Документ z0881-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2009, підстава - z0824-09

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.06.2004 N 484
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2004 р.
за N 881/9480
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 594 ( z0824-09 ) від 07.08.2009 }
Про затвердження Інструкції про порядок призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень
паспортних документів в Окремому відділі криміналістичних
досліджень паспортних документів Державної
прикордонної служби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 988 ( z1414-07 ) від 11.12.2007 }

З метою подальшого вдосконалення судово-експертного та
техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів
Державної прикордонної служби України із запобігання, виявлення,
розкриття і розслідування злочинів, інших правопорушень у сфері
охорони державного кордону та відповідно до пункту 17 статті 20
Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ), наказу Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 20.03.04 N 266 ( z0567-04 ) "Про затвердження
Положення про Центральну лабораторію криміналістичних досліджень
паспортних документів Державної прикордонної служби України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.04 за
N 567/9166, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних
документів в Окремому відділі криміналістичних досліджень
паспортних документів Державної прикордонної служби України
(додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 988 ( z1414-07 ) від 11.12.2007 }
2. Департаменту охорони державного кордону, начальникам
регіональних управлінь, начальникам органів охорони державного
кордону, у складі яких є підрозділи прикордонного контролю,
організувати вивчення Інструкції з посадовими особами в частині,
що їх стосується, та її виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону.
4. Наказ оголосити особовому складу органів охорони
державного кордону, які мають у своєму підпорядкуванні підрозділи
прикордонного контролю.
Голова Державної
прикордонної служби
України генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
23.06.2004 N 484
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 11.12.2007 N 988
( z1414-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2004 р.
за N 881/9480

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень
паспортних документів в Окремому відділі
криміналістичних досліджень паспортних документів
Державної прикордонної служби України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ), "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 20.03.2004 N 266 ( z0567-04 ) "Про
затвердження положення про Окремий відділ криміналістичних
досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.05.2004 за N 567/9166.
1.2. Порядок призначення судових експертиз та експертних
досліджень (далі - експертизи та дослідження) паспортних
документів, які згідно із законодавством використовуються під час
перетинання державного кордону України (далі - паспортні
документи), судовим експертам Окремого відділу криміналістичних
досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби
України (далі - експерти Окремого відділу), їх обов'язки, права та
відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення
їх результатів визначаються Кримінально-процесуальним
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Цивільним процесуальним
( 1618-15 ), Господарським процесуальним кодексами України
( 1798-12 ), Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), Митним кодексом України ( 92-15 ),
Законами України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ), іншими нормативно-правовими
актами з питань судової експертизи та цією Інструкцією.
1.3. Основними видами експертизи, що проводяться експертами
Окремого відділу, є: технічна експертиза документів; експертиза
матеріалів, речовин та виробів з них. Для проведення експертизи може утворюватися комісія
експертів. Комісійна експертиза проводиться двома чи більшою
кількістю експертів. Експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з
різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі
знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі
потреби, залучаються фахівці установ та служб (підрозділів) інших
центральних органів виконавчої влади (за згодою керівників). Експертами Окремого відділу виконуються первинні, додаткові
та повторні експертизи.
1.4. Відповідно до чинного законодавства за дорученням
органів охорони державного кордону, інших правоохоронних органів
(у тому числі для вирішення питання про порушення адміністративної
чи кримінальної справи), посадових осіб Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України,
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України, на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які
самостійно захищають свої інтереси, та їх представників,
нотаріусів, а також інших юридичних і фізичних осіб можуть
виконуватись експертні дослідження, що потребують спеціальних
знань та використання методів криміналістики і судової експертизи
(далі - замовник). Результати досліджень викладаються у письмових
висновках спеціалістів, а також можуть надаватися у вигляді
рецензій.
1.5. Підставою для проведення експертизи є передбачений
законом процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення
експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом). Підставою проведення дослідження є письмова заява (лист)
замовника з обов'язковим зазначенням його реквізитів, з переліком
питань, які підлягають розв'язанню, а також об'єктів, що
надаються.
1.6. Експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які
мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не
нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку, атестовані та
отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і
внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.
1.7. При проведенні експертиз та досліджень в Окремому
відділі організаційне, матеріально-технічне забезпечення їх
виконання, контроль за своєчасним проведенням і за дотриманням
законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи
покладаються на начальника Окремого відділу.
