Документ z0880-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2010, підстава - z0747-10

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 228 від 05.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 грудня 1999 р.
vd991105 vn228 за N 880/4173
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1208 ( z0747-10 ) від 03.08.2010 }
Про затвердження Положення про особливості
реорганізації інвестиційних фондів шляхом
злиття або приєднання

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Указу Президента України
"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94
N 55/94 та Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення
захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній" від 07.08.99 N 968/99, а також з метою врегулювання
процедури реорганізації інвестиційних фондів Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про особливості реорганізації
інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання (додається). 2. Управлінню регулювання інвестиційної діяльності
(Юхно М.Т.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф.М.)
забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України
Положення, затвердженого цим рішенням. 3. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього
рішення в установленому чинним законодавством порядку. 4. Це Положення уводиться в дію згідно з чинним
законодавством України. 5. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) забезпечити доведення
до відома територіальних органів Комісії цього рішення. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку,
за погодженням з Фондом державного
майна України, Антимонопольним
комітетом України
05.11.99 N 228
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1999 р.
за N 880/4173
Положення про особливості реорганізації
інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання
Це Положення (далі - Положення) розроблено відповідно до
Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Указу
Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94, із змінами від
28 березня 1995 року N 265/95 та від 18 листопада 1995 року
N 1080/95, Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення
захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній" від 7 серпня 1999 року N 968/99 і нормативних актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1. Загальні положення
1.1. Положення визначає особливості порядку реорганізації
інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання (надалі -
реорганізація) у частині їх реорганізації як суб'єктів, що
здійснюють виключну діяльність із спільного інвестування. У частині реорганізації інвестиційних фондів як закритих
акціонерних товариств процедура такої реорганізації здійснюється
відповідно до статей 34 та 36 Закону України "Про підприємства в
Україні", статті 19 Закону України "Про господарські товариства"
та до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації
про їх емісію під час реорганізації товариств, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
30 грудня 1998 року N 221 ( z0137-99 ). 1.2. Реорганізація інвестиційного фонду здійснюється за
рішенням вищого органу інвестиційного фонду. 1.3. Інвестиційні фонди, що здійснюють реорганізацію, повинні
отримати згоду Антимонопольного комітету України на злиття або
приєднання у випадках, передбачених чинним законодавством України. 1.4. Визначення термінів та понять У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття
вживаються в такому значенні: інвестиційні фонди попередники (що здійснюють діяльність на
момент прийняття рішення) - інвестиційні фонди, які внаслідок
реорганізації втрачають статус юридичної особи, виключаються з
державного реєстру, а дозволи, що були надані їм відповідними
державними органами, анулюються; інвестиційний фонд правонаступник - інвестиційний фонд, що
утворюється шляхом реорганізації інвестиційних фондів шляхом
злиття або інвестиційний фонд, до якого перейшли всі майнові права
та зобов'язання інвестиційного фонду попередника (інвестиційних
фондів попередників) унаслідок реорганізації шляхом приєднання до
нього одного або кількох інвестиційних фондів; злиття інвестиційних фондів - це реорганізація інвестиційних
фондів, унаслідок якої відбувається припинення діяльності двох
(або кількох) інвестиційних фондів як юридичних осіб та передача
всіх майнових прав і зобов'язань до інвестиційного фонду
правонаступника, що створюється зазначеним шляхом реорганізації; приєднання - це реорганізація інвестиційних фондів, унаслідок
якої відбувається припинення діяльності одного (або кількох)
інвестиційних фондів як юридичної особи та передача всіх майнових
прав і зобов'язань до іншого інвестиційного фонду, який в процесі
такої реорганізації не втрачає статусу юридичної особи і є
правонаступником зазначеного інвестиційного фонду (інвестиційних
фондів). 1.5. Інвестиційний фонд правонаступник, утворений шляхом
злиття, зобов'язаний отримати всі потрібні для здійснення його
діяльності дозволи на загальних підставах. 1.6. Реорганізація шляхом злиття або приєднання можлива лише
для інвестиційних фондів одного виду відповідно до цього
Положення. 1.7. До інвестиційних фондів, які здійснюють реорганізацію
(шляхом злиття або приєднання) застосовуються такі вимоги та
обмеження: номінальна вартість інвестиційних сертифікатів інвестиційних
фондів, що реорганізуються, повинна бути однаковою; не допускається участь інвестиційного фонду (інвестиційних
фондів) у реорганізації (шляхом злиття або приєднання), якщо
вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний
сертифікат цього фонду (фондів) на дату прийняття рішення про
реорганізацію менша від номінальної вартості інвестиційного
сертифіката; брати участь у реорганізації (шляхом злиття або приєднання)
можуть або тільки відкриті інвестиційні фонди або тільки закриті.
