Документ z0874-03, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
23.09.2003 N 355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2003 р.
за N 874/8195
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Положення
про порядок розроблення, затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

На виконання Указу Президента України від 27 січня 2003 року
N 47 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій" та з метою приведення
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки у
відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок розроблення,
затвердження, перегляду, скасування та реєстрації
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (додається).
2. Начальнику Державного департаменту пожежної безпеки МНС
України, начальникам Головних управлінь пожежної безпеки та
аварійно-рятувальних робіт МНС України в Автономній Республіці
Крим, м. Києві та Київський області, начальникам управлінь
пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в
областях та м. Севастополі, ректорам вищих пожежно-технічних
навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького училища
професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони МНС
України довести до відома керівного складу територіальних органів
управління в напрямку пожежної безпеки та аварійно-рятувальних
робіт і організувати вивчення працівниками держпожнагляду
Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Борисова П.Ф. та першого заступника начальника
Держпожбезпеки МНС України Крісу І.Я.
Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.09.2003 N 355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2003 р.
за N 874/8195

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення, затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок розроблення, затвердження,
перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з
питань пожежної безпеки (далі - Положення) визначає перелік
документів, що належать до нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки, встановлює порядок їх розроблення, затвердження,
перегляду, внесення змін і доповнень, скасування та реєстрації.
1.2. Положення поширюється на всі міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності.
1.3. Положення розроблено на підставі Закону України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ) від 17 грудня 1993 року.
1.4. У цьому Положенні використовується така класифікація
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки:
загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві та нормативні акти
підприємств, організацій та установ (далі - підприємства). 1.4.1. Під поняттям нормативно-правовий акт з питань пожежної
безпеки (далі - НАПБ) розуміється офіційний документ із зазначених
питань, який видано (затверджено) відповідним уповноваженим на те
органом і якому надано силу правових норм, обов'язкових для
виконання. 1.4.2. Під поняттям загальнодержавний НАПБ розуміється
нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на центральні і
місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації незалежно від форм власності й виду їх діяльності, а
також на громадян. 1.4.3. Під поняттям міжгалузевий НАПБ розуміється
нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства,
установи та організації декількох галузей незалежно від форм
власності. 1.4.4. Під поняттям галузевий НАПБ розуміється
нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства,
установи та організації певної галузі незалежно від форм
власності. 1.4.5. Під поняттям НАПБ підприємства розуміється документ,
що діє в межах конкретного підприємства, установи чи організації,
розробляється та затверджується власником або уповноваженим на те
органом відповідно до державних нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки.
1.5. НАПБ поділяються на такі види: положення, інструкції,
правила, стандарти, норми, переліки та інші нормативно-правові
акти з питань пожежної безпеки.
1.6. Вимоги розділів 2, 3, 4 цього Положення поширюються на
загальнодержавні, державні міжгалузеві та галузеві НАПБ, зазначені
в пункті 1.5, окрім нормативно-правових актів, що належать до
компетенції відповідних органів виконавчої влади, а також
стандартів та будівельних норм.
1.7. Розробники, організації та установи, що провели
експертизу НАПБ, а також органи, підприємства, установи та
організації, які їх затвердили, є відповідальними за
науково-технічний рівень НАПБ та їх відповідність чинному
законодавству.
2. Порядок розроблення державних НАПБ
2.1. Основні положення і етапи розроблення. 2.1.1. Розроблення проектів загальнодержавних і міжгалузевих
НАПБ здійснюється МНС України чи Державним департаментом пожежної
безпеки (далі - Держпожбезпеки МНС України) у межах їх компетенції
на основі доручень вищого органу виконавчої влади. Рішення про розроблення галузевих НАПБ приймається
відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади в межах їх компетенції та за узгодженням з Держпожбезпеки
МНС України. 2.1.2. Опрацювання проектів загальнодержавних, міжгалузевих
НАПБ (у першу чергу, типових документів) здійснюється, як правило,
Держпожбезпеки МНС України із залученням науково-дослідних
установ, пожежно-технічних навчальних закладів, територіальних
органів держпожнагляду, а також за участю зацікавлених міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади. Розроблення проектів галузевих НАПБ здійснюється
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а
також окремими організаціями або творчими колективами, що мають
відповідний науково-технічний потенціал та фахівців, які спроможні
якісно виконати таку роботу. Галузеві плани, якими передбачається опрацювання НАПБ,
підлягають попередньому узгодженню з Держпожбезпеки МНС України. 2.1.3. Встановлюються такі етапи розроблення НАПБ: організація розроблення НАПБ, складання, узгодження та
затвердження технічного завдання (ТЗ); розроблення першої (при потребі - проміжної) редакції проекту
НАПБ та розсилання його на відгук; збирання відгуків та складання зведення відгуків; розроблення остаточної редакції та узгодження НАПБ; порядок затвердження НАПБ; реєстрація НАПБ.
2.2. Організація розроблення НАПБ, складання, узгодження та
затвердження ТЗ 2.2.1. На етапі організації розроблення НАПБ визначаються: доцільність розробки; виконавці проекту; послідовність виконання робіт; джерела та обсяги фінансування. 2.2.2. Для опрацювання проекту нормативно-правового акта
рішенням керівника організації-розробника визначаються
відповідальні виконавці цієї роботи та призначається керівник
розробки. Організація-розробник - це міністерство, інші державні органи