1.8. Строк проведення експертизи встановлюється у залежності
від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження
фахівців начальником Окремого відділу у межах: до 10 діб - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і
нескладних за характером досліджень; до 20 діб - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів
або середньої складності за характером досліджень; до 1 місяця - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів
або складних за характером досліджень. Якщо експертиза не може бути виконана у зазначений строк,
встановлюється новий строк за письмовою домовленістю з особою або
органом, яка призначила експертизу, після попереднього вивчення
експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення матеріалів не
повинно перевищувати трьох днів. У разі відмови особи або органу, яка призначила експертизу, у
погодженні запропонованого строку її проведення матеріали справи
повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам
судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ). У випадку невиконання клопотань експерта щодо надання
додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи,
матеріали справи повертаються органу (особі), який призначив
експертизу, із зазначенням мотивованих причин неможливості її
проведення. Строк проведення експертизи починається з робочого дня,
наступного за днем надходження матеріалів до Окремого відділу, і
закінчується у день направлення їх особі або органу, які
призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого терміну
проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем
закінчення терміну вважається наступний за ним робочий день. У строк проведення експертизи не включається термін виконання
клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням додаткових
матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або
органом, яка призначила експертизу.
2. Обов'язки, права
та відповідальність експерта
2.1. На експерта покладаються такі обов'язки: 2.1.1. Прийняти до виконання доручену йому експертизу. 2.1.2. Провести повне дослідження і дати обґрунтований та
об'єктивний письмовий висновок. 2.1.3. Повідомити в письмовій формі орган (особу), який
призначив експертизу, про неможливість її проведення, якщо
поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо
надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого
питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.
2.2. Експерт має право: 2.2.1. Ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються
предмета експертизи, порушувати клопотання відповідно до
процесуального законодавства про надання додаткових та інших
матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань. 2.2.2. Указувати у висновку на факти, які мають значення для
справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на
обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення. 2.2.3. У разі незгоди з іншими членами експертної комісії -
складати окремий висновок. 2.2.4. На забезпечення безпеки за наявності відповідних
підстав.
2.3. Експерту забороняється: 2.3.1. Проводити експертизу без письмового доручення
начальника Окремого відділу, за винятком експертиз, доручених йому
безпосередньо органом дізнання, а також експертиз, які проводяться
під час судового розгляду. 2.3.2. Самостійно збирати матеріали, які підлягають
дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення
експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах
неоднозначно. 2.3.3. Розголошувати дані, що стали йому відомі під час
проведення експертизи, та повідомляти її результати будь-кому,
крім особи або органу, яка призначила експертизу. 2.3.4. Вступати у не передбачені порядком проведення
експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи побічно
зацікавлені в результатах експертизи.
3. Оформлення матеріалів для проведення експертиз
3.1. Експертиза проводиться після подання особою чи органом,
яка її призначила, матеріалів, оформлених згідно з вимогами
процесуального законодавства та цієї Інструкції.
3.2. До Окремого відділу надаються: постанова (ухвала) про
призначення експертизи, об'єкти дослідження (паспортні документи),
зразки для порівняльного дослідження та, у разі потреби матеріали
справи.
3.3. У постанові (ухвалі) про призначення експертизи
вказуються такі дані: місце й дата винесення постанови чи ухвали;
посада, звання та прізвище особи, що призначила експертизу; назва
суду; назва справи та її номер; обставини справи, які мають
значення для проведення експертизи; підстави призначення
експертизи; питання, які виносяться на вирішення експертові;
перелік об'єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі
порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові,
або посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи);
інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
3.4. У разі призначення додаткової або повторної експертизи,
крім матеріалів, указаних у пункті 3.3 цієї Інструкції, до
Окремого відділу надаються також висновки попередніх експертиз з
усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а
також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які
були зібрані після надання первинного висновку. У постанові (ухвалі) про призначення додаткової або повторної
експертизи зазначаються мотиви й підстави її призначення.
