Документ z0887-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.08.2005, підстава - z0843-05

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 342 від 03.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2001 р.
за N 887/6078
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації
N 276 ( z0843-05 ) від 18.07.2005 )
Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджетів та до державних цільових фондів

З метою виконання вимог Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон) та забезпечення
оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що
надходять до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з
чинними нормативно-правовими актами, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Інструкції про порядок ведення органами
державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових
фондів, затвердженої наказом Головної Державної податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ), у
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 2
квітня 1999 року N 174 ( z0304-99 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13 травня 1999 року за N 304/3597, виклавши її в
новій редакції, що додається.
2. Головному управлінню обліку і звітності (Парпалига А.Г.)
подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Управлінню справами (Коваленко В.В.) у десятиденний термін
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Онищенка В.А.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головної Державної
податкової інспекції України
12.05.94 N 37 ( z0114-94 )
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 03.09.01 N 342)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2001 р.
за N 887/6078
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення органами державної податкової служби
оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів),
що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкцією встановлюється порядок ведення органами
державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами
державної податкової служби та які передбачені бюджетною
класифікацією України ( v0265201-97 ) за доходами до Державного
бюджету України, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, а
також сум штрафних (фінансових) санкцій та пені, що застосовуються
до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до
чинного законодавства (далі - платежі до бюджету).
1.2. Оперативний облік платежів, що надходять до бюджету,
ведеться працівником підрозділу обліку і звітності органу
державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого
для справляння платежів до бюджету.
1.3. Комп'ютерна обробка документів щодо обліку платежів, що
надходять до бюджету, ведеться в локальній мережі, яка забезпечує
єдиний технологічний процес вводу, контролю інформації та високу
швидкість обробки документів.
1.4. Супроводження єдиного технологічного процесу
здійснюється підрозділами приймання та обробки податкової
звітності, підрозділами, що здійснюють розрахунок сум
(донарахування податкових зобов'язань), обліку і звітності, а
також підрозділами, що забезпечують ведення його в автоматичному
режимі. Всі інші підрозділи є його користувачами.
1.5. При введенні первинних документів по кожній операції
фіксується особистий номер працівника, дата та час введення
інформації.
1.6. Для забезпечення повноти надходження платежів до
бюджету, згідно з бюджетною класифікацією ( v0265201-97 ), органи
державної податкової служби відповідно до порядку, встановленого
чинним законодавством з касового виконання Державного бюджету
України за доходами, до 1 грудня кожного року подають відповідним
органам Державного казначейства та фінансовим органам в
електронному вигляді списки складу платників податків, які
знаходяться на податковому обліку у кожному районі (місті), щодо: юридичних осіб та їх філій; фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Списки формуються засобами програмного забезпечення
структурним підрозділом органу державної податкової служби, до
функціональних обов'язків якого входить облік платників, та
подаються із супровідним листом. Списки складу платників містять: назву (або прізвище, ім'я та
по батькові - для фізичної особи) платника; його ідентифікаційний
код (номер); коди платежів відповідно до бюджетної класифікації
( v0265201-97 ) із зазначенням: символів звітності, номерів
рахунків, відкритих у територіальних органах Державного
казначейства або відкритих на ім'я фінансових органів, виду
бюджету. При змінах у списках складу платників податків органи
державної податкової служби протягом двох тижнів від дня
виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних
списків.
1.7. При об'єднанні органів державної податкової служби
оперативний облік платежів, що надходять до бюджету, ведеться на
об'єднаних базах з обов'язковою ознакою приналежності платника до
місцевого бюджету (місцезнаходження платника та місце сплати ним
платежів на бюджетні рахунки, відкриті в територіальних органах
державного казначейства або на ім'я фінансових органів).
1.8. Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що
надходять до бюджету, проводяться органами державної податкової
служби з використанням автоматизованої інформаційної системи (далі
- АІС). Засобами АІС забезпечується автоматизоване виконання всіх
операцій на робочому місці працівників підрозділу обліку і
звітності, у тому числі ведення особових рахунків платників,
формування довідкової інформації та складання звітності. Для забезпечення відповідності програмного комплексу обліку і
звітності нормам чинного законодавства проекти АІС підлягають
обов'язковому тестуванню у Державній податковій адміністрації
України (далі - ДПА України) із залученням спеціалістів органів
державної податкової служби, що безпосередньо обслуговують
платників податків. Зміни та доповнення до діючих АІС органи державної податкової
служби на місцях одержують не пізніше трьох робочих днів до
терміну складання звітності. Разом із програмним забезпеченням, яким внесено зміни до АІС,
податковим органам на місцях доводяться детальні пояснення суті
внесених змін з посиланням на нормативно-правовий акт, на підставі
якого внесені зазначені зміни.
1.9. Обов'язковою вимогою до проектів АІС обліку і звітності
в органах державної податкової служби є захист, архівування та
збереження даних, забезпечення можливості доступу до баз даних, у
тому числі минулих звітних періодів (тільки в режимі перегляду),
виведення карток особових рахунків на друк та екран комп'ютера,
забезпечення кодування кожної операції, відстеження по кожному
податковому зобов'язанню та податковому боргу історій їх
виникнення. АІС забезпечує наявність в особових рахунках платників
всіх реквізитів, необхідних для автоматизованої звірки даних з
даними інших структурних підрозділів податкового органу. Доступ до інформації, що міститься у картках особових
рахунків за минулі роки, забезпечується, не зважаючи на зміни
версій програмного забезпечення за період перегляду.
Розділ 2. ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ
ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
2.1. Органи державної податкової служби для ведення
оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету, одержують
відповідні документи від органів Державного казначейства,
фінансових органів, контролюючих та інших органів та платників у
відповідності до чинних порядків передачі інформації та
внутрішнього документообігу.
2.2. Документами, на підставі яких здійснюється нарахування
платежів шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання
платника до бази даних, є: а) за податковими зобов'язаннями, які самостійно визначаються
платником: податкові декларації (розрахунки), у тому числі нові, довідки
про суми платежу на збільшення або зменшення податкових
зобов'язань звітного періоду, розрахунки авансових платежів та
інші документи, які подаються платниками податків до податкового
органу в порядку та терміни, установлені податковим
законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування
платежів; реєстр відповідного органу Державного казначейства
(фінансового органу), що підтверджує надходження коштів на
бюджетні рахунки - у випадках, коли чинними нормативно-правовими
актами передбачено визначення податкового зобов'язання за фактом
зарахування коштів на бюджетні рахунки; б) за податковими зобов'язаннями, розрахованими органом
державної податкової служби: податкове повідомлення (рішення) органу державної податкової
служби, складене за актом документальної перевірки або за іншими
документами, передбаченими чинним законодавством; податкове повідомлення (рішення) органу державної податкової
служби про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за
порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового
зобов'язання; рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення
про нарахування податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій)
внаслідок адміністративного оскарження; розрахунок суми податкового зобов'язання, якщо згідно з
нормативно-правовими актами з питань оподаткування особою,
відповідальною за нарахування окремого платежу, є податковий
орган; акт документальної перевірки з питань повноти нарахування,
утримання та сплати прибуткового податку з громадян; в) що надходять від судових органів: рішення (ухвала, постанова) суду (господарського суду) про
нарахування або визнання недійсним відповідного рішення органу
державної податкової служби про застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків,
скасування раніше нарахованих сум податкового зобов'язання; г) що є підставою для відстрочення або розстрочення сплати
податкових зобов'язань перед бюджетом та скасування наданих
відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань: рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкових
зобов'язань, надані органами, які згідно з чинним законодавством
мають право приймати такі рішення; договір між платником та органом державної податкової служби,
якщо рішення про надання відстрочення або розстрочення сплати
податкових зобов'язань приймається органом державної податкової
служби; рішення про скасування прийнятого раніше рішення про
відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань; ґ) що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру
адміністративного оскарження: заява (скарга) платника податків про перегляд рішення
