (листом, факсом, телеграмою) повідомляє про
це ДІЕ України. До повідомлення додаються результати технічного
контролю незаконного пропуску трафіку.
4.5. ДІЕ України протягом двох робочих днів направляє
відповідній регіональній ДІЕ посвідчення на перевірку.
4.6. Регіональна ДІЕ власними технічними засобами або із
залученням фахівців інших операторів та з використанням їх
технічних засобів здійснює технічну перевірку дотримання
оператором, що перевіряється, установленого порядку пропуску
телефонного трафіку. Результати технічної перевірки оформлюються
протоколом технічного контролю.
4.7. У разі виявлення при здійсненні технічного контролю
порушень установленого порядку маршрутизації телефонного трафіку
регіональна ДІЕ у відповідності до п. 3.6 здійснює цільову
інспекційну перевірку оператора. За результатами перевірки в
порядку, визначеному п. 4.3, оформлюється акт цільової
інспекційної перевірки. Копія акта цільової інспекційної перевірки
протягом одного робочого дня після його підписання направляється
до ДІЕ України.
4.8. У разі виявлення при здійсненні цільової інспекційної
перевірки порушень оператором вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, що регламентують діяльність у
галузі зв'язку, ДІЕ, яка здійснювала цю перевірку, надає оператору
припис про усунення виявлених порушень.
4.9. У разі виявлення при здійсненні цільової інспекційної
перевірки порушень оператором вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів ДІЕ, яка здійснювала цю перевірку,
розглядає справу щодо порушень законодавства про зв'язок і
накладає адміністративні стягнення згідно з Кодексом України про
адміністративні правопорушення.
4.10. ДІЕ України за результатами перевірки операторів надає
інформацію на Web-сторінках Держкомзв'язку України та Центру
"Укрчастотнагляд".
5. Взаємодія ДІЕ й операторів щодо нагляду
за дотриманням правил користування телефонним
зв'язком у частині використання
сертифікованих абонентських пристроїв
5.1. У разі виявлення технічним персоналом оператора в
процесі виробничої діяльності радіоелектронних засобів (далі -
РЕЗ), підключених до його мережі зв'язку без наявності дозволу на
використання, виданого ДІЕ (для радіоподовжувачів), або які не
сертифіковані згідно з законодавством (для безшнурових телефонів),
оператор інформує про це відповідну регіональну ДІЕ.
5.2. Регіональні ДІЕ при здійсненні державного нагляду за
дотриманням установленого порядку використання радіочастотного
ресурсу та нагляду за мережами зв'язку вживають заходів щодо
виявлення незаконно діючих РЕЗ, підключених до мережі зв'язку.
5.3. Для точного визначення місцезнаходження незаконно діючих
РЕЗ оператори надають регіональним ДІЕ за їх зверненням дані
стосовно абонента, що перевіряється: перелік зареєстрованих у
нього абонентських пристроїв, повна назва підприємства
(організації), місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, місце проживання, місце встановлення телефону. Ці
дані не можуть бути передані регіональною ДІЕ, що їх отримала,
третій особі, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
5.4. Посадові особи регіональної ДІЕ спільно зі спеціалістами
операторів з'ясовують законність використання абонентських
пристроїв.
5.5. У разі виявлення спеціалістами регіональних ДІЕ
незаконно діючих РЕЗ посадова особа регіональної ДІЕ зобов'язана
надати припис про усунення операторами порушень законодавства в
галузі зв'язку. Регіональна ДІЕ розглядає справу щодо порушень
законодавства про зв'язок і накладає адміністративні стягнення
згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ).
5.6. Оператор сприяє регіональній ДІЕ стосовно вжиття
відповідних заходів щодо виявлення та припинення дії РЕЗ, які
підключені до мережі зв'язку оператора з порушенням чинного
законодавства України.
Начальник управління координації
діяльності операторів зв'язку та
ліцензування Держкомзв'язку
України В.П.Звєрєв

Додаток 1
до п. 2.5 Інструкції про
порядок здійснення Державною
інспекцією електрозв'язку
України цільових
інспекційних перевірок щодо
дотримання законодавства в
галузі зв'язку

__________________________________________________________________
(найменування органу, який видав посвідчення)
ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення цільової інспекційної перевірки
підприємства (оператора) зв'язку

від "____" ____________ 200__ р. N ______

Видане голові комісії ____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
та члену(ам) комісії:_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) __________________________________________________________________
для проведення цільової інспекційної перевірки підприємства
(оператора) зв'язку ______________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування об'єкта перевірки, адреса)
щодо додержання вимог нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, що регламентують діяльність у
галузі зв'язку, а саме: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
у термін з "___"_________200_ р. до "___"__________200_ р.
Начальник ДІЕ ___________________ ______________________
(його заступник) (місце підпису, (прізвище та ініціали)
печатки)
Термін продовжено до "___" _______________ 200_ р.
Начальник ДІЕ ___________________ ______________________
(його заступник) (місце підпису, (прізвище та ініціали)
печатки)

Додаток 2
до п. 4.3 Інструкції про
порядок здійснення Державною
інспекцією електрозв'язку
України цільових
інспекційних перевірок щодо
дотримання законодавства в
галузі зв'язку

__________________________________________________________________
(найменування органу, який проводив перевірку)
АКТ
цільової інспекційної перевірки
від "___"_____________ 200__ р. N______
Підприємство (оператор) зв'язку___________________________________
(найменування об'єкта __________________________________________________________________
перевірки, адреса) __________________________________________________________________
(адреса, за якою проводиться перевірка)
Номер та дата посвідчення ________________________________________
Голова комісії____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) члени комісії:____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) ____________________________________________________ ____________________________________________________
За участю представника(ів)________________________________________
(назва органу або підприємства, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ініціали)
у присутності_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали
уповноваженої особи оператора)
у період з "___"_________ 200_ р. до "___"___________ 200_ р. було
проведено цільову інспекційну перевірку __________________________ _________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта підприємницької діяльності)
ідентифікаційний код_____________________________________________,
місцезнаходження_________________________________________________,
місце здійснення діяльності______________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію: N________ від__________________ _________________________________________________________________,
(назва органу, що його видав)
ліцензія: серія _____ N ______, дата видачі ліцензії_____________,
назва органу, що її видав________________________________________,
вид діяльності в галузі зв'язку, який ліцензується _______________ __________________________________________________________________
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО: _________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплене __________________________________________________________________
посиланням на відповідний нормативно-правовий акт) __________________________________________________________________
Акт складено в двох примірниках
Голова комісії ____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали, дата)
Член(и) комісії: ____________________________________ ____________________________________
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений представник
(юридична особа), або фізична особа -
суб'єкт підприємницької діяльності _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали,
дата, печатка)вгору