3.5. У постанові (ухвалі) про призначення комплексної
експертизи зазначаються її назва та установа (установи), експертам
якої (яких) доручено її проведення, а в разі участі в її
проведенні особи, яка не працює в експертній установі, - також
прізвище, ім'я та по батькові, освіта, спеціальність, місце роботи
цієї особи, інші дані. У разі, якщо проведення комплексної
експертизи доручено експертам декількох установ, у постанові
(ухвалі) про її призначення зазначається, яка з них є провідною,
тобто яка з них здійснює організацію проведення експертизи,
зокрема координацію роботи експертів і зв'язок з особою або
органом, яка призначила експертизу. Якщо проведення комплексної експертизи доручено
співробітникам експертної установи та особі, яка не є працівником
цієї установи, провідною визначається експертна установа. Постанова (ухвала) про призначення комплексної експертизи
направляється в кожну з установ-співвиконавців, а також особі, яка
не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження і
матеріали справи направляються провідній установі. Якщо в постанові (ухвалі) провідну установу не визначено,
вона визначається за згодою між керівниками установ, а якщо вони
не дійшли згоди, то особою чи органом, яка призначила комплексну
експертизу.
3.6. Оформлення матеріалів для призначення комісійної
експертизи здійснюється за правилами, викладеними в пункті 3.5
цієї Інструкції.
4. Організація проведення експертиз (досліджень)
та оформлення їх результатів
4.1. Начальник Окремого відділу розглядає отримані матеріали
і доручає відповідному структурному підрозділу організувати
проведення експертизи. При цьому він може безпосередньо призначити
експерта та встановити строк виконання експертизи відповідно до
вимог цієї Інструкції. Якщо в Окремому відділі не проводяться
певні види експертиз та відсутні фахівці з певної галузі
спеціальних знань, начальник Окремого відділу повідомляє про це
особу або орган, яка призначила експертизу, та повертає матеріали
експертизи без виконання.
4.2. Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які
унеможливлюють організацію проведення експертизи (не надійшла
постанова або ухвала про призначення експертизи, не надійшли
об'єкти досліджень тощо), начальник Окремого відділу терміново у
письмовій формі повідомляє про це особу або орган, які призначили
експертизу. Якщо особа або орган, які призначили експертизу, не вживають
належних заходів для усунення цих перешкод, начальник Окремого
відділу після закінчення одного місяця з дня направлення
повідомлення повертає їм матеріали.
4.3. Організовуючи виконання комплексної експертизи,
начальник Окремого відділу доручає проведення досліджень
відповідним структурним підрозділам і визначає, який з них є
провідним. Керівник провідного підрозділу за погодженням з керівниками
інших підрозділів формує комісію експертів і призначає голову
експертної комісії. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед
іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як голова
комісії він виконує лише організаційні функції.
4.4. Якщо експертиза призначена не як комплексна, але під час
її проведення з'ясується, що вирішення поставлених питань або
деяких з них потребує застосування спеціальних знань, що належать
до різних галузей знань, начальник Окремого відділу організовує її
виконання за правилами проведення комплексної експертизи.
4.5. Якщо проведення комплексної експертизи не може бути
здійснене силами експертів Окремого відділу, то начальник Окремого
відділу повідомляє про це особу або орган, яка призначила
експертизу, та просить залучити до проведення експертизи експерта
відповідної спеціалізації.
4.6. Якщо експерт Окремого відділу порушив клопотання про
надання йому додаткових матеріалів, але протягом місяця не отримав
відповіді, він письмово повідомляє начальника Окремого відділу, а
начальник Окремого відділу, відповідно, - особу або орган, яка
призначила експертизу, про неможливість надання висновку.
4.7. Під час проведення експертизи експерт Окремого відділу
повинен уживати заходів до збереження наданих об'єктів, щоб не
допустити їх знищення або пошкодження. Якщо за характером дослідження зберегти об'єкт неможливо, а в
постанові (ухвалі) відсутній дозвіл на пошкодження цього об'єкта,
то на його пошкодження має бути отримана письмова згода особи або
органу, яка призначила експертизу. У разі пошкодження об'єкта в процесі дослідження відповідний
запис про це вноситься до висновку експертизи. Пошкоджені під час дослідження об'єкти повертаються особі або
органу, яка призначила експертизу.
4.8. У процесі проведення експертиз всі паспортні документи
зберігаються у сейфі експерта, залишення їх на робочих місцях під
час перерви в роботі та винесення за межі робочого приміщення без
дозволу начальника Окремого відділу забороняється.
4.9. Висновок експерта (повідомлення про неможливість надання
висновку) розглядається начальником Окремого відділу і
направляється особі або органу, яка призначила експертизу. Якщо під час ознайомлення з висновком експерта буде
встановлено, що дослідження проведені з недотриманням чи
відхиленням від методики дослідження, начальник Окремого відділу
може передоручити проведення експертизи комісії експертів, до якої
включається також експерт, який проводив попереднє дослідження.
