Документ z0875-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2007, підстава - z0097-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 248 від 04.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2001 р.
за N 875/6066

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1591 ( z0097-07 ) від 19.12.2006 }

Про порядок подання щоквартальної інформації
акціонерними товариствами та холдинговими компаніями
зі значною державною часткою в статутному капіталі

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001
N 374 ( z0890-03 ) від 09.09.2003
N 557 ( z1418-05 ) від 10.10.2005
N 235 ( z0443-06 ) від 11.04.2006 }
{ Строк подання щоквартальної інформації за перший квартал
2006 року акціонерними товариствами та холдинговими
компаніями зі значною державною часткою в статутному
капіталі, передбаченої цим Рішенням, продовжено до
25 червня 2006 року згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 235 ( z0443-06 )
від 11.04.2006 }

З метою запровадження щоквартального моніторингу фінансового
стану акціонерних товариств та холдингових компаній зі значною
державною часткою в статутному капіталі, та відповідно до п.10 та
п.15 частини другої ст.7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Установити, що акціонерні товариства, у тому числі
державні (національні) акціонерні товариства, холдингові компанії
та дочірні підприємства, пакети акцій яких передано до статутного
капіталу державних (національних) акціонерних товариств та
холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 10% і
більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число
звітного кварталу (далі - підзвітні особи), зобов'язані щокварталу
подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія) інформацію щодо свого фінансового стану та
результатів господарської діяльності (далі - довідка). ( Пункт 1
із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Держкомісціннихпаперів
N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001, N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003, в редакції Рішенням Держкомісціннихпаперів N 557
( z1418-05 ) від 10.10.2005 )
2. Акціонерні товариства, у тому числі державні
(національні) акціонерні товариства, холдингові компанії та
дочірні підприємства, пакети акцій яких передано до статутного
капіталу державних (національних) акціонерних товариств,
холдингових компаній, подають довідку до територіального
управління Комісії за їх місцезнаходженням в електронній (на
дискеті 3,5') та паперовій формах поштою з повідомленням про
вручення. Акціонерні товариства та дочірні підприємства, пакети акцій
яких передано до статутного капіталу державних (національних)
акціонерних товариств та холдингових компаній, подають довідку до
25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Довідка за
четвертий квартал подається до 20-го лютого року, наступного за
звітним роком. Державні (національні) акціонерні товариства та холдингові
компанії подають довідку не пізніше 45 днів після закінчення
звітного кварталу. Довідка за четвертий квартал подається не
пізніше 15-го квітня року, наступного за звітним року. При надходженні паперової форми поштою дата подання
визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку. При
невиконанні цих умов довідка вважається поданою несвоєчасно. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001, в
редакції Рішеннь Держкомісціннихпаперів N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003, N 557 ( z1418-05 ) від 10.10.2005 )
3. Довідка складається шляхом заповнення українською мовою
таблиць та форм, передбачених цим рішенням, за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі,
визначеному Комісією. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від
29.11.2001, N 374 ( z0890-03 ) від 09.09.2003 )

( Пункт 4 вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 557 ( z1418-05 ) від 10.10.2005 )

4. Довідка у паперовій формі формується у вигляді друкованих
форм, які за складом інформації відповідають електронній формі
довідки. Аркуші нумеруються, довідка зшивається, засвідчується
підписом керівника і скріплюється печаткою. Відповідність
інформації в паперовій та електронній формах підтверджується
підписом керівника на титульному аркуші довідки з указанням дати і
засвідчується печаткою. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003 )
5. Довідка вважається прийнятою, якщо: подана в електронній та паперовій формах своєчасно; складена відповідно до цього рішення; паперова форма за складом інформації відповідає електронній
формі. ( Пункт в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 374
( z0890-03 ) від 09.09.2003 )
6. Довідка складається з: "Інформація про результати господарювання підприємства"
(додаток 1) та для підзвітної особи - не банку - "Балансу" та
"Звіту про фінансові результати" за відповідний період; для підзвітної особи - холдингової компанії, державного
(національного) акціонерного товариства - консолідованого
"Балансу" та "Звіту про фінансові результати" за відповідний
період; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 557 ( z1418-05 ) від
10.10.2005 ) для підзвітної особи - суб'єкта малого підприємництва -
фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, який складається
з "Балансу" та "Звіту про фінансові результати" за відповідний
період; для підзвітної особи - банку - "Балансу комерційного банку"
(форма N 11-місячна); "Звіту про прибутки та збитки" (форма
N 2-КБ) за відповідний період; "Основні відомості про додатково випущені цінні папери"
(додаток 2). ( Пункт в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 374
( z0890-03 ) від 09.09.2003 )
7. За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо
недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно
до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ). ( Рішення доповнено пунктом згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003 )
8. Департаменту моніторингу та стратегії розвитку фондового
ринку (О.Табала) спільно з адміністративно-господарським
департаментом (М.Горяйнов) після опрацювання довідок щокварталу
надавати інформацію щодо фінансово-господарської діяльності, яка
визначена в додатку 3, за умови згоди емітентів, до Агентства з
розвитку інфраструктури фондового ринку для оприлюднення на
веб-сайті www.smida.gov.ua, у системі розкриття інформації. Згода емітента надається шляхом підпису керівника на
титульному аркуші довідки. ( Пункт 8 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 557
( z1418-05 ) від 10.10.2005 )
9. Управлінню організаційного забезпечення (Лиско Ю.В.)
опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Додаток 1
до рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
04.09.2001 N 248
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 10.10.2005 N 557
( z1418-05 )

ІНФОРМАЦІЯ
про результати господарювання підприємства

Титульний аркуш звіту
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в
електронній формі, що додається, збігаються з
даними паперової форми звіту:
_____________ _________________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)
Даю згоду на оприлюднення інформації за переліком,
визначеним у додатку 3
_____________ _________________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
керівника)
М.П. ---------------------------------- |Дата | | ----------------------------------
Контактна особа з питань складеної інформації: ------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |--------------------------+-------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по | | |батькові | | |--------------------------+-------------------------------------| |Міжміський код, телефон, | | |факс | | |--------------------------+-------------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Інформація про діяльність акціонерного товариства або | | холдингової компанії із значною державною часткою в статутному | | капіталі | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Звітний період: | |Квартал |рік | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |підприємства | | ------------------------------------------------------------------
------------------- | Звіт прийнято: |____________ ___________________ ------------------- (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові працівника
Комісії)
------------------------------------------------------------------ |Звіт зареєстровано за| |Дата | | |номером | |реєстрації | | | | |звіту | | |---------------------+------------------------------------------| |Примітки | | ------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ
про підприємство
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |------------------------------------+---------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |------------------------------------+---------------------------| |Номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |------------------------------------+---------------------------| |Дата видачі свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |------------------------------------+---------------------------| |Код території за КОАТУУ | | |------------------------------------+---------------------------| |Територія (область) | | |------------------------------------+---------------------------| |Місцезнаходження (поштова адреса) | | |------------------------------------+---------------------------| |Міжміський | | Телефон| | |код | | | | |------------+-----------------------+--------+------------------| |E-mail | | Факс| | |------------+---------------------------------------------------| |www-адреса | | |------------+---------------------------------------------------| |Основні види| (код за КВЕД) | (найменування виду | |діяльності: | | діяльності) | |------------+-----------------------+---------------------------| | 1 | | | |------------+-----------------------+---------------------------| | 2 | | | |------------+-----------------------+---------------------------| | 3 | | | |------------------------------------+---------------------------| |Статутний капітал (грн.) | | |------------------------------------+---------------------------| |Чисельність працівників (чол.) | | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001, в
редакції Рішень Держкомісціннихпаперів N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003, N 557 ( z1418-05 ) від 10.10.2005 )

Додаток 2
до рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
04.09.2001 N 248
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 09.09.2003 N 374
( z0890-03 )

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про додатково випущені цінні папери

------------------------------------------------------------------ |Дата реєстрації випуску акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій| | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування органу, що зареєстрував випуск | | |акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість простих іменних акцій (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість простих акцій на пред'явника | | |(штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість привілейованих іменних акцій | | |(штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість привілейованих акцій на | | |пред'явника (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Форма випуску акцій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номінальна вартість акції (грн.) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Кількість акцій, що належать державі (штук) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування реєстратора власників іменних | | |цінних паперів, випущених у документарній | | |формі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ реєстратора | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії реєстратора | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування зберігача цінних паперів, який | | |обслуговує бездокументарні цінні папери у | | |разі їх викупу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ зберігача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії зберігача | | |--------------------------------------------+-------------------| |Найменування депозитарію цінних паперів, | | |який обслуговує бездокументарні цінні папери| | |--------------------------------------------+-------------------| |Код за ЄДРПОУ депозитарію | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії депозитарію | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про облігації ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Номер |Орган, що |Дата |Дата |Дата |Сумарна |Адреса, за |Примітки| |реєстрації|свідоцтва |зареєстрував|початку |закінчення|погашення|вартість |якою | | |випуску |про |випуск |виплати |виплати | |непогашених|звертатись | | | |реєстрацію| |процентів|процентів | |облігацій |за | | | |випуску | | | | |на кінець |інформацією| | | | | | | | |звітного |з питань | | | | | | | | |періоду за |викупу, | | | | | | | | |номінальною|погашення | | | | | | | | |вартістю |або виплати| | | | | | | | |(тис. грн.)|процентів | | | | | | | | | |за | | | | | | | | | |облігаціями| | |----------+----------+------------+---------+----------+---------+-----------+-----------+--------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001, в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 374 ( z0890-03 ) від
09.09.2003 )

Додаток 3
до рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
04.09.2001 N 248

ІНФОРМАЦІЯ
про фінансово-господарську діяльність,
що оприлюднюється, відповідно до даних
щоквартальної довідки емітента

------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |---------------------------------+------------------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |---------------------------------+------------------------------| |Звітний період | | |---------------------------------+------------------------------| |Номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата видачі свідоцтва про | | |державну реєстрацію | | |---------------------------------+------------------------------| |Код території за КОАТУУ | | |---------------------------------+------------------------------| |Територія (область) | | |---------------------------------+------------------------------| |Місцезнаходження (поштова адреса)| | |---------------------------------+------------------------------| |Телефон | | |---------------------------------+------------------------------| |Факс | | |---------------------------------+------------------------------| |E-mail | | |---------------------------------+------------------------------| |Основні види діяльності (код за |(найменування виду діяльності)| |КВЕД) | |
|---------------------------------+------------------------------| | 1 | | | |-----+---------------------------+------------------------------| | 2 | | | |-----+---------------------------+------------------------------| | 3 | | | |---------------------------------+------------------------------| |Статутний капітал (грн.) | | |---------------------------------+------------------------------| |Дата реєстрації випуску акцій, | | |які формують статутний капітал | | |---------------------------------+------------------------------| |Номер свідоцтва про реєстрацію | | |випуску акцій | | |---------------------------------+------------------------------| |Найменування органу, що | | |зареєстрував випуск | | |---------------------------------+------------------------------| |Вид акцій | | |---------------------------------+------------------------------| |Форма випуску | | |---------------------------------+------------------------------| |Номінальна вартість (грн.) | | |---------------------------------+------------------------------| |Загальна кількість акцій (штук) | | |---------------------------------+------------------------------| |Кількість акцій, що належать | | |державі (штук) | | |---------------------------------+------------------------------| |Чисельність працівників | | ------------------------------------------------------------------
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | Період | | |--------------------| | | звітний |попередній| |-------------------------------------------+---------+----------| |Усього активів | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Необоротні активи | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Оборотні активи | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Власний капітал | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Довгострокові зобов'язання | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Поточні зобов'язання | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Дохід (виручка) від реалізації продукції | | | |(товарів, робіт, послуг) | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Валовий прибуток | | | |-------------------------------------------+---------+----------| | збиток | | | |-------------------------------------------+---------+----------| |Чистий прибуток | | | |-------------------------------------------+---------+----------| | збиток | | | ------------------------------------------------------------------ ( Рішення доповнено додатком 3 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 557 ( z1418-05 ) від 10.10.2005 )вгору