Документ z0875-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2017, підстава - z0126-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012  № 320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2012 р.
за № 875/21187

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 18 від 11.01.2017}

Про затвердження Типового положення про будинок офіцерів Збройних Сил України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406, та з метою впорядкування діяльності будинків офіцерів Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про будинок офіцерів Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 3 лютого 2007 року № 38 “Про затвердження Положення про будинки офіцерів Збройних Сил України” скасувати.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14.05.2012  № 320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2012 р.
за № 875/21187

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про будинок офіцерів Збройних Сил України

І. Загальні положення

1.1. Будинок офіцерів Збройних Сил України (далі - будинок офіцерів) є закладом культури Збройних Сил України, який належить до об’єктів гуманітарної та соціальної сфери та здійснює свою діяльність в інтересах інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу військових частин, задоволення духовних (культурних) потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їхніх сімей та мешканців гарнізонів.

Командири (начальники), яким безпосередньо підпорядковані будинки офіцерів Збройних Сил України, затверджують положення про них, що розробляються на підставі цього Типового положення з урахуванням специфіки та особливостей гарнізонів (регіонів).

1.2. Будинок офіцерів у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, що їх стосується, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Основними функціями будинку офіцерів є:

інформаційно-пропагандистська - полягає у здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через систему інформування та військово-патріотичного виховання допризовної молоді, створення позитивного іміджу Збройних Сил України, формування в особового складу необхідного морально-психологічного стану, високого рівня громадянської свідомості і відповідальності, пропагування в суспільстві здорового способу життя та відпочинку;

культурно-виховна - є спрямованим впливом на формування в особового складу, членів їх сімей та мешканців гарнізонів високої духовної культури та морально-етичних, естетичних якостей, почуття патріотизму, відданості українському народові, бойовим та військовим традиціям Збройних Сил України, задоволення естетичних, духовних (культурних) потреб через впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів, організацію дозвілля, виступів творчих колективів будинків офіцерів та участь у заходах, що проводяться місцевими органами влади під час загальнодержавних (регіональних, професійних) свят та урочистостей;

культурно-творча - полягає у створенні умов щодо підтримання у військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців гарнізонів індивідуальних творчих здібностей, всебічного їх розвитку шляхом організації діяльності колективів народної творчості та прикладних знань, гуртків художньої самодіяльності, роботи курсів, шкіл, студій тощо;

пізнавальна - полягає в забезпеченні можливостей отримання нових знань та набуття досвіду через системні заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення, задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу та мешканців гарнізонів;

навчальна - здійснюється через діяльність щодо професійного навчання працівників культурної сфери, підвищення їх кваліфікаційного рівня та сприяння регіональним центрам соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, здійснення взаємодії з ними з питань отримання додаткової освіти та перенавчання;

рекреативно-розважальна - полягає у створенні умов щодо підтримання та відновлення в особового складу та цивільного населення (гарнізонної молоді) необхідного морально-психологічного стану, розвитку високих фізичних якостей через організацію культурного відпочинку, дозвілля, роботу спортивних гуртків, секцій та оздоровчих груп;

методична - полягає у системній взаємодії з місцевими закладами культури та освіти і спільній діяльності щодо надання практичної допомоги командирам військових частин, їх заступникам з виховної роботи, аматорським колективам, об’єднанням, гурткам та клубам з питань організації заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-просвітницької роботи, організації дозвілля, формування та функціонування колективів художньої самодіяльності, розробленні сценаріїв, програм, рекомендацій, проведення оглядів, концертів тощо.

У межах визначених завдань будинок офіцерів виконує функції методичних центрів, зокрема:

здійснює функції методичного центру мережі клубів військових частин за переліком, що визначає Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, узагальнює та розповсюджує передовий досвід їх функціонування, бере участь у організації допідготовки начальників клубів та завідувачів бібліотек;

вивчає, узагальнює та пропагує позитивний досвід в організації культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля особового складу;

надає методичну допомогу аматорським колективам, гурткам та клубам з питань організації культурно-просвітницької роботи, художньої самодіяльності і дозвілля;

розробляє методичні рекомендації, навчально-методичні посібники з організації культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля, проведення оглядів, конкурсів та фестивалів самодіяльної народної творчості;

забезпечує діяльність університетів українознавства в Збройних Силах України, центрів з вивчення української мови та літератури;

здійснює навчання працівників культурної сфери Збройних Сил України, надає їм допомогу в організації роботи.

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України здійснює функції методичного центру для мережі будинків офіцерів Збройних Сил України, узагальнює та розповсюджує передовий досвід їх функціонування, бере участь у організації допідготовки посадових осіб будинків офіцерів та завідувачів бібліотек, вивчає та адаптує досвід функціонування відповідних іноземних військових закладів культури.