контролюючого органу; рішення контролюючого органу про повне (часткове) задоволення
скарги платника; рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому
адміністративному оскарженню; повідомлення платника податків про судове оскарження рішень
контролюючого органу; д) що підтверджують податковий компроміс: згода платника з рішенням про податковий компроміс; рішення про відстрочення або розстрочення податкових
зобов'язань та податковий компроміс; рішення про списання безнадійного боргу; е) що є підставою або засвідчують введення (припинення)
мораторію, укладання мирової угоди щодо відстрочення (та/або),
розстрочення, прощення податкового боргу, списання безнадійної
заборгованості: заява про порушення справи про банкрутство; ухвала господарського суду про порушення провадження справи
про банкрутство платника; ухвала господарського суду про припинення мораторію; ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди; постанова господарського суду про визнання платника
банкрутом; ухвала господарського суду про поновлення провадження справи
про банкрутство платника; документи, які є підставою для відстрочення або розстрочення
сплати податкового зобов'язання перед бюджетом, згідно з пунктом
2.2 "г" цієї Інструкції;
2.3. Рознесення даних з первинних документів про нарахування,
зменшення, списання, відстрочення або розстрочення сплати сум
податкових зобов'язань здійснюється структурними підрозділами
органу державної податкової служби у такому порядку: 2.3.1. Документи, що підтверджують податкові зобов'язання,
самостійно визначені платником, реєструються у структурному
підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених
документів, та з відміткою про реєстрацію направляються до
підрозділів приймання та обробки податкової звітності, де
розносяться до електронної бази податкової звітності і формуються
у електронні і паперові реєстри. Електронні та паперові (2
примірники) реєстри нарахованих сум передаються підрозділам обліку
і звітності для внесення даних (автоматизованого занесення) до
карток особових рахунків платників податків. Після рознесення
даних один примірник паперового реєстру повертається підрозділу,
що його склав, з відміткою про повноту обліку сум у картках
особових рахунків. 2.3.2. За документами, що підтверджують податкові
зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної
податкової служби, структурні підрозділи, які здійснюють
розрахунок сум (донараховують суму) податкового зобов'язання,
складають та направляють платнику податку в порядку, затвердженому
наказом ДПА України, податкове повідомлення та реєструють його в
електронному реєстрі податкових повідомлень. Після закінчення
процедури адміністративного оскарження узгоджені податкові
зобов'язання із зазначенням терміну сплати вносяться до карток
особових рахунків платників податків. Одночасно до підрозділів
обліку і звітності передається 2 примірники паперової копії витягу
з реєстру. Після рознесення даних один екземпляр витягу з реєстру
повертається підрозділу, що його склав, з відміткою про повноту
обліку сум у картках особових рахунків. 2.3.3. Документи, що надходять від судових органів,
реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить
реєстрація зазначених документів, та з відміткою про реєстрацію
направляються до підрозділів приймання та обробки податкової
звітності, де розносяться до електронної бази податкової звітності
і формуються у електронні реєстри. Електронні реєстри нарахованих
сум передаються підрозділам обліку і звітності для внесення
нарахованих сум платежів до карток особових рахунків платників
податків. Одночасно до підрозділів обліку і звітності передається
2 примірники паперової копії реєстру. Після рознесення даних один
примірник реєстру повертається підрозділу, що його склав, з
відміткою про повноту обліку сум у картках особових рахунків. 2.3.4. Документи, що є підставою для відстрочення або
розстрочення сплати податкових зобов'язань, реєструються у
структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація
зазначених документів, та з відміткою про реєстрацію передаються
до підрозділів стягнення податкового боргу для подальшого
оформлення відстрочення або розстрочення сплати податкових
зобов'язань. Відомості щодо укладеного договору про розстрочення
(відстрочення) вносяться до журналу, форма якого затверджується
наказом ДПА України, та автоматично вносяться до картки особового
рахунку платника. Після цього паперовий витяг з журналу передається підрозділу
обліку і звітності для проведення звірення повноти та правильності
відображення розстрочених (відстрочених) сум у картках особових
рахунків. Після звірення даних працівник підрозділу обліку і звітності,
який проводив звірку, своїм підписом на витягу з журналу завіряє
правильність даних обліку і підшиває витяг до справи про надані
відстрочки та розстрочки. На 1 число кожного місяця в
автоматичному режимі проводиться звірення даних журналу та карток
особових рахунків щодо повноти обліку наданих відстрочок та
розстрочок. 2.3.5. Документи, передбачені процедурою апеляції та
податкового компромісу, є підставою для обліку податкових
зобов'язань лише після їх узгодження з платником. Облік зазначених
документів здійснюється у порядку, передбаченому п.2.3.2 цієї
Інструкції. 2.3.6. Документи, передбачені процедурою банкрутства,
введення (припинення) мораторію, реєструються у структурному
підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених
документів, та передаються до підрозділів, що супроводжують
процедуру банкрутства, введення (припинення) мораторію, для
підготовки переліку проведення операцій, які підлягають виконанню
згідно з цим документом, із зазначенням термінів виконання.
Підготовлений перелік направляється до структурного підрозділу
виконавців проведення операцій (наприклад, припинення нарахування
штрафів, прощення, списання, реструктуризація податкового боргу,
списання безнадійної заборгованості), у тому числі і до
підрозділів обліку і звітності (припинення нарахування пені). 2.3.7. При укладанні мирових угод облік відстрочок та
розстрочок здійснюється у порядку, зазначеному у п.2.3.4 цієї
Інструкції. Списання боргу проводиться у графі "Списано"
зворотного боку картки особового рахунку платника.
2.4. На всіх документах, що надходять до підрозділів обліку і
звітності в паперовому вигляді, проставляється віза керівника
(заступника керівника) органу державної податкової служби "До
обліку".
2.5. Документами, що підтверджують погашення платником
податкових зобов'язань, є: 2.5.1. Одержані від органів Державного казначейства України: відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних
рахунків за доходами у вигляді електронних документів -
технологічних файлів; звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі
районних відділень за видами надходжень в електронному вигляді; відомість N 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на
рахунок 3311, в електронному вигляді та її паперова копія; відомість N 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на
рахунок 3411, в електронному вигляді та її паперова копія; виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру
розрахункових документів та їх паперові копії; корінець прибуткового документа ("повідомлення") про
приймання установою банку платежів до державного бюджету готівкою; копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), виданих органами
місцевого самоврядування платникам податків за платежами до
державного бюджету, разом з описом до них. 2.5.2. Одержані від фінансових органів: реєстр розрахункових документів про сплату платежів до
місцевого бюджету; копія відомостей про зарахування платежів до бюджету, про
розподіл платежів між бюджетами, про повернення надміру сплачених
або не відшкодованих сум; копія розрахункових документів про сплату платежів до
місцевого бюджету за безготівковим розрахунком; довідка про суми надходжень до місцевого бюджету за видами
платежів; корінець прибуткового документа ("повідомлення") про
приймання установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою; копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), виданих органами
місцевого самоврядування платникам податків за платежами до
місцевого бюджету, разом з описом до них. 2.5.3. Одержані Державною податкової адміністрація України
від Державного казначейства України: відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних
рахунків за доходами (центральний рівень) у вигляді електронних
документів - технологічного файла; звіт про виконання державного бюджету за доходами в розрізі
областей в електронному вигляді;
2.6. Копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), які видані
органом місцевого самоврядування платникам податків за платежами
до бюджету, приймаються працівником підрозділу обліку, який звіряє
відповідність сум, вказаних у копіях квитанцій, із сумами,
зазначеними в описі до них та у копіях розрахункових документів
про зарахування платежів до бюджету за відповідний період. Дані
електронних реєстрів розносяться до особових рахунків платників у
порядку, передбаченому АІС.
2.7. Інформація про надходження платежів заноситься до
особових рахунків платників не пізніше наступного дня з моменту
одержання документів, що підтверджують погашення податкових
зобов'язань.
2.8. У разі відкриття нових рахунків органи державної
податкової служби одержують від органів Державного казначейства та
фінансових органів інформацію про реквізити відкритих аналітичних
рахунків, на які надходять платежі до бюджету. Державна податкова
адміністрація України додатково одержує зазначену інформацію від
Державного казначейства України у десятиденний термін від дня їх
відкриття. Підрозділи органу державної податкової служби, що одержують
інформацію про зміну реквізитів відкритих (перевідкритих)
аналітичних рахунків для зарахування платежів до бюджету,
повідомляють зазначені реквізити платникам шляхом їх розміщення на
дошці податкових оголошень, установленій на доступному для огляду
місці біля входу до приміщення податкового органу. Органи державної податкової служби щомісяця звіряють з
відповідними управліннями (відділеннями) Державного казначейства
та фінансових органів доходи за всіма кодами бюджетної
класифікації ( v0265201-97 ) у порядку, затвердженому спільним
наказом ДПА України та Державного казначейства України.
