Документ z0877-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - z1621-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1086
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2010 р.
за N 877/18172
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1051 ( z1621-16 ) від 29.11.2016 }
Про затвердження Порядку проведення відкритого конкурсу з
визначення уповноважених банків України, через які має
здійснюватися виплата заробітної плати працівникам
бюджетних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів
N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }

Відповідно до пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2005 року N 318 ( 318-2005-п ) "Про
удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ та державної соціальної допомоги" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення відкритого конкурсу з
визначення уповноважених банків України, через які має
здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних
установ, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
2. Встановити, що банки, які стали переможцями конкурсів з
визначення уповноважених банків України, через які має
здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних
установ та державної соціальної допомоги, до дати набрання
чинності цим наказом є уповноваженими банками, через які має
здійснюватись виплата заробітної плати працівникам бюджетних
установ та державної соціальної допомоги.
3. Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг
(Коцюба В.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравця А.М.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державного казначейства України О.С.Даневич
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський
Директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В.В.Пасічник
Перший заступник Голови
Національного банку України С.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.09.2010 N 1086
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2010 р.
за N 877/18172

ПОРЯДОК
проведення відкритого конкурсу
з визначення уповноважених банків України,
через які має здійснюватися виплата
заробітної плати працівникам бюджетних установ
{ У назві і тексті Порядку слова "та державної соціальної
допомоги", "та/або державної соціальної допомоги" в
усіх відмінках виключити на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року N 318
( 318-2005-п ) "Про удосконалення механізму виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної
допомоги" та визначає умови проведення відкритого конкурсу з
визначення уповноважених банків України, через які має
здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних
установ.
2. Уповноважені банки визначаються шляхом конкурсного відбору
за результатами відкритого конкурсу (далі - Конкурс), що
проводиться постійно діючою конкурсною комісією (далі - Комісія)
відповідно до цього Порядку.
3. До участі в Конкурсі допускаються банки, які є учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків,
передбачених законом, та в яких значення нормативу миттєвої
ліквідності протягом останніх шести місяців становило не менше
20%. { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
4. Уповноваженими банками є банки - учасники Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених
законом, що стали переможцями Конкурсу на право виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ. { Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
5. За результатами Конкурсу банк визнається уповноваженим на
право виплати заробітної плати на всій території України.
6. Обслуговування осіб, які отримують заробітну плату в
уповноваженому банку, та надання додаткових послуг банком
здійснюються на підставі договорів між уповноваженим банком та
цими особами.
II. Порядок проведення Конкурсу
1. Конкурси проводяться Комісією двічі на рік - 10 липня та
10 грудня за умови надходження конкурсної документації більше ніж
від одного банку-претендента з дати оголошення про проведення
Конкурсу, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати
проведення Конкурсу та у разі забезпечення виконання
банками-претендентами вимог, передбачених у пункті 1 розділу III
цього Порядку. { Абзац перший пункту 1 розділу II в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
У разі якщо дата проведення Конкурсу припадає на святковий
або вихідний день, Конкурс проводиться наступного робочого дня.
2. Банки-претенденти - банки, що надіслали конкурсну
документацію до участі у Конкурсі у термін, встановлений пунктом 1
цього розділу.
3. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України не пізніше ніж
за 30 календарних днів до дати проведення Конкурсу. { Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
4. Для проведення Конкурсів утворюється Комісія у складі
14 осіб, який затверджується Головою Комісії.
5. До складу Комісії входять представники Міністерства
фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Державної казначейської служби України, Міністерства
соціальної політики України і Національного банку України (за
згодою). { Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 }
6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Комісії
приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на
її засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос
Голови Комісії.
7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди
члена Комісії з її рішенням він може письмово викласти свою
позицію, яка додається до протоколу засідання Комісії.
8. До компетенції Комісії належить: розміщення оголошення про проведення Конкурсу; одержання конкурсної документації; розгляд конкурсної документації, поданої
банками-претендентами; визначення банків, які допускаються до участі у Конкурсі, на
підставі конкурсної документації, поданої банками-претендентами; відхилення конкурсної документації банку-претендента; зняття з розгляду конкурсної документації банку-претендента; звернення до банків-претендентів за наданням додаткової
інформації; проведення Конкурсу; визначення переможців Конкурсу; визнання Конкурсу таким, що не відбувся; застосування до уповноважених банків вимог щодо усунення
порушень, передбачених пунктом 9 розділу IV цього Порядку; прийняття рішення про припинення банком виконання функцій
уповноваженого банку.
9. Використання інформації, що міститься у конкурсній
документації, здійснюється з додержанням вимог законодавства про
інформацію.
10. Процес розгляду конкурсної документації є конфіденційним.
Інформація, що стосується розгляду та співставлення конкурсної
документації, не повідомляється банкам-претендентам або будь-яким
іншим особам, не пов'язаним з розглядом конкурсної документації.
III. Конкурсна документація
1. Для участі в Конкурсі банки-претенденти зобов'язані
подати: а) заяву на участь у Конкурсі, яка подається на бланку
банку-претендента у довільній формі із зазначенням найменування
банку, що бажає стати учасником Конкурсу, його місцезнаходження, а
також прізвища, ім'я, по батькові особи, яка представлятиме
інтереси банку-претендента під час проведення Конкурсу, її номера
телефону, факсу, адреси електронної пошти, куди належить надсилати
всю інформацію стосовно проведення Конкурсу; б) довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси
банку-претендента під час проведення Конкурсу; в) засвідчені в установленому порядку копії банківської
ліцензії та письмових дозволів на здійснення банківських операцій,
виданих Національним банком України; г) засвідчену в установленому законодавством порядку копію
аудиторського висновку про фінансовий стан банку-претендента на
останню звітну дату; ґ) інформацію Національного банку України щодо відсутності у
банку-претендента протягом останніх шести місяців порушень
економічних нормативів, установлених Національним банком України,
застосування до банку за цей період заходів впливу згідно із
вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та
про фінансовий стан банку-претендента на перше число місяця, в
якому подаються документи; { Підпункт "ґ" пункту 1 розділу III в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від
07.08.2012 } д) фінансову звітність на перше число місяця, в якому
подаються документи; { Підпункт "д" пункту 1 розділу III в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від
07.08.2012 } е) перелік платіжних систем, платіжні картки яких емітує
банк-претендент, однією обов'язковою з яких є багатоемітентна
платіжна система, платіжною організацією якої є резидент; є) довідку про розгалуженість мережі обслуговування поточних
рахунків банку на території України за формою згідно з додатком 1
до цього Порядку; ж) перелік послуг та плата за них, які надаються клієнтам -
власникам поточного рахунку; з) зобов'язання банку-претендента щодо переліку послуг та
граничного значення показників їх вартості, яких банк
зобов'язується дотримуватись у разі набуття статуту уповноваженого
банку за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку; и) довідку про загальний обсяг кредитів (короткострокових,
довгострокових), наданих юридичним та фізичним особам, та
відсоткові ставки за ними станом на перше число місяця, в якому
подано конкурсну документацію; і) довідку банку-претендента про значення показника миттєвої
ліквідності протягом останніх шести місяців, яка відповідає
вимогам, встановленим пунктом 3 розділу І цього Порядку; ї) річні прогнозні показники позитивної динаміки щодо: здешевлення вартості кредитів; збільшення строків депозитів; зростання регулятивного капіталу; й) засвідчену в нотаріальному порядку копію свідоцтва
учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
2. Всі документи, наведені у пункті 1 цього розділу,
подаються українською мовою у паперовому вигляді, а наведені в
підпунктах "є", "и" та "ї" пункту 1 цього розділу - також і в
електронному вигляді.
3. Конкурсна документація, що надійшла від
банків-претендентів після терміну її подання, встановленого
пунктом 1 розділу II цього Порядку, розглядаються при проведенні
наступного конкурсного відбору уповноважених банків з урахуванням
положень пункту 1 розділу II цього Порядку.
4. Банк-претендент має право відкликати свою конкурсну
документацію до кінцевого терміну її подання, повідомивши про це
Комісію письмово.
5. Комісія має право звертатися до банків-претендентів за
наданням додаткової інформації. При цьому строк подання додаткової
інформації не може перевищувати 3 робочих днів з дня такого
звернення. У разі ненадання такої інформації Комісія може прийняти
рішення про зняття з розгляду конкурсної документації
банку-претендента.
IV. Проведення Конкурсу та визначення переможців