Якщо виникає потреба в реорганізації (шляхом злиття або
приєднання) одночасно для відкритого (відкритих) та закритого
(закритих) інвестиційних фондів, то для її проведення закритий
інвестиційний фонд повинен попередньо здійснити процедуру
перетворення у відкритий інвестиційний фонд (згідно з вимогами
Положення про порядок перетворення закритого інвестиційного фонду
у відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду
інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної
компанії); закриті фонди, що реорганізуються шляхом злиття, або закритий
інвестиційний фонд (фонди), що приєднується (приєднуються) до
іншого закритого інвестиційного фонду в процесі реорганізації
шляхом приєднання, повинні повністю (100%) використати (списати
згідно з відповідними нормативними актами) залучені ними
приватизаційні папери, а надані їм дозволи на здійснення
комерційної діяльності з приватизаційними паперами повинні бути
анульовані. закриті інвестиційні фонди, що здійснюють реорганізацію
(шляхом злиття або приєднання), повинні попередньо привести дати
закінчення своєї діяльності, зазначені в їх інвестиційних
деклараціях, до єдиної дати шляхом унесення відповідних змін до їх
інвестиційних декларацій (відповідно до Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 15.01.98 N 8 ( vr008312-98 ) /із змінами та
доповненнями/). Дата закінчення діяльності закритого
інвестиційного фонду правонаступника повинна збігатися з єдиною
датою (установленою шляхом унесення змін до інвестиційних
декларацій фондів щодо їх строку діяльності) закінчення діяльності
закритих інвестиційних фондів попередників; 1.8. Одночасне здійснення процесів реорганізації та
перетворення інвестиційних фондів не допускається. 1.9. З моменту прийняття вищим органом інвестиційного фонду
рішення про реорганізацію шляхом злиття або приєднання до
закінчення терміну, визначеного відповідно до пп.2.4 та 3.4 цього
Положення, грошові кошти такого фонду прирівнюються до активів,
розміщених у цінні папери при розрахунку обмеження щодо утримання
в цінних паперах не менше ніж 70% активів фонду (п. 17 Положення
про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого
Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94).
2. Реорганізація інвестиційних фондів шляхом злиття
2.1. При реорганізації інвестиційних фондів шляхом злиття усі
майнові права та зобов'язання кожного з них переходять до
інвестиційного фонду правонаступника (активи й пасиви
інвестиційних фондів, що реорганізуються, у повному обсязі
передаються на баланс інвестиційного фонду правонаступника). 2.2. Права власників інвестиційних сертифікатів інвестиційних
фондів попередників, що виникають у зв'язку з реорганізацією цих
фондів шляхом злиття: у разі небажання бути учасником інвестиційного фонду
правонаступника пред'явити для викупу належні власнику
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду попередника у
строки, установлені для викупу; обміняти належні йому інвестиційні сертифікати інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника після настання дати початку обміну. 2.3. Реорганізація інвестиційних фондів шляхом злиття, крім
послідовності дій, установлених чинним законодавством України та
Положенням про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про
їх емісію під час реорганізації товариств ( z0137-99 ), передбачає
проведення таких заходів: а) отримання згоди органів Антимонопольного комітету на
здійснення економічної концентрації у випадках, передбачених
чинним антимонопольним законодавством; б) прийняття вищим органом кожного інвестиційного фонду, що
бере участь у злитті, рішення про узгодження: ціни інвестиційних сертифікатів фонду, яка повинна
дорівнювати вартості чистих активів у розрахунку на один
інвестиційний сертифікат фонду (згідно з результатами
систематичної оцінки вартості чистих активів, здійсненої
відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 07.10.97 N 30 ( v0030312-97 ) (із змінами та
доповненнями), за станом на останню звітну дату, перед прийняттям
рішення про реорганізацію шляхом злиття та засвідченої підписами
та печатками уповноважених посадових осіб інвестиційного керуючого
та депозитарію інвестиційного фонду); передавального балансу (акта) фонду; в) здійснення (протягом п'яти робочих днів з моменту
підписання договору про злиття) кожним інвестиційним фондом, що
бере участь у реорганізації шляхом злиття, публікації в одному із
центральних органів преси повідомлення про реорганізацію шляхом
злиття. Зазначену публікацію необхідно повторити не менше ніж
двічі протягом терміну, установленого п.2.4 цього Положення.