Розділ 3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ
3.1. З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до
бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний
рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним
видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Особові рахунки платників відкриваються органом державної
податкової служби щорічно за платниками, які: перебувають на податковому обліку - з початку року на
підставі списків, зазначених у пункті 1.6 цієї Інструкції; взяті на податковий облік протягом поточного року - з моменту
взяття на облік, на підставі доповнення до первинних списків
платників, згідно з пунктом 1.6 цієї Інструкції; своєчасно не взяті на податковий облік - з моменту
нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій
настала раніше); реорганізуються - з дати зміни організаційно-правового
статусу або місця реєстрації платника податків.
3.2. Картки особових рахунків відкриваються структурним
підрозділом органу державної податкової служби (який, у межах
своїх функціональних обов'язків, повинен відкрити особові рахунки)
не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від
структурних підрозділів органу державної податкової служби з
обліку платників списків платників, визначених у п.1.6 цієї
Інструкції.
3.3. Номерами карток особових рахунків є: номери особових рахунків юридичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним
кодам і які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118
( 118-96-п ); номери особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним
номерам і присвоюються платникам згідно з Законом України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ); номери особових рахунків підприємств, що проводять спільну
підприємницьку діяльність і яким відкривають особові рахунки за
додатковою ознакою, що відповідає реєстраційним (обліковим)
номерам Тимчасового реєстру ДПА України.
3.4. Кожна картка особового рахунку має безпосередній вихід
на Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, який
є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про
платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме: реєстру
платників ПДВ, реєстру неприбуткових організацій і установ,
реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в
Україні, реєстру договорів про спільну діяльність, реєстру великих
платників податків. Зазначене дозволяє групувати облікові
показники за всіма наведеними ознаками.
3.5. При відкритті особових рахунків платників кожному з них
присвоюється порядковий номер, що діє протягом поточного року.
Порядкові номери не пов'язані з реквізитами особових рахунків
платників і присвоюються в залежності від черговості відкриття цих
рахунків. Вони використовуються для визначення кількості відкритих
особових рахунків платників та відповідності відкриття рахунків
списку платників.
3.6. Форма особових рахунків визначається порядком, що
встановлюється для обліку платежів на підставі порядків
адміністрування (справляння) такого платежу і є обов'язковою при
відтворенні особового рахунку на екрані або його друкуванні
засобами відповідного програмного забезпечення.
3.7. Відповідно до умов надходження платежів, функціонують
такі форми особових рахунків платників:
------------------------------------------------------------------ | N |Форма | Умови надходження платежу: | |з/п|особового| | | |рахунку | | |---+---------+--------------------------------------------------| | 1 |ф. N 3 | для здійснення обліку платежів, що надходять | | | | авансовими внесками зі щомісячним перерахунком | |---+---------+--------------------------------------------------| | 2 |ф. N 4 | для здійснення обліку платежів, що надходять | | | | авансовими внесками із щоквартальним перерахунком| |---+---------+--------------------------------------------------| | 3 |ф. N 6 | для здійснення обліку платежів, що надходять | | | | щомісячно або щоквартально без здійснення | | | | перерахунку авансових внесків | |---+---------+--------------------------------------------------| | 4 |Ф. N 5 | для здійснення обліку податку на додану вартість| | | | та відшкодування ПДВ для платників податків - | | | | юридичних осіб | |---+---------+--------------------------------------------------| | 5 |Ф. N 5а | для здійснення обліку податку на додану вартість| | | | та відшкодування ПДВ для платників податків - | | | | фізичних осіб | |---+---------+--------------------------------------------------| | 6 |ф. N 15 | без подання розрахунків | |---+---------+--------------------------------------------------| | 7 |Ф. N 1-А | для ведення обліку конфіскованого майна | |---+---------+--------------------------------------------------| | 8 |ф. N 2 | без нарахування пені та врахування у сумах | | | | податкового боргу | ------------------------------------------------------------------
3.8. Форми карток особових рахунків мають лицьовий та
зворотний боки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння
платежу та дані про платника податків (у тому числі терміни
подання розрахунків та терміни сплати, вид бюджету, код бюджетної
класифікації ( v0265201-97 ), а також інформація про податкові
зобов'язання, нараховані за результатами документальних перевірок. Зворотній бік картки відображає стан розрахунків платників з
бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних
(фінансових) санкцій, плати за кредит, суми податкового боргу та
надміру сплачені) та інше.
3.9. Усі вартісні операції в особових рахунках платників
здійснюються в гривнях та копійках у відповідності до норм
розрахунків, що діють в установах банків України та затверджені
положеннями про ведення бухгалтерського обліку.
3.10. У випадках, коли платник переходить на облік з одного
органу державної податкової служби до іншого, новий особовий
рахунок не відкривається. Облік надходження платежів ведеться у
особовому рахунку, що переданий з органу державної податкової
служби за попереднім місцем реєстрації платника. У тому числі не
відкривається особовий рахунок платника і при переведенні
платників у категорію великих платників податків (далі - ВПП).
3.11. Відомості про наявність особових рахунків платників, за
якими не відображено з початку року операції з нарахування та
сплати платежів, щомісяця в автоматичному режимі готуються та
передаються до структурних підрозділів, що проводять роботу з
платником, для виявлення причин відсутності розрахунків платників
з бюджетом.
Розділ 4. ОБЛІК НАРАХОВАНИХ СУМ ПЛАТЕЖІВ
4.1. Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають: податкові зобов'язання, самостійно визначені платником; податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані)
органом державної податкової служби; штрафні (фінансові) санкції; пеня; проценти за користування податковим кредитом.
4.2. Порядок нарахування в картках особових рахунків: 4.2.1. Податкові зобов'язання, самостійно визначені
платником, нараховуються в особових рахунках за даними електронних
реєстрів нарахованих сум податкової звітності та електронних
реєстрів податкових повідомлень, сформованих на підставі даних
податкової звітності. Спеціалісти підрозділів обліку і звітності в
автоматичному режимі формують реєстри рознесених сум та проводять
звірку з реєстрами нарахованих сум. Після звірки та виправлення
розбіжностей, якщо такі мають місце, реєстр нарахованих сум
податкової звітності передається підрозділу, що його сформував, з
відміткою про повноту обліку сум в особових рахунках платників. Нарахування податкових зобов'язань, що самостійно визначені
платником, проводиться у розділі "Розрахунки основного платежу та
штрафних санкцій" за кодами операцій: нараховано за даними декларації (розрахунку); нараховано за даними нової (уточненої) декларації
(розрахунку), у тому числі: уточнення даних поточного року; уточнення даних минулих звітних років (із зазначенням
періоду, за який вносилися зміни); зменшення нарахування: за декларацією платника податків; за новою (уточненою) декларацією (розрахунком); за договором про надання відстрочення або розстрочення сплати
податкових зобов'язань; за даними про відшкодування. 4.2.2. Податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані)
органом державної податкової служби, проводяться у картках
особових рахунків за даними електронного реєстру податкових
повідомлень в частині сум, узгоджених податкових зобов'язань
згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби
повідомлень платникам податків ( z0567-01 ). Звірка достовірності
даних, що підлягають нарахуванню в особових рахунках платників,
здійснюється в порядку, зазначеному в пункті 4.4 цієї Інструкції. Нарахування податкових зобов'язань, визначених органом
державної податкової служби, проводиться в особовому рахунку
платника у розділі "Розрахунки основного платежу та штрафних
санкцій" за кодами операцій: нарахування основного платежу за актами документальних
перевірок; нарахування основного платежу при виявленні арифметичних
помилок; нарахування основного платежу при виявленні методологічних
помилок; нарахування штрафних (фінансових) санкцій: за даними платника; за даними органу державної податкової служби. 4.2.3. Нарахування сум штрафних санкцій здійснюється у тому
самому порядку, що й нарахування податкових зобов'язань,
визначених платником та нарахованих (зменшених, списаних) органом
державної податкової служби, за даними електронних реєстрів та
електронних реєстрів податкових повідомлень в частині штрафних
санкцій, які вибираються з реєстру за ознакою та розносяться до
особових рахунків платників до розділу розрахунки основного
платежу та штрафних санкцій. 4.2.4. Нарахування пені здійснюється в особових рахунках
платників у розділі "Розрахунки нарахування та сплати пені" за
кодами операцій: автоматичне нарахування пені в особовому рахунку платника; нарахування пені за актами документальних перевірок у
випадках, передбачених чинним законодавством; автоматичне нарахування пені за сумою сплати пені, що
самостійно розрахована платником податків, при частковому
погашенні податкового боргу. 4.2.5. Нарахування процентів за користування відстроченням
або розстроченням податкових зобов'язань проводиться в особових
рахунках платників у розділі "Проценти за користування
відстроченням або розстроченням сплати податкових зобов'язань"
шляхом перенесення цих сум в автоматичному режимі з журналу
реєстрації відстрочених або розстрочених сум податкових
зобов'язань.