1. Комісія розглядає конкурсну документацію, надану
банками-претендентами, протягом 5 робочих днів з моменту її
подання.
2. Комісія відхиляє конкурсну документацію, якщо конкурсна
документація, надана банком-претендентом, не відповідає вимогам до
конкурсної документації, встановленим у пункті 1 розділу III цього
Порядку, чи під час її розгляду виявилось, що вона містить
недостовірні дані.
3. Переможцями Конкурсу визнаються банки-претенденти, які
виконали вимоги пункту 1 розділу III цього Порядку.
4. Рішення Комісії щодо визначення переможців Конкурсу
оформлюється протоколом про визначення переможців Конкурсу, який
затверджується Головою Комісії або у разі його відсутності
заступником Голови Комісії.
5. Після підписання протоколу про визначення переможців
результати Конкурсу публікуються у газеті "Урядовий кур'єр" та
розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України
протягом 3 днів з моменту його підписання.
6. Якщо до настання кінцевої дати подання конкурсної
документації, встановленої пунктом 1 розділу II цього Порядку, не
надійшло жодної конкурсної документації або надійшла конкурсна
документація тільки від одного банку-претендента, Конкурс
вважається таким, що не відбувся.
7. Уповноважені банки щокварталу станом на останню дату
місяця звітного кварталу не пізніше 10 числа місяця кварталу, що
настає за звітним, зобов'язані подати Комісії звіт уповноваженого
банку в електронному та паперовому вигляді: а) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку; б) про виконання вимог, визначених у додатку 2 до цього
Порядку.
8. Для проведення моніторингу дотримання вимог цього Порядку
переможцями Конкурсу Міністерство фінансів України взаємодіє з
Національним банком України, Державною казначейською службою
України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, центральними
та місцевими органами виконавчої влади. { Абзац перший пункту 8
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 } Кожна особа, яка отримує заробітну плату через уповноважені
банки, а також бюджетні установи у разі виявлення порушень
повідомляють про них територіальні органи Державної казначейської
служби України за їх місцезнаходженням. Державне казначейство
України щомісяця надає Комісії узагальнену інформацію щодо
виявлених порушень, за результатами якої може бути прийняте
рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого
банку. { Абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 901 ( z1463-12 ) від
07.08.2012 } Національний банк України надає Міністерству фінансів України
інформацію щодо призначення тимчасової адміністрації в
уповноважених банках не пізніше наступного робочого дня від дати
прийняття відповідного рішення. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надає Міністерству
фінансів України інформацію щодо переведення банку - учасника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до категорії тимчасових
учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або виключення
банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб не пізніше наступного робочого дня від дати
прийняття відповідного рішення.
9. У разі порушення уповноваженими банками вимог,
встановлених підпунктом "з" пункту 1 розділу III та/або пунктом 7
розділу IV цього Порядку, та/або переведення уповноваженого
банку - учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до
категорії тимчасових учасників Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб або виключення банку із числа учасників (тимчасових
учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або
призначення тимчасової адміністрації в уповноваженому банку
Комісія має право звернутися з письмовим застереженням щодо
усунення порушення та/або прийняття рішення про припинення банком
виконання функцій уповноваженого банку. { Абзац перший пункту 9
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 901 ( z1463-12 ) від 07.08.2012 } Рішення про припинення банком виконання функцій
уповноваженого банку приймається Комісією, якщо уповноваженим
банком протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання
такого застереження не усунуто порушення, вказане у письмовому
застереженні, крім випадків переведення уповноваженого банку до
категорії тимчасового учасника Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб або виключення із числа учасників (тимчасових учасників)
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або призначення
тимчасової адміністрації в уповноваженому банку. У разі необхідності прийняття рішення про припинення банком
виконання функцій уповноваженого банку засідання Комісії може
скликатися позачергово. Повторне набуття банком статусу уповноваженого банку
розглядається Комісією за умови подання банком конкурсної
документації, передбаченої пунктом 1 розділу III цього Порядку, у
строки, встановлені пунктом 1 розділу II цього Порядку, але не
раніше ніж через 6 місяців після усунення банком усіх порушень.
10. Інформація про прийняття рішення про припинення банком
виконання функцій уповноваженого банку публікується у газеті
"Урядовий кур'єр", а також розміщується на офіційному веб-сайті
Міністерства фінансів України протягом 3 днів з моменту його
прийняття.
Директор Департаменту
політики розвитку ринку
фінансових послуг В.О.Коцюба

Додаток 1
до Порядку проведення
відкритого конкурсу
з визначення уповноважених
банків України,
через які має здійснюватися
виплата заробітної плати
працівникам бюджетних
установ

ДОВІДКА
про розгалуженість мережі обслуговування
поточних рахунків банку на території України

Повне найменування банку ____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Розділ I. Установи банку | |----------------------------------------------------------------| | N | Філія банку | Місцезнаходження філії банку та відділень,| |з/п|(назва та/або N)| які обліковуються на її балансі | |---+----------------+-------------------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ II. Банкомати та платіжні термінали банку | |----------------------------------------------------------------| | N з/п | Місцезнаходження | Кількість | | |----------------------------------------| | | | банкомата | платіжного термінала | | |--------+--------------+-------------------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ III. Банкомати та платіжні термінали банків-партнерів, | |де обслуговування карток банку здійснюється за тарифами, що не | |перевищують тарифи банку-претендента | |----------------------------------------------------------------| | N з/п | Місцезнаходження | Кількість | | |----------------------------------------| | | | банкомата | платіжного термінала | | |--------+--------------+-------------------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
П.І.Б. посадової особи банку ___________________
(підпис)
М.П.

Додаток 2
до Порядку проведення
відкритого конкурсу
з визначення уповноважених
банків України,
через які має здійснюватися
виплата заробітної плати
працівникам бюджетних
установ

ПЕРЕЛІК
послуг та граничне значення показників їх вартості,
яких банк зобов'язується дотримуватись у разі набуття
статусу уповноваженого банку

Повне найменування банку ____________________________________
------------------------------------------------------------------- |N з/п| Найменування послуг | Граничне значення | |-----+------------------------------+----------------------------| | 1 |Випуск/відкриття та | Безкоштовно | | |розрахунково-касове | | | |обслуговування основної | | | |платіжної картки/поточного | | | |рахунка | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 2 |Нарахування відсотків на | Не є обов'язковою умовою | | |залишок за поточним | | | |рахунком, за яким | | | |здійснюється виплата | | | |заробітної плати | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 3 |Термін зарахування |Не пізніше наступного | | |заробітної плати на рахунки |банківського дня з дати | | |її отримувачів (днів) |надходження коштів до банку,| | | |а в установах банків, | | | |розташованих у селищах і | | | |селах, - протягом двох | | | |банківських днів з дати | | | |надходження коштів до банку | |-----+------------------------------+----------------------------| | 4 |Умови овердрафту: | | | |ставка за кредитом (% річних) | Не більше облікової ставки | | | | Національного банку | | |строк (в місяцях) | Не менше місяця | | |ліміт (% від середньомісячної | Не менше 50 | | |заробітної плати) | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 5 |Плата за зарахування коштів на| 0,15 | | |поточні рахунки фізичних | | | |осіб - працівників бюджетних | | | |установ (у відсотках до суми | | | |операції) | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 6 |Плата за здійснення операцій | Безкоштовно | | |із видачі готівки з поточного | | | |рахунку через власну мережу | | | |кас та банкоматів | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 7 |Плата за здійснення | Безкоштовно | | |безготівкових операцій у сфері| | | |торгівлі та послуг | | |-----+------------------------------+----------------------------| | 8 |Плата за здійснення операцій в| Безкоштовно | | |межах одного банку із | | | |перерахування коштів з | | | |поточного рахунку на | | | |депозитний (вкладний) чи інший| | | |рахунок | | -------------------------------------------------------------------
П.І.Б. посадової особи банку ___________________
(підпис)
М.П.

Додаток 3
до Порядку проведення
відкритого конкурсу
з визначення уповноважених
банків України,
через які має здійснюватися
виплата заробітної плати
працівникам бюджетних
установ

ЗВІТ
уповноваженого банку

Повне найменування банку ____________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника |Розмір показника станом| |з/п| | на останню дату місяця| | | | звітного кварталу | |---+------------------------------------+-----------------------| | 1 |Обсяг кредитів, наданих юридичним | | | |особам, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 2 |Обсяг кредитів, наданих фізичним | | | |особам, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 3 |Середньомісячна ставка за кредитами,| | | |наданими юридичним особам, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 4 |Середньомісячна ставка за кредитами,| | | |наданими фізичним особам, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 5 |Загальний обсяг депозитів | | | |юридичних осіб, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 6 |Загальний обсяг депозитів | | | |фізичних осіб, з них: | | | |------------------------------------+-----------------------| | |довгострокових | | | |------------------------------------+-----------------------| | |короткострокових | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 7 |Середньомісячні залишки за групою | | | |рахунків, через які проводяться | | | |виплати (показник осілості) | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 8 |Показник миттєвої ліквідності | | |---+------------------------------------+-----------------------| | 9 |Показник регулятивного капіталу | | ------------------------------------------------------------------
П.І.Б. посадової особи банку ___________________
(підпис)
М.П.вгору