Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію
Фонд державного майна; Наказ від 14.05.2012652
Документ z0877-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2012. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012  № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від
1 червня 2012 р.
за № 877/21189

Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію

Відповідно до Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» та Законів України «Про Державну програму приватизації», «Про приватизацію державного майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про конкурсну комісію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04 жовтня 2000 року № 2074, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2000 року за № 711/4932 (додаються).

2. Управлінню конкурсного продажу в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню конкурсного продажу у десятиденний строк після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
14.05.2012 № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від
1 червня 2012 р.
за № 877/21189

ЗМІНИ
до Положення про конкурсну комісію

1. У преамбулі:

в абзаці першому слова та цифри «Закону України від 18.05.2000 № 1723-III «Про Державну програму приватизації» замінити словами «Закону України «Про Державну програму приватизації»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Це Положення визначає процедуру утворення та повноваження конкурсної комісії з продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс) державних пакетів акцій, акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації.».

2. В абзаці шостому пункту 2 слово «претендентів» замінити словами «учасників конкурсу».

3. У пункті 3 слова «засобами зв’язку» виключити.

4. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. До складу комісії входять: працівники органу приватизації, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, АТ.»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу представники первинної профспілкової організації АТ чи профспілки відповідної галузі, юрисконсульти, працівники структурних підрозділів органів приватизації, які здійснюють контроль за виконанням договорів купівлі-продажу пакетів акцій АТ, радники (уповноважені особи), державні службовці місцевих органів виконавчої влади.».

5. У пункті 6:

в абзацах першому, другому та третьому слова «організації та установи» у всіх відмінках замінити словами «міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та АТ» у відповідних відмінках;

в абзаці третьому слова «у триденний строк» замінити словами «у п’ятиденний строк».

6. В абзаці другому пункту 9 слова «початкової вартості» замінити словами «початкової ціни».

7. Пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Конкурсна комісія:

розглядає рекомендації органу приватизації щодо фіксованих умов конкурсу, початкової ціни пакета акцій, визначає фіксовані умови конкурсу, початкову ціну пакета акцій, крок торгів за конкурсом, дату та час проведення конкурсу і подає на затвердження органу приватизації;

надає рекомендації органу приватизації щодо кваліфікаційних вимог та додаткових умов участі в конкурсі;

складає проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу та подає його на затвердження до органу приватизації;

реєструє конкурсні пропозиції;

розглядає та перевіряє за формою та змістом конкурсні пропозиції учасників конкурсу, у тому числі повноваження осіб, що підписали конкурсні пропозиції;

визначає переможця конкурсу.».

8. Пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12 - 30 вважати відповідно пунктами 11 - 29.

9. Пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Засідання комісії є закритими, крім засідання з визначення переможця конкурсу. Комісія має право розглядати на засіданнях пояснення учасників щодо їх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників (уповноважених осіб) та експертів, залучених до роботи комісії.».

10. Пункт 27 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо засідання конкурсної комісії не відбулося з причини відсутності кворуму засідання конкурсної комісії переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.».

11. У тексті Положення слова та цифри «Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 № 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 № 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 № 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за № 1634/10233» у всіх відмінках замінити словами «Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках.

Начальник Управління
конкурсного продажу


І. Білоцерковецьвгору