4.3. Для автоматизованого формування даних за наведеними
ознаками на запит користувача кожній операції присвоюються коди. Проведення операцій в особових рахунках платників
здійснюється в хронологічному порядку.
4.4. Для забезпечення контролю за правильністю рознесення до
особових рахунків платників даних податкової звітності підрозділи
обліку і звітності виконують такий регламент контрольних функцій: щомісяця проводять в автоматичному режимі звірки даних щодо
сум податкових зобов'язань, визначених у реєстрах, з даними
реєстрів інших структурних підрозділів, що здійснюють
супроводження цих питань. Звірка проводиться в розрізі платників,
платежів, бюджетів, сум та інших реквізитів; у разі виникнення розбіжностей формують в автоматичному
режимі протокол розбіжностей, форма якого затверджується наказом
ДПА України, та подають його службовій особі відповідного
структурного підрозділу для виявлення та усунення причин
розбіжностей.
4.5. Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках
платників здійснюється відповідно до порядків адміністрування
(справляння), розроблених на підставі чинного законодавства. У випадку, коли останній день терміну подання податкової
звітності припадає на вихідний або святковий день, нарахування
платежів в особових рахунках платників здійснюється у наступний за
вихідним або святковим робочий день. При поданні нової податкової декларації, що збільшує або
зменшує податкові зобов'язання платника, нарахування в особовому
рахунку платника проводиться датою її подання із зазначенням
терміну сплати.
4.6. Не проводиться нарахування в особових рахунках платників
податкових зобов'язань по платежах, по яких не передбачено подання
платником податкової звітності до органів державної податкової
служби, крім випадків донарахування таких платежів за актами
документальних перевірок. Не проводиться нарахування в особових рахунках платників суми
пені по неподаткових платежах, якщо інше не передбачено чинним
законодавством.
Розділ 5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
5.1. Облік надходжень платежів до бюджету в особових рахунках
платників проводиться органом державної податкової служби на
підставі документів, перелічених у п. 2.5 цієї Інструкції, згідно
з порядком, установленим для обліку кожного платежу.
5.2. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю
розрахунків платників за належними до бюджету платежами, органи
державної податкової служби провадять оперативний облік платежів
згідно з кодами бюджетної класифікації ( v0265201-97 ). Суми донарахованих платежів за результатами документальних
перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за
тими самими кодами бюджетної класифікації ( v0265201-97 ), що й
основні платежі.
5.3. Дані про надходження платежів до бюджету повинні бути
відображені органом державної податкової служби в особових
рахунках платників і у реєстрі надходжень та повернень у день
отримання від органів Державного казначейства України (фінансових
органів) відомостей про зарахування та повернення надміру
сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових
документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень,
структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів
до бюджету, ці дані у день отримання електронного реєстру
розрахункових документів обліковуються в окремому особовому
рахунку за спеціальним кодом та у реєстрі надходжень та повернень.
Зазначені суми надходжень підлягають уточненню і обліку у
відповідних особових рахунках платників не пізніше 5-ти днів від
дня одержання копій розрахункових документів від органу Державного
казначейства (фінансового органу). В оперативній звітності органу
державної податкової служби не враховуються надміру сплачені
платежі за зазначеними сумами надходжень за період їх уточнення. При обробці розрахункових документів про сплату платежів до
бюджету в автоматичному режимі з використанням даних електронного
реєстру розрахункових документів відповідальною особою, яка
проводить їх обробку, за зовнішніми ознаками перевіряються дані
заповнення реквізиту "Призначення платежу" на відповідність
необхідним вимогам та на його паперовій копії проставляється дата
та підпис відповідальної особи.
5.4. Операції здійснюються в картках особових рахунків у
хронологічному порядку. Облік надходження платежів в картках
особових рахунків здійснюється у порядку календарної черговості
настання граничних термінів сплати узгоджених податкових
зобов'язань.
5.5. Облік платежів, за якими не передбачено подання
платником податкової звітності до органів державної податкової
служби, крім випадків донарахування таких платежів за актами
документальних перевірок, ведеться у реєстрі надходжень та
повернень за ф. N 25.
5.6. Облік платежів, за якими не передбачено нарахування
пені, але передбачено врахування у сумах податкового боргу,
ведеться в особовому рахунку платника за ф. N 2.
5.7. По платежах, контроль за справлянням яких протягом
поточного року знято з органів державної податкової служби і
покладено на інші державні органи, проводиться виведення нульового
сальдо в особовому рахунку платника шляхом збільшення (зменшення)
суми нарахувань без урахування у звітності коригувальних сум
нарахувань. Підставою для проведення зазначеної операції є рішення
керівника (заступника керівника) органу державної податкової
служби щодо зняття з обліку зазначених платежів. Операція
проводиться датою прийняття рішення. Виведення нульового сальдо може здійснюватися двома
операціями: коригуванням сум нарахованих податкових зобов'язань за
платежами, за якими облік в органах державної податкової служби
припиняється; шляхом перенесення сальдо розрахунків до інших особових
рахунків платників.
5.8. Щодо платежів, за якими у відповідності до законодавчих
та нормативних документів змінюється форма обліку, тобто
закриваються особові рахунки та облік переходить на реєстр
надходжень та повернень, проводяться наступні заходи: за
відповідними кодами операцій суми податкового боргу (або суми,
надміру сплачені до бюджету) автоматично балансуються записами про
нарахування (зменшення нарахування), внаслідок чого відображається
нульове сальдо розрахунків. Картки особових рахунків закриваються на загальних підставах.
У звітності нараховані (зменшені) суми не враховуються. Зазначені
операції проводяться у відповідному програмному забезпеченні в
автоматичному режимі.
Розділ 6. ОБЛІК ВІДСТРОЧЕННЯ І РОЗСТРОЧЕННЯ
ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
6.1. Відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань
надається платникам у порядку, визначеному чинним законодавством.
6.2. Порядок надання органами державної податкової служби
відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань
затверджується наказом ДПА України.
6.3. Облік відстрочених або розстрочених податкових
зобов'язань в особових рахунках платників ведеться на підставі
документів, визначених у п.2.2 "г". Облік надходження відстрочених або розстрочених податкових
зобов'язань за платежами до бюджету та процентів за користування
відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань
відображається в особових рахунках платників у загальному порядку
погашення податкових зобов'язань, який встановлюється окремо для
кожної форми особових рахунків платників. Зарахування цих сум
проводиться за тими кодами бюджетної класифікації ( v0265201-97 ),
що й платежі, за якими надано відстрочення або розстрочення
податкових зобов'язань. Сума податкового кредиту, проценти за користування
відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань та терміни
їх сплати відображаються в особовому рахунку платника згідно з
порядком, установленим для обліку відстрочених або розстрочених
податкових зобов'язань, затверджених наказом ДПА України.
6.4. Проценти за користування відстроченням або розстроченням
податкових зобов'язань відображаються на зворотному боці картки у
розділі "Проценти за користування відстроченням або розстроченням
податкових зобов'язань".
