Документ z0874-99, поточна редакція — Редакція від 06.10.2007, підстава - z1083-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 244 від 20.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 грудня 1999 р.
за N 874/4167

Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 143 ( z0369-04 ) від 05.02.2004
N 1002 ( z1083-07 ) від 05.09.2007 }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) і на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 1999 р. N 19 ( 19-99-п ) "Питання державного
пробірного контролю" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про здійснення державного
експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, що додається. 2. Державній пробірній палаті України подати цю Інструкцію на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений
чинним законодавством термін. 3. Державній пробірній палаті України (Назимок М.М.)
забезпечити контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції. 4. Вважати такою, що не застосовується, "Инструкцию по
осуществлению пробирного надзора", затверджену Міністерством
фінансів СРСР 17.04.73 за N 82.
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
20.10.1999 N 244
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 05.02.2003 N 143
( z0369-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 1999 р.
за N 874/4167

ІНСТРУКЦІЯ
про здійснення державного експертно-пробірного
контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок
дорогоцінного каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та
вставки дорогоцінного каміння

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ) і постанови Кабінету Міністрів
України "Про утворення Державної пробірної служби та казенних
підприємств пробірного контролю" від 28 квітня 2000 року N 732
( 732-2000-п ).
1.2. Інструкція запроваджує основні вимоги та порядок
здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (далі -
вироби з дорогоцінних металів), дорогоцінних металів, матеріалів,
що містять дорогоцінні метали, відповідністю їх державним
стандартам, а також відповідності вставок із дорогоцінного каміння
(природного та штучного), дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (природного та штучного)
(далі - вставки) найменуванню, ваговим та технічним
характеристикам, зазначеним на етикетці (бирці) виробу.
1.3. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими: для органів державного пробірного контролю, юридичних та
фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності (далі -
суб'єкти підприємницької діяльності) і мають ліцензії Міністерства
фінансів України на здійснення операцій з дорогоцінними металами,
дорогоцінним камінням та виробами з них, а також для фізичних
осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (далі -
фізичні особи) і які подають вироби з дорогоцінних металів на
клеймування до органів державного пробірного контролю; для суб'єктів господарювання з правом клеймування державним
пробірним клеймом виробів з дорогоцінних металів власного
виробництва - у частині розділів 2 та 7 цієї Інструкції, за
винятком вимог, що не належать до їх компетенції.
1.4. Державний експертно-пробірний контроль на території
України здійснюється Міністерством фінансів України і
підпорядкованими йому органами державного пробірного контролю:
Державною пробірною службою та казенними підприємствами пробірного
контролю.
1.5. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому
значенні: арбітражний аналіз - аналіз із визначення вмісту дорогоцінних
металів у виробах і матеріалах, хімічного складу сплавів та
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, характеристик вставок
дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів; випробування - експертно-пробірна операція з визначення проби
сплаву дорогоцінного металу (сплавів дорогоцінних металів) у
виробах неруйнівним методом; виріб з дорогоцінного металу - будь-який ювелірний
(побутовий) виріб, виготовлений із сплавів дорогоцінних металів -
золота, срібла, платини, паладію, який використовується як
прикраси або предмети побуту; експертиза - дослідження з використанням відповідних методик,
пов'язані з визначенням фактичного вмісту дорогоцінних металів у
виробах і матеріалах, проби сплаву дорогоцінного металу, хімічного
складу сплавів і матеріалів, що містять дорогоцінні метали,
характеристик вставок дорогоцінного каміння, відбитків пробірних
клейм; експертно-пробірний контроль - комплекс заходів щодо
здійснення державного контролю за якістю дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали, та за дотриманням вимог Закону України та
нормативно-правових документів щодо операцій із зазначеними
цінностями; комбінований виріб з дорогоцінного металу - будь-який
ювелірний чи побутовий виріб, що складається з частин, які
виготовлено із сплаву дорогоцінного металу, та частин,
виготовлених із недорогоцінного металу або іншого матеріалу; контрольний аналіз - хімічний аналіз вмісту дорогоцінних
металів у відібраній пробі від установленої кількості виробів з
дорогоцінних металів, який проводиться незалежно від результатів
випробувань виробів; основна частина виробу - частина, яка містить найбільшу за
вагою масу дорогоцінного металу та параметри якої дають змогу
поставити на ній клеймо літери Б; партія - це вироби з дорогоцінних металів однієї проби та
хімічного складу; { Пункт 1.5 розділу 1 доповнено абзацом десятим
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від
05.09.2007 } пробірна голка - еталонний зразок сплаву дорогоцінного металу
визначеного хімічного складу, що застосовується при випробуванні
виробів із дорогоцінних металів; пробірний камінь - за своїм мінералогічним складом належить
до кременистих сланців, має характерний чорний колір, рівномірну
дрібнозернисту структуру, стійкий до дії мінеральних кислот,
застосовується при випробуванні виробів з дорогоцінних металів; пробірна плата - оплата послуг експертно-пробірного контролю; хімічний аналіз - визначення вмісту дорогоцінних металів у
виробах і матеріалах із застосуванням стандартизованих методик
хімічних аналізів; цінності - вироби і матеріали, що містять дорогоцінні метали
і дорогоцінне каміння.

2. Вимоги до виробів, які виготовляються
із дорогоцінних металів та подаються
на клеймування державним пробірним клеймом
2.1. Усі вироби з дорогоцінних металів, виготовлені на
території України суб'єктами підприємницької діяльності, повинні
відповідати одній з установлених в Україні проб, бути обов'язково
заклеймованими органами державного пробірного контролю або
суб'єктами підприємницької діяльності, яким надано право
клеймування виробів власного виробництва, та відповідати технічним
вимогам чинних нормативних документів (державних, галузевих
стандартів, технічних умов тощо).
2.2. Допустимі відхилення проби сплаву дорогоцінного металу
(за абсолютною величиною) у виробах та хімічний склад золота і
сплавів на основі золота, срібла, платини і паладію мають
відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 30649-99 "Сплавы
на основе благородных металлов ювелирные. Марки" та технічним
умовам на ювелірні сплави, які розроблені у відповідності до
ГСТУ 75.1-00013480-001-2003 "Система галузевої стандартизації
України. Розробка, зміст, узгодження та реєстрація технічних умов,
які регламентують вимоги до ювелірних сплавів".
2.3. Матеріали у виробах, що мають безпосередній контакт із
шкірою людини та харчовими продуктами, не повинні містити
шкідливих домішок і використання яких не заборонено
нормативно-правовими документами. Відповідальність за виготовлення
неякісних виробів несе виготовлювач.
2.4. Усі частини виробів повинні бути виготовлені з
дорогоцінного металу, за винятком частин, коли дорогоцінний метал
з причини своїх незадовільних механічних властивостей (міцність,
зносостійкість) неможливо використати. Перелік деталей та частин
ювелірних виробів, виготовлення яких дозволяється з
недорогоцінного металу, наведено в додатку 21.
2.5. Вироби, у яких поєднані частини дорогоцінних металів з
частинами із недорогоцінних металів, повинні мати відбиток
"Метал" або "Мет", який ставиться на виріб виготовлювачем або, за
його дорученням, в органах державного пробірного контролю.
Відбиток проставляється на частини з недорогоцінного металу.
2.6. Дозволяється використовувати неметалеві частини у
виробах з дорогоцінних металів (вставки, емалі тощо) за умови, що
зазначені частини мають чітко виражені відмінності від
дорогоцінного металу, з якого виготовлено виріб.
2.7. Частини з недорогоцінних металів та інших матеріалів не
повинні мати покриття з дорогоцінного металу. Вироби та деталі виробів з дорогоцінних металів не повинні
мати покриття із недорогоцінного металу. { Пункт 2.7 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1002
( z1083-07 ) від 05.09.2007 }
2.8. Дозволяється покривати виріб із дорогоцінного металу
іншим дорогоцінним металом за умови клеймування такого виробу за
сплавом основного дорогоцінного металу (наприклад, срібний виріб,
покритий золотом, клеймується як срібний).
2.9. Допускається неметалеве захисне покриття на срібних
виробах (спеціальні полімери, лаки тощо) за умови відповідності
проби цих виробів (разом з покриттям) запровадженим стандартам.
2.10. Припої, що використовуються при пайці виробів із
дорогоцінних металів, повинні бути виготовлені на основі того
самого дорогоцінного металу, що й сплави, з яких виготовлюються
вироби. Припої для виробів із золота та платини повинні мати ту
пробу, що й основний сплав. Припій для виробів із срібла повинен
мати пробу не нижче 650, при цьому загальна проба виробу повинна
відповідати одній з установлених проб.
2.11. Дозволяється застосовувати спеціальний припій, що не
містить дорогоцінного металу, для паяння ланцюгів (браслетів) із
дорогоцінного металу, які виготовляються на верстатах-автоматах,
за умови забезпечення відповідності проби цих виробів (разом з
припоєм) діючим стандартам.
2.12. Кількість припою для з'єднання деталей виробу має бути
технічно виправдана. Заборонено використовувати припій для
штучного збільшення ваги виробу.
2.13. Вироби з дорогоцінних металів, що подаються до органів
державного пробірного контролю на випробування та клеймування,
повинні відповідати таким вимогам: мати якісний рельєфний відбиток іменника виготовлювача
виробів, нанесений відповідно до правил клеймування; мати ретельно підготовлені поверхню та площинки (місця) для
нанесення якісного відбитка державного пробірного клейма згідно з
порядком клеймування виробів; бути просушеними, очищеними від бруду, окислів, шкідливих
речовин тощо; не мати неякісно закріплених вставок; мати бездоганний зовнішній вигляд: без тріщин, надломів,
раковин, інших дефектів, які можуть призвести до руйнування або
пошкодження виробів при проведенні експертно-пробірних робіт; не мати вкраплень недорогоцінних металів та місць з надмірною
кількістю припою; мати відбиток знака "Р" на реставрованих виробах, а також
виробах, придбаних суб'єктами підприємницької діяльності за їх
власним бажанням як брухт дорогоцінних металів, тощо від інших
суб'єктів підприємницької діяльності, нанесений поруч з іменником,
як факт технологічного доопрацювання брухту до категорії готового
виробу. { Абзац восьмий пункту 2.13 в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від 05.09.2007 }
2.14. Вироби з дорогоцінних металів, що подаються на
випробування та клеймування, повинні мати завершений зібраний
вигляд, за винятком виробів, які за погодженням з органами, що
здійснюють державний пробірний контроль, можуть подаватися на
випробування до нанесення на них покриття або у розібраному
вигляді (за наявності всіх деталей), якщо випробування та (або)
клеймування неможливе у зібраному вигляді. При цьому
відповідальність за пробу припою та неклеймованих деталей після
складання виробу несе виготовлювач. Суб'єкти підприємницької діяльності, що подають вироби з
дорогоцінних металів на випробування та клеймування до органів
державного пробірного контролю, формують їх в партії. Кожна партія
подається на випробування та клеймування розсортованою за видами
виробів. { Пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від 05.09.2007 } Фізичні особи подають вироби на випробування та клеймування
розсортованими за їх видами. { Пункт 2.14 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від
05.09.2007 }
2.15. При розробці нових зразків виробів з дорогоцінних
металів суб'єкт підприємницької діяльності повинен зазначити в
технічній документації та узгодити з органами державного
пробірного контролю площинки (місця) для нанесення якісних
відбитків державних пробірних клейм та забезпечити доступність
для експертного випробування всіх деталей виробу.
3. Вимоги до виробів і матеріалів,
що подаються на експертизу
3.1. Об'єкти експертизи, що надходять до органів, які
здійснюють державний пробірний контроль, мають бути очищені від
забруднень, насамперед шкідливих.
3.2. Подання об'єктів експертизи може здійснюватись у
відкритому вигляді або у запечатаній посилці безпосередньо
замовником або кур'єром спецзв'язку.
3.3. Вигляд об'єктів експертизи, що подаються суб'єктами
підприємницької діяльності за результатами перевірок органами, які
здійснюють державний пробірний контроль, має бути ідентичний тому,
який вони мали при відборі.