виконавчої влади, окрема організація, які здійснюють опрацювання
нових або перегляд діючих НД. При потребі організація-розробник може залучати до участі в
роботі над проектом документа фахівців інших компетентних
організацій і підприємств (за домовленістю з ними). 2.2.3. ТЗ на опрацювання НАПБ складає провідна
організація-розробник за участю організацій-співвиконавців. ТЗ розробляється відповідно до додатка 1. У разі опрацювання проекту НАПБ безпосередньо Держпожбезпеки
МНС України ТЗ може не розроблятися. 2.2.4. До ТЗ додається перелік організацій, до яких
передбачається надіслати проект НАПБ на відгук та з якими цей
проект потрібно узгодити, відповідно до додатка 2. До переліку організацій, з якими потрібно узгодити проект
НАПБ, як правило, включають: замовника (якщо він не затверджує проект НАПБ); Держпожбезпеки МНС України, інші відповідні органи державного
нагляду, а також організації, до компетенції яких входять вимоги,
що передбачаються в проекті документа. 2.2.5. ТЗ на розроблення НАПБ затверджується керівником
провідної організації-розробника після узгодження з Держпожбезпеки
МНС України та організацією-замовником. Термін розгляду ТЗ не повинен перевищувати 15 днів з дня
отримання документа органом, що його узгоджує. На стадії узгодження ТЗ вирішується питання про необхідність
внесення НАПБ до державного реєстру з записом про це в пункт 9 ТЗ
(додаток 1). У разі необхідності внесення на подальших етапах змін до ТЗ
їх узгоджують та затверджують у такому самому порядку, що й
основний документ. 2.2.6. Організація-розробник може подати разом з ТЗ на
розгляд підготовлений варіант документа як проект у першій
редакції. У цьому разі допускається суміщення стадій розробки
НАПБ.
2.3. Розроблення першої (проміжної) редакції проекту НАПБ та
розсилання її на відгук 2.3.1. Розроблення проекту НАПБ проводиться згідно з ТЗ. Після опрацювання проекту НАПБ організація-розробник складає
пояснювальну записку, яка повинна вміщувати такі відомості: підстави для розроблення НАПБ; мета та завдання розроблення; стисла характеристика норм і вимог, які містяться у проекті,
та їх обґрунтування; взаємозв'язок з іншими нормативно-правовими актами; пропозиції щодо порядку введення в дію, впровадження: терміни
перегляду та строку дії НАПБ: необхідність перегляду, змін або скасування діючих
взаємопов'язаних документів; джерела використаної інформації; відомості про надсилання на відгук; необхідні додаткові відомості. 2.3.2. Пояснювальну записку складають до кожної редакції
НАПБ. У пояснювальних записках до наступних редакцій відмічають
зміни основних показників, норм, вимог щодо попередніх редакцій і
зазначають обґрунтування змін. Пояснювальна записка повинна бути підписана керівником
організації-розробника та керівником розробки. 2.3.3. Якщо під час розроблення проекту НАПБ виникає
необхідність перегляду, зміни або скасування існуючих
взаємопов'язаних з ним нормативно-правових актів або окремих вимог
цих документів, то організація-розробник готує пропозиції щодо їх
перегляду, зміни або скасування. 2.3.4. Організація-розробник надсилає проект НАПБ разом з
пояснювальною запискою на відгук згідно з переліком, наведеним у
ТЗ. Зазначені в переліку організації складають і надсилають
відгук на адресу організації-розробника у місячний термін від дня
прийняття проекту НАПБ на розгляд. За узгодженням з
організацією-розробником та замовником нормативно-правового акта в
окремих обґрунтованих випадках цей термін може бути збільшений
керівником організації, що дає відгук, до 45 днів. Відгуки, що надійшли після зазначеного строку, розглядаються
та включаються до зведення відгуків за розсудом
організації-розробника.
2.4. Збирання відгуків та складання зведення відгуків 2.4.1. Організація-розробник розглядає одержані відгуки та
складає зведення відгуків відповідно до додатка 3. 2.4.2. При складанні зведення відгуків організація-розробник
систематизує їх у такій послідовності: зауваження в цілому до проекту НАПБ; зауваження по розділах, підрозділах, пунктах та додатках у
послідовності їх викладення в проекті НАПБ; перелік організацій, що не мають зауважень і пропозицій до
проекту НАПБ. 2.4.3. При підготовці висновків до зауважень та пропозицій
організація-розробник повинна у зведенні відгуків використовувати
типові формулювання, наприклад: "прийнято" - якщо приймається повністю (вказують пункт
відредагованого документа, в якому враховано зауваження чи
пропозицію); "прийнято частково" - викладають обґрунтування відхиленої
частини зауваження чи пропозиції та вказують пункт відредагованого
документа, в якому частково враховано зауваження чи пропозицію; "відхилено" - вказують мотиви відхилення. 2.4.4. У разі наявності принципових зауважень до проекту
НАПБ, з якими організація-розробник не згодна, проводиться
узгоджувальна нарада за участю представників зацікавлених
організацій, у тому числі організації, що подала зауваження, а
також організацій, що узгоджують (у разі потреби) та затверджують
цей документ. Рішення узгоджувальної наради оформлюється протоколом.
2.5. Розроблення остаточної редакції та узгодження НАПБ 2.5.1. Організація-розробник на підставі зауважень та
пропозицій, які містяться у зведенні відгуків, доопрацьовує проект
НАПБ і уточнює пояснювальну записку до нього. 2.5.2. Доопрацьовану остаточну редакцію проекту НАПБ разом з
пояснювальною запискою до нього, зведенням відгуків та іншими
необхідними матеріалами організація-розробник направляє на
узгодження до організацій згідно з переліком, наведеним у ТЗ. 2.5.3. Остаточна редакція проекту нормативно-правового акта,
що вноситься на узгодження, пояснювальна записка до нього повинні
бути підписані керівниками (їх заступниками) і виконавцями
провідної організації-розробника, організацій-співвиконавців і
засвідчені печатками. 2.5.4. Узгодження здійснюється в термін, що не перевищує 30
днів від дня прийняття матеріалів на розгляд. Продовження
вказаного терміну має бути обґрунтовано в кожному конкретному
випадку. 2.5.5. Узгодження здійснюється у вигляді листа про погодження
або підпису на проекті нормативно-правового акта керівника
(заступника керівника) організації, з якою узгоджується документ.
Підписи на проекті нормативно-правового акта засвідчуються
гербовою печаткою. У разі узгодження з кількома організаціями складається лист
узгодження відповідно до додатка 4. Підписи на листі узгодження
засвідчуються гербовими печатками відповідних організацій. Узгодження проекту НАПБ за формою "Узгоджено із зауваженнями"
не допускається. 2.5.6. У разі неузгодження проекту НАПБ на адресу
організації-розробника подається відповідний лист. 2.5.7. Якщо під час узгодження виникли істотні розбіжності