6.5. При переведенні платника на облік до іншого податкового
органу, у тому числі до державних податкових інспекцій з функціями
безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками
податків, за платником зберігається право на відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань (боргу), надане за попереднім
місцезнаходженням. Інформація щодо розстрочених (відстрочених) сум передається
та приймається в автоматичному режимі. В оперативній звітності дані про відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань відображаються: за попереднім місцем обліку платника - від дати надання
відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань до дати
зняття з обліку платника податків відображаються як "використані"; за новим місцем обліку платника - від дати взяття на облік
платника податків до дати закінчення терміну дії відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань відображаються як "діючі" на
звітну дату.
6.6. Облік дострокового погашення відстрочених або
розстрочених податкових зобов'язань, у тому числі платників, щодо
яких порушено провадження справи про банкрутство, здійснюється на
підставі і у порядку, затвердженому наказом ДПА України.
Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ШТРАФНИХ
(ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ
7.1. Порядок застосування та стягнення сум штрафних
(фінансових) санкцій органами державної податкової служби
визначається чинним законодавством.
7.2. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих та
сплачених платником самостійно до початку перевірки органу
державної податкової служби, провадиться в особовому рахунку
платника на підставі даних електронних реєстрів, складених за
даними нової податкової декларації (розрахунку), у якій штрафні
санкції визначаються окремим рядком.
7.3. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих
органом державної податкової служби, провадиться в автоматичному
режимі на підставі даних електронного реєстру податкових
повідомлень, складених за рішенням керівника (заступника
керівника) органу державної податкової служби про застосування та
стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, за кожним платежем
окремо, датою останнього дня граничного терміну сплати.
7.4. Облік штрафних (фінансових) санкцій в особових рахунках
платників, які подали до установи банку платіжне доручення на
перерахування суми податкового боргу (часткового податкового
боргу) до бюджету, призупиняться датою його реєстрації у цих
установах на суми сплати податкового боргу (часткового податкового
боргу).
7.5. Суми штрафних (фінансових) санкцій обліковуються в
особових рахунках платників за окремими кодами операцій у розділі
"Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій" за термінами
сплати, визначеними Законом ( 2181-14 ).
Розділ 8. ОБЛІК ПРОВЕДЕНИХ ЗАЛІКІВ
8.1. У випадку, коли чинним законодавством передбачається
проведення розрахунків з бюджетами всіх рівнів у порядку, що має
певні особливості (інші форми розрахунків), їх облік в органах
державної податкової служби здійснюється у порядку, що
встановлюється ДПА України. 8.2. Підставою для ведення обліку таких розрахунків є
відповідні документи, що надходять до органу державної податкової
служби, про підтвердження проведених розрахунків, що мають певні
особливості (інші форми розрахунків). 8.3. Облік розрахунків, що мають певні особливості (інші
форми розрахунків), підлягає обов'язковому кодуванню в особових
рахунках платників та відокремленому відображенню у формах
звітності.
Розділ 9. ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ СУМ ПЕРЕПЛАТ
АБО ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ З БЮДЖЕТУ
9.1. Порядок повернення платнику сум переплат визначається
чинним законодавством.
9.2. Облік сум переплати по платежах, які на певну дату
надійшли понад податкові зобов'язання, визначені як безпосередньо
у податковій звітності платника, так і по інших документах,
здійснюється органом державної податкової служби в особових
рахунках платників у графі "Переплата". Облік надміру сплачених платежів, що надійшли понад податкові
зобов'язання за звітний період з додержанням термінів сплати,
передбачених законом ( 2181-14 ), здійснюється органом державної
податкової служби в особових рахунках платників у графі "Надміру
сплачені платежі". Облік попередньо сплачених платежів, які сплачуються до
настання терміну погашення податкового зобов'язання, встановленого
податковим законодавством, здійснюється органом державної
податкової служби в особових рахунках платників у графі "Попередня
сплата". Суми переплати, надміру або попередньо сплачені обліковуються
в особових рахунках платників за окремими кодами операцій. Облік повернення платнику зайво або помилково внесених сум
платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок сплати
інших платежів в особових рахунках платників проводиться органом
державної податкової служби на підставі даних відомостей про
повернення надміру сплачених сум платежів у вигляді реєстру
розрахункових документів та копій відповідних висновків органу
державної податкової служби про наявність переплати. Надміру сплачені суми платежів, що обліковуються в особових
рахунках платників більше 1095 днів без руху (відсутні нарахування
або зменшення та сплата), за умови відсутності заяви платника про
повернення зараховуються до бюджету. Зарахування здійснюється на
підставі висновку, складеного органом державної податкової служби.
Облік таких сум провадиться у реєстрі (ф.25), відкритому за кодом
бюджетної класифікації України ( v0265201-97 ) за доходами "Інші
податки" (за податковими надходженнями). При поверненні надміру сплачених сум за платежами громадян
через установи банку працівник підрозділу обліку і звітності
складає реєстр у чотирьох примірниках, в якому зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові одержувача; його адреса;
ідентифікаційний номер за ДРФО, назва платежу та номер особового
рахунку; сума, що повертається; підсумок усієї суми повернення.
Відповідний висновок органу державної податкової служби про
наявність надміру сплачених сум оформлюється на загальну суму,
зазначену у реєстрі.
9.3. Облік бюджетного відшкодування: 9.3.1. Підставою для обліку відшкодування є дані податкової
декларації за звітний період. Облік сум, що підлягають
відшкодуванню, здійснюється на лицевому боці особового рахунку
платника по термінах відшкодування у порядку ведення оперативного
обліку податку на додану вартість, затвердженому наказом ДПА
України. 9.3.2. Відшкодування при настанні терміну проводиться згідно
з рішенням платника податку, яке відображене у відсотках у
податковій декларації (одночасно може бути декілька напрямів
відшкодування). 9.3.3. Відшкодування ПДВ з бюджету здійснюється органами
Державного казначейства за висновками органів державної податкової
служби або за рішенням суду. Якщо рішення господарського суду щодо
відшкодування з державного бюджету суми ПДВ або відсотків за
бюджетною заборгованістю за несвоєчасно відшкодовані суми
надходять до органів Держказначейства, то для забезпечення повноти
контролю за правильністю відшкодування з бюджету сум ПДВ не
пізніше наступного дня після його одержання копія передається до
податкового органу для формування у загальному порядку висновку в
п'ятиденний термін від дати надходження до органу державної
податкової служби. 9.3.4. Висновки подаються до органів державного казначейства
у формі, затвердженій спільним наказом ДПА України та Державного
казначейства України, не пізніше ніж за 5 робочих днів до
закінчення терміну відшкодування ПДВ, установленого чинним
законодавством. 9.3.5. Якщо у платника на момент настання терміну
відшкодування суми ПДВ (за його бажанням, зазначеним у декларації,
має спрямовуватися на його рахунок) обліковується податковий борг
за іншими платежами, які зараховуються до Державного бюджету
України, то він має право звернутися до органу державної
податкової служби із заявою про зміну напряму відшкодування - не
на рахунок платника, а на погашення існуючого податкового боргу.
Згідно із заявою платника органом державної податкової служби в
окремому режимі уносяться зміни до зазначеного платником напрямку
відшкодування, формується висновок у режимі "Зміна напряму
відшкодування при настанні терміну відшкодування" і в загальному
порядку подається до органів Державного казначейства.
Розділ 10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ В
ОСОБОВИХ РАХУНКАХ ПЛАТНИКІВ
10.1. В особових рахунках платників (крім особових рахунків
від реалізації конфіскованого майна) підсумки за місяць та
підсумок, який наростає з початку року, підводяться щомісяця, крім
підсумкових рядків, що відображають сальдо розрахунків (надміру
сплачені та суми податкового боргу) та повторюють ті самі суми, що
були розраховані при проведенні останньої облікової операції.
10.2. В особових рахунках від реалізації конфіскованого майна
сальдо розрахунків (надміру сплачені та суми податкового боргу)
визначається після проведення кожної облікової операції, а
підсумки підводяться після закриття особових рахунків.
10.3. Працівником підрозділу обліку і звітності після
підведення щомісячних підсумків вибірково перевіряється
правильність їх розрахунку.
