Документ z0882-17, действует, текущая редакция — Принятие от 22.06.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.08.2017. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.06.2017  № 460


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
20 липня 2017 р.
за № 882/30750

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. В абзаці вісімнадцятому розділу ІІ Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638) (зі змінами), слова та цифри «на 30 % і більше» замінити словами та цифрами «на 20 % і більше».

2. Унести до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1 розділу ІІ:

у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«перелік цінних паперів, які перебувають у лістингу.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«біржовий список та біржовий список фінансових інструментів (у разі його наявності).»;

доповнити підпункт 2.2 пункту 2 новим абзацом такого змісту:

«перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу, виключені з лістингу (делістинг)»;

2) у додатках:

у додатку 1:

рядки одинадцятий-тринадцятий виключити.

У зв’язку із цим рядки чотирнадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно рядками одинадцятим-шістнадцятим;

доповнити після рядка п’ятнадцятого новим рядком шістнадцятим такого змісту:

«Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера».

У зв’язку із цим рядок шістнадцятий вважати відповідно рядком сімнадцятим;

додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

3. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) абзац третій пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:

«нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.»;

2) пункт 6 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«6. Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 12 до цього Положення) та довідки про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку (додаток 14 до цього Положення).»;

3) у додатку 12:

назву викласти в такій редакції:

«Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1»;

рядок сімдесят сьомий викласти в такій редакції:

«Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика»;

рядок вісімдесят перший викласти в такій редакції:

«Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору, крім договорів про внесення змін до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення: «1» - так, «2» - ні»;

4) доповнити Положення новим додатком 14, що додається.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. ЧеркаськийДодаток 2
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо здійснення діяльності
організаторами торгівлі, оприлюднення
інформації та подання відповідних
документів до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу IIІ)

ДОВІДКА
про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

Найменування емітента фінансового інструменту

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту -1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Вид ринку -2

Технологія проведення торгів -3

Види ринку за характером проведення операцій -4

Вид заявок, на підставі яких укладено біржовий контракт (договір РЕПО, строковий контракт): адресні - "1", безадресні (анонімні) - "2", інші безадресні - "3"

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) у день його укладання)

Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації -6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - продавця

Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П. І. Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування -5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації -6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - покупця

Наявність у організатора торгівлі підозри у маніпулюванні цінами за біржовим контрактом (договором): "1" - так, 2" - ні

"Підозрілий" біржовий контракт (договір) : "1" - так, "2" - ні

Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі-7

Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі-8

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.
-8 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.Додаток 14
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(пункт 6 розділу II)

ДОВІДКА
про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку-1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Дата укладання договору

Номер договору

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент, або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-3

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)-4

"Підозрілий" договір : "1" - так, "2" - ні

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі-5

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі-6

Примітки

__________
-1Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-5 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.
-6 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.вверх