щодо проекту НАПБ, організація-розробник організує їх розгляд та
усунення. 2.5.8. Остаточна редакція проекту НАПБ після врахування
зауважень та пропозицій організацій, з якими його узгоджують,
обговорюється на засіданні науково-технічної ради (далі - НТР) чи
секції організації-розробника, де приймається протокольне рішення
про подання його на затвердження до відповідного компетентного
органу. 2.5.9. Якщо проект НАПБ розробляється безпосередньо
Держпожбезпеки МНС України або за його участю, то остаточна
редакція з урахуванням зауважень і пропозицій організацій, з якими
узгоджують проект, розглядається на засіданні експертної ради
Держпожбезпеки МНС України за участю зацікавлених організацій з
прийняттям рішення щодо подання проекту на затвердження.
2.6. Порядок затвердження НАПБ 2.6.1. Загальнодержавні НАПБ затверджуються в порядку,
встановленому вищим органом виконавчої влади. За дорученням вищого органу виконавчої влади, а також у
випадках, обумовлених законодавчими чи іншими нормативно-правовими
актами, затвердження загальнодержавних НАПБ може здійснюватися МНС
України або Держпожбезпеки МНС України. Міжгалузеві НАПБ затверджуються, як правило, МНС України, за
винятком документів, які належать до компетенції Кабінету
Міністрів України чи інших центральних органів виконавчої влади.
Державні міжгалузеві правила та норми пожежної безпеки
затверджуються Держпожбезпеки МНС України. Галузеві НАПБ затверджуються відповідними міністерствами чи
іншими центральними органами виконавчої влади та узгоджуються з
Держпожбезпеки МНС України. 2.6.2. На затвердження подається проект НАПБ українською
мовою (оригінал), узгоджений з відповідними організаціями,
супровідний лист за підписом керівника організації-розробника чи
його заступника, а також така документація: пояснювальна записка; копія ТЗ на розроблення; автентичний переклад проекту НАПБ на російську мову (за
необхідності, якщо переклад передбачений ТЗ); зведення відгуків; оригінали документів, що засвідчують узгодження проекту НАПБ
з відповідними організаціями; протокол засідання НТР організації-розробника або експертної
ради центрального органу держпожнагляду. 2.6.3. Нормативно-правові акти, що підлягають затвердженню
МНС України, готуються та подаються на затвердження з урахуванням
вимог чинного законодавства. 2.6.4. У разі необхідності організація, що затверджує проект
НАПБ, може організувати його експертизу. До експертизи залучаються
відповідні компетентні організації, учені й фахівці в галузі
пожежної безпеки, які не брали участі в розробці та узгодженні
проекту НАПБ. 2.6.5. Після розгляду проекту НАПБ та інших поданих
матеріалів організація, що затверджує нормативно-правовий акт,
приймає рішення про його затвердження або повернення на
доопрацювання. 2.6.6. При затвердженні НАПБ може визначатися дата його
введення в дію з урахуванням часу на виконання підготовчих заходів
щодо його впровадження. Обмеження терміну дії НАПБ може не встановлюватися, при цьому
мають виконуватися вимоги щодо його періодичної перевірки і
перегляду (не рідше одного разу на десять років). У наказах про затвердження галузевих нормативно-правових
актів визначається необхідність подання документа до
Держпожбезпеки МНС України для включення до державного реєстру
НАПБ у порядку, передбаченому цим Положенням.
2.7. Реєстрація НАПБ 2.7.1. Реєстрація НАПБ здійснюється шляхом внесення їх до
Державного реєстру НАПБ із встановленням відповідного позначення
(шифру). Державний реєстр НАПБ (далі - Реєстр) - це автоматизований
банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення
єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих
актів. Включенню до Реєстру підлягають загальнодержавні,
міжгалузеві, галузеві НАПБ. 2.7.2. Рішення про включення нормативно-правового акта до
Реєстру приймається Держпожбезпеки МНС України після затвердження
акта. Ведення Реєстру покладається на Український науково-дослідний
інститут пожежної безпеки (далі - УкрНДІПБ) МНС України. 2.7.3. Для внесення до Реєстру організація-розробник або
організація-замовник подає до Держпожбезпеки МНС України
надруковані два примірники затвердженого НАПБ українською мовою та
один - автентичний переклад на російську мову (за необхідності,
яка визначається Держпожбезпеки МНС України), а також магнітну
дискету з текстом нормативно-правового акта українською мовою. Нормативно-правові акти, які мають реєструватися в
Міністерстві юстиції України, подаються до Держпожбезпеки МНС
України після цієї реєстрації. 2.7.4. Якщо прийнято рішення про включення
нормативно-правового акта до Реєстру, Держпожбезпеки МНС України
оформлює реєстраційну картку (у двох примірниках), що складається
відповідно до додатка 5. Реєстраційна картка підписується посадовою особою
Держпожбезпеки МНС України, яка її склала, та затверджується
головним державним інспектором України з пожежної безпеки або
особою, яка виконує його обов'язки. 2.7.5. По одному примірнику нормативно-правового акта та
реєстраційної картки залишаються в Держпожбезпеки МНС України, а
другий примірник нормативно-правового акта (як контрольний),
магнітна дискета з його текстом і другий примірник реєстраційної
картки надсилаються до УкрНДІПБ МНС України. 2.7.6. Після перевірки комплектності поданих документів
УкрНДІПБ МНС України вносить дані про НАПБ, наведені в
реєстраційній картці, до банку даних автоматизованої
інформаційно-пошукової системи (далі - АІПС), а документу
присвоюється відповідне позначення (шифр). Структура позначення (шифру) містить літерні та цифрові
елементи відповідно до схеми, наведеної в додатку 6. 2.7.7. Позначення (шифр) нормативно-правового акта доводиться
до відома організації, яка надіслала документ на реєстрацію,
відповідно до додатка 7. 2.7.8. Державні, галузеві стандарти і будівельні норми з
питань пожежної безпеки реєструються в порядку, встановленому
Держстандартом та Держбудом України. Ці нормативні документи
можуть включатися до Реєстру із збереженням позначень (шифрів),
які були їм надані при реєстрації у вищезгаданих компетентних
органах. 2.7.9. Побудова, виклад та оформлення НАПБ здійснюються
відповідно до додатка 8 до цього Положення.
3. Порядок перевірки і перегляду НАПБ та внесення змін
3.1. Порядок перевірки і перегляду 3.1.1. Діючі НАПБ підлягають перевірці на відповідність їх
чинному законодавству України, іншим нормативно-правовим актам, що
діють у сфері забезпечення пожежної безпеки, рівню розвитку науки
і техніки, досягнутому на момент перевірки НАПБ, вітчизняному та
зарубіжному досвіду в цій галузі тощо. Перевірка повинна проводитися у міру необхідності, у разі
розробки нових взаємопов'язаних з діючим документом