Розділ 11. ПЕРЕВІРКА ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ
11.1. Не менше ніж раз на квартал працівником підрозділу
обліку і звітності проводиться вибіркова перевірка правильності
проведених облікових операцій в особових рахунках платників. Перевіряючи особові рахунки, слід звернути увагу на такі
моменти: чи за всіма термінами сплати відображено внесені суми
нарахованих платежів до бюджету, а також суми, донараховані за
результатами документальних перевірок; чи правильно виведене
сальдо розрахунків платників з бюджетом (надміру сплачені та суми
податкового боргу); чи правильно нарахована пеня. За наявності надміру сплачених сум на початок року сальдо
розрахунків на звітну дату повинне дорівнювати надміру сплаченій
сумі на початок року, плюс сума розрахунків без наявної сплати,
плюс сплачена сума за звітний період, плюс сума
зменшення(списання) податкового зобов'язання, мінус нарахована
сума за звітний період, мінус повернена сума за звітний період. За наявності податкового боргу на початок року сальдо
розрахунків на звітну дату повинно дорівнювати податковому боргу
на початок року, плюс нарахована сума за звітний період, мінус
сплачена сума за звітний період, мінус сума розрахунків без
наявної сплати, мінус сума зменшення (списання) податкового
зобов'язання, плюс повернена сума за звітний період.
11.2. Суми, що надійшли до бюджетів та до державних цільових
фондів з початку року, відображаються у реєстрах надходжень та
повернень і постійно звіряються з даними реєстру розрахункових
документів на відповідну дату.
11.3. На 1 січня органами державної податкової служби
проводиться звірення розрахунків з бюджетом усіх платників за
всіма платежами, які платниками сплачуються до бюджету. На вимогу платника органи державної податкової служби
проводять звірення розрахунків за всіма платежами, які сплачуються
платником до бюджету за звітний період. За платежами, по яких
виникли розбіжності, за бажанням платника друкується картка
особового рахунку. При збігові сальдо розрахунків за даними платника з даними
органу державної податкової служби розрахунки на 1 січня
вважаються звіреними і про це робиться відмітка у книзі обліку
звірення розрахунків з бюджетом, яка ведеться у підрозділі обліку
і звітності. Якщо сальдо розрахунків з бюджетом на 1 січня за
даними платника не збігається з даними органу державної податкової
служби, то звірення розрахунків оформляється складанням акта, який
є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжностей даних
особового рахунку платника із даними платника. Звірення
розрахунків усіх платників податків за платежами до бюджету, які
ними сплачуються, проводиться до закінчення терміну подання
річного звіту. Форми акта звірення розрахунків та книги обліку
встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
Розділ 12. ЗАКРИТТЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ
12.1. В особових рахунках платників після проведення всіх
облікових операцій за останнє число грудня, включаючи нарахування
пені на суми, що вважаються не сплаченими до 31 грудня включно,
працівником підрозділу обліку і звітності в автоматичному режимі
підводяться підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і
повернених сум платежів, штрафних (фінансових) санкцій і пені.
12.2. Проведення розрахункових операцій в особових рахунках
платників із закриття звітного року та підведення підсумків
проводиться виключно в автоматичному режимі засобами відповідного
програмного забезпечення. Якщо має місце податковий борг або
надміру сплачені суми, несплачена пеня тощо, то ці суми
переносяться в особовий рахунок поточного року. Нульове сальдо
особового рахунку попереднього року переноситься в особовий
рахунок поточного року.
12.3. У випадках передачі зобов'язань щодо оподаткування
платника (при знятті з обліку з одного органу державної податкової
служби і взятті на облік до іншого) підрозділи обліку і звітності
проводять такі операції: в особових рахунках після проведення всіх облікових операцій,
включаючи нарахування пені на несплачені суми податкового боргу в
автоматичному режимі підводять підсумки нарахованих, зменшених,
сплачених і повернутих сум платежів, штрафних (фінансових)
санкцій, пені та відсотків за користування відстроченням або
розстроченням податкових зобов'язань; проводять звірку з платником податків із складанням в 3-х
примірниках (для двох податкових органів і платника податків)
відповідних актів, у яких визначаються суми платежів, донараховані
за результатами документальних перевірок, штрафні (фінансові)
санкції, що не сплачені платником на момент складання акта звірки
і термін сплати по яких настане після дати зняття з обліку; формують картки особових рахунків в електронному вигляді та
довідку про податковий борг і надміру сплачені платежі до бюджету,
крім платежів, сплата по яких повинна проводитися за місцем
розташування об'єкта оподаткування (наприклад, плата за землю,
плата за торговий патент та інші) та заповнюють відповідні пункти
повідомлення (ф. N 11-ОПП); передають до підрозділів з обліку платників повідомлення,
завірену довідку про податковий борг платника, надміру сплачені
платежі до бюджету, акт звірки з платником для складання акта
передачі податкового боргу та надміру сплачених платежів; на підставі акта передачі, затвердженого керівником
(заступником керівника) органу державної податкової служби,
проводять в картках особових рахунків зменшення (збільшення)
податкового боргу чи надміру сплачених платежів у базах поточного
року так, щоб сальдо розрахунків на дату зняття з обліку
дорівнювало нулю, та передають інформацію в електронному вигляді
на магнітному носії до підрозділів обліку платників для подальшої
передачі органу державної податкової служби за новим
місцезнаходженням платника. З метою запобігання утраті інформації
вона обов'язково дублюється.
12.4. При взятті платника податків на податковий облік
підрозділи обліку і звітності одержують від підрозділів з обліку
платників повідомлення (ф. N 11-ОПП), інформацію, надану в
електронному вигляді, для формування карток особових рахунків,
акти звірок та довідку про податковий борг та надміру сплачені
платником суми платежів до бюджету. В особових рахунках платника, відкритих органом державної
податкової служби за його новим місцезнаходженням, відображаються
підсумки нарахувань і надходжень за його попереднім
місцезнаходженням, але до оперативної звітності органу державної
податкової служби за новим місцезнаходженням платника до кінця
звітного року включаються лише нарахування та надходження платежів
до бюджету з терміну відкриття ним особових рахунків платника.
Органом державної податкової служби за попереднім
місцезнаходженням платника дані щодо нарахувань та надходжень
платежів до бюджету в оперативній звітності відображаються до
кінця звітного року та нові особові рахунки на поточний рік не
відкриваються.
12.5. При зміні протягом року форми власності, назви,
організаційно-правової форми або місцезнаходження платника
податків, які призводять до зміни виду платежу (коду бюджетної
класифікації ( v0265201-97 ), такому платнику відкривається нова
картка особового рахунку за відповідним кодом бюджетної
класифікації, до якої в автоматичному режимі вноситься сальдо
розрахунків з попередньої картки. При цьому дані з попередньої
картки особового рахунку враховуються у звітності до кінця
поточного року.
12.6. У разі переходу платника на сплату консолідованого
податку за його заявою облік зазначеного платежу ведеться в
картках особових рахунків до кінця поточного року, при цьому
сальдо розрахунків за платежами до бюджету передається до іншого
органу державної податкової служби у порядку, передбаченому
Інструкцією. Закриття картки особового рахунку проводиться у
загальному порядку.
12.7. При ліквідації платника податків в обліку проводяться
такі операції: 12.7.1. За платниками податків, які не мають заборгованості
перед бюджетом, особові рахунки закриваються у загальному порядку
в кінці року. Облікові показники враховуються у звітності
поточного року. 12.7.2. За платниками податків, які мають заборгованість
перед бюджетом на підставі документів, що підтверджують визнання
податкового боргу безнадійним, у графі "Списано" особових рахунків
платників проводиться запис суми безнадійного боргу по основному
платежу і штрафних санкціях. Списання безнадійного боргу по пені
(та/або процентів за користування кредитом) проводиться у графі
"Нараховано пені" (та/або у графі "Нараховано процентів за
користування кредитом") на суми безнадійного боргу із знаком
"мінус".
12.8. При зарахуванні (виключенні) платника податків до
категорії ВПП з переведенням на облік до іншої податкової
інспекції, операції у картках особових рахунків проводяться у
порядку, визначеному п.13.3 цієї Інструкції.
Розділ 13. ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТНИКІВ,
ЯКІ МАЮТЬ ПОДАТКОВИЙ БОРГ
13.1. На узгоджені суми податкових зобов'язань, несплачених
платником податків в установлені терміни, підрозділами примусового
стягнення податкової заборгованості формуються податкові вимоги за
формою та у порядку, затвердженими відповідним наказом ДПА
України. Податкові вимоги формуються в автоматичному режимі на
підставі облікових даних карток особових рахунків платників
податків, які ведуться згідно з цією Інструкцією та реєструються у
реєстрі виданих податкових вимог по кожному платнику окремо.