1.4. Завданнями будинку офіцерів є:

у мирний час:

методичне керівництво мережею клубів військових частин за переліком, що визначає Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, узагальнення та розповсюдження передового досвіду їх функціонування, участь у організації допідготовки начальників клубів та завідувачів бібліотек;

проведення інформаційних та культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення та пропаганду державної оборонної політики, сприяння правовому, військово-патріотичному, естетичному, фізичному вихованню військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців гарнізонів;

організація заходів щодо пропаганди здорового способу життя, забезпечення діяльності секцій та клубів спортивної, оздоровчої та реабілітаційної спрямованості, забезпечення відновлення моральних, психічних та фізичних сил особового складу;

інформаційно-пропагандистське та культурологічне забезпечення заходів повсякденної життєдіяльності військових частин гарнізону;

пропаганда культурної спадщини українського народу засобами культури та мистецтва, національно-історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України;

проведення заходів із вшанування кращих військовослужбовців, урочистого прийому молодого поповнення та проводів військовослужбовців, що вислужили встановлені строки служби;

створення умов для розвитку особистості, задоволення культурних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, мешканців гарнізону, забезпечення сприятливого для особового складу режиму роботи будинку офіцерів;

кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу та мешканців гарнізону, демонстрація кінофільмів на широкому екрані;

організація культурного дозвілля особового складу, впровадження сучасних інноваційних форм його проведення;

формування у військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей національної самосвідомості, духовності, моральної, естетичної, художньої, трудової, фізичної та екологічної культури;

робота з сім’ями військовослужбовців, популяризація морально-етичних сімейних цінностей та здорової соціально-безпечної поведінки;

забезпечення діяльності військової громадськості, ветеранських, громадських організацій, професіональних клубів (секцій) військово-патріотичної спрямованості;

пропагування військових династій, традицій військового братерства, проведення заходів із згуртування військових колективів;

забезпечення активного дозвілля та відпочинку особового складу, організація ефективної діяльності спортивних та тренажерних залів, секцій спортивної та оздоровчої спрямованості, проведення спортивних змагань та конкурсів;

взаємодія з місцевими органами влади, закладами освіти та культури, об’єктами дозвілля, представниками релігійних громад та творчої інтелігенції;

розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, розкриття творчих здібностей і талантів серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей, місцевої громади, зміцнення зв’язків творчої інтелігенції з військовими колективами, залучення працівників науки, культури і мистецтва до просвітницької роботи;

забезпечення ефективного функціонування бібліотек, робота щодо задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу гарнізону та місцевої громади;

сприяння масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, історії вітчизняної й світової культури, суспільних і природознавчих наук, економіки, культури побуту тощо;

створення умов для розвитку особистості, задоволення духовних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, сприяння розкриттю талантів та дарувань, організація діяльності гуртків, курсів та клубів за інтересами;

в особливий період:

пропаганда державної політики у сфері оборони, організація заходів інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення виконання завдань військовими частинами;

кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу військових частин та цивільного населення;

надання допомоги військовому командуванню у проведенні роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних, осіб, призваних із запасу;

підготовка кіно-, відеоматеріалів щодо дій військ, інформаційна робота з населенням;

формування, визначення завдань та організація діяльності агітаційно-пропагандистських груп;

щодобовий огляд (прослуховування) теле-, радіоефіру, Інтернету щодо виявлення об’єктів негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад та населення, участь в організації захисту.

1.5. Форми роботи будинку офіцерів:

концерти і вистави професійних та самодіяльних творчих колективів, кіно- і відеосеанси, обговорення творів літератури та мистецтва, молодіжні і сімейні вечори відпочинку, бали, карнавали, дискотеки, конкурси, огляди, аматорські виставки й фестивалі самодіяльної художньої та прикладної творчості;

заняття в лекторіях, радіо-, відео-, телевізійних клубах та інших різноманітних клубних аматорських формуваннях самодіяльної та прикладної творчості;

тематичні літературно-художні вечори, літературні та музичні композиції, вечори запитань та відповідей, тематичні кінопокази, кінофестивалі, кіновечори, кінолекційні вечори, технічні, художньо-прикладні клуби, спортивні об’єднання, дні батьків, дні сімейного відпочинку, вечори-портрети, перегляд навчальних, хронікальних кіно-, відеофільмів;

зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій та збройних сил, представниками органів влади, громадськими організаціями патріотичного спрямування, органів юстиції, медичними працівниками, діячами науки, літератури та мистецтва;

екскурсії по місцях військової слави та до музеїв, відвідування театрів, концертних залів, виставок, художніх галерей тощо;

вечори вшанування кращих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, заняття у лекторіях воєнних та правових знань, виставки технічної творчості, вечори бойової співдружності, зустрічі ветеранів;

заходи, пов’язані з призовом та звільненням з військової служби;

організація діяльності залів комп’ютерних ігор, відео-, аудіотек, більярдних кімнат, відео-, музичних салонів, караоке-залів та інших форм культурного дозвілля.