Здійснення публікації такого повідомлення забезпечується
інвестиційним керуючим інвестиційного фонду. Зазначене повідомлення повинно містити відомості про: реорганізацію інвестиційного фонду шляхом злиття (із
зазначенням назви інвестиційного фонду (інвестиційних фондів), з
яким (з якими) здійснюється злиття, та причин, що обумовили
прийняття рішення про злиття); про право учасників інвестиційного фонду обміняти належні їм
інвестиційні сертифікати фонду на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника (після настання дати початку
обміну інвестиційних сертифікатів), який буде створено внаслідок
злиття, або пред'явити до викупу (протягом терміну, установленого
для викупу інвестиційних сертифікатів) належні їм інвестиційні
сертифікати фонду, якщо вони не бажають стати учасниками
інвестиційного фонду правонаступника; про термін, установлений для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника у власників
інвестиційних сертифікатів, які не бажають стати учасниками
інвестиційного фонду правонаступника; про місце та ціну викупу (визначену згідно з п.2.3 б) цього
Положення) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
попередника; про умови обміну (конвертації) інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника; про місце обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника із зазначенням, що дату початку обміну
сертифікатів буде повідомлено в публікації інформації
(зареєстрованої Комісією) про випуск інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника; г) прийняття установчими зборами інвестиційного фонду
правонаступника, що створюється шляхом злиття, рішень про
затвердження інвестиційної декларації інвестиційного фонду
правонаступника, про випуск інвестиційних сертифікатів та акцій
фонду і про затвердження інформацій про випуск інвестиційних
сертифікатів та акцій цього фонду; ґ) скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів та акцій інвестиційного фонду попередника у зв'язку з
його реорганізацією шляхом злиття та скасування реєстрації
інформацій про випуск інвестиційних сертифікатів та акцій (у
порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку); д) реєстрація випуску акцій інвестиційного фонду
правонаступника, що створюється шляхом злиття, у порядку,
передбаченому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку; е) укладання договорів інвестиційного фонду правонаступника,
що створюється шляхом злиття, з інвестиційним керуючим,
зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою); є) реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск інвестиційного фонду правонаступника (у
порядку, встановленому Положенням про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск ( vr008312-98 ); ж) публікація (згідно з вимогами Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск)
зареєстрованої Комісією інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду правонаступника, яка обов'язково
повинна містити повідомлення про встановлення дати початку обміну
інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів попередників (із
зазначенням назв інвестиційних фондів попередників) на
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду правонаступника; з) обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів
попередників на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника. 2.4. Термін, установлений для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника (інвестиційних
фондів попередників), повинен бути не менше трьох місяців,
починаючи з дати здійснення першої публікації повідомлення про
реорганізацію шляхом злиття (згідно з п.2.3 б) цього Положення),
але повинен закінчитися до моменту подання до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку документів для реєстрації
випуску акцій інвестиційного фонду правонаступника і не повинен
бути більше шести місяців, починаючи з дати прийняття вищим
органом фонду рішення про реорганізацію. Після завершення
зазначеного терміну інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
попередника (інвестиційних фондів попередників) не підлягають
викупу, а обмінюються на інвестиційні сертифікати інвестиційного
фонду правонаступника, створеного шляхом злиття (після настання
дати початку обміну інвестиційних сертифікатів). Викуп інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
попередника здійснюється за ціною, визначеною згідно з вимогами
п.2.3 б) цього Положення. Викуплені інвестиційні сертифікати фондів-попередників
зберігаються в інвестиційному фонді до моменту їх передачі до
архіву. 2.5. Обмеження терміну обміну інвестиційних сертифікатів