13.2. При необхідності надання платнику довідки про наявність
у платника податків перед бюджетом суми податкового боргу (для
отримання ліцензії, кредиту в банках та ін.) вона формується за
заявою платника підрозділами стягнення податкового боргу за даними
карток особових рахунків. Для контролю за погашенням податкового
боргу та застосуванням заходів з ліквідації податкового боргу у
порядку, передбаченому Законом ( 2181-14 ), підрозділами
примусового стягнення податкової заборгованості органу державної
податкової служби засобами АІС в автоматичному режимі формують
відомості по платниках, що мають податковий борг у розрізі
платежів. Зазначені відомості формуються на дату запиту для
подальшого друку, перегляду та занесення у файл для вжиття заходів
з ліквідації сум податкового боргу у порядку, що встановлюється
ДПА України.
Розділ 14. ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОВЕРНЕНЬ
14.1. Для зведеного оперативного обліку платежів, що
надходять до бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації
України ( v0265201-97 ), а також повертаються з нього, органом
державної податкової служби ведеться реєстр надходжень та
повернень за платежами до бюджету за формою та у порядку, які
встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Такий
реєстр ведеться окремо за кожним платежем до бюджету відповідно до
кодів бюджетної класифікації України за доходами.
14.2. Реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету
формується підрозділом обліку і звітності щоденно в автоматичному
режимі загальним підсумком за день та наростаючим підсумком з
початку року на підставі даних особових рахунків платників після
відображення в особових рахунках фактично сплачених та повернутих
за цей день сум.
14.3. За даними реєстрів надходжень та повернень з початку
року за платежами до бюджету складається оперативна звітність про
суми фактичних надходжень платежів до бюджету.
14.4. На 1-ше число кожного місяця працівником підрозділу
обліку і звітності звіряються дані про надходження до бюджету і
повернення з бюджету, які відображаються у реєстрі надходжень та
повернень з даними відомостей про зарахування платежів до бюджету,
про повернення надміру сплачених сум у вигляді реєстру
розрахункових документів; перевіряється наявність усіх додатків до
них, з'ясовуються суми надходжень. Звірення оформлюється довідкою
за підписом працівника підрозділу обліку і звітності та з візою
керівника зазначеного підрозділу, зберігається у справах
підрозділу обліку і звітності.
Розділ 15. НАРАХУВАННЯ ПЕНІ ЗА
НЕСВОЄЧАСНО СПЛАЧЕНІ СУМИ ПЛАТЕЖІВ
15.1. Порядок ведення органами державної податкової служби
обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платника
податків у зв'язку із несвоєчасним погашенням узгодженого
податкового зобов'язання, визначається чинним законодавством.
15.2. Інформація про облікову ставку Національного банку
України, яка використовується органами державної податкової служби
для нарахування пені, розповсюджується централізовано відповідним
структурним підрозділом ДПА України через довідники до діючого
програмного забезпечення.
15.3. За несвоєчасні розрахунки з бюджетом з акцизному збору
платнику, який видав органу державної податкової служби податковий
вексель та несвоєчасно розрахувався з бюджетом, нараховувається
пеня в особовому рахунку платника від дня, наступного за граничним
терміном погашення векселя. Структурні підрозділи, що ведуть облік
податкових векселів, виданих платниками податків, не пізніше ніж
за 3 робочих дні до граничного терміну погашення податкового
векселя повідомляють підрозділи обліку і звітності про суми
податкових зобов'язань за податковими векселями та граничні
терміни їх сплати. інформація надається у електронному та
паперовому вигляді із візою керівника (заступника керівника)
органу державної податкової служби "До обліку".
15.4. Нарахування пені в особових рахунках платників
здійснюється в автоматичному режимі у день фактичного погашення
податкового боргу (частини податкового боргу) у порядку,
встановленому чинним законодавством.
15.5. Нарахування пені може бути припинено або нарахована
пеня може бути списана (скасована) у випадках, передбачених чинним
законодавством. Списання пені проводиться шляхом рознесення суми,
що підлягає списанню, із знаком "мінус" у графу "Нараховано пені"
картки особового рахунку.
15.6. У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії,
дозволу, установи банку та призначення ліквідатора в особових
рахунках, відкритих установі банку, припиняється нарахування пені
по всіх видах заборгованості від дня прийняття такого рішення. На підставі рішення керівника (заступника керівника),
прийнятого за актом проведення інвентаризації невиконаних
установою банку платіжних доручень для зарахування платежів до
бюджету, в особових рахунках таких платників призупиняться
нарахування пені датою прийняття банком такого невиконаного
платіжного доручення.
15.7. Особливості нарахування пені (зменшення та скасування
раніше нарахованих сум пені), в тому числі на відстроченні або
розстроченні суми податкового зобов'язання, визначаються
відповідними наказами ДПА України.
15.8. Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до
другого знака після коми в загальному порядку арифметичного
округлення.
15.9. Облік зменшених сум пені, нарахованої за попередні
періоди в картках особових рахунків, проводиться на підставі
рішення (ухвали, постанови) суду (господарського суду) про
визнання недійсним рішення органу державної податкової служби про
застосування та стягнення суми штрафних (фінансових) санкцій,
донарахованих сум податків, скасування раніше нарахованих сум
податкового зобов'язання.
Розділ 16. ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ
ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ (далі - ВПП)
16.1. Державні податкові інспекції з функціями
безпосереднього обслуговування та контролю за ВПП (далі -
інспекції ВПП) ведуть облік платежів, що сплачуються ВПП за
формами та у порядку, встановленими для всіх інших платників
податків.
16.2. При переведенні платника податків до категорії великих
платників, підрозділи обліку і звітності за попереднім
місцезнаходженням платників не пізніше ніж за 15 робочих днів до
переведення одержують від відповідних структурних підрозділів
органу державної податкової служби список великих платників, які
підлягають переведенню. На підставі списку проводиться звірка
розрахунків з бюджетом за платежами та складаються акти звірок (не
пізніше ніж за 4 робочі дні до дати переведення цих платників до
інспекцій ВПП). В особових рахунках платників за попереднім місцем
обліку відображаються підсумки нарахувань і надходжень платежів до
бюджету. Не пізніше наступного дня після складання актів звірок,
підрозділи обліку і звітності передають дані по ВПП відповідним
структурним підрозділам, до функціональних обов'язків яких входить
переведення ВПП до інспекцій ВПП. Органом державної податкової служби за попереднім місцем їх
обліку дані щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджету в
оперативній звітності відображаються до кінця звітного року та
нові особові рахунки на поточний рік не відкриваються. У
оперативну звітність інспекцій ВПП до кінця звітного року
включаються лише нарахування та надходження платежів до бюджету
від терміну відкриття особових рахунків ВПП.
16.3. При виключенні платника податків з категорії ВПП
підрозділами обліку і звітності інспекцій ВПП здійснюються заходи,
визначені у п.15.2.
Розділ 17. ОБЛІК ТА ВИКОРИСТАННЯ
БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ
17.1. Бланками суворої звітності, облік яких ведеться у
підрозділах обліку і звітності державних податкових органів, є
квитанції про приймання податкових та неподаткових платежів (фф.
N 10 та N 24), які замовляються, виготовляються, зберігаються та
контролюються Державною податковою адміністрацією України згідно з
порядком, що затверджується наказом ДПА України. Зазначені квитанції використовуються для одержання органами
місцевого самоврядування платежів до бюджету від сільського
населення.
17.2. Видача квитанційних книжок (фф. N 10 та N 24) органу
місцевого самоврядування проводиться працівником підрозділу обліку
і звітності за вимогою-дорученням. Дозвіл на видачу книжок видає
керівник (заступник керівника) ДПІ, із відповідною візою на
вимозі-дорученні. Квитанційні книжки (фф. N 10 та N 24) одержує
спеціаліст органу місцевого самоврядування. При видачі квитанційних книжок працівник підрозділу обліку і
звітності підписує вимогу-доручення органу місцевого
самоврядування та робить запис "Видано ___________ квитанцій за
(Кількість) номерами ____ (число, місяць, рік)".