Експерти комісії у разі згоди між собою підписують спільний
висновок експертів, а в разі виникнення розбіжностей між членами
комісії складається декілька висновків відповідно до позицій
експертів.
4.10. Висновок експерта складається з трьох частин: вступної,
дослідницької та заключної.
4.11. У вступній частині висновку експерта зазначаються: - найменування документа ("Висновок"), його номер, за
наявності відповідних підстав - характер експертизи (чи є вона
додатковою, повторною, комісійною або комплексною), вид (назва)
експертизи, за якою справою (кримінальною, цивільною, номер
справи) вона проводиться; - дата складання висновку; - дата надходження постанови (ухвали), об'єктів і матеріалів
справи до Окремого відділу (її найменування), експерта (його ім'я,
прізвище, по батькові); - найменування і дата складання документа, на підставі якого
виконується експертиза (постанова, ухвала), особа (посада,
прізвище, ініціали) або орган, яка призначила експертизу; - перелік об'єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у
разі надходження); - відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид
(назва) матеріалів (документів) та кількість аркушів); - спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об'єктів із
зазначенням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав
спосіб упаковки на їх схоронність; - перелік питань (дослівно у формулюванні постанови чи
ухвали), які винесено на розгляд експертизи; якщо питання у
постанові (ухвалі) сформульовано неясно, але зміст завдання
експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції
постанови (ухвали) про призначення експертизи він може дати
відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що
відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки
матеріалів та призначення судових експертиз, затвердженим наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.11.98 за
N 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від
30.12.2004 N 144/5 ( z0061-05 ); якщо поставлено кілька питань, то
експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка
забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження; якщо деякі
питання, що містяться у постанові (ухвалі), вирішувались під час
проведення експертиз різних видів, - відомості (експертна
установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо питання,
які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в
іншому порядку, ніж той, що визначений у постанові (ухвалі) про
призначення експертизи, - у якому порядку вирішуватимуть ці
питання; - питання, які вирішуються експертом у порядку експертної
ініціативи; - при наявності в постанові (ухвалі) про призначення
експертизи питань, які не стосуються предмета експертизи або не
належать до компетенції експерта, - причини, з яких ці питання не
вирішувались; - дані про експерта (експертів): посада, прізвище, ім'я та по
батькові, освіта, експертна спеціальність, стаж експертної роботи,
номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта; - попередження експерта про кримінальну відповідальність за
надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (в необхідних випадках -
за відмову від надання висновку за статтею 385 Кримінального
кодексу України); - дата направлення клопотання експерта про надання додаткових
матеріалів, дата надходження додаткових матеріалів або відомостей
про наслідки розгляду клопотання; обставини справи, які мають
значення для надання висновку, з обов'язковим зазначенням джерела
їх отримання; - у разі проведення повторних експертиз - відомості про
первинну (попередню) експертизу (прізвища, ініціали експертів,
назва експертної установи чи місце роботи експертів, номер і дата
висновку експертизи, зміст заключних висновків первинної
(попередніх) експертизи; зміст питань, які були поставлені перед
експертом на повторне вирішення, а також мотиви призначення
повторної експертизи, які зазначені в постанові (ухвалі) про її
призначення); у разі, якщо такі мотиви в постанові (ухвалі)
відсутні, про це робиться відповідний запис; - при проведенні комісійних та комплексних експертиз
зазначається голова комісії (провідний експерт); - нормативно-правові акти, література, порівняльні матеріали,
які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань,
із зазначенням, відповідно, їх дати, номера прийняття,
надходження, редакції та бібліографічних даних.
4.12. У дослідницькій частині висновку експерта описуються
процес дослідження та його результати, а також дається
обґрунтування висновків з поставлених питань. Дослідницька частина включає: - відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи
(методики) дослідження, їх реєстраційний номер, умови їх
використання; - посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз'яснення
до них; - експертну оцінку результатів дослідження. Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є
підставою для формулювання висновків, можуть викладатися у
синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта. У дослідницькій частині висновку експерта у разі проведення
повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками
попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.
4.13. У заключній частині викладаються висновки дослідження у
вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності,
визначеній у вступній частині. На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті
або вказано, з яких причин неможливо його вирішити. У разі, якщо заключний висновок не може бути сформульований у
стислій формі, допускається посилання на результати досліджень,
викладені у дослідницькій частині.