інвестиційних фондів попередників на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника не допускається. 2.6. Обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів
попередників на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника здійснюється, виходячи із співвідношень вартості
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат
інвестиційних фондів попередників (визначених згідно з п.2.3 а)
цього Положення) та номінальної вартості інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду правонаступника шляхом
установлення відповідного коефіцієнту конвертації (к*) для
інвестиційних сертифікатів кожного з інвестиційних фондів
попередників, який обчислюється за такою формулою
к* = ЧАс/ІСн, де
ЧАс - вартість чистих активів інвестиційного фонду
попередника в розрахунку на один інвестиційний сертифікат фонду
(грн.); ІСн - номінальна вартість інвестиційного сертифіката
інвестиційного фонду правонаступника, утвореного внаслідок
реорганізації шляхом злиття (грн.). Кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
правонаступника, яку потрібно видати в обмін на певну кількість
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду попередника,
обчислюється за формулою
Кпн = к* х Кпп, де
Кпн - кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду правонаступника (шт.); Кпп - кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника, що надані для обміну (шт.). Інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів попередників,
що були обмінені на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника, зберігаються в інвестиційному фонді
правонаступнику до моменту їх передачі до архіву. 2.7. Якщо в результаті обміну інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника (згідно з методикою,
наведеною в п.2.6 цього Положення) учаснику належить видати
кількість інвестиційних сертифікатів, яка виражена не цілим числом
(що відображає наявність залишку коштів, що належать учаснику), то
вказаний залишок повинен бути виплачений учаснику в грошовій
формі. У разі бажання учасника доплатити різницю між номінальною
вартістю інвестиційного сертифіката інвестиційного фонду
правонаступника та розміром залишку йому додатково видається ще
один інвестиційний сертифікат фонду правонаступника. 2.8. Інвестиційний фонд правонаступник не має права
здійснювати розміщення третім особам інвестиційних сертифікатів
власного випуску, передбачених для здійснення обміну на
інвестиційні сертифікати фонду (фондів) попередника на загальну
суму, розраховану відповідно до п.2.4, 2.6 та 2.7 цього Положення. 2.9. Договір про злиття інвестиційних фондів повинен бути
складовою частиною установчого договору інвестиційного фонду
правонаступника і має регламентувати такі питання: а) повний перелік та обсяг активів і пасивів балансів
інвестиційних фондів, що реорганізуються та підлягають
прийманню-передаванню; б) строки проведення передавання основних засобів та інших
матеріальних цінностей з оформленням відповідних актів, підписаних
матеріально відповідальними особами інвестиційних фондів, а також
передавання та оформлення відповідними актами незакінчених
діловодством справ, бланків суворої звітності, архівів та описів
архівів; в) умови обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційних
фондів попередників на інвестиційні сертифікати інвестиційного
фонду правонаступника; г) строки укладання договорів з інвестиційним керуючим,
зберігачем, депозитарієм та аудитором (аудиторською фірмою); ґ) інші питання за ініціативою сторін, які забезпечують
оперативне проведення реорганізації. 2.10. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду правонаступника, створеного внаслідок
реорганізації шляхом злиття, здійснюється в порядку, установленому
Положенням про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск ( vr008312-98 ). Інвестиційний фонд, створений внаслідок реорганізації шляхом
злиття, здійснює випуск інвестиційних сертифікатів на суму, розмір
якої дорівнює 15-разовому розміру його статутного фонду. У разі
злиття закритих інвестиційних фондів, хоча б один з яких
здійснював додатковий випуск інвестиційних сертифікатів у
50-разовому розмірі до обсягу прийнятих ним для розміщення
приватизаційних паперів, зазначене 15-разове співвідношення
досягається за рахунок збільшення розміру статутного фонду
інвестиційного фонду правонаступника або шляхом викупу
інвестиційних сертифікатів інвестиційним фондом попередником
(інвестиційними фондами попередниками) у кількості, яка перевищує
15-разове співвідношення до частки засновників фонду попередника в
статутному фонді фонду правонаступника до моменту реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів.