Копії виданих платникам квитанцій (фф. N 10 та N 24) здаються
органом місцевого самоврядування підрозділу обліку і звітності
державної податкової інспекції.
17.3. Облік прийнятих і виданих квитанційних книжок (фф. N 10
та N 24) ведеться окремо у книзі обліку оприбуткування і
витрачання бланків суворої звітності, форма якої затверджується
наказом ДПА.
17.4. Видача органу місцевого самоврядування квитанційних
книжок (фф. N 10 та N 24) оформлюється у ДПІ записами у книзі
обліку і особовому рахунку органу місцевого самоврядування з
обліку квитанцій та прийнятих за ними грошових сум. За одержані
квитанційні книжки за ф. N 24 працівник, відповідальний за
приймання платежів, розписується в книзі, а при видачі
квитанційних книжок за ф. N 10 - на вимозі-дорученні.
17.5. Записи про одержання і видачу квитанційних книжок (фф.
N 10 та N 24) робляться у книзі обліку квитанцій за порядковим
значенням серій і номерів бланків квитанцій, причому для кожної
серії відводиться окремий рядок. Після запису отриманих або
використаних квитанцій у кінці дня обов'язково підраховується
залишок наявних квитанцій.
17.6. Використані та зіпсовані квитанції (фф. N 10 та N 24)
списуються за особовим рахунком органу місцевого самоврядування на
підставі акта ревізії, складеного працівником ДПІ. Щодо зіпсованих
квитанцій у графі "Примітка" робиться відповідна відмітка. При одержанні від спеціаліста органу місцевого
самоврядування, який приймає платежі (у зв'язку із його
звільненням), квитанційних книжок і окремих невикористаних
квитанцій в особовому рахунку робиться відповідна відмітка. Про нестачу квитанцій, виявлену контролюючими органами під
час ревізій кас органів місцевого самоврядування, в особовому
рахунку робиться відповідний запис із посиланням на акт ревізії. Після кожного запису про видачу, одержання або втрату
квитанцій в особовому рахунку зазначається окремим рядком
кількість квитанцій, що залишилися в органі місцевого
самоврядування.
17.7. В особовому рахунку органу місцевого самоврядування
ведеться також облік грошових сум, прийнятих органами місцевого
самоврядування від платників за квитанції (фф. N 10 та N 24),
грошових сум за платежами до бюджету і до установ банку.
17.8. Вимоги-доручення про видачу квитанційних книжок (фф.
N 10 та N 24) зберігаються у справах ДПІ як звітні документи.
Розділ 18. КОНТРОЛЬ ЗА СВОЄЧАСНІСТЮ І ПОВНОТОЮ
ЗДАВАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПРИЙНЯТИХ СУМ ПЛАТЕЖІВ ДО УСТАНОВ БАНКІВ
18.1. Органи державної податкової служби здійснюють перевірку
роботи органів місцевого самоврядування щодо приймання платежів до
бюджету і здавання прийнятих сум до установ банків шляхом: а) перевірки правильності складання органами місцевого
самоврядування платіжних документів і звітності (копії квитанцій
за ф. N 24 і ф. N 10, описи до них); б) перевірки за своєчасністю і повнотою здавання органами
місцевого самоврядування прийнятих сум платежів до установ банків; в) періодичних ревізій кас органів місцевого самоврядування. Під час проведення кожної чергової ревізії кас органів
місцевого самоврядування особам, які проводять ревізію, інспектор
відділу обліку видає потрібні документи. В усіх випадках неправильного складання органами місцевого
самоврядування платіжних документів інспектор відділу обліку
вказує на помилки, що їх установлено перевіркою, і зазначає термін
їх ліквідації. При виявленні випадків несвоєчасного здавання органами
місцевого самоврядування прийнятих сум установам банків або
нестачі квитанцій інспектор відділу обліку складає акт, який
підписує керівник підрозділу обліку ті звітності, та подає
керівнику органу державної податкової служби для вжиття належних
заходів. Органи місцевого самоврядування за несвоєчасне внесення
до установ банків сум платежів для зарахування до бюджету несу
відповідальність відповідно чинного законодавства. За наявності зіпсованих квитанцій слід перевірити
правильність їх погашення та з'ясувати причину псування.
Розділ 19. ЗВІТНІСТЬ ПРО НАДХОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ БОРГ
ТА СУМИ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ АБО НЕВІДШКОДОВАНИХ
ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
19.1. З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення
платежів до бюджету органи державної податкової служби нижчих
рівнів складають і подають органам вищого рівня електронними
засобами звітність про нарахування, надходження, податковий борг
(недоїмку) та надміру сплачені платежі до бюджету. Аспекти функціонування єдиної системи та порядок установлення
термінів подання, затвердження та внесення змін до зведеної
інформації та форм звітності, а також права і обов'язки органів
державної податкової служби всіх рівнів, що пов'язані зі
складанням, обробкою, передаванням зведеної інформації та
звітності та забезпеченням її достовірності, визначаються
відповідними нормативними актами Державної податкової
адміністрації України. Форма звітності, порядок її складання із зазначенням звітного
періоду (день, декада, місяць, квартал, півріччя, рік) та подання
встановлюються Державною податковою адміністрацією України.
19.2. Щомісячний звіт за ф. N 1-П "Про суми фактичних
надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
та до державних цільових фондів" за станом на 1 число місяця,
наступного за звітним, формується за даними з реєстрів надходжень
та повернень. Формуванню зазначеного звіту передують звірення
даних за доходами органів державної податкової служби у районі
(місті) та області і містах Києві та Севастополі з відповідними
даними органів Державного казначейства та фінансових органів та
підписання відповідальними особами довідки про звірення.
19.3. Органи державної податкової служби обласного рівня
складають щомісячний звіт за ф. N 1-П в розрізі: адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх
складу, який подається до фінансових та територіальних органів
Державного казначейства відповідно до ст. 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ); підпорядкованих органів державної податкової служби, який
подається до Державної податкової адміністрації України в
установленому порядку після його узагальнення.
19.4. Обмін звітною інформацією між Державним казначейством
України, Міністерством фінансів України та Державною податковою
адміністрацією України здійснюється у порядку, визначеному
спільними наказами та протоколами обміну інформацією.
19.5. З метою забезпечення системного підходу до формування
звітності, ефективного використання її показників та збереження
інформації в органах державної податкової служби використовується
сервер та електронний реєстр зведеної інформації і звітності.
Електронний реєстр містить інформацію про терміни надання
звітності, відповідальний за її складання підрозділ, схеми
формування звітності на всіх рівнях, коротку інформацію про зміст
звітних форм, порядок та можливість доступу до них, їх
розташування в електронній базі даних тощо.
Начальник Головного управління
обліку і звітності В.І.Ніколайченко
Додаток 1
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного обліку податків
і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до
державних цільових фондів
Форма N 24
Для обліку в органах
місцевого самоврядування
КВИТАНЦІЯ
про приймання податкових платежів
Серія
___________________________
(район) ___________________________
(сільська (селищна) рада)
Одержано від __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний
номер за ДРФО)
на сплату _____________________________________________________
(найменування податку)
Сума до сплати (грн.) ----------------------------------- Платіжне повідомлення |Недоплата за минулі роки| | N __________________ |------------------------+--------| |Платежі поточного року | | |------------------------+--------| |Пеня | | |------------------------+--------| |Усього | | ----------------------------------- ______________________________________________________________
(сума літерами)
Дата "___" _________ 200__ р. Сплатив ____________________
(підпис платника)
Одержав ____________________
М.П. (посада, підпис)
Додаток 2
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного обліку податків
і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до
державних цільових фондів
Форма N 10
Для обліку в органах
місцевого самоврядування
КВИТАНЦІЯ
про приймання неподаткових платежів
Серія N
Виконком _________________________________________ сільської
(селищної) ради
Одержано від гр. _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, ________________________________________________________________
ідентифікаційний номер за ДРФО)
на сплату ______________________________________________________
(найменування платежу) ________________________________________________________________
(сума літерами)
Керуючий справами
(секретар) сільської (селищної) ради ______________________
(посада, підпис)
Дата "___"_____________ 200__ р. Платник ______________________
М.П. (підпис платника)вгору