4. Порядок приймання, зберігання, видачі цінностей
4.1. Приймання цінностей здійснюється: за заявою встановленої форми (додатки 1, 2, 3); за ухвалами судів або листами чи постановами правоохоронних
органів - для цінностей, що подаються на експертизу; за актами відбору - для виробів і матеріалів, що відібрані
для проведення експертизи. Для ювелірних виробів у заяві зазначаються кількість та вид
дефектів, кількість вставок (без їх класифікації), кількість обойм
без вставок.
4.2. Для виробів з дорогоцінних металів, що надійшли від
суб'єктів підприємницької діяльності до органів, які здійснюють
державний пробірний контроль, на випробування та клеймування після
проведення їх ремонту або після реставрації, у заяві зазначається,
яка деталь виробу підлягала ремонту або реставрації.
4.3. Вироби іноземного походження приймаються за наявності
відповідної митної декларації та документів про сплату платежів,
згідно чинного законодавства.
4.4. До заяви суб'єкта підприємницької діяльності (залежно
від видів діяльності) необхідно додати: митну декларацію та документи про сплату платежів - згідно з
чинним законодавством - для цінностей іноземного виробництва,
увезених для торгівлі; книги обліку цінностей, що прийняті на комісію, із
зазначенням відомостей про їх надходження, у тому числі номери
комітентських карток, відомості про здавальників, а також завірені
митними органами копії митних декларацій та документів про сплату
платежів - згідно з чинним законодавством - для цінностей
іноземного виробництва; пакувальний талон на кожну партію виробів, на вимогу органу,
який здійснює державний пробірний контроль, із зазначенням: - назви або прізвища суб'єкта підприємницької діяльності; - найменування виробів; - найменування, проби дорогоцінного металу; - кількості виробів, у тому числі із вставками; - маси виробів.
4.5. Цінності, що надійшли від суб'єкта підприємницької
діяльності через послуги спецзв'язку, повинні супроводжуватись
заявою встановленої форми та описом вкладення. 4.5.1. Розпаковування посилок з цінностями здійснюється
комісією у складі трьох осіб, склад якої затверджується наказом
органу, який здійснює державний пробірний контроль. 4.5.2. Комісія повинна розпакувати прийняті посилки не
пізніше шести робочих днів від дня їх надходження і засвідчити це
актом, складеним у двох примірниках. 4.5.3. Посилки з порушеннями цілісності упаковки або печатки
розпаковуються негайно в присутності представника спецзв'язку. За
результатами роботи комісії складається двосторонній акт
(додаток 20) у трьох примірниках.
4.6. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
приймають цінності за масою та кількістю незалежно від способу їх
подання - замовником чи кур'єром спецзв'язку. Вимоги до зважування
цінностей встановлено в розділі 5 цієї Інструкції. Вироби
замовником розсортовуються на партії у точній відповідності до
приймально-здавальних документів.
4.7. Цінності, маса та (або) кількість яких не відповідають
зазначеним у заяві та (або) листі, приймаються за фактичною масою
(кількістю), про що роблять відмітку в заяві (листі), яка
засвідчується експертом, який приймає цінності, та замовником, або
в акті приймання цінностей за спецзв'язком - комісією. Цінності не
приймають у разі незгоди замовника із результатами зважування або
оцінки їх кількості.
4.8. Приймання партій порожнистих виробів здійснюють після
перевірки, за погодженням із замовником, відсутності в порожнинах
виробу недорогоцінних металів шляхом розрізання 1-2 виробів.
4.9. У процесі приймання здійснюється вибірковий або повний
вхідний контроль зовнішнього вигляду виробів, поданих відповідно
до вимог, установлених у розділах 2, 3 цієї Інструкції. При цьому
кількість виробів від партії, на яких здійснюється вхідний
контроль, повинна становити: для виготовлювачів виробів - не менше 20 %; для інших суб'єктів господарювання - до 50 %; для громадян - 100 %.
4.10. Оформлення заяв-квитанцій 4.10.1. На прийняті цінності експерт, який приймає цінності,
оформляє квитанції у двох примірниках за запровадженими формами
(додатки 4, 5, 6, 7). Перший примірник видають замовникові. 4.10.2. У квитанції з позначкою "Експертиза" зазначають
номер, дату написання заяви (листа) або складання акта відбору та
(скорочено) обумовлені види робіт.
4.11. Для виконання робіт установлюються такі строки: до 15-ти календарних днів для випробування та клеймування
цінностей; до 30-ти календарних днів для проведення експертизи. У разі, якщо на експертизу подано велику кількість об'єктів
або експертні роботи мають високий ступінь складності, строки
проведення експертизи, як виняток, можуть бути подовжені до 60-ти
календарних днів письмовим розпорядженням керівника органу, який
здійснює державний пробірний контроль. У разі подання суб'єктом підприємницької діяльності або
фізичною особою письмової заяви та за наявності виробничих
можливостей органів, що здійснюють державний пробірний контроль,
можуть бути здійснені термінові роботи з терміном виконання не
більше 6 годин. { Пункт 4.11 розділу 4 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від
05.09.2007 }
4.12. Зберігання цінностей 4.12.1. Цінності зберігаються в індивідуальних металевих
гофтах, опечатаних особистими печатками виконавців
експертно-пробірних робіт, у спеціально обладнаних сховищах. 4.12.2. Сховища (комори, вогнетривкі шафи, металеві ящики та
сейфи) після закінчення робочого дня опечатуються особистими
печатками осіб, призначених відповідальними за зберігання
цінностей у сховищах наказом органу, який здійснює державний
пробірний контроль. 4.12.3. Опечатані сховища та інші приміщення здаються під
охорону. 4.12.4. Відмикати сховище в разі відсутності відповідальної
за зберігання цінностей особи може тільки комісія у складі не
менше трьох осіб і за обов'язкової присутності керівника органу,
який здійснює державний пробірний контроль, або особи, що його
замінює, у разі відсутності керівника.
4.13. Оплата послуг 4.13.1. Пробірна плата справляється за фактично виконані
роботи (випробування, клеймування, експертиза, хімічні аналізи
тощо) відповідно до чинного законодавтсва. 4.13.2. Пробірна плата не стягується за роботи з експертизи
цінностей, відібраних під час проведення перевірок органами, які
здійснюють державний пробірний контроль, а саме: за контрольні аналізи проб і матеріалів; якщо за результатами експертизи порушень не виявлено.
4.14. Цінності видають з письмового дозволу керівника
відповідного органу, який здійснює державний пробірний контроль,
після оформлення квитанції (додатки 4, 6, 7) або накладної на
видачу виробів (додаток 8), оплати виконаних робіт та за
наявності: у представника юридичної особи - паспорта, довіреності та
першого примірника квитанції; у фізичних осіб - паспорта та першого примірника квитанції.
4.15. У разі втрати першого примірника квитанції вироби
видають замовникові за його письмовою заявою та з дозволу
керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль, про
що на другому примірнику квитанції роблять відмітку "Видано за
заявою замовника від (дата)". Заява замовника зберігається разом з
другим примірником квитанції.
4.16. Під час видачі цінності зважують і перераховують; на
першому та другому примірниках квитанції, а також на всіх
супровідних документах проставляють штамп "Цінності видано" та
підпис замовника - лише на першому та другому примірниках
квитанції (додатки 4, 6, 7) про одержання цінностей.
4.17. Цінності, що надійшли до органів, які здійснюють
державний пробірний контроль спецзв'язком після
експертно-пробірних операцій і отримання повідомлення про
надходження пробірної плати, можуть повертатися замовнику також
спецзв'язком. У посилку з цінностями вкладають опис вкладення
(додаток 19) і перший примірник квитанції. Витрати за пересилання
цінностей відшкодовує замовник на підставі рахунку-фактури.
4.18. Рішення про повернення виробів, що надійшли до органів,
які здійснюють державний пробірний контроль на експертизу,
приймається після проведення експертних робіт. Якщо вироби на
протязі місяця не отримані замовником, то йому (з інтервалом у два
місяці) направляються два рекомендовані листи-нагадування про
необхідність забрати вироби й оплатити послуги за експертні
роботи.
4.19. Вироби з дорогоцінних металів та інших матеріалів, що
містять дорогоцінні метали, які надійшли до органів, які
здійснюють державний пробірний контроль, для проведення
експертного випробування, клеймування, аналізу, експертизи і не
затребувані здавальниками на протязі 3 років, підлягають здаванню
до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
у порядку та на підставах, визначених чинним законодавством.

5. Зважування цінностей
5.1. Допустимі похибки визначення маси виробів і матеріалів з
дорогоцінних металів: золота, срібла, платини і паладію у вигляді напівфабрикатів і
виробів: масою до 1 кг - плюс/мінус 0,01 г; масою понад 1 кг - плюс/мінус 0,1 г; золота у вигляді корольків та корточок - плюс/мінус 0,01 г; золота, платини і паладію у вигляді брухту - плюс/мінус 0,1 г; срібла у вигляді брухту - плюс/мінус 1,0 г.
5.2. Допустимі похибки при зважуванні вставок: для дорогоцінного каміння першого порядку - до 0,01 карата; для дорогоцінного каміння другого, третього та четвертого порядків - до 0,1 карата.
5.3. Допустима похибка при зважуванні вставок дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину
та перлів), напівдорогоцінного каміння, гагату, слонової та
мамонтової кістки становить до 0,1 г.
5.4. Вироби з дорогоцінних металів і матеріали, що містять
дорогоцінні метали, зважують на вагах не нижче 3-го класу за
ГОСТ 24104-88 гирями 3-го класу за ГОСТ 7328-81.
5.5. Вставки дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення (бурштину та перлів), напівдорогоцінного
каміння, гагату, слонової та мамонтової кістки зважують на
спеціальних каратних та (або) аналітичних вагах.
5.6. Ваги підлягають повірці відповідно до чинного
законодавства.

6. Випробування, аналіз цінностей, що підлягають клеймуванню
6.1. Визначення проби сплаву у виробах має бути таким: 6.1.1. Якщо вироби виготовлені зі сплавів на основі золота,
срібла, платини і паладію, що відповідають вимогам чинних
стандартів, й подаються до випробування однією партією, визначення
проби сплаву здійснюється вибірково, методами випробування,
зазначеними у підпунктах "а", "б" підпункту 6.1.2 цього пункту, та
обов'язково методом контрольного хімічного аналізу з нормами
відбору виробів на аналіз, зазначеними у підпункті 6.1.3 цього
пункту. Суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа може
подати разом з партією виробів зразок (зливок) матеріалу або
оригінал чи копію сертифіката, або інший документ щодо якості
ювелірного сплаву, з якого виготовлені вироби, для подальшого їх
використання при здійсненні випробування зазначених виробів. 6.1.2. Визначення однорідності (гомогенності) ювелірного
сплаву у виробах, наданих на випробування однією партією,
здійснюється на різних виробах двома такими методами: а) на пробірному камені за допомогою пробірних голок та
пробірних реактивів. Експертне випробування виробів проводиться в місцях, де
відсутній припій. На виробах випробуються всі частини, з яких вони
складаються. Визначення здійснюють відповідно до галузевого стандарту
України ГСТУ 47-083-02.8-2002 "Сплави дорогоцінних металів
ювелірні. Методи випробування на пробірному камені ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, виробів та матеріалів,
що містять дорогоцінні метали". Кількість виробів від партії, на якій здійснюється контроль
за допомогою пробірного каменю, повинна становити на виробах із
золота, платини та паладію не менше ніж 25%, на виробах із срібла
- не менше ніж 20%. У процесі випробування здійснюється вибірковий контроль у
місцях пайки сплаву виробу. При цьому кількість виробів від партії
на яких здійснюється контроль, повинна становити не менше ніж 5%. Партія вважається однорідною за умови одержання однакового
значення проби на всіх відібраних виробах, визначених за похибкою
однієї пробірної голки. Остаточне визначення однорідності партії за цим методом
надається за результатами збігу визначеної проби на відібраних
виробах, на яких здійснено вибіркове випробування, з визначеною
пробою зразка (зливка) від партії виробів. У разі відсутності необхідних марок пробірних голок
допускається застосування зразків (зливків) матеріалів від наданих
партій, проба та хімічний склад яких попередньо проаналізовані на
спектральних аналізаторах і відповідають пробам, що заявлені
суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами; б) із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних аналізів. Визначення здійснюють відповідно до галузевого стандарту
України ГСТУ 47-083-02-2002 "Сплави дорогоцінних металів ювелірні.
Методи аналізу". Кількість виробів від партії, на якій здійснюється контроль
для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, повинна
становити не менш 2%. Партія вважається однорідною за умови одержання однакового
хімічного складу сплаву на всіх відібраних виробах, визначених за
цією методикою. Остаточне визначення однорідності партії цим методом
надається за результатами порівняння хімічного складу відібраних
виробів, на яких здійснено вибірковий спектральний аналіз, з
визначеним хімічним складом зразка (зливка) від партії виробів. 6.1.3. Визначення проби сплаву здійснюється методом
контрольних хімічних аналізів, які проводять відповідно до
нормативних-правових актів. Норми відбору виробів із золота, срібла, платини та паладію
на контрольний хімічний аналіз від кількості поданих виробів, що
складають партію, становлять: один виріб, якщо подано від 101 до 400 виробів; не менше двох виробів, якщо подано від 401 до 1000 виробів; один виріб з кожної тисячі, якщо подано понад 1000 виробів. Допускається використовувати для проведення контрольних
хімічних аналізів зразки (зливки) матеріалів, з яких здійснювалося
литво виробів. У разі подання на випробування та клеймування виробів з
дорогоцінних металів, сплави яких не відповідають встановленим
вимогам, норма відбору виробів збільшується в два рази. У разі подання на випробування та клеймування виробів з
дорогоцінних металів разом із сертифікатами якості на сплав, з
якого виготовлено вироби, норми відбору зменшуються в два рази,
крім випадків, передбачених абзацом третім цього підпункту. Результат контрольного аналізу виробів, зразків із
дорогоцінних металів забезпечується з точністю, визначеною у
відповідності до законодавства. Кількість відібраних з партії виробів, зразків та кількість
відібраних від них проб для іспитів та аналізу повинні бути
достатніми для того, щоб забезпечити відповідність партії й доказу
того, що всі частини виробів цієї партії відповідають заявленому
стандартові проби. 6.1.4. Якщо за результатами визначення проби сплаву у виробах
або зразках, що складають партію, здійсненого за вимогами
підпунктів 6.1.2, 6.1.3 цього пункту, одержано негативний
результат, випробування здійснюється на усіх поданих виробах.
6.2. В інших випадках визначення проби сплаву здійснюється на
усіх поданих виробах із застосуванням методик пробірного каменю,
рентгенофлуоресцентних аналізів й контрольних хімічних аналізів,
які, у свою чергу, проводять відповідно до чинних методик: 6.2.1. Визначення проби сплаву у виробах без порушення їх
цілісності проводять на пробірному камені за допомогою пробірних
голок та пробірних реактивів. Експертному випробуванню на
пробірному камені підлягають усі вироби, подані до органів, які
здійснюють державний пробірний контроль. 6.2.2. Кількість виробів, що підлягають контрольному
хімічному аналізу, повинна відповідати нормам відбору,
установленим підпунктом 6.1.3 пункту 6.1 цього розділу. 6.3. У разі відсутності письмової згоди суб'єкта
підприємницької діяльності або фізичної особи на проведення
хімічного аналізу на вміст основного дорогоцінного металу (проби)
з причини неможливості руйнування виробу допускається надавати
остаточний результат за результатами випробувань на пробірному
камені та із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних
аналізів. У разі неможливості проведення на виробі контрольного
хімічного аналізу на вміст основного дорогоцінного металу (проби)
з причини нездійсненності руйнування виробу допускається надавати
остаточний результат за результатами випробувань на пробірному
камені та із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних
аналізів.
6.4. Випробування виробів з дорогоцінних металів, які
повністю покриті іншим дорогоцінним металом, проводиться методом
контрольного хімічного аналізу. 6.5. Вироби з дорогоцінних металів, на яких за результатами
експертизи виявлено відбитки державних пробірних клейм,
випробуванню не підлягають. { Розділ 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1002
( z1083-07 ) від 05.09.2007 }

7. Клеймування виробів з дорогоцінних металів
7.1. Клеймування виробів з дорогоцінних металів здійснюється
на підставі експертного випробування.
7.2. Клеймування виробів залежно від їх дизайну, художньої
цінності, конструктивного виконання або за бажанням заявника
здійснюється: безпосередньо на виробі механічним, електроіскровим або
лазерним способом; на підвішеній до виробу пломбі з етикеткою запровадженого
зразка із зазначенням на ній проби дорогоцінного металу, ваги
виробу, дати його випробування, засвідчених спеціальною печаткою
органу, який здійснив державний пробірний контроль.
7.3. Відбиток державного пробірного клейма на виробі повинен
мати чітке зображення та наноситись у зручних (визначених) для
клеймування місцях (для виготовлювачів - праворуч від іменника
виготовлювача). Перелік ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів із зазначенням типових місць нанесення
відбитка державного пробірного клейма наведено в додатку 9.
7.4. Відбиток державного пробірного клейма після його
нанесення на ювелірний виріб органами, які здійснюють державний
пробірний контроль, або суб'єктами підприємницької діяльності,
яким надано право клеймування виробів власного виробництва, не
підлягає будь-якому ушкодженню при здійсненні подальших
технологічних операцій. У разі ушкодження (деформації) відбитка
державного пробірного клейма вироби підлягають переклеймуванню на
загальних підставах.
7.5. Вироби з дорогоцінних металів клеймують за фактично
встановленою пробою.
7.6. Клеймом літери Б клеймують: усі нові вироби, які виготовлені з одного виду дорогоцінного
металу і відповідають одній з установлених чинних проб; реставровані вироби, які мають відбитки іноземних, колишніх
російських (до 1926 р.), радянських пробірних клейм, а також
вироби з деформованими, нечіткими та зашліфованими відбитками
державних пробірних клейм; вироби, що складаються з двох тотожних частин (портсигари), -
на обох частинах, парні вироби (запонки, сережки) - кожен окремо; вироби з дорогоцінних металів з покриттям - за встановленою
чинною пробою дорогоцінного металу.
7.7. Клеймами літери Б на основній частині та літери Д на
додаткових (другорядних) частинах клеймують: вироби з дорогоцінних металів, що мають рознімні додаткові
частини і виготовлені з різних сплавів одного або кількох
дорогоцінних металів; комбіновані вироби, виготовлені з різних дорогоцінних металів
або одного дорогоцінного металу різних проб з нерознімними
другорядними (додатковими) частинами. Допускається наносити клеймо літери Д на основну частину
виробу поруч з клеймом літери Б, якщо на додаткових (другорядних)
частинах його нанести неможливо. У разі невідповідності
дорогоцінного металу заявленій пробі клеймування здійснюють згідно
з п. 7.10 або п. 7.14.
7.8. Допускається не наносити клеймо літери Д у разі, якщо: цифрове позначення проби на частинах виробу (наприклад 585)
збігається з фактично встановленою пробою дорогоцінного металу цих
частин; вага виробів менша 1,0 г незалежно від наявності другорядних
і додаткових частин; розміри та (або) розташування додаткових (другорядних)
частин, розміри (дизайн) основних частин виробу не дають змоги
нанести клеймо.
7.9. Клеймом літери А на основній частині виробу клеймують: реставровані вироби з дорогоцінних металів з чіткими
відбитками державного пробірного клейма або вироби з чіткими
відбитками справжніх пробірних клейм колишніх органів пробірного
нагляду УРСР (пробірні клейма з емблемою зірки та шифрами К, Д, О,
Х); вироби з відбитками пробірних клейм колишніх органів
пробірного нагляду УРСР (пробірні клейма з емблемою зірки та
шифрами К, Д, О, Х) - для проб, виключених з переліку встановлених
в Україні проб у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" від 05.06.2003 N 909-IV
( 909-15 ); у поєднанні з клеймом літери Д відповідної проби - вироби з
дорогоцінних металів, розміри яких не дають змоги нанести на
основній частині відбиток клейма літери Б; у поєднанні з клеймом літери Е (НП) - невідповідність проби.
{ Пункт 7.9 розділу 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від 05.09.2007 }
7.10. Клеймом літери Е (НП) (невідповідність проби) клеймують
вироби, за результатами випробувань яких установлено
невідповідність проби.
7.11. Клеймом літери В на пломбі, що разом з етикеткою
прикріплюється до виробу із зазначенням на етикетці відповідної
встановленої проби дорогоцінного металу, клеймують ті вироби, на
які неможливо нанести відбиток механічним, електроіскровим або
лазерним способом, або за бажанням заявника.
7.12. Повертаються неклеймованими вироби: комбіновані вироби без зазначення на них частин з
недорогоцінних металів; подані громадянами за умови відсутності згоди на клеймування
нижчою пробою, найближчою до встановленої проби дорогоцінного
металу; виготовлені з недорогоцінних металів повністю, або їх частини
(з'єднувальні кільця, замки, накладки, припій тощо) - якщо вони не
мають відбиток "Метал" або "Мет"; на яких виявлено окисли, сліди забруднень.
7.13. Якщо за результатами експертного випробування проба
виробу нижча від заявленої, то вироби або припій, що не
відповідають пробі основного сплаву, за згодою замовника
клеймуються (клеймом літери Б) найближчою до встановленої нижчою
пробою дорогоцінного металу.
7.14. Клеймування виробів, не обумовлених цим розділом,
здійснюється за рішенням керівника органу, який здійснює державний
пробірний контроль.

8. Експертиза виробів, матеріалів, що містять
дорогоцінні метали, вставок дорогоцінного каміння,
а також відбитків державних пробірних клейм
8.1. Підставою для проведення експертизи є ухвали судів та
листи або постанови правоохоронних органів, акти відбору проб
(виробів) за результатами перевірок органів, що здійснюють
державний пробірний контроль, а також заяви суб'єктів
підприємницької діяльності та громадян.
8.2. Експертизою виробів та матеріалів, у тому числі музейних
цінностей, що містять дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння,
визначаються: проба сплаву дорогоцінного металу, з якого
виготовлено виріб; характеристики вставок; справжність відбитків
державних пробірних клейм на виробах; відповідність характеристик
об'єктів експертизи запровадженим вимогам; необхідність
проведення інших досліджень у межах повноважень, визначених
законодавством. Установлення проби сплаву у виробах, у тому числі музейних
цінностях, неруйнівним методом виконується випробуванням на
пробірному камені з допомогою пробірних голок і реактивів.
8.3. Експертиза проводиться експертом (експертами) за
розпорядженням керівника органу, який здійснює державний пробірний
контроль. Перелік питань, які ставляться для експертних робіт, має
бути чітко визначений замовником експертизи.
8.4. Експертизу проводять відповідно до затверджених
інструкцій, атестованих методик, інших нормативних документів на
методи визначення та проведення випробувань.
8.5. Порушення цілісності (зламу, сплавлення, спалення,
розчинення тощо) виробу або матеріалу в процесі експертизи
дозволяється за умови письмового дозволу замовника. При цьому
порушення цілісності досліджуваного матеріалу (виробу) з метою
збереження його початкового вигляду як речового доказу має бути
мінімальне.
8.6. Результати експертизи (крім виробів, які надійшли на
експертизу вставок дорогоцінного каміння) оформляють актами у двох
примірниках за встановленими формами залежно від замовника
(додатки 13, 16, 17), результати експертизи вставок дорогоцінного
каміння оформлюються висновком установленої форми (додаток 18). В акті зазначаються відповіді на всі поставлені питання, що
належать до компетенції органів, які здійснюють державний
пробірний контроль. Відомості конфіденційного характеру (протоколи
вимірювань, технічні характеристики тощо) в акті не відображають. Акти експертизи підписуються експертом (експертами), який
(які) безпосередньо проводив експертизу, членами комісії, які
узагальнюють результати експертизи, затверджуються керівником
відповідного органу, який здійснює державний пробірний контроль, і
засвідчуються печаткою.
8.7. Один примірник акта експертизи надається замовникові
(власникові) виробів.
8.8. Контрольні та інші аналізи дорогоцінних металів, що
надійшли за актами відбору проб (виробів) за результатами
перевірок органів, які здійснюють державний пробірний контроль,
оформляють згідно з вимогами цієї Інструкції (додаток 6).
8.9. Після проведення експертизи вироби і матеріали
відправляють на відповідальне зберігання до прийняття відповідних
рішень державними органами або в межах повноважень керівниками
органів, які здійснюють державний пробірний контроль.
8.10. Знищення відбитків несправжніх пробірних клейм,
клеймування встановленою пробою, зберігання тощо проводяться за
розпорядженням керівника відповідного органу, який здійснює
державний пробірний контроль.
8.11. Справжні відбитки державних пробірних клейм, які не
відповідають вимогам нормативної документації (деформовані
фінішною обробкою, ремонтними, реставраційними роботами, інше),
знищуються, а вироби за згодою здавальника (власника) підлягають
подальшому клеймуванню.
8.12. Експерти та спеціалісти, що залучаються до виконання
експертних робіт і безпосередньо проводять експертизу, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Арбітражно-експертні роботи з визначення вмісту
дорогоцінних металів у виробах, матеріалах,
розчинах, відходах, брухті, покриттях
9.1. Арбітражно-експертні роботи з визначення вмісту
дорогоцінних металів у виробах, напівфабрикатах, сплавах,
припоях, відходах, брухті, розчинах та покриттях проводяться
органами, які здійснюють державний пробірний контроль, на запити
підприємств, установ, організацій, правоохоронних органів,
суб'єктів підприємницької діяльності та громадян за заявками або
договорами (додаток 10).
9.2. Арбітражно-експертні роботи з аналізу матеріалів, що
містять дорогоцінні метали, проводяться у присутності комісії,
склад якої затверджується наказом органу, що здійснює державний
пробірний контроль.
9.3. Результати досліджень оформляються протоколом
(додаток 11) за підписом трьох осіб та затверджуються керівником
органу, який здійснює державний пробірний контроль.
9.4. Арбітражні проби відбираються представниками конфліктних
сторін згідно з нормами відповідних державних стандартів та інших
нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.), запечатуються та,
за необхідності, пломбуються і разом з відповідним актом
направляються до органів, які здійснюють державний пробірний
контроль.
9.5. Для проведення арбітражного дослідження беруть не більше
половини арбітражної проби, а решта під належним контролем
зберігається протягом 6 місяців і, в разі необхідності,
використовується для повторних випробувань. Після закінчення цього
терміну решту проби та відходи, що утворилися в результаті
виконання робіт, повертають власникові. За згодою сторін відходи
можна залишити в органах, які здійснюють державний пробірний
контроль.
9.6. Арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні
метали і надійшли на визначення їх умісту в пробі, виконуються
відповідно до вимог державних стандартів, інших нормативних
документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.) та атестованих методик.
9.7. Результати арбітражних досліджень оформляють актом
(додаток 12), що містить відомості про: найменування арбітражної проби або дослідженого виробу; масу арбітражної проби; уміст дорогоцінного металу (дорогоцінних металів).
9.8. Акт арбітражних досліджень затверджується керівником
органу, який здійснює державний пробірний контроль.
9.9. Під час проведення арбітражних досліджень виконавець
дотримується принципів конфіденційності інформації щодо факту
виконання робіт і одержаних у процесі випробувань результатів.
9.10. За незгоди замовника робіт з результатами арбітражних
досліджень кожна із сторін уживає заходів для з'ясування причин
розбіжностей з результатами попередніх випробувань в інших
підприємствах, установах, організаціях.
9.11. У разі неможливості усунення розбіжностей замовник має
право протягом двох тижнів після отримання результатів досліджень
подати письмову апеляцію до Державної пробірної служби (за
результатами досліджень у казенних підприємствах пробірного
контролю) або до іншої лабораторії з даних питань (за результатами
досліджень у Державній пробірній службі). Після закінчення
двотижневого терміну результати, одержані при виконанні
арбітражних досліджень, вважаються остаточними, а витрати,
пов'язані з розглядом апеляції, покладаються на ініціатора
повторного розгляду.
10. Пробірні реактиви
10.1. Усі пробірні реактиви, що застосовуються для
випробування дорогоцінних металів, виготовляють тільки в органах,
що здійснюють державний пробірний контроль. Перелік пробірних
реактивів наведено в додатку 14.
10.2. Для виготовлення пробірних реактивів використовують
матеріали, що відповідають вимогам нормативних документів.
10.3. Виготовлення пробірних реактивів здійснюють за
затвердженими методиками.
10.4. Термін придатності пробірних реактивів указується у
супровідних документах та на етикетці, яка наклеюється на кожну
ємкість з реактивом.
10.5. Виготовлення пробірних реактивів, що містять
дорогоцінні метали, відбувається у присутності комісії під
контролем головного експерта чи начальника дослідної лабораторії
або особи, яка їх замінює, про що складають відповідний акт. Акт
затверджується керівником органу, який здійснює державний
пробірний контроль.
10.6. Пробірні реактиви, що містять дорогоцінні метали, для
використання в органах, які здійснюють державний пробірний
контроль, видають під підпис експерта в журналі обліку витрат
пробірних реактивів із зазначенням концентрації і кількості
(об'єму) виданого реактиву.

11. Облік експертно-пробірних робіт
11.1. Облік виробів та матеріалів, що надійшли до органів,
які здійснюють державний пробірний контроль, а також результатів
робіт з випробування, клеймування, аналізів дорогоцінних металів,
експертиз тощо ведеться відповідно до додатків 4, 5, 6, 7, 15.
11.2. Форми й складання звітності та терміни їх подання
визначаються Державною пробірною службою: для казенних підприємств пробірного контролю - про проведені
експертно-пробірні роботи та інші дії, пов'язані з отриманням,
зберіганням, використанням та списанням дорогоцінних металів та
виробів з них, пробірних голок, державних пробірних клейм; для суб'єктів підприємницької діяльності (користувачів
державних пробірних клейм) - щодо отримання, зберігання та
використання державних пробірних клейм.
11.3. У разі наявності в органах, що здійснюють державний
пробірний контроль, комп'ютерного обліку, зазначені дані вносять
до загальної бази даних згідно з єдиним програмним забезпеченням.
12. Державні пробірні клейма, пробірні голки
12.1. Державні пробірні клейма (механічні, клейма-електроди,
маски) та пробірні голки поділяються на: робочі, призначені для щоденного користування; запасні (нові); відпрацьовані та не придатні для використання. Усі державні пробірні клейма та пробірні голки разом з їх
переліком зберігаються у вогнетривких металевих сейфах чи
металевих шафах у спеціальному сховищі. Умови зберігання
державних пробірних клейм мають забезпечувати їх захист від
корозії, деформування, несанкціонованого використання тощо. Відповідальність за зберігання державних пробірних клейм та
пробірних голок несе головний експерт або особа, призначена
наказом органу, який здійснює державний пробірний контроль. Робочі державні пробірні клейма та пробірні голки повинні
міститися у спеціальних скриньках з обов'язковою наявністю їхнього
переліку.
12.2. Порядок обліку, використання, списання, знищення
відпрацьованих державних пробірних клейм та демонтажу
відпрацьованих пробірних голок здійснюється відповідно до
галузевого стандарту ГСТУ 75.1-00013480-002-2003 "Система
забезпечення якості ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів. Клеймування ювелірних та побутових виробів державним
пробірним клеймом. Організація робіт".
12.3. Передачу державних пробірних клейм та пробірних голок у
разі відсутності або зміни матеріально відповідальних осіб
здійснює комісія, призначена наказом органу, що проводить
державний пробірний контроль, після їх інвентаризації, про що
оформляють акт передачі та інвентаризаційний опис.
13. Збирання брухту і відходів, що містять
дорогоцінні метали
13.1. Збирання і здавання брухту і відходів дорогоцінних
металів органами державного пробірного контролю здійснюється
згідно з Положенням про порядок приймання і переробки відходів і
лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про
порядок розрахунків із здавальниками за прийняті від них
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів та
лому, затвердженим спільним наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України, Державного комітету України з
матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного
комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та
дорогоцінному камінню від 23.06.94 N 54/11/161/91/15 ( z0158-94 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.07.94 за
N 158/367.
13.2. Збирання відходів, що містять дорогоцінні метали, в
органах, які здійснюють державний пробірний контроль, проводиться: на дільниці експертного випробування (у вигляді шламу,
одержаного в процесі експертного випробування виробів з
дорогоцінних металів на пробірному камені; фільтрувального та
абразивного паперу, використаного під час експертного випробування
виробів з дорогоцінних металів, тощо); на дільниці клеймування (у вигляді порошкоподібного осаду
чорного кольору, одержаного в процесі електроерозійного
клеймування виробів з дорогоцінних металів); у вимірювальній лабораторії (у вигляді корольків, корточок,
розчинів, осадів, шламів та інших матеріалів, що утворилися після
проведення аналізів); при списанні не придатних для подальшої експлуатації
обладнання, приладів та інструментів, що містять дорогоцінні
метали.
13.3. Зібрані відходи, що містять дорогоцінні метали,
запаковують і відповідно до чинних нормативних актів відправляють
на спеціальні підприємства для переробки.
14. Облік бланків
14.1. Бланки заяв, квитанцій та інших документів єдиного
зразка в централізованому порядку забезпечуються Державною
пробірною службою.
14.2. При впровадженні Автоматизованої системи обліку та
звітності органів державного пробірного контролю дозволяється
використання бланків за формою, яка відрізняється від наведеної в
цій Інструкції, але такою що містить відповідну інформацію.
14.3. Пронумеровані бланки квитанцій видаються експертам, які
приймають цінності, під особистий підпис.
14.4. Порядок оформлення, використання, обліку та зберігання
квитанцій здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.
14.5. Використані бланки квитанцій зберігаються у
встановленому порядку. Після закінчення терміну зберігання вони
підлягають знищенню комісією, призначеною наказом органу, який
здійснює державний пробірний контроль.

Додаток 1
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів,
що містять дорогоцінні
метали та вставки
дорогоцінного каміння

Пробірний контроль
Форма 1

Кому (куди) _________________________________________________
(найменування)
"___" ___________20__ р.

ЗАЯВА
про приймання цінностей для ______________________________________
(експертного випробування, аналізів,
клеймування або інших робіт) від _____________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарської діяльності)
місцезнаходження _________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N|Наймену-|Наймену-|Кількість|Наявність|Маса| Проба|Склад |При- | | | вання | вання | (шт.) | вставок |(г) |згідно|сплаву|мітка| | | сплаву | виробу | | | | із | | | | | дорого-| | | | |заявою| | | | |цінного | | | | | | | | | | металу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+--------+---------+---------+----+------+------+-----| | | | | | | | | | | |-------------------+---------+---------+----+------+------+-----| |Разом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Здавання цінностей доручається ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи) __________________________________________________________________
(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)
________________________________
(підпис довіреної особи)
М.П. Керівник _____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Бухгалтер ____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 1а

Кому (куди) _________________________________________________
(найменування)
"___" ____________ 200__ р.

ЗАЯВА

про приймання цінностей для ______________________________________
(експертного випробування, аналізів,
клеймування або інших робіт) від _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
місце проживання фізичної особи _________________________________,
паспорт серії _________ N _____________,
виданий __________________________________________________________
(найменування установи, яка видала паспорт, дата)
------------------------------------------------------------------ |N| Найменування |Найменування|Кількість|Наявність|Маса|Примітка| | | сплаву | виробу | (шт.) | вставок |(г) | | | | дорогоцінного | | | | | | | | металу | | | | | | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| | | | | | | | | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| | | | | | | | | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| | | | | | | | | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| | | | | | | | | |-+---------------+------------+---------+---------+----+--------| | | | | | | | | |------------------------------+---------+---------+----+--------| |Разом | | | | | ------------------------------------------------------------------
Згоден на клеймування встановленою пробою, найближчою до
фактично визначеної.
Власник виробів ___________________________
(підпис)
Додаток 3
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 1б

Кому (куди) _________________________________________________
(найменування)
"___" ____________ 20___ р.

ЗАЯВА

про приймання цінностей для ______________________________________
(експертизи та оцінки вставок дорогоцінного каміння)
від _____________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарської діяльності або прізвище,
ім'я, по батькові власника)
місцезнаходження _________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N| Найменування і |Кількість |Кількість | Для визначення | | | характеристика | (шт.) |вставок у |------------------| | | виробів | | виробах |вставок,|виробів, | | | | | | (шт.) | (шт.) | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-+---------------------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | |-----------------------+----------+----------+--------+---------| |Разом | | | | | ------------------------------------------------------------------
Здавання цінностей доручається _____________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи) __________________________________________________________________
(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)
________________________________
(підпис довіреної особи)
М.П. Керівник _____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Бухгалтер ____________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 2
_____________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
__________________________________________________________________
(назва дорогоцінного металу)
1-й примірник
ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ___________
від ______________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності) місцезнаходження _________________________________________________
Вироби для випробування, клеймування та биркування
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування|Кіль-|Загальна|Заявлена| Склад |Примітка|Примітка| | |виробу, шифр|кість|маса (г)| проба |сплаву |здаваль-| прий- | | | |(шт.)| | | | ника |мальника| |-+------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | |-+------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | |-+------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | ---------------+-----+--------+--------+-------+--------+--------| Разом | | | | | | | ---------------------------------------------------
Нараховано пробірної плати за:
Маса прийнятих виробів _________ г ___ шт. ______ грн.
(словами) ___ шт. ______ грн. ___ шт. ______ грн. ___ шт. ______ грн.
Зазначені вироби здав _________, ___ шт. ______ грн.
(підпис)
прийняв _________________ Разом пробірної плати ___ грн.
(підпис) у т. ч. за клеймування __ грн.
ПДВ _____________________ грн.
Усього до сплати _________грн.
М. П.
"___" _______________ 20__ р.

Повернуто заклеймованих виробів та лишків дорогоцінного
металу після аналізів
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування | Узято | Повернуто | Підвішено | При-| | |виробу, шифр | для | виробів | запломбованих |мітка| | | | аналізу | | бирок | | | | |---------+--------------+----------------| | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-|про-|кіль-|кіль-|про-| | | | |кість|са |кість|са |ба |кість|кість|ба | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| |виро-|бирок| | | | | | | | | | |бів |(шт.)| | | | | | | | | | |(шт.)| | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | |Залишки після | Х | Х | Х | | | | | | | | |аналізу у | | | | | | | | | | | |вигляді | | | | | | | | | | | |брухту або | | | | | | | | | | | |стружки | | | | | | | | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | |Корточки | Х | Х | Х | | | | | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | |Разом | | | | | | | | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | |Втрати | Х | Х | Х | | Х | | | | | | |лігатури | | | | | | | | | | | |після аналізу | | | | | | | | | | |-+--------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+---+-----+---+----+-----+-----+----+-----| Разом | Х | Х | | | Х | | | | | -------------------------------------------------
Керівник ____________________________
Видав ______________________ Одержав ____________________
"___" ___________ 20__ р.

___________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
__________________________________________________________________
(назва дорогоцінного металу)
2-й примірник
ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ___________
від ______________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності) місцезнаходження _________________________________________________
Вироби для випробування, клеймування та биркування
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування|Кіль- |Загальна|Заявлена| Склад|Примітка|Примітка| | |виробу, шифр|кість |маса (г)| проба |сплаву|здаваль-| прий- | | | |(шт.) | | | | ника |мальника| |-+------------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | | | | | | | | |-+------------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | | | | | | | | |-+------------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | | | | | | | | ---------------+------+--------+--------+------+--------+--------| Разом | | | | | | | ---------------------------------------------------
Нараховано пробірної плати за:
Маса прийнятих виробів _________ г ___ шт. ______ грн.
(словами) ___ шт. ______ грн. ___ шт. ______ грн. ___ шт. ______ грн.
Зазначені вироби здав ________, ___ шт. ______ грн.
(підпис)
прийняв _________________ Разом пробірної плати ___ грн.
(підпис) у т. ч. за клеймування __ грн.
ПДВ _____________________ грн.
УСЬОГО до сплати _________грн.
М. П.
"___" _______________ 20__ р.
Вироби для роботи прийняв "__" _______ 20__ р. _____________
(підпис) Вироби для зберігання прийняв "__" ____ 20__ р. _____________
(підпис)

Повернуто заклеймованих виробів та лишків дорогоцінного
металу після аналізів
------------------------------------------------------------------ |N| Найменування | Узято | Повернуто | Підвішено |При- | | | виробу, шифр | для | виробів | запломбованих|мітка| | | | аналізу | | бирок | | | | |---------+--------------+--------------| | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-|про-|кіль-|ма-|про-| | | | |кість|са |кість|са |ба |кість|са |ба | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| |(шт.)|(г)| | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | | | | | | | | | | | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | |Залишки після | Х | Х | Х | | | | | | | | |аналізу у | | | | | | | | | | | |вигляді брухту | | | | | | | | | | | |або стружки | | | | | | | | | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | |Корточки | Х | Х | Х | | | | | | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | |Разом | | | | | | | | | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | |Втрати лігатури | Х | Х | Х | | Х | | | | | | |після аналізу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+---+-----+---+----+-----+---+----+-----| Разом | Х | Х | | | Х | | | | | -----------------------------------------------
Головний експерт ________________________________
одержано
Вироби ________ за дорученням, виданим ____ "__" ____ 20__ р.
видано
Видав ________________________ Одержав _________________
"___" __________ 20___ р.
Додаток 5
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 2а
________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
__________________________________________________________________
(назва дорогоцінного металу)
КВИТАНЦІЯ N __/__/_____

"___" ___________ 20__ р.
Замовник ____________________________________________________
(найменування) Місцезнаходження ____________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N| Назва | шт.| г | Заяв. | Мет.|Марка |Нарахування |Примітки| | |виробу | | | проба | кл. |сплаву| | | | | | | |----------| | |------------| | | | | | |осн. |дод.| | |випр.|клейм.| | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |1| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |2| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |3| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |4| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |5| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |6| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |7| | | | | | | | | | | |-+-------+----+---+-----+----+-----+------+-----+------+--------| |8| | | | | | | | | | | --+-------+----+---+-----------------------+-----+------+--------- |Разом | | | | | | ------------------ --------------
---------------------- |Разом | | |---------+----------| |ПДВ | | |---------+----------| |до сплати| | ----------------------
Маса прийнятих виробів ______________________________________
(словами)
Вироби здав _________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Вироби прийняв ______________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Вироби на випробування прийняв ______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 6
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 4
________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
1-й примірник
КВИТАНЦІЯ N _________

Прийнято на аналіз від ______________________________________
(найменування суб'єкта господарської
діяльності)
Місцезнаходження ____________________________________________
Згідно із заявою від "__" __________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------ |N|Метал, який|Найменування|Кількість|Маса| Нараховано |Примітка | | | підлягає | матеріалу | (шт.) | (г)| пробірної | | | |визначенню | | | | плати | | | | | | | | (грн.) | | |-+-----------+------------+---------+----+------------+---------| | | | | | | | | |-+-----------+------------+---------+----+------------+---------| | | | | | | | | |-+-----------+------------+---------+----+------------+---------| | | | | | | | | --------------+------------+---------+----+------------+---------| Разом | | | | | | ----------------------------------------------------
Зазначені матеріали здав ____________ Прийняв ____________
(підпис) (підпис)
М. П.
"___" __________ 20___ р.

Прийнято для проведення аналізів і повернуто залишків проб та
матеріалів після аналізів
---------------------------------------------------------------------------------- |N|Наймену-|Прийнято |Витрати | Повернуто |Пере-| Установлена проба|При-| | | вання |на аналіз| при | |веде-| |міт-| | |матері- | |аналізах | |но в | | ка | | | алу |---------+---------+-------------------|роз- |------------------| | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-| Залишки | Залишки |чин |зо-|сріб-|пла-|МПГ| | | | |кість|са |кість|са | від проб| від |(г) |ло-|ло |тина| | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| | аналізів| |то | | | | | | | | | | | |---------+---------| | | | | | | | | | | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-| | | | | | | | | | | | | |кість|са |кість|са | | | | | | | | | | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14 | 15| 16 | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| Разом | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________________________________
Видав __________________________ Одержав __________________
"___" ___________ 20__ р.

________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
2-й примірник
КВИТАНЦІЯ N _________

Прийнято на аналіз від __________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності)
Місцезнаходження ________________________________________________
Згідно із заявою від "___" __________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------ |N|Метал, який|Найменування|Кількість|Маса| Нараховано |Примітка| | | підлягає | матеріалу | (шт.) |(г) | пробірної | | | | визначенню| | | | плати (грн.)| | |-+-----------+------------+---------+----+-------------+--------| | | | | | | | | |-+-----------+------------+---------+----+-------------+--------| | | | | | | | | |-+-----------+------------+---------+----+-------------+--------| | | | | | | | | --------------+------------+---------+----+-------------+--------| Разом | | | | | | ----------------------------------------------------
Зазначені матеріали здав ____________ Прийняв _____________
(підпис) (підпис)
М. П.
Матеріали для роботи прийняв "___" _________ 20__ р. ________
(підпис)
Матеріали для зберігання прийняв "__" _______ 20__ р. _______
(підпис)
Прийнято для проведення аналізів і повернуто залишків проб та
матеріалів після аналізів
---------------------------------------------------------------------------------- |N|Наймену-|Прийнято |Витрати | Повернуто |Пере-| Установлена проба|При-| | | вання |на аналіз| при | |веде-| |міт-| | |матері- | |аналізах | |но в | | ка | | | алу |---------+---------+-------------------|роз- |------------------| | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-| Залишки | Залишки |чин |зо-|сріб-|пла-|МПГ| | | | |кість|са |кість|са | від проб| від |(г) |ло-|ло |тина| | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| | аналізів| |то | | | | | | | | | | | |---------+---------| | | | | | | | | | | | | |кіль-|ма-|кіль-|ма-| | | | | | | | | | | | | |кість|са |кість|са | | | | | | | | | | | | | |(шт.)|(г)|(шт.)|(г)| | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14 | 15| 16 | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+----+---+----| Разом | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Головний експерт ________________________
Начальник лабораторії ___________________
Одержано _________ за дорученням, виданим _______________________ Видано
Видав _________________ Одержав __________________
"___" ___________ 200__ р.

Додаток 7
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Державна пробірна служба Форма 5
"___" __________ 200__ р.

КВИТАНЦІЯ N ________
на приймання ювелірних виробів зі вставками

Прийнято від ________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності
або прізвище, ім'я, по батькові замовника)
Місцезнаходження ____________________________________________
Ювелірні вироби зі вставками для визначення і оцінки:
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування і|Кількість|Загальна| Кількість |Визна-| При- | | |характеристика| (шт.) |маса (г)| вставок |чення | мітка | | | виробів | | | (шт.) |робіт | зда- | | | | | |-------------| | валь- | | | | | | у | для | | ника | | | | | |виробі|визна-| | | | | | | | |чення | | | |-+--------------+---------+--------+------+------+------+-------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-+--------------+---------+--------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | |-+--------------+---------+--------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | |-+--------------+---------+--------+------+------+------+-------| | | | | | | | | | -----------------+---------+--------+------+------+------+-------| Разом | | | | | | | -------------------------------------------------
Маса прийнятих виробів _________ Нараховано плати за
(словами) визначення та оцінку
вставок
з ____ шт. _________ грн.
Зазначені вироби здав _______________________________________
(підпис)
Зазначені вироби прийняв ____________________________________
(підпис)
М. П.
"___" _________ 20__ р.

одержано
Вироби ________ за дорученням, виданим ____ "__" ____ 20__ р.
видано
Видав ______________________ Одержав _____________________
(підпис) (підпис)
М. П.
"___" ___________ 20__ р.
Додаток 8
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма За

___________ казенне підприємство пробірного контролю
(назва) _______________________________
(назва дорогоцінного металу)
НАКЛАДНА
видачі до квитанції N __/__/_____
"___" ________ 20__ р.
Замовник ____________________________________________________
(назва)
---------------------------------------------------------------------- |N|Назва |шт.|г | Заяв. | Повернуто з |втр.|н/відп.|н/кл.|При-| | |виробу| | | проба | аналізу | |проби |деф. |міт-| | | | | |---------+------------------+----+-------+-----|ка | | | | | |осн.|дод.|шт.|г |проб.|чист.|ліг.|шт. |г |шт.|г| | | | | | | | | | | | (г) |(г) | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+------+---+--+----+----+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+------+---+--+---------+---+--+-----+-----+----+----+--+---+-+----- |Разом | | | | | | | | | | | | | --------------- -------- --------------------------
------------------------------------------------ |Перезаявлена проба | |----------------------------------------------| | N |шт.|г|осн.|дод.| |поз. |шт.|г |осн.|дод.| | | | | | | | | | | | | |-----+---+-+----+----| |-----+---+--+----+----| | | | | | | | | | | | | |-----+---+-+----+----| |-----+---+--+----+----| ----------------- | | | | | | | | | | | | |Нараховано, | | | | | | | | | | | | | | |грн. | | |-----+---+-+----+----| |-----+---+--+----+----| |------------+--| | | | | | | | | | | | | |ПДВ, грн. | | |-----+---+-+----+----| |-----+---+--+----+----| |------------+--| | | | | | | | | | | | | |Перерахунок,| | | | | | | | | | | | | | |грн. | | |-----+---+-+----+----| |-----+---+--+----+----| |------------+--| |Разом| | | | | |Разом| | | | | |Разом, грн. | | ----------------------- ------------------------ -----------------
Керівник ___________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Вироби видав _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) Одержав _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Згідно ______________________________________________________
(доручення N, дата видачі або паспортні дані)
М.П.
Додаток 9
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

ПЕРЕЛІК
основних ювелірних та побутових виробів
з дорогоцінних металів із визначенням місця
нанесення відбитка державного пробірного клейма

------------------------------------------------------------------ |N |Ювелірні та інші | Літ. | Місце нанесення | Примітка | | | вироби |клейма| відбитка клейма | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |1 |Альбоми | Б |на кожній обкладинці| | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |2 |Банки | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |3 |Блокноти | Б |на дошках | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |4 |Блюда різні | Б |на дні або на березі| | | | | |блюда | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |5 |Бонбоньєрки | Б |на дні коробки | | | |(оздоблені | Д |на кришці | | | |коробочки для | | | | | |солодощів) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |6 |Браслети: | |на основній частині,| | | |1) без рознімних | Б |у найбільш | | | |деталей | |доступному для | | | | | |клеймування місці | | | |2) із двох тотожних| |на кожній половині, | | | |частин (половинок) | Б |у найбільш доступних| | | | | |для клеймування | | | | | |місцях | | | |3) для годинників | Б |на половині із | | | | | |шнапором - | | | | | |на шнапорі | | | | | Д |на другій половині у| | | | | |найбільш доступному | | | | | |для клеймування | | | | | |місці | | | |4) з рознімними | Б |на браслеті у | | | |замками | |найбільш доступному | | | | | |для клеймування | | | | | |місці | | | | | Д |на замку | | | |5) комбіновані з | | | | | |рознімними замками |Б і Д |згідно з вимогами | | | | | |Правил | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |7 |Брелки: | | | | | |1) як самостійні | |на корпусі або | | | |вироби | Б |припаяному вушку | | | |2) з іншими | | | | | |виробами | Д |так само | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |8 |Бритовниці | Б |на корпусі | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |9 |Брошки | Б |на корпусі або голці| | | | | |шпильки, гачку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |10 |Бубонці | Б |на припаяному вушку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |11 |Бураки для ікри | Б |на корпусі або дні | | | |(кругла коробка з | Д |на кришці | | | |кришкою) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |12 |Бутоньєрки (квітка | Б |на корпусі або на | | | |або букет, | |голці шпильки | | | |прикріплений до | | | | | |одягу) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |13 |Бювари (письмове | Б |на одній із сторін | | | |приладдя; футляр | |футляра | | | |для зберігання | | | | | |поштового паперу, | | | | | |конвертів, | | | | | |кореспонденції) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |14 |Вази | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |15 |Виделки (столові, | Б |на зворотній | | | |десертні, лимонні | |поверхні ручки або | | | |тощо) | |основи ріжків | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |16 |Відра | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |17 |Газирі (гнізда для | Б |на кромці | | | |патронів) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |18 |Гаманці | Б |на обох половинках | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |19 |Глечики | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |20 |Годинники: | | |на | | |1) наручні | Б |на зовнішньому боці |іншому | | | | |корпуса |вушку - | | | | Д |на верхній частині |іменник; за | | | | |корпуса на одному |неможливості| | | | |з вушок | | | |2) кишенькові | Б |на кришці |годинник і | | | | | |годинниковий| | | | | |корпус | | | | | |клеймуються | | | | | |клеймом | | | | | |літ. В на | | | | | |привішених | | | | | |пломбах | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |21 |Гольники | Б |на одній половині | | | |(пристосування для | Д |на другій половині | | | |голок) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |22 |Ґудзики | Б |на вушку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |23 |Держаки для ручок | Б |на держаку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |24 |Дзвіночки | Б |на дзвіночку | | | | | Д |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |25 |Дзеркала | Б |на зворотному боці | | | | | |оправи | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |26 |Диски для зубів | А |на краю диска | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |27 |Діадеми | Б |на обідку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |28 |Жбани (посудина у | Б |на корпусі або дні | | | |вигляді глека з | Д |на кришці | | | |кришкою для | | | | | |зберігання напоїв і| | | | | |води) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |29 |Жетони | Б |на жетоні або вушку |за | | | | Д |на оздобленні жетона|наявності | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |30 |Закладки для книжок| Б |на самій закладці | | | | | |скраю | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |31 |Закріплювачі для | | | | | |комірців: | | | | | |1) дротяні з | | | | | |припаяними | | | | | |кульками; | Б |на дроті | | | |2) у вигляді | | | | | |ланцюга з ґудзиками| Б |на одному з ґудзиків| | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |32 |Замки: | | | | | |1) звичайні; | Б |на одному боці замка| | | |2) для медальйонних| | | | | |ланцюгів | Б |на вушку замка | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |33 |Запальнички (за | Б |на корпусі | | | |наявності футляра з| Б |на футлярі (корпусі | | | | | |або дні) | | | |кришкою) | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |34 |Запонки різні | Б |на обох запонках у | | | | | |доступних для | | | | | |клеймування місцях | | | | | |на зворотному боці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |35 |Застібка (ґудзик, | Б |на основній частині | | | |гаплик, кнопка | |застібки, на голці | | | |тощо) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |36 |Затискач для | Б |на основній пластині| | | |краваток | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |37 |Кабаре (для | Б |на піддоні | | | |горілки) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |38 |Карабіни (гачок для| | | | | |годинників і | | | | | |брелків з | | | | | |пружинистою | | | | | |частиною, яка | | | | | |відкривається | | | | | |всередину: | | | | | |1) як самостійні | |у найбільш | | | |вироби; | Б |доступному для | | | |2) з годинниками, | |клеймування місці | | | |брелками | Д | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |39 |Каструлі | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |40 |Кільця (для ключів,| Б |на кільцях | | | |штор, серветок) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |41 |Ковші | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |42 |Кольє | Б |на основній частині |замок | | | | |або шнапорі |нерознімний;| | | | Д |на вушку замка |замок | | | | | |рознімний | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |43 |Корець (для пиття) | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |44 |Корзинки | Б |на корпусі або дні |якщо | | | | Д |на ручці |припаяна | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |45 |Коробки | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |46 |Кубки (келихи) | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |47 |Кулони: | | | | | |1) без рознімних | | | | | |деталей | Б |на петлі або кулоні | | | |2) мають рознімні | Б |на підвісці | | | |частини (підвіски) | Д |на петлі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |48 |Кухлі | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |49 |Ланцюги різні | Б |На одному з кінцевих|на другому | | | | |вушок або на |вушку - | | | | |пластинці: |іменник; | | | | Д |1) на ланках через |ланцюги з | | | | |кожні 7,5 см - |доступними | | | | |для медальйонних, |для | | | | |ланцюгів до |клеймування | | | | |жіночих сумок, |ланками | | | | |портфелів | | | | | |2) на ланках через | | | | | |кожні 10 см - при | | | | | |довжині понад 1 м | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |50 |Ложки: | | | | | |1) цілісні | Б |на зворотній | | | |(розливні, столові,| |поверхні ручки | | | |чайні, кавові | |або лави | | | |тощо); | | | | | |2) з дерев'яною або| |на лаві | | | |кістяною ручкою | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |51 |Лопатки столові | Б |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |52 |Лорнети | Б |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |53 |Лоточки (туалетні | Б |на корпусі або дні | | | |тощо) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |54 |Масельнички | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |55 |Медальйони | Б |на обох половинках, | | | | | |якщо неможливо - | | | | | |на задній стулці або| | | | | |на припаяному вушку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |56 |Мильниці | Б |на дні або корпусі | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |57 |Миски | Б |на корпусі або дні |у разі | | | | Д |на кришці |наявності | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |58 |Мірники (пристрій | Б |на дні або корпусі | | | |для замірів | Д |на кришці | | | |газоподібних, | | | | | |рідких і сипучих | | | | | |матеріалів і | | | | | |речовин | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |59 |Молочники | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |60 |Монограми | Б |на монограмі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |61 |Мундштуки різні | Б |на мундштуці збоку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |62 |Набір для куріння | Б |на піддоні | | | | | Д |на сірничниці, | | | | | |на попільничці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |63 |Накладки на різні | Д |на накладці або | | | |вироби (вироби з | |поруч із клеймом | | | |накладками іншого | |літери Б | | | |виду дорогоцінного | | | | | |металу або одного | | | | | |виду дорогоцінного | | | | | |металу, але іншої | | | | | |проби, ніж на | | | | | |частинах виробу | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |64 |Намисто | Б |на шнапорі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |65 |Наперстки | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |66 |Ножиці | Б |на обох ручках | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |67 |Ножі різні: | | | | | |1) цільні | Б |на ручці або лезі | | | |2) із срібним лезом| | | | | |і припаяною срібною| | | | | |ручкою | Б |на ручці або лезі | | | |3) із срібною | | | | | |ручкою і лезом з | | | | | |будь-якого | | | | | |матеріалу | Б |на ручці | | | |4) із срібними | | | | | |ручками в | Б |на одній половині | | | |розібраному вигляді| Д |на другій половині | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |68 |Обручки різні: | |на внутрішньому боці| | | |1) гладкі | Б | | | | |2) гладкі | | | | | |пустотілі із | Б |на обох половинках | | | |неспаяними обідками| |обідка | | | | | Д |на овальній поверхні| | | | | |обідка | | | |3) одного сплаву | |на внутрішньому | | | |або різних сплавів | |боці обручки (якщо | | | |однієї проби | Б |неможливо - на | | | | | |зовнішньому) | | | |4) різних сплавів | | | | | |різних проб | Б |так само | | | |(складні) | Д |на другорядних, або | | | | | |додаткових деталях, | | | | | |або поруч із клеймом| | | | | |літери Б | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |69 |Оправа для книг | Б |на обох частинах | | | | | Д |на оздобленні, | | | | | |закріплювачах | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |70 |Оправа різна для | Б |на оправі в найбільш| | | |кришталевого | |доступних для | | | |скляного посуду, | |клеймування місцях | | | |дзеркал, гребінців,| |на зворотному боці | | | |щіток | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |71 |Паски (пояси) | Б |на пряжці | | | | | |на бляхах | | | | | Д |і наконечнику | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |72 |Пера | Б |на найбільш | | | | | |доступному для | | | | | |клеймування місці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |73 |Перечниця | Б |на дні або корпусі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |74 |Персні: | | | | | |1) різні (крім | |на лицьовій поверхні| | | |обручок) | Б |обідка | | | |2) зі вставками із | | | | | |діамантів | Б |на лицьовій або | | | | | |на внутрішній | | | | | |поверхні обідка | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |75 |Підноси | Б |на дні або обідку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |76 |Підсклянник | Б |на корпусі або | | | | | |піддоні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |77 |Підставки різні | Б |на дні або обідку | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |78 |Пластини (для | Б |на краю пластини | | | |написів на | | | | | |альбомах, | | | | | |портфелях, ящиках, | | | | | |папках тощо) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |79 |Пляшки | Б |на дні або корпусі | | | | | Д |на дні або корпусі | | | | | |кришки | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |80 |Попільниці різні | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |81 |Портсигари | Б |на обох половинках | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |82 |Постаменти для | Б |на дні або обідку | | | |чорнильниць тощо | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |83 |Пробки | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |84 |Пудрениці | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на корпусі або дні | | | | | |кришки | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |85 |Рамки для | Б |на рамці | | | |фотокарток | Д |на підпірці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |86 |Роги для вина | Б |на верхній і нижній | | | | | |оправах | | | | | Д |на інших деталях | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |87 |Салатники | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |88 |Самовари | Б |на корпусі | | | | | Д |на кришці, конфорці,| | | | | |тушилці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |89 |Сережки різні: | | |якщо | | |1) з дужками | Б |на дужці |рознімна чи | | | | Д |на підвісці |масивна | | |2) гвинтові, без | Б |на основній частині | | | |дужок з пусетами | Д |на закрутці, пусеті | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |90 |Ситечка різні | Б |на ситечку або ручці| | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |91 |Сірничниці | Б |на стінці | | | | | Д |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |92 |Скарбнички | Б |на корпусі або дні; | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |93 |Склянки | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |94 |Совочки | Б |на совочку або ручці| | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |95 |Сільнички різні | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |96 |Соусники | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |97 |Чарки | Б |на корпусі або дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |98 |Сулії (вузький | Б |на корпусі або дні | | | |глечик з ручкою і | Д |на пробці (корпусі | | | |пробкою на ланцюгу)| |або дні) і ланцюгу | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |99 |Судки: | | | | | |1) столовий прибор | | | | | |з невеликими | | | | | |посудинами для | | | | | |оцту, перцю, солі | |на кожному судку на | | | |тощо; | Б |корпусі або дні | | | |2) невелика чашка, | | | | | |миска з ручками для| Б |на дні або корпусі | | | |соусів, підлив; | Д |на ручках | | | |3) скріплені між | | | | | |собою кілька мисок | Б |на кожному судку | | | |для перенесення їжі| Д |на кришках і ручках | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |100|Сухарниця | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на ручці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |101|Табакерки і | Б |на корпусі або дні | | | |тютюнниці | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |102|Тарілки різні | Б |на дні або корпусі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |103|Федеринги: | |на вушку або на | | | |1) як самостійні | |внутрішній частині, | | | |вироби | Б |яка висувається | | | | | |в кільце | | | |2) при ланцюгах | Д |так само | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |104|Флакони для | Б |на дні, корпусі або | | | |парфумів | |шийці | | | | | Д |на дні, корпусі | | | | | |пробки | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |105|Фляги | Б |на дні або корпусі | | | | | |і на стаканчику (дні| | | | | |або корпусі) | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |106|Футляри | Б |на корпусі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |107|Цукорниця | Б |на корпусі або дні | | | | | Д |на кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |108|Чайники (див. | | | | | |кавники) | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |109|Чашки різні | Б |на дні або корпусі | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |110|Шатленки у вигляді | Б |на одному з кінцевих|на | | |стрічки з оправами | |вушок |другому - | | | | | |іменник | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |111|Щипці для цукру: | | | | | |1) звичайні | Б |на одній половинці | | | |2) із двох | | | | | |половинок | Б |на кожній половинці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |112|Шпильки (жіночі - | Б |на голці | | | |для капелюхів, | | | | | |чоловічі - для | | | | | |краваток | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |113|Шпрингелі: | | | | | |1) як самостійні | | | | | |вироби | Д |на шпрингелі | | | |2) при ланцюгах | Д |так само | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |114|Ікони різних видів | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |1) Ікона з | Б |на рамці ікони | | | |підпоркою | Д |на підпорці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |2) Ікона з окремою | Б |на рамці ікони | | | |підставкою | Д |на підставці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |3) Складень | Б |на центральній | | | | | |частині | | | | | Д |на 2-х сторінках | | | | | |складня | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |115|Предмети | | | | | |церковних обрядів: | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |1) Мощевик | Б |на основній | | | | | |частині | | | | | Д |на закрутці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |2) Звездиця | Б |на одній з | | | | | |пластин | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| | |3) Діскос | Б |на дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |116|Джезва | Б |на корпусі або | | | | | |дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |117|Ікорниця | Б |на корпусі або дні |З двох мисок| | | | Д |на верхній мисці |(нижня - | | | | | |велика - для| | | | | |льоду, | | | | | |менша - для | | | | | |ікри) | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |118|Іонізатор води | Б |на підвісці |Масивна | | | | | |підвіска на | | | | | |ланцюжку з | | | | | |гачком у | | | | | |вигляді | | | | | |пластини для| | | | | |закріплення | | | | | |на склянці | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |119|Канделябр | Б |на дні або на | | | | | |корпусі | | | | | Д |на верхній | | | | | |знімній частині | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |120|Охолоджувач | Б |на корпусі або | | | |шампанського | |дні | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |121|Попільниця кам'яна | Б |на корпусі | | | |з окремими | Д |на ніжках | | | |накладками та | Д |на накладках | | | |ніжками з | | | | | |дорогоцінного | | | | | |металу | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |122|Столовий набір з | Б |на підставці | | | |посудинами та | Б |на кожній | | | |ложками, які | |посудині | | | |вкладаються в | Б |на кожній ложці | | | |кожну посудину на | Д |на державці | | | |загальній | |підставки | | | |підставці | Д |на кожній кришці | | | | | |посудини | | | | | Мет |на шурупі, який | | | | | |з'єднує державку | | | | | |з підставкою | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |123|Супниця | Б |на корпусі або | | | | | |дні | | | | | Д |на 2-х рознімних | | | | | |ручках | | | | | Д |на кришці | | | | | Д |на ручці кришки | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |124|Фляга із закруткою | Б |на корпусі або | | | |на ланцюжку | |дні | | | | | Д |на з'єднувальному | | | | | |кільці ланцюжка | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |125|Фруктовниця збірна | Б |на корпусі або |З'єднуваль- | | |у вигляді піраміди | |дні |ний стержень| | | | Д |на накладках |- МЕТ | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |126|Хлібниця | Б |на нижній частині | | | | | Д |на верхній кришці | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |127|Затискач для | Б |на основній |До рядка 36 | | |краваток з | |пластині |додатка 9 | | |петелькою для | Д |на петельці для | | | |ґудзика на | |ґудзика | | | |ланцюжку | | | | |---+-------------------+------+--------------------+------------| |128|Сережки із | | |До рядка 89 | | |швензами | | |додатка 9 | | |1) якщо швензи | Б |на швензі | | | |нерознімні | | | | | |2) якщо рознімні | Б |на голці | | | | | Д |на швензі | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1002 ( z1083-07 ) від 05.09.2007 }

Додаток 10
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 14а

Форма гарантійного листа-заявки
підприємства, установи,
організації, уповноваженого
органу на виконання
арбітражно-експертних робіт

Заповнюється на бланку організації-заявника

Керівникові _____________________________
(назва органу, який здійснює _________________________________________
державний пробірний контроль)
_________________________________________
(прізвище, ініціали)
"___" _____________ 200__ р.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

Назва підприємства, установи, організації, уповноваженого
органу ___________________________________________________________
Керівник організації ________________________________________
Адреса організації __________________________________________
Телефон ________________ Факс ______________ Адреса
електронної пошти ________________
Реквізити банку _____________________________________________
Розрахунковий рахунок _______________________________________
Прошу провести роботи з _____________________________________
(назва робіт)
Оплату робіт згідно з кошторисом гарантуємо.
Додатки: 1) _________________________________________________
(виріб, напівфабрикат, сплав, припій, відходи,
вид брухту, розчин, покриття тощо)
у кількості ________________________
2) Орієнтовний склад ________________________________________
Керівник організації ________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) Головний бухгалтер __________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 11
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 14б

Форма протоколу проведення
арбітражних робіт з визначення
вмісту дорогоцінних металів
у виробах, матеріалах,
розчинах, відходах, брухті,
покритті тощо
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу,
який здійснює державний
пробірний контроль _______ (прізвище, ініціали)
"___" __________ 20___ р.

ПРОТОКОЛ
проведення робіт з ______________________
(назва роботи) ________________________________________________________
(назва органу Державного пробірного контролю)

Найменування зразка _________________________________________
Орієнтовний склад зразка ____________________________________
Маса зразка _________________________________________________
Дата надходження ____________________________________________
Дата проведення випробувань _________________________________
Узято для аналізу ___________________________________________
Місце складування відходів __________________________________
Маса решти зразка ___________________________________________
Місцезнаходжння решти зразка ________________________________
Прізвище експерта (експертів), що проводив аналіз (аналізи) __________________________________________________________________
Результати аналізу:
------------------------------------------------------------------ | Найме-| Назва | Числове | Числове |Посила-|Посила-|Посилан-| |нування|одиниці| значення | значення | ння |ння на | ня на | | компо-| фізич-|результату |результату | на НД,| мето- | НД, що | | нента | ної |визначення,|вимірювань |за якою| дику |містять | | чи | вели- | n - число | з | прово-|викона-| норми | | показ-| чини, | визначень |абсолютною | дили | ння |похибок | | ника | яка | | похибкою | визна-| вимі- | | | | вимі- | | | чення | рювань| | | | рюєть-| | | | | | | | ся | | | | | | |-------+-------+-----------+-----------+-------+-------+--------| | | |Х = | | | | | | | | | 1 | | | | | | |-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+--------| | | |Х = | | | | | | | | | 2 | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |Х = | | | | | | | | | n | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа _________________________________ (підпис)
Керівник підрозділу, що проводив визначення ________ (підпис)
Експерт, що є відповідальним за проведення
аналізів _________________ (підпис)
Наведено зразок формуляра. Формуляр може бути змінено за
погодженням з відповідним органом Державної пробірної служби. Можливе передання заповненого формуляра засобами електронного
зв'язку. Надсилання оригіналу формуляру поштою (з повідомленням)
обов'язкове.

Додаток 12
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 14

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _________ казенного
підприємства пробірного
контролю ____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20___ р. м. ___________

АКТ
проведення арбітражних аналізів
Комісія _________________________ казенного підприємства
пробірного контролю у складі:
голова комісії ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
члени комісії: ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
______________________________________________
згідно із заявою ____________________________________________
(найменування суб'єкта підприємницької __________________________________________________________________
діяльності, що пред'явив матеріали, напівфабрикати, вироби, __________________________________________________________________
розчини тощо для проведення арбітражних аналізів)
провела арбітражній аналіз за заявою-квитанцією N ______ від
"____" __________ 20__ р.

На арбітражний аналіз подано __________________________________________________________________
(перерахувати всі подані на дослідження вироби, матеріали,
напівфабрикати, розчини, відходи тощо з дорогоцінних металів
згідно з вимогами п. 7 інструкції про здійснення державного
експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних
та побутових виробів з дорогоцінних металів)

РЕЗУЛЬТАТИ АРБІТРАЖНИХ АНАЛІЗІВ
------------------------------------------------------------------ |N| Найменування|Метод |Кіль- |Маса|Уміст дорогоцінного|Примітка| | | поданого |аналізу|кість | (г)| металу (%) | | | | матеріалу | |(шт.) | |-------------------| | | | | | | |Au|Ag| Метали |Pd| | | | | | | | | |платинової| | | | | | | | | | | групи | | | |-+-------------+-------+------+----+--+--+----------+--+--------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8 | 9| 10 | |-+-------------+-------+------+----+--+--+----------+--+--------| | | | | | | | | | | | |-+-------------+-------+------+----+--+--+----------+--+--------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Детальний опис виробів, матеріалів _________________________________________
Комісія у складі:
голова комісії ______________________________________________
(підпис)
члени комісії: ______________________________________________
(підпис) ______________________________________________
(підпис)
Додаток 13
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 16
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _________ казенного
підприємства пробірного
контролю ____________________________
(прізвище, ініціали)
"___" _____________ 20___ р.

АКТ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертна комісія _________________ казенного підприємства
пробірного контролю у складі:
голова комісії ______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії: ______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі постанови ____________________________________________
(назва відповідного рішення юридичної особи, __________________________________________________________________
що призначила експертизу)
N ______ від "___" ___________ 20__ р. провела експертизу поданих
матеріалів згідно із заявою-квитанцією ____ від "__" _____ 20__ р.
На вирішення експертної комісії винесені питання:
__________________________________________________________________
(питання, передбачені відповідним рішенням)
Експертизою встановлено
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Найме-|Кіль-|Маса|Найме-|Проба, | Розрахункова | Маса | Вставки | Вартість |При-| | |нуван-|кість|виро|нуван-|%-ний | маса | (г) | | (грн.) |міт-| | | ня | |бу, | ня |уміст |----------------------|дорого-|------------------+------------------|ка | | |виро- | |мате| доро-|дорого-|встав-|ема-|де- |ліга-|цінного|кіль-|най- |харак-|доро-|встав-|за- | | | | бів, | |ріал|гоцін-|цінного|ки |лі |ре- |турна|металу |кість|мену-|терис-|гоці-|ки |галь-| | | |мате- | | у | ного |металу | | |во, |маса | в | |вання|тика |нного|доро- |на | | | |ріалів| |(г) | мета-| | | |шкі-|виро-|чистоті| | | |мета-|гоцін-| | | | | | | | лу | | | |ра |бу, |(проба | | | |лу |ного | | | | | | | | | | | |тощо|мате-|999,9) | | | | |камін-| | | | | | | | | | | | |ріалу| | | | | |ня | | | | | | | | | | | | | (г) | | | | | | | | | |--+------+-----+----+------+-------+------+----+----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |--+------+-----+----+------+-------+------+----+----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Докладний опис виробів, матеріалів, відбитків пробірних
клейм, іменників виробів, музейних експонатів та архівних
цінностей ________________________________________________________ Підприємство-виготовлювач ___________________________________ Рік виготовлення ____________________________________________ Експерти ознайомлені з правами і обов'язками, передбаченими
чинним законодавством України. Зважування здійснювалось на терезах _________________________
(тип терезів)
Експертна комісія ________________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
________________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток 14
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

ПЕРЕЛІК
пробірних реактивів, що застосовуються
для випробування золотих, срібних, платинових
і паладієвих виробів та сплавів
на пробірному камені

1. Реактиви для золота
1.1. Реактив хлорного золота концентрацій: 6,0 г/л; 9,0 г/л;
18,0 г/л.
1.2. Реактив на основі двохромовокислого калію і двохлористої
міді або сульфату міді.
1.3. Кислотні реактиви на основі азотної кислоти.
2. Реактиви для срібла
2.1. Реактив на основі двохромовокислого калію.
2.2. Реактив на основі залізосинеродистого калію.
2.3. Реактив на основі азотнокислого срібла.
2.4. Кислотний реактив на основі азотної кислоти.
3. Реактиви для платини
3.1. Реактив на основі йодистого калію.
3.2. Кислотний реактив на основі азотної кислоти.
4. Реактиви для паладію
4.1. Реактив на основі йодистого калію.
4.2. Реактив на основі йодистого калію у розведенні 4:1.

Додаток 15
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 20
______________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
1-й примірник
ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів
Від _________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Згідно з листом від "___" ______________ 20__ р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Наймену-|Об'єм| Використано для приготування | Нарахування пробірної плати (грн.) |При-| | | вання | (мл)| реактивів (г) | |міт-| | | хіміч- | |-------------------------------------+--------------------------------------|ка | | | ного | | матеріали | матеріали казенного |за витрати матеріалів |за |усього| | | | реак- | | замовника | підприємства |казенного підприємства|приготу-| | | | | тиву | | | | |вання | | | | | | | | | |реак- | | | | | | |--------------+----------------------+----------------------|тивів | | | | | | |мета- |золото-|мета- |золото-|сіль |мета- |золото-|сіль | | | | | | | |леве |хлорис-|леве |хлорис-|азотно-|леве |хлорис-|азотно-| | | | | | | |золото|товод- |золото|товод- |кислого|золото|товод- |кислого| | | | | | | |(проби|нева |(проби|нева |срібла |(проби|нева |срібла | | | | | | | |999,9)|кислота|999,9)|кислота| |999,9)|кислота| | | | | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | -----------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| Разом | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Заяву на приготування реактивів подав __________ прийняв __________
(підпис) (підпис)
М.П.
"___" ____________ 20__ р.

Повернено приготовлених хімічних реактивів

------------------------------------------------------------------ |N|Наймену-| Пред'явлено | Витрати матеріалів |Об'єм|При- | | |вання | матеріалів | казенного підприємства |(мл) |мітка| | |хіміч- |здавальником (г)| (г) | | | | |ного |----------------+------------------------| | | | |реактиву|мета- |золото- |мета- |золото- |солі | | | | | |леве |хлористо-|леве |хлористо-|азотно-| | | | | |золото|воднева |золото|воднева |кислого| | | | | |(проба|кислота |(проба|кислота |срібла | | | | | |999,9)| |999,9)| | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | |-+--------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | -----------+------+---------+------+---------+-------+-----+-----| Разом | | | | | | | | -------------------------------------------------------
Головний експерт _________________________
(підпис)
Реактиви видав ____________________ Одержав ______________
(підпис) (підпис)
"___" ___________ 20__ р.

______________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)
2-й примірник
ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів

Від _____________________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Згідно з листом від "___" ____________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Наймену-|Об'єм| Використано для приготування | Нарахування пробірної плати |При-| | |вання | (мл)| реактивів (г) | (грн.) |міт-| | |хіміч- | |-------------------------------------+--------------------------------------|ка | | |ного | | матеріали | матеріали казенного |за витрати матеріалів |за |усього| | | |реактиву| | замовника | підприємства |казенного підприємства|приготу-| | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | |реакти- | | | | | | |--------------+----------------------+----------------------|вів | | | | | | |мета- |золото-|мета- |золото-|сіль |мета- |золото-|сіль | | | | | | | |леве |хлорис-|леве |хлорис-|азотно-|леве |хлорис-|азотно-| | | | | | | |золото|товод- |золото|товод- |кислого|золото|товод- |кислого| | | | | | | |(проба|нева |(проба|нева |срібла |(проба|нева |срібла | | | | | | | |999,9)|кислота|999,9)|кислота| |999,9)|кислота| | | | | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |-+--------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | -----------+-----+------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+----| РАЗОМ | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
М.П.
"__" _________ 20__ р.
Матеріали для приготування реактивів прийняв
"__" _________ 20__ р. ________
(підпис)
Приготовлені реактиви на зберігання прийняв
"__" _________ 20__ р. ________
(підпис)

Повернено приготованих хімічних реактивів
--------------------------------------------------------------------- |N|Найменування| Пред'явлено | Витрати матеріалів |Об'єм|При-| | | хімічного | матеріалів | казенного підприємства |(мл) |міт-| | | реактиву |здавальником (г)| (г) | |ка | | | |----------------+------------------------| | | | | |мета- |золото- |мета- |золото- |солі | | | | | |леве |хлористо-|леве |хлористо-|азотно-| | | | | |золото|воднева |золото|воднева |кислого| | | | | |(проба|кислота |(проба|кислота |срібла | | | | | |999,9)| |999,9)| | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | ---------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| Разом | | | | | | | | ------------------------------------------------------
Головний експерт ___________________________
(підпис)
одержано
Реактиви ___________ за дорученням, виданим _________________
видано
"___" ____________ 20__ р.
Реактиви видав __________________ Одержав ________________
(підпис) (підпис)
"___" ____________ 20__ р.
Пробірний контроль
Форма 20 _________________________ казенне підприємство пробірного контролю
(найменування)

3-й примірник
ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів

Від _________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Згідно з листом від "___" ___________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Найменування|Об'єм| Використано для приготування реактивів | Нарахування пробірної плати (грн.) |При-| | | хімічного | (мл)| (г) | |міт-| | | реактиву | |-----------------------------------------+----------------------------------------|ка | | | | | матеріали | матеріали казенного | за витрати матеріалів |за |усьо-| | | | | | замовника | підприємства | казенного підприємства |приготу-|го | | | | | |----------------+------------------------+-------------------------|вання | | | | | | |мета- |золото- |мета- |золото- |сіль |мета- |золото- | сіль |реакти- | | | | | | |леве |хлористо-|леве |хлористо-|азотно-|леве |хлористо-|азотно- |вів | | | | | | |золото|воднева |золото|воднева |кислого|золото|воднева |кислого | | | | | | | |(проба|кислота |(проба|кислота |срібла |(проба|кислота | срібла | | | | | | | |999,9)| |999,9)| | |999,9)| | | | | | |-+------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-+------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | |-+------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------+-----+------+---------+------+---------+-------+------+---------+--------+--------+-----+----| Разом | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Записи про проведені роботи
--------------------------------------------------------------------- |N|Найменування| Пред'явлено | Витрати матеріалів |Об'єм|При-| | | хімічного | матеріалів | казенного підприємства |(мл) |міт-| | | реактиву |здавальником (г)| (г) | |ка | | | |----------------+------------------------| | | | | |мета- |золото- |мета- |золото- |солі | | | | | |леве |хлористо-|леве |хлористо-|азотно-| | | | | |золото|воднева |золото|воднева |кислого| | | | | |(проба|кислота |(проба|кислота |срібла | | | | | |999,9)| |999,9)| | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | |-+------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| | | | | | | | | | | ---------------+------+---------+------+---------+-------+-----+----| Разом | | | | | | | | ------------------------------------------------------
Реактиви приготував _____________ Прийняв ________________
(підпис) (підпис)
Головний експерт _________________
(підпис)
Додаток 16
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 21
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _________ казенного
підприємства пробірного
контролю _____________ ____________
(прізвище, ініціали)
"__" ___________ 20__ р.

"___" ______________ 20__ р. м. ____________

АКТ
експертних випробувань музейних експонатів
з дорогоцінних металів та вставок
дорогоцінного каміння

Експертна комісія ____________________ казенного підприємства
(найменування) пробірного контролю у складі:
голова комісії ____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
члени комісії: ____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
провела експертизу експонатів музею ____________________________,
(найменування)
пред'явлених згідно із заявою-квитанцією N _ від "__" __ 20__ р.,
за описом музейних експонатів, наведених у таблиці акта.

Результати експертизи музейних експонатів
------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Інв.|Опис |Кіль-|Маса |Найме-|Проба| Розрахункова маса (г) | Вставки |При-| | | N |музей-|кість|факти-|нува- | |-------------------------------+------------|міт-| | | |ного |(шт.)|чна |ння | |вста-|ема-|недо- |ліга-|доро- |кіль-|найме-|ка | | | |експо-| |(г) |доро- | |вок |лі |рого |тур- |гоцін-|кість|нуван-| | | | |ната | | |гоці- | | | |цін- |ної |ного | |ня, | | | | | | | |нного | | | |ного |маси |металу| |харак-| | | | | | | |металу| | | |металу,| |в | |терні | | | | | | | | | | | |дерева,| |чис- | |ознаки| | | | | | | | | | | |шкіри | |тоті | | | | | | | | | | | | | |тощо | |(проба| | | | | | | | | | | | | | | |999,9)| | | | |-+----+------+-----+------+------+-----+-----+----+-------+-----+------+-----+------+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-+----+------+-----+------+------+-----+-----+----+-------+-----+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----+------+-----+------+------+-----+-----+----+-------+-----+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----+------+-----+------+------+-----+-----+----+-------+-----+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Експертиза виробів проводилась відповідно до вимог Інструкції
про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.
Зважування проводилось на терезах ___________________________
(тип терезів)
Експертна комісія: __________________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис) __________________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис) __________________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток 17
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної пробірної
служби ________________ М.М.Назимок
"___" ____________ 200__ р.

АКТ N _____
результатів експертизи ювелірних виробів

Комісія в складі: ___________________________________________ _________________________________________________________________,
розглянувши окремі експертні оцінки щодо справжності відбитків
державних пробірних клейм, цінності сплаву дорогоцінного металу,
характеристик дорогоцінного каміння ювелірних виробів, що надійшли
в ___________ КППК від ___________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності) ___________________________________ Наряд N ______ від ___________
(адреса) згідно з актом відбору від __________, засвідчує такі результати
експертизи за кожним виробом:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Заява-квитанція | Вхідні дані | Результати експертизи |При-| | (наряд) | | |міт-| |-----------------------+-------------------------------+-----------------------------------------|ка | | N |найме-|кіль-| N | етикетка |плом-|від- |відбитки пробірних клейм | ДМ | ДК | | |пози-|нува- |кість|пор.|-------------------|ба |битки|-------------------------+------+--------| | |ції |ння |(шт.)| |належ-|N |маса| |на |N |експерт-|виявлені|проба |характе-| | |кви- |виробу| | |ність |квитан-| (г)| |ви- |підпро-|ний |невідпо-|сплаву|ристика | | |тан- | | | | |ції | | |робі |токолу |висновок|відності| | | | |ції | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наряд N ____ від "___" __________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------+-----+----+------+-------+----+-----+-----+-------+--------+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відбитки: ДМ
------------------------------------ Усього: _____ шт., у т.ч. справжніх _____ | Заяв- | Установлено НЗП | несправжніх _____ | лено | | без відбитків ДПК _____ |-------+--------------------------| не ідентифіковано _____ |шт.|585|583|500|< 500|< 925|НДМ| | |---+---+---+---+-----+-----+---+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Голова комісії _____________________
Члени комісії: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
Додаток 18
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

(Державний Герб України)
Державна пробірна служба

Висновок N _____ від ______
з експертного визначення та оцінки вставок
дорогоцінного каміння

Замовник ________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я
та по батькові замовника)
Характеристика виробу
Назва __________________________________________________ Кількість __________ шт. Маса __________ г Кількість вставок __________ шт.
За результатами експертизи встановлено
------------------------------------------------------------------ | N |Назва каменів|Маса,|Форма і тип |Колір|Дефектність | Оцінна | |з/п| |карат| огранки | | |вартість| | | | | | | | | |---+-------------+-----+------------+-----+------------+--------| | | | | | | | | |---+-------------+-----+------------+-----+------------+--------| | | | | | | | | |---+-------------+-----+------------+-----+------------+--------| | | | | | | | | |---+-------------+-----+------------+-----+------------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Оцінка здійснена на підставі прейскуранта ___________________ __________________________________________________________________
Експерт _____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Керівник ____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 19
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 8
Додаток до заяви-квитанції від "___" ____________ 20__ р. N ______

ОПИС ВКЛАДЕННЯ
посилки, оціненої _________________________________________ грн.,
відправленої _________ казенним підприємством пробірного контролю
на адресу _______________________________________________________
(кому, куди)
У посилку вкладено цінності:
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування |Найменування|Кількість|Маса| Проба |При- | | | сплаву | виробів | (шт.) | (г)|клеймованого|мітка | | |дорогоцінного| | | | виробу | | | | металу | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | |-+-------------+------------+---------+----+------------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20__ р.

Керівник ___________________________
(підпис)
М.П. __________________________________________
(посада працівника, що підготував посилку)

Додаток 20
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

Пробірний контроль
Форма 6
Додаток до заяви-квитанції від "___" ____________ 20____ р. N ______

АКТ

розпакування цінної посилки, оціненої _____________________ грн.,
що надійшла на адресу ___________________________________________
казенного підприємства пробірного контролю через ________________ ______________________________ поштове відділення за повідомленням
від __________ 20___ р. за N _______
Посилку розпаковано "__" _________ 20__ р. комісією у складі:
голова комісії ______________________________________________
(посада та прізвище)
члени комісії: ______________________________________________
(посада та прізвище) ______________________________________________
(посада та прізвище)
у присутності представника _____________ поштового відділення __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали представника пошти)
Під час перевірки виявлено: стан упаковки, обв'язки, пломб або печаток:
__________________________________________________________________
(непошкоджене або пошкоджене; __________________________________________________________________
в останньому випадку докладно вказати пошкодження)
є
Опис вкладення від _______ N _______ _____
немає
(непотрібне закреслити)

У посилці виявлено цінностей:
------------------------------------------------------------------ |N|Найменування |Найменування| Зазначено в |Виявилося в |При-| | | сплаву |виробів | описі від | наявності |міт-| | |дорогоцінного| |"__" ____ 20__ р.| |ка | | | металу | | за N ______ | | | | | | |-----------------+------------| | | | | | кількість |маса |кіль- |маса | | | | | | (шт.) | (г) |кість | (г) | | | | | | | |(шт.) | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | |-+-------------+------------+-----------+-----+------+-----+----| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Члени комісії, що склали акт _________________________
(підпис)
_________________________
(підпис)
Цінності, прийняті за цим актом ____________________________,
(указати кількість, вагу)
оприбутковано в книзі оперативного обліку "___" _________ 20__ р.
М. П.
_______________________________
(посада, підпис)

Додаток 21
до Інструкції
про здійснення державного
експертно-пробірного
контролю за якістю
дорогоцінних металів,
вставок дорогоцінного
каміння, виробів з них
та матеріалів, що містять
дорогоцінні метали
та вставки дорогоцінного
каміння

ПЕРЕЛІК
деталей та частин ювелірних виробів, виготовлення
яких дозволяється з недорогоцінного металу

Частина ювелірного виробу може бути виготовлена з
недорогоцінного металу в разі, якщо дорогоцінний метал через
незадовільні механічні властивості (міцність, зносостійкість)
неможливо використати. При цьому не допускається надавати
вищенаведеній частині виробу з недорогоцінного металу зовнішній
вигляд дорогоцінного металу.
Для виробів, виготовлених з усіх дорогоцінних металів: стальні дроти при виготовленні намист (стальні дроти не
повинні використовуватися як декоративні деталі); у вигляді магнітів у застібках; запобіжні тримачі в кнопках чи значках ґудзикового типу; гвинти та різьбові з'єднання (не допускається виготовлення
деталей із недорогоцінних металів вагою та розмірами більш ніж
цього вимагає технологія виготовлення виробів).
Тільки для виробів, виготовлених зі срібла: затискачі в язичках коробок (футлярів) на засувках (клямках); шпильки в срібних брошках (брошки-шпильки); шпильки в срібних значках ґудзикового типу; затискачі в застібках для волосся, застібках краваток і т.ін.
У часових виробах (додатково до рухомих частин): елементи рухомих частин, таких як ободи коліс, осі спіралей
та штовхачі; смуги, що використовуються для фіксації браслетів у наручних
годинниках; інші пружинні деталі; гвинти для фіксації тильних деталей годинників; фіксувальні шпильки для зміни довжини браслета; рознімні трубки в механізмах спіралей годинникових корпусів,
виготовлених з золота, платини (та паладію); відокремлювальні чи невідокремлювальні трубки в механізмах
спіралей срібних корпусів годинників; тримачі рухомих частин та тильні кільця для закриття
механізму; ковпаки (подвійні тильні кришки кишенькових годинників) за
умови, якщо на них проставлено маркування "МЕТАЛ".
Письмові приладдя (кулькові ручки, чорнильні ручки, механічні
олівці та інше) Нижченаведене належить до письмового приладдя, що має один
ковпачок, що відокремлюється від основного механізму: у виробах, що мають безперервні гільзи з дорогоцінного
металу, внутрішній ствол дозволяється виготовляти з
недорогоцінного металу або полімерних матеріалів, укритих або не
вкритих недорогоцінним металом. Виготовлені з недорогоцінного
металу внутрішні частини не повинні використовуватися для
зміцнення гільз з дорогоцінного металу; у виробах, що мають дірчасті гільзи з дорогоцінного металу,
внутрішній ствол дозволяється виготовляти тільки з полімерних
матеріалів, укритих або не вкритих недорогоцінним металом; застібки дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу за
умови обов'язкового нанесення на них маркування "МЕТАЛ". Останні
можуть мати також покриття з недорогоцінного металу. Не
дозволяється розділення їх (застібок) на окремі частини; краєві частини виробу, наприклад ковпачки, штовхачі, можуть
бути виготовлені з недорогоцінного металу за умови, якщо вони є
внутрішніми частинами механізмів та мають маркування "МЕТАЛ". Такі
деталі можуть бути виготовлені з полімерних матеріалів та мати
покриття з недорогоцінного металу; пружинні стрічки, що використовуються для щільної фіксації
ствола пишучого механізму та фіксації пишучого механізму в цілому
на сторонніх предметах, дозволяється виготовляти з недорогоцінного
металу. Стрічка може мати будь-яке покриття з недорогоцінного
металу, при цьому остання повинна чітко відрізнятися за кольором
від дорогоцінного металу.
Будь-які інші стрічки як на корпусі так і ковпачку мають
декоративні функції та повинні виготовлятися з дорогоцінного
металу; пишучі вузли дозволяється виготовляти з недорогоцінного
металу за умови надання їм відображення іншого кольору. За
наявності на них покриття, обов'язково мати маркування у вигляді
напису "МЕТАЛ". Дозволяється використовувати пластик, що має
покриття у вигляді недорогоцінного металу.
Якщо всі частини з недорогоцінного металу мають один і той же
самий колір, напис "МЕТАЛ" може бути нанесений тільки на одну з
них.
Використання неметалевих субстанцій Неметалеві субстанції дозволяється використовувати у разі: наповнення об'єму - основи виробу, для покращення їх
непохитності (наприклад у підсвічниках, вазах для квітів та
срібних виробах аналогічного призначення); наповнення порожнин дверних та інших ручок термопластичними
наповнювачами (наприклад, у кухонних та столових приладдях,
манікюрних, туалетних наборах та виробах аналогічного
призначення).
( Інструкція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 143
( z0369-04 ) від 05.02.2004 )вгору