3. Реорганізація інвестиційного фонду шляхом приєднання
3.1. Під час реорганізації інвестиційних фондів шляхом
приєднання одного або кількох інвестиційних фондів до іншого
інвестиційного фонду всі майнові права та зобов'язання кожного з
них переходять до інвестиційного фонду, до якого вони приєднуються
і який вважається їх правонаступником (активи й пасиви
інвестиційних фондів, що реорганізуються шляхом приєднання, у
повному обсязі передаються на баланс інвестиційного фонду
правонаступника). При цьому інвестиційний фонд (інвестиційні
фонди), що приєднується до іншого інвестиційного фонду, втрачає
(втрачають) статус юридичної особи. 3.2. Права власників інвестиційних сертифікатів інвестиційних
фондів попередників, що виникають у зв'язку з реорганізацією цих
фондів шляхом приєднання до іншого інвестиційного фонду: у разі небажання бути учасником інвестиційного фонду
правонаступника пред'явити для викупу належні власнику
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду попередника в
терміни, установлені для викупу за ціною, визначеною згідно з
п.3.3 б); обміняти належні йому інвестиційні сертифікати інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника після настання дати початку обміну. 3.3. Реорганізація інвестиційних фондів шляхом приєднання,
крім послідовності дій, установленої чинним законодавством України
та Положенням про порядок реєстрації випуску акцій та інформації
про їх емісію під час реорганізації товариств ( z0137-99 ),
передбачає проведення таких заходів: а) отримання згоди органів Антимонопольного комітету на
здійснення економічної концентрації у випадках передбачених чинним
антимонопольним законодавством; б) прийняття вищим органом кожного інвестиційного фонду, що
бере участь в реорганізації шляхом приєднання (фонду (фондів)
попередника та фонду правонаступника), рішення про узгодження
розрахунку вартості чистих активів фонду та ціни викупу
інвестиційних сертифікатів фонду (фондів) попередника (ціни обміну
інвестиційних сертифікатів - для фонду правонаступника), яка
повинна дорівнювати вартості чистих активів у розрахунку на один
інвестиційний сертифікат фонду (згідно з результатами
систематичної оцінки вартості чистих активів за станом на останню
звітну дату перед прийняттям рішення про реорганізацію шляхом
приєднання відповідно до Положення про порядок оцінки вартості
чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній ( v0030312-97 ) та засвідченої підписами та
печатками уповноважених посадових осіб інвестиційного керуючого та
депозитарію інвестиційного фонду), а також повідомлення про
реорганізацію шляхом приєднання; в) здійснення (протягом п'яти робочих днів з моменту
підписання договору про приєднання) інвестиційним фондом, що
приєднується, публікації в одному з центральних органів преси
(центральних органах преси) повідомлення про реорганізацію шляхом
приєднання. Зазначену публікацію необхідно повторити не менше ніж
двічі протягом терміну, установленого для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника. Здійснення
публікації такого повідомлення забезпечується інвестиційним
керуючим інвестиційного фонду. Зазначене повідомлення повинно містити такі відомості: про реорганізацію інвестиційного фонду шляхом приєднання (із
зазначенням назви інвестиційного фонду (інвестиційних фондів), з
яким (з якими) здійснюється реорганізація шляхом приєднання) та
причини, що обумовили прийняття рішення про реорганізацію шляхом
приєднання; про право учасників інвестиційного фонду (фондів) попередника
обміняти належні їм інвестиційні сертифікати фонду (після дати
настання початку обміну інвестиційних сертифікатів) на
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду правонаступника, до
якого буде здійснюватись приєднання, або пред'явити до викупу
належні їм інвестиційні сертифікати фонду, якщо вони не бажають
стати учасниками інвестиційного фонду-правонаступника (протягом
терміну, установленого для викупу інвестиційних сертифікатів); про термін, установлений для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника у власників
інвестиційних сертифікатів, які не бажають стати учасниками
інвестиційного фонду-правонаступника; про місце та ціну (визначену згідно з п.3.3 а) цього
Положення) викупу інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