4.14. Висновок експерта (експертів) оформлюється на бланку
Окремого відділу криміналістичних досліджень паспортних документів
(згідно з додатком) і підписується експертом (експертами), який
проводив дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються
печаткою експерта Окремого відділу "Для довідок та експертиз" на
кожній сторінці тексту заключних висновків. Якщо до висновку експерта додаються фототаблиці, креслення,
діаграми тощо, вони також підписуються експертом (експертами);
підписи засвідчуються згаданою печаткою.
4.15. Висновок експертів у разі проведення комплексної
експертизи складається за правилами, викладеними в
пунктах 4.10-4.14 цієї Інструкції, з урахуванням таких
особливостей: - у вступній частині додатково зазначаються дані про інші
експертизи, якщо їх результати використовувались для вирішення
питань, поставлених перед комплексною експертизою; - дослідження, які проводились окремими експертами,
описуються у відповідних розділах дослідницької частини із
зазначенням прізвищ експертів; - узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються у
синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експертів.
4.16. Комісійний висновок експертів підписується експертами,
які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і
дійшли згоди. У разі, якщо згоди між ними не було досягнуто, складається
декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або один, у
якому вступна і дослідницька частини підписуються всіма
експертами, а заключна - окремими під відповідними висновками або
згідно з проведеними ними дослідженнями.
4.17. Висновок експерта (експертів) Окремого відділу та
додатки до нього складаються у двох примірниках, один з яких
направляється особі або органу, яка призначила експертизу, а
другий оформлюється як наглядове провадження і підшивається у
справу Окремого відділу з терміном збереження протягом
5 (п'яти) років.
4.18. Висновок експерта при проведенні експертизи під час
судового розгляду складається за правилами цього розділу
Інструкції з урахуванням таких винятків: - у вступній частині висновку не вказується запис щодо
попередження експерта про відповідальність за надання свідомо
неправдивого висновку (такий запис робиться в протоколі судового
засідання); - якщо з питань, які вирішувались під час судового розгляду,
експертом проводилась експертиза на попередніх стадіях процесу,
він має право послатись на її результати.
4.19. Повідомлення про неможливість подання висновку експерта
складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та заключної. У вступній частині викладаються відомості, указані в
пункті 4.11 цієї Інструкції. У повідомленні про неможливість
надання висновку експерт попереджається про кримінальну
відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). У мотивувальній частині викладаються причини, які обумовили
неможливість надання висновку. У заключній частині вказується на неможливість надання
висновку. Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є
підстави для повідомлення про неможливість надання висновку,
складається висновок експерта. У цьому разі експерт попереджається
про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
4.20. Паспортні документи, що були об'єктами дослідження,
підлягають поверненню особі або органу, яка призначила експертизу
(дослідження), разом з висновком експертизи або повідомленням про
неможливість надання висновку. Висновок експерта або повідомленням про неможливість надання
висновку та паспортні документи, що були об'єктами дослідження, є
самостійними документами і надсилаються як додатки особі або
органу, яка призначила експертизу (дослідження) разом із
супровідним листом.
4.21. Дослідження, їх перебіг і результати викладаються у
висновку спеціаліста із зазначенням спеціалізації останнього. Висновок спеціаліста складається за структурою та за змістом
висновку експерта за такими винятками: - особа, яка проводить дослідження, іменується не експертом,
а спеціалістом; - у вступній частині висновку зазначається, хто і коли
звернувся до Окремого відділу із замовленням про проведення
дослідження; - опускається запис, який стосується відповідальності особи,
що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого
висновку.
{ Інструкція в редакції Наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби N 988 ( z1414-07 ) від 11.12.2007 }
Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління
прикордонного контролю та
реєстрації полковник В.Г.Антонюк

Додаток
до Інструкції про порядок
призначення та проведення
судових експертиз
та експертних досліджень
паспортних документів
в Окремому відділі
криміналістичних досліджень
паспортних документів
Державної прикордонної
служби України

(Державний Герб України)
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Окремий відділ криміналістичних досліджень
паспортних документів
01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 26,
тел. (044) 271-87-30, факс (044) 271-87-30
E-mail: dkk@pvu.gov.ua, www.pvu.gov.ua ------------------------------------------------------------------
_________ N 235/___________ на N ________ від _________
{ Додаток в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 988 ( z1414-07 ) від 11.12.2007 }вгору