нормативно-правових актів, але не рідше одного разу на десять
років. Перевірку здійснює організація - розробник НАПБ або інша
організація, що має відповідних фахівців, за дорученням органу,
який затвердив нормативно-правовий акт. 3.1.2. За підсумками перевірки НАПБ готуються пропозиції щодо
доцільності його подальшого застосування без перегляду та зміни
або до органу, що затвердив НАПБ, подаються пропозиції стосовно
його перегляду, зміни чи скасування. 3.1.3. Перегляд полягає в розробленні нового НАПБ, при цьому
переглянутий НАПБ скасовується, а в новому вказується, замість
якого нормативно-правового акта його розроблено. У позначенні НАПБ
змінюють дві останні цифри року, в якому його затверджено. 3.1.4. Під час перегляду НАПБ одночасно готуються пропозиції
щодо перегляду або змін взаємопов'язаних з ним нормативно-правових
актів.
3.2. Порядок внесення змін і доповнень 3.2.1. Зміни і доповнення до НАПБ опрацьовуються у разі
необхідності заміни, вилучення або внесення нових вимог до НАПБ. Одночасно з проектом зміни чи доповнення НАПБ готуються
пропозиції щодо змін чи доповнень взаємопов'язаних з ним
нормативно-правових актів. 3.2.2. При доповненні тексту новими вимогами або при
вилученні будь-яких вимог не дозволяється змінювати нумерацію
розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, графічних
матеріалів, додатків. Побудова та виклад зміни повинні відповідати ДСТУ 1.5-93. 3.2.3. Розроблення, узгодження, затвердження та включення до
Реєстру змін проводять у порядку, встановленому для НАПБ, які
розробляються вперше. 3.2.4. Узгодження змін, що вносяться до НАПБ, проводиться з
тими організаціями, до компетенції яких ці зміни відносяться. 3.2.5. Орган, що затверджує НАПБ, надає кожній зміні
порядковий номер і визначає дату надання їй чинності, при цьому
позначення НАПБ не змінюється. 3.2.6. Кожна зміна фіксується в реєстраційній картці та
вноситься до Реєстру в порядку, зазначеному в підрозділі 2.7 цього
Положення. 3.2.7. При потребі продовження чи скорочення терміну дії
нормативно-правового акта це питання розглядається органом, що
його затвердив, після узгодження з організаціями, які погоджували
нормативно-правовий акт. Рішення оформлюється наказом цього
органу. На підставі рішення вноситься відповідна інформація до
Реєстру та банку даних АІПС НАПБ.
4. Порядок скасування НАПБ
4.1. У разі необхідності скасування НАПБ
організація-розробник подає його до організації, яка цей НАПБ
затвердила, разом із супровідним листом і оригіналами документів,
що підтверджують необхідність скасування.
4.2. Скасування НАПБ здійснюється за відповідним
нормативно-правовим актом органу, який його затвердив, або вищого
органу в разі розроблення замість нього іншого
нормативно-правового акта або коли в його подальшому використанні
немає потреби. Рішення про скасування повинно узгоджуватися з Держпожбезпеки
МНС України.
4.3. На підставі прийнятого рішення про скасування НАПБ до
банку даних АІПС НАПБ вносяться відповідні зміни. Відомості про скасування НАПБ подаються до Держпожбезпеки МНС
України для внесення відповідних змін до Реєстру не пізніше ніж за
місяць до визначеної дати скасування.
5. Порядок розроблення, узгодження, затвердження
і скасування НАПБ підприємства
5.1. Згідно із Законом України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) від 17 грудня 1993 року розробка і затвердження
положень, інструкцій, інших НАПБ, що діють у межах підприємства,
покладаються на власника підприємства або уповноважений ним орган
(далі - власник), а також орендарів (згідно з договором оренди).
5.2. НАПБ підприємства повинен відповідати чинному
законодавству України та вимогам державних нормативно-правових
актів з пожежної безпеки.
5.3. Опрацювання НАПБ підприємства здійснюється відповідно до
наказу власника підприємства, яким визначаються конкретні терміни,
виконавці та керівник розробки. Для підготовки складних НАПБ може
створюватися комісія чи робоча група.
5.4. До розроблення проекту НАПБ залучаються кваліфіковані
спеціалісти підприємства, представники об'єктової пожежної
охорони, члени пожежно-технічної комісії, начальник добровільної
пожежної дружини (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб
підприємства, до компетенції яких належить цей нормативний акт. У разі необхідності власник може на договірній основі
залучати до опрацювання проекту НАПБ фахівців сторонніх
організацій. 5.5. Перед опрацюванням проекту нормативного акта проводиться
підготовча робота: збирання необхідних матеріалів, вивчення діючих
типових документів з питань, що розглядаються; аналіз раніше
виданих нормативних актів підприємства, які стосуються пожежної
безпеки, тощо. Керівник розробки за участю відповідних спеціалістів складає
план опрацювання нормативного акта, який затверджується власником.
5.6. Структура, побудова, оформлення та викладення
нормативного акта мають відповідати вимогам чинних документів, які
регламентують ці питання.
5.7. Якщо при доопрацюванні проекту НАПБ виникає необхідність
перегляду, зміни або скасування взаємопов'язаних з ним інших
нормативних документів підприємства, то одночасно готуються
обґрунтовані пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування цих
документів.
5.8. Проект нормативного акта підприємства з питань пожежної
безпеки підлягає узгодженню з об'єктовою пожежною охороною чи
начальником добровільної пожежної дружини (у разі її наявності), а
також з іншими зацікавленими службами, підрозділами та посадовими
особами підприємства.
5.9. Затвердження та скасування нормативного акта
підприємства з пожежної безпеки здійснюється наказом власника.
5.10. Власник зобов'язаний здійснювати постійний контроль за
додержанням вимог НАПБ, забезпечувати їх періодичну перевірку,
своєчасне внесення змін або опрацювання нового нормативного акта у
зв'язку зі змінами в організації виробництва, впровадження нових
технологічних процесів, введення в дію нових загальнодержавних,
міжгалузевих і галузевих НАПБ. Періодичність перевірки не може
перевищувати термінів перегляду державного нормативно-правового
акта з питань пожежної безпеки або типового документа, на підставі
яких опрацьовувався нормативний акт підприємства. Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду
або скасуванню, якщо виявлено його невідповідність вимогам
законодавчих актів та загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих
НАПБ.
5.11. Реєстрація (облік) НАПБ підприємства здійснюється в
порядку, який встановлюється власником, якщо інше не передбачено
законодавством.
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 1
до пункту 2.2.3 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