попередника; про умови обміну (конвертації) інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника; про місце обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника із зазначенням, що дату початку обміну
сертифікатів буде повідомлено разом з публікацією змін до
інформації (зареєстрованої Комісією) про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду правонаступника; г) прийняття вищим органом інвестиційного фонду
правонаступника, до якого здійснюється приєднання, відповідного
рішення в разі внесення змін та доповнень до інвестиційної
декларації інвестиційного фонду правонаступника, здійснення
додаткового випуску інвестиційних сертифікатів фонду та про
внесення змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів цього фонду; ґ) скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника у зв'язку з його
реорганізацією шляхом приєднання та скасування реєстрації
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів (у порядку,
установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку); д) реєстрація додаткового випуску акцій інвестиційного фонду
правонаступника в порядку, передбаченому Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку; е) реєстрація додаткового випуску інвестиційних сертифікатів
та інформації про їх випуск у разі прийняття відповідного рішення
вищим органом управління інвестиційного фонду правонаступника в
обсязі, не меншому, ніж потрібно для здійснення обміну
інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів попередників
(визначеному відповідно до пп.3.4,3.6,3.7), у порядку,
установленому Положенням про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній та інформації про їх випуск ( vr008312-98 ); є) публікація (згідно з вимогами Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів
та інвестиційних компаній та інформації про їх випуск)
зареєстрованих Комісією змін до інвестиційної декларації та
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду правонаступника, які обов'язково повинні містити
повідомлення про встановлення дати початку обміну інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційних фондів)
попередника (із зазначенням назви інвестиційного фонду попередника
/попередників/) на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника; ж) обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
(інвестиційних фондів) попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника. 3.4. Термін, установлений для викупу інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду попередника (інвестиційних
фондів попередників) повинен бути не менше трьох місяців,
починаючи з дати здійснення першої публікації повідомлення про
реорганізацію шляхом приєднання (згідно з п.3.3 б) цього
Положення), але повинен закінчитися до моменту подання до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів
для реєстрації додаткового випуску акцій інвестиційного фонду
правонаступника і не повинен бути більше шести місяців, починаючи
з дати прийняття вищим органом фонду рішення про реорганізацію
інвестиційного фонду. Після завершення зазначеного терміну
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду попередника
(інвестиційних фондів попередників) не підлягають викупу, а
обмінюються на інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду
правонаступника, до якого здійснювалося приєднання (після настання
дати початку обміну інвестиційних сертифікатів). Викуплені інвестиційні сертифікати зберігаються в
інвестиційному фонді до моменту їх передачі до архіву. 3.5. Обмеження терміну обміну інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду (інвестиційних фондів) попередника на
інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду правонаступника не
допускається. 3.6. Обмін інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
(інвестиційних фондів) попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника здійснюється, виходячи з
співвідношень вартості чистих активів у розрахунку на один
інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду попередника
(інвестиційних фондів попередників) (згідно з п.3.3 б) цього
Положення) та вартості чистих активів у розрахунку на один
інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду правонаступника
(згідно з п.3.3 б) цього Положення) шляхом установлення
відповідного коефіцієнта конвертації (к*) для інвестиційних
сертифікатів кожного з інвестиційних фондів попередників, який
обчислюється за такою формулою:
к* = ЧАс/ЧАспн, де
ЧАсп - вартість чистих активів інвестиційного фонду
попередника у розрахунку на один інвестиційний сертифікат фонду
(грн.); ЧАспн - вартість чистих активів інвестиційного фонду
правонаступника в розрахунку на один інвестиційний сертифікат
фонду (грн.). Кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
правонаступника, яку потрібно видати в обмін на певну кількість
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду попередника,
обчислюється за формулою
Кпн = к* х Кпп, де
Кпн - кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду правонаступника (шт.); Кпп - кількість інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду попередника, що надані для обміну (шт.). Інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду (інвестиційних
фондів) попередника, що були обмінені на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника, зберігаються в
інвестиційному фонді правонаступнику до моменту їх передачі до
архіву. 3.7. Якщо в результаті обміну інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду попередника на інвестиційні сертифікати
інвестиційного фонду правонаступника (згідно з методикою,
наведеною в п.3.6 цього Положення) учаснику належить видати
кількість інвестиційних сертифікатів, яка виражена не цілим числом
(що відображає наявність залишку коштів, що належать учаснику), то
вказаний залишок повинен бути виплачений учаснику в грошовій
формі. У разі бажання учасника доплатити різницю між вартістю
інвестиційного сертифіката інвестиційного фонду правонаступника та
розміром залишку йому додатково видається ще один інвестиційний
сертифікат фонду правонаступника. 3.8. Інвестиційний фонд правонаступник не має права
здійснювати розміщення третім особам інвестиційних сертифікатів
власного випуску, передбачених для здійснення обміну на
інвестиційні сертифікати фонду (фондів) попередника на загальну
суму, розраховану відповідно до п.3.4, 3.6 та 3.7 цього Положення. 3.9. Договір про приєднання інвестиційного фонду
(інвестиційних фондів) до іншого інвестиційного фонду
(правонаступника) укладається між інвестиційним фондом
правонаступником та засновниками інвестиційного фонду
(інвестиційних фондів), що приєднується, (приєднуються) і повинен
регламентувати такі питання: а) повний перелік та обсяг активів і пасивів балансів
інвестиційних фондів, що приєднуються та підлягають
прийманню-передаванню; б) строки проведення передачі основних засобів та інших
матеріальних цінностей з оформленням відповідних актів, підписаних
матеріально відповідальними особами інвестиційних фондів, а також
передачі та оформлення відповідними актами не закінчених
діловодством справ, бланків суворої звітності, архівів та описів
архівів; в) умови обміну інвестиційних сертифікатів інвестиційного
фонду (інвестиційних фондів) попередника на інвестиційні
сертифікати інвестиційного фонду правонаступника; г) інші питання за ініціативою сторін, які забезпечують
оперативне проведення реорганізації. 3.10. У разі прийняття відповідного рішення вищим органом
управління інвестиційного фонду реєстрація додаткового випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду правонаступника
здійснюється в порядку, установленому Положенням про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск
( vr008312-98 ). Інвестиційний фонд правонаступник, до якого здійснювалось
приєднання, випускає інвестиційні сертифікати в межах суми, розмір
якої дорівнює 15-разовому розміру його зареєстрованого статутного
фонду. У разі приєднання до закритого інвестиційного фонду одного
або кількох закритих інвестиційних фондів, хоча б один з яких
здійснював додатковий випуск інвестиційних сертифікатів у
50-разовому розмірі до обсягу, прийнятих ним для розміщення
приватизаційних паперів, зазначене 15-разове співвідношення
досягається за рахунок збільшення розміру статутного фонду
інвестиційного фонду правонаступника або шляхом викупу
інвестиційних сертифікатів інвестиційним фондом попередником
(інвестиційними фондами попередниками) у кількості, яка перевищує
15-разове співвідношення до частки засновників фонду попередника в
статутному фонді фонду правонаступника до моменту реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів.
Начальник відділу регулювання
діяльності по спільному інвестуванню В.А.Колбунвгору