ІІ. Організаційні засади діяльності будинку офіцерів

2.1. Діяльність будинку офіцерів здійснюється на підставі планів роботи на місяць та рік, які розробляються з урахуванням завдань навчання та виховання особового складу військових частин гарнізону та затверджуються відповідним командиром (начальником) за підпорядкованістю.

2.2. Начальник будинку офіцерів відповідає за успішне виконання поставлених завдань, морально-психологічний стан особового складу та професійну підготовку підлеглих, внутрішній порядок, стан збереження майна та матеріальних засобів, стан фінансового господарства, охорони праці та пожежної безпеки. Він організовує роботу будинку офіцерів та є відповідальним за її результати.

2.3. Начальник будинку офіцерів зобов’язаний:

планувати діяльність будинку офіцерів на мирний час та на особливий період, керувати його роботою;

організовувати проведення заходів культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля з особовим складом, населенням гарнізону. За узгодженням з командуванням гарнізону організовувати та проводити культурно-просвітницькі заходи у військових частинах (підрозділах);

розробляти документи бойової та мобілізаційної готовності, що передбачає роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, виконувати вимоги режиму секретності;

забезпечувати в процесі діяльності додержання законності;

організовувати правильну експлуатацію, утримання, ремонт, пожежну безпеку будівель та споруд будинку офіцерів, переданих йому в користування, їх охорону в порядку, визначеному законодавством;

керувати фінансово-господарською діяльністю будинку офіцерів, розпоряджатися згідно із законодавством коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів у відповідності із затвердженим кошторисом;

забезпечувати відповідно до законодавства умови для проведення контрольних заходів органами і підрозділами контролю та аудиту;

вживати у встановленому законодавством України порядку заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

організовувати виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та охорони праці.

2.4. Начальник будинку офіцерів має право:

представляти інтереси будинку офіцерів в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, у стосунках з юридичними та фізичними особами;

від імені будинку офіцерів укладати договори у встановленому порядку;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідно до вимог Кодексу законів про працю України;

видавати накази і розпорядження стосовно діяльності будинку офіцерів, визначати функціональні обов’язки працівників закладу, у разі службової необхідності здійснювати перерозподіл їхніх функціональних обов’язків;

доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам закладу.

2.5. Будинок офіцерів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, бланки зі своїм найменуванням, кутові штампи і круглу печатку.

ІІІ. Фінансово-господарська діяльність будинку офіцерів

3.1. Реєстрація будинку офіцерів як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України проводиться Міністерством оборони України відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Будинок офіцерів свою фінансово-господарську діяльність здійснює згідно із Законом України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”, Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, та іншими нормативно-правовими актами.

3.3. Фінансування будинку офіцерів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та власних надходжень.

3.4. Забезпечення потреб будинку офіцерів у коштах на проведення ремонту приміщень та обладнання майном квартирно-експлуатаційної служби, оплату комунальних послуг, придбання матеріалів здійснюється відповідними квартирно-експлуатаційними відділами (квартирно-експлуатаційними частинами районів).

3.5. Будинок офіцерів веде бухгалтерський облік коштів та закріпленого за ним майна, подає фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.6. Передача в оренду приміщень будинку офіцерів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.7. Працівники будинку офіцерів утримуються за штатом та штатними розписами (за наявності).

3.8. Будинок офіцерів утримує чисельність персоналу відповідно до штатних нормативів.

3.9. Організацію і здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю будинку офіцерів забезпечує його начальник та розпорядники бюджетних коштів вищого рівня в особі їх керівників.

ІV. Керівництво діяльністю будинку офіцерів

4.1. Методичне керівництво будинку офіцерів та його організаційно-методичне забезпечення покладається на Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

4.2. З питань організації гарнізонної служби, проведення гарнізонних урочистостей та культурно-освітніх заходів будинок офіцерів керується відповідними наказами, розпорядженнями командування гарнізону.

4.3. Командир (начальник), якому безпосередньо підпорядковано будинок офіцерів, відповідає за його роботу та ефективну діяльність в інтересах забезпечення повсякденної життєдіяльності військових частин гарнізону, виховання особового складу, затверджує плани роботи будинку офіцерів та контролює їх виконання.

Заступник
Міністра оборони України -
керівник апаратуВ.М. Можаровськийвгору