Форма технічного завдання

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________
М.П. _________________________ М.П. ______________________
(найменування організації, (найменування організації,
посада, ініціали, прізвище, посада, ініціали, прізвище,
дата) дата)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на розроблення (перегляд, внесення змін) ________________________ _________________________________________________________________
(найменування нормативно-правового акта; при перегляді або
внесенні змін додатково _________________________________________________________________
вказується позначення чи шифр)
Виконавець ______________________________________________________
(найменування провідної організації-розробника)
Співвиконавець (співвиконавці)___________________________________ _________________________________________________________________
(найменування організації(й)-співвиконавця(ів)) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1. Підстава для розроблення _________________________________
(вказується документ, на підставі _________________________________________________________________
якого розробляється нормативно-правовий акт)
2. Строки виконання: початок "___" _________ 200_ р.;
закінчення "___" ________ 200_ р.
3. Основна мета й завдання розроблення нормативно-правового
акта _____________________________________________________________ (стисло викладаються мета та завдання, досягнення яких _________________________________________________________________
забезпечується введенням нормативно-правового акта, що
розробляється)
4. Заплановані структура (розділи) нормативно-правового акта
і додатки до нього, стисла анотація змісту розділів і додатків _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Взаємозв'язок з іншими нормативно-правовими актами _________________________________________________________________
(вказуються нормативно-правові акти, з якими мають бути
пов'язані вимоги _________________________________________________________________
документа, що розробляється) _________________________________________________________________
6. Необхідність розроблення посібника до нормативного
документа ________________________________________________________
(вказується назва посібника)
7. Основні джерела інформації _______________________________
(вказуються конкретні документи _________________________________________________________________
і матеріали, які мають бути використані при розробленні
документа) __________________________________________________________________
8. Етапи робіт (стадії розроблення нормативно-правового акта
і терміни їх виконання, виконавці)
------------------------------------------------------------------ | Етапи (стадії) | Зміст робіт | Терміни | Виконавці | | | | виконання (дата)| | |----------------+-------------+-----------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
9. Необхідність внесення до Державного реєстру ______________ _________________________________________________________________
(вказується, підлягає чи не підлягає нормативно-правовий акт,
що розробляється, _________________________________________________________________
внесенню до Державного реєстру НАПБ)
10. Додаткові вказівки (дані) _______________________________
(додаткові вимоги замовника, _________________________________________________________________
організації, що має затверджувати документ, чи _________________________________________________________________
організації-розробника, які не викладені в інших розділах)
Примітка. Терміни виконання окремих частин роботи
співвиконавцем визначаються графіком, затвердженим провідною
організацією-розробником.
Керівник розробки __________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 2
до пункту 2.2.4 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

Форма переліку організацій, яким надсилають проект НАПБ
на відгук (або з якими потрібно узгодити проект НАПБ)*
________________________________________________________
(назва проекту нормативно-правового акта)
------------------------------------------------------------------ | Назва організації | Адреса, телефон | |--------------------------------+-------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
_____________________ __________________ ____________________
(керівник розробки, (підпис) (ініціали, прізвище)
посада)
--------------- * Переліки складаються окремо для організацій, до яких проект
НАПБ надсилається на відгук, та організацій, з якими його потрібно
узгодити.
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 3
до пункту 2.4.1 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

Форма зведення відгуків

ЗВЕДЕННЯ ВІДГУКІВ
_____________________________________________________________
(назва проекту нормативно-правового акта)
------------------------------------------------------------------ | Номер | Автор зауваження, | Зміст | Висновок | | розділу чи | пропозиції | зауваження | організації- | | пункту | (найменування |(пропозиції) | розробника | |проекту НАПБ | організації або | | (прийнято чи | | |прізвище експерта) | | відхилено із | | | | | зазначенням | | | | | мотивів) | |-------------+-------------------+-------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________________ _____________ ________________
(керівник розробки (підпис) (розшифровка
провідної підпису: посада,
організації-розробника, ініціали,
дата) прізвище)
_______________________ _____________ ________________
(відповідальний (підпис) (розшифровка
виконавець розробки підпису: посада,
провідної ініціали,
організації-розробника, прізвище)
дата)
_______________________ _____________ ________________
(відповідальний (підпис) (розшифровка
виконавець підпису: посада,
організації- ініціали,
співвиконавця, дата) прізвище)
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 4
до пункту 2.5.5 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

Форма листа узгодження

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ
_________________________________________________________________
(повна назва проекту нормативно-правового акта _________________________________________________________________
з пожежної безпеки, далі - НАПБ)
__________________ ____________ __________________
(назва організації, М.П. (підпис (розшифровка
що узгодила проект керівника підпису: посада,
НАПБ; дата, номер або іціали, прізвище)
документа, яким цей заступника
НАПБ узгоджено) керівника)
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 5
до пункту 2.7.4 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

Форма реєстраційної картки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інспектор України
з пожежного нагляду (або
особа, яка виконує його
обов'язки) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1. ____________________________________________________________
(повна назва нормативно-правового акта з пожежної ____________________________________________________________
безпеки, далі - НАПБ)
2. ____________________________________________________________
(категорія НАПБ)
3. ____________________________________________________________
(вид НАПБ)
4. ____________________________________________________________
(галузь застосування)
5. ____________________________________________________________
(дата затвердження та номер документа, яким
затверджено НАПБ)
6. ____________________________________________________________
(дата введення в дію)
7. ____________________________________________________________
(термін дії, у разі його встановлення)
8. ____________________________________________________________
(організація, яка затверджує НАПБ)
9. ____________________________________________________________
(організація-розробник)
10. ____________________________________________________________
(організації, з якою узгоджують НАПБ, дати узгодження ____________________________________________________________
та номери документів, якими узгоджено)
11. ____________________________________________________________
(дані про реєстрацію в Мін'юсті України, ____________________________________________________________
дата та реєстраційний номер)
12. ____________________________________________________________
(зміни до НАПБ, у тому числі: ____________________________________________________________
номер, розділ, пункт, дата, ким внесені) ____________________________________________________________
13. ____________________________________________________________
(додаткові дані) ____________________________________________________________
14. _____________________________________________
(позначення (шифр) НАПБ) ________________________________
(посада та підпис особи, яка ________________________________
склала реєстраційну картку)
Відмітка про внесення нормативно-правового акта до Реєстру* ____________________________________________________________
(дата внесення, посада, підпис, розшифровка підпису ____________________________________________________________
особи, яка внесла дані щодо НАПБ до Реєстру) ____________________________________________________________
--------------- * Заповнюється УкрНДІПБ МНС України при внесенні документа до
Реєстру.
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 6
до пункту 2.7.6 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

СИСТЕМА
позначення (кодування) НАПБ

Кодування НАПБ здійснюється з метою систематизації обліку цих
документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання
та використання інформації про ці нормативно-правові акти,
зручності її обробки з використанням персональних
електронно-обчислювальних машин.
Структура позначення:
НАПБ X. XX. XXX - XX /...
| | | | | | група галузі, підгалузі (тільки | | | | | --------- для галузевих актів) | | | | | | | | | ------------- рік затвердження | | | | | | | | порядковий номер у межах | | | ------------------- даного виду | | | | | ----------------------- вид нормативно-правового акта | | | | літера державного | --------------------------- нормативно-правового акта | | скорочена назва | нормативно-правового акта з ------------------------------- пожежної безпеки
Характеристика елементів структури позначення (шифру):
Державним нормативно-правовим актам надаються у вигляді літер
такі позначення: А - загальнодержавні; Б - міжгалузеві; В - галузеві.
Види нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (в
уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове
позначення:
правила - 01
положення - 02
норми - 03
статути - 04
інструкції - 05
переліки - 06
інші - 07
Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними
Реєстру. Група галузі, підгалузі встановлюється тільки для галузевих
нормативно-правових актів відповідно до Загального класифікатора
галузей народного господарства України (ЗКГНГ) Держкомстату
України і використовується для зручності обробки інформації щодо
таких актів.
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 7
до пункту 2.7.7 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

ФОРМА
повідомлення про внесення до державного реєстру
нормативно-правового акта з питань пожежної безпеки

Згідно з Положенням про порядок розроблення, затвердження,
перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з
питань пожежної безпеки, затвердженим наказом МНС України від _______ N _______, нормативно-правовий акт (зміни до
нормативно-правового акта) _______________________________________ _________________________________________________________________
(вказується повна назва нормативно-правового акта,
організація, яка його затвердила, _________________________________________________________________
дата затвердження, номер наказу)
внесений (внесені) до державного реєстру нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки __________________________________ _________________________________________________________________
(вказуються дата внесення до реєстру, _________________________________________________________________
позначення НАПБ, номери змін)
_______________________ _____________ ________________
(керівник чи заступник М.П. (підпис) (ініціали,
керівника організації, прізвище)
яка здійснює ведення
Реєстру)
_______________________ _____________ ________________
(посадова особа, яка (підпис) (ініціали,
внесла нормативно-правовий прізвище)
акт до Реєстру
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідач

Додаток 8
до пункту 2.7.9 Положення
про порядок розроблення,
затвердження, перегляду,
скасування та реєстрації
нормативно-правових актів
з питань пожежної безпеки

ПОРЯДОК
побудови, викладу та оформлення нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ)

1. Загальні вимоги
1.1. НАПБ нормативно-правового характеру повинні
оформлюватися відповідно до вимог Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ).
1.2. Побудова, виклад та оформлення правил пожежної безпеки,
а також інструкцій та інших НАПБ, які переважно містять вимоги
нормативно-технічного характеру, здійснюються відповідно до
розділів 2-12 цього додатка. Ці нормативно-правові акти повинні складатись із: титульного аркуша (при виданні); інформаційних даних (при виданні); галузі застосування (відповідно до пункту 4.2 цього додатка); нормативних посилань (у разі потреби); визначення термінів (у разі потреби); позначень та скорочень (у разі потреби); основної частини; додатків (у разі потреби); змісту (при виданні).
1.3. Титульний аркуш, інформаційні дані та зміст включаються
до складу нормативно-правового акта при його виданні і на
реєстрацію до Мін'юсту України не подаються.
2. Титульний аркуш
2.1. Титульний аркуш має містити в собі такі реквізити: Державний Герб України (тільки для документів державного
рівня); назву компетентного органу, що затверджує нормативно-правовий
акт; повну назву нормативно-правового акта; позначення (шифр) нормативно-правового акта; назву міста та рік затвердження нормативно-правового акта.
2.2. Для невеликих за обсягом нормативно-правових актів (до 3
сторінок основної частини) титульний аркуш може не складатися.
3. Інформаційні дані
При виданні НАПБ інформаційні дані розміщують, як правило, на
звороті титульного аркуша. У випадку, передбаченому в пункті 2.2
цього додатка, інформаційні дані можуть розміщуватися наприкінці
документа. Вони повинні містити в собі: інформацію про організацію-розробника; інформацію про організацію, яка внесла проект НАПБ на розгляд
та затвердження; інформацію про організації, з якими узгоджено проект НАПБ, та
організацію, яка затвердила його; інформацію про реєстрацію в Мін'юсті України (у разі такої
реєстрації); термін введення в дію; відомості про НАПБ, замість яких розробляється цей
нормативно-правовий акт і які втрачають чинність, або зазначення
"введено вперше", якщо цей документ розробляється вперше.
4. Галузь застосування
4.1. У розділі "Галузь застосування" визначаються галузь та
призначення (поширення) НАПБ, об'єкти розробки, сфера дії. Розділ
розміщують на першій сторінці НАПБ і позначають цифрою "1". Для визначення понять "галузь поширення", "об'єкт розробки",
"сфера дії" використовуються формулювання, наведені в ДСТУ 1.5-93.
4.2. Для нормативно-правових актів, які повинні реєструватися
в Міністерстві юстиції України, цей розділ окремо не
опрацьовується, а визначення галузі, призначення (поширення)
об'єктів розробки та сфери дії включається до розділу "Загальні
положення" основної частини документа.
5. Нормативні посилання
5.1. У розділі "Нормативні посилання" наводиться перелік
нормативно-правових актів (документів), на які є посилання в
тексті НАПБ.
5.2. До переліку нормативно-правових актів (документів)
включають їх позначення та повну назву.
5.3. У разі реєстрації нормативно-правового акта в
Міністерстві юстиції України "Нормативні посилання" оформлюються
як додаток до нормативно-правового акта, що реєструється.
6. Визначення термінів
Розділ "Визначення термінів" має містити в собі визначення,
необхідні для уточнення або тлумачення нових термінів, що
використані в нормативно-правовому акті.
7. Позначення та скорочення
7.1. Розділ "Позначення та скорочення" повинен містити в собі
перелік позначень і скорочень, що застосовуються в НАПБ, і
необхідні для розуміння нормативно-правового акта пояснення до
наведених позначень та скорочень.
7.2. Позначення та скорочення з поясненнями розміщують у
порядку подання їх за текстом НАПБ.
8. Основна частина
8.1. В основній частині НАПБ повинні бути викладені як
обов'язкові, так і рекомендовані вимоги з питань пожежної безпеки
залежно від об'єкта нормування. Загальні положення викладаються окремим розділом на початку
основної частини.
8.2. Основна частина НАПБ може поділятися на: розділи,
підрозділи, пункт, підпункти.
8.3. При поділі на пункти та підпункти кожний з них повинен
вміщувати завершену інформацію, яка відповідає назві розділу та
підрозділу.
8.4. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати
арабськими цифрами і друкувати з абзацного відступу. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього
тексту, за винятком додатків. Якщо текст НАПБ поділяється тільки на пункти, їх слід
нумерувати порядковими номерами в межах усього тексту, за винятком
додатків.
8.5. Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як
правило, заголовків не мають. В окремих випадках, при великому
обсязі та складній структурі документа, допускається, щоб пункти
мали заголовки. Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів,
підрозділів, пунктів.
8.6. Заголовки розділів, підрозділів та пунктів слід
друкувати з абзацного відступу, з великої літери і без крапки в
кінці. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх відокремлюють
крапкою. При виданні НАПБ друкарським способом заголовки розділів,
підрозділів та пунктів слід виділяти шрифтом згідно з вимогами до
видань.
9. Додатки
9.1. Додатки до НАПБ повинні містити в собі матеріал, що
доповнює основну частину НАПБ. У додатках можуть бути, наприклад,
таблиці, графічні матеріали, розрахунки, малюнки тощо, які є
невід'ємною частиною нормативно-правового акта.
9.2. Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними.
Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового
характеру.
9.3. Кожен додаток повинен мати свій заголовок та нумерацію.
9.4. Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті
нормативно-правового акта і нумерують арабськими цифрами,
наприклад: "Додаток 1". Якщо застосовується один додаток, то його
не нумерують.
9.5. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із
зазначенням у правому верхньому кутку слова "Додаток" та його
номера. Під словом "Додаток" мають вказуватися повна назва НАПБ, до
якого він відноситься, а також характер додатка (обов'язковий,
рекомендований чи довідковий).
9.6. Текст кожного додатка може поділятися на розділи,
підрозділи, пункти та підпункти. У додатках розділи, підрозділи, пункти та підпункти,
графічний матеріал, таблиці та формули нумерують у межах кожного
додатка. При виданні додатки повинні мати загальну з основною частиною
наскрізну нумерацію сторінок.
10. Зміст
У змісті мають бути наведені порядкові номери (позначення) та
заголовки розділів, підрозділів, пунктів, а також додатків із
зазначенням нумерації сторінок.
11. Вимоги до викладення тексту НАПБ
11.1. Залежно від особливостей та змісту НАПБ вимоги можуть
викладатися у вигляді тексту, таблиць, графічного матеріалу
(рисунків, схем, діаграм тощо) або їх поєднання.
11.2. Текст нормативно-правового акта повинен бути стислим,
коротким, логічно послідовним, не допускати різних тлумачень.
11.3. У тексті НАПБ необхідно вживати ті терміни та
визначення, які встановлені чинними нормативними документами
(ДСТУ, ДБН тощо). Якщо прийняті в нормативно-правовому акті
терміни та визначення не встановлені іншими документами, то, за
необхідності, їх наводять у структурному елементі "Визначення
термінів".
11.4. У тексті нормативно-правового акта не дозволяється: вживати скорочення слів, крім тих, що встановлені чинними
нормативними документами, довільні словосполучення, а також
вживати звороти розмовної мови; застосовувати у визначенні одного й того ж поняття різні
науково-технічні терміни, близькі за змістом, а також іншомовні
слова та терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в
українській мові.
11.5. За наявності таблиць їх назва має відображати зміст
таблиць, бути точною і короткою. Назву таблиці слід розміщувати
над нею. Таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізно, за
винятком таблиць додатків. Таблиці кожного додатка позначаються окремою нумерацією
арабськими цифрами з доданням перед цифрою номера таблиці номера
додатка, відокремленого крапкою.
11.6. На всі таблиці, які містяться в нормативно-правовому
акті, повинні бути наведені посилання в тексті НАПБ.
11.7. Формули, застосовані в тексті НАПБ, повинні мати
наскрізну нумерацію арабськими цифрами (за винятком додатків), які
друкуються на рівні формул у дужках. Формули додатків повинні
нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного
додатка і складатися з номер додатка та порядкового номера
формули. Допускається нумерація формул у межах розділу. Тоді номер
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули,
відокремлених крапкою.
11.8. У формулі слід застосовувати позначення символів
фізичних величин, установлених відповідними стандартами або іншими
нормативними документами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до
формули, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути
наведені безпосередньо під формулою.
11.9. В основній частині нормативно-правового акта та в
додатках можуть наводитися приклади для наочності викладення
тексту. Оформлення тексту прикладів слід здійснювати відповідно до
ДСТУ 1.5- 93.
11.10. Посилання в нормативно-правовому акті можуть даватися
на нього та на інші нормативно-правові акти. Посилання повинні виконуватися відповідно до вимог ДСТУ
1.5-93, ДБН А.1.1-2-93. При посиланні на інші нормативно-правові акти, які не мають
відповідних позначень (шифрів), слід вказувати найменування цих
актів та дані про затвердження.
11.11. Примітки застосовують у НАПБ, якщо потрібні
пояснювальні або додаткові дані до змісту тексту, таблиць чи
графічного матеріалу. Примітки розміщують безпосередньо під текстом, таблицею або
графічним матеріалом, до яких вони належать. Слово "Примітка" друкується з великої літери з абзацу. Після
слова "Примітка" ставлять крапку. Текст примітки пишуть у тому
самому рядку з великої літери. Якщо приміток декілька, то їх
нумерують за порядком арабськими цифрами. Одна примітка не
нумерується.
11.12. Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені в НАПБ,
то їх слід позначити знаком виноски, який ставлять безпосередньо
після того слова, числа, речення, до якого дають пояснення. Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою або
позначають зірочкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту.
Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Вживати більше
чотирьох зірочок на сторінці не дозволяється. Текст виноски розміщують з абзацного відступу в кінці
сторінки, на якій стоять позначення, і відокремлюють від основного
тексту короткою горизонтальною лінією з лівого боку. Перед текстом
пояснення ставлять знак виноски.
11.13. У НАПБ допускаються скорочення: встановлені в даному нормативно-правовому акті (так, при
першому згадуванні в тексті повної назви документа в дужках
зазначається його скорочена назва, яка вживається потім при
наступних згадуваннях); одиниць фізичних величин.
11.14. У НАПБ можна використовувати тільки ті умовні
позначення, що встановлені чинними нормативними документами. За
необхідності вживання умовних позначень, не встановлених чинними
нормативними документами, їх слід пояснювати в тексті або у
структурному елементі "Позначення та скорочення".
11.15. Одиниці фізичних величин та їх позначення повинні
відповідати міжнародній системі одиниць CI. Застосування в одному НАПБ різних систем позначення одиниць
фізичних величин не допускається.
11.16. Графічні матеріали (рисунки, схеми, діаграми і т. ін.)
можуть бути поміщені в НАПБ як ілюстрації для кращого розуміння
тексту. Графічні матеріали нумеруються наскрізно арабськими
цифрами.
12. Вимоги до оформлення НАПБ
12.1. Перша сторінка НАПБ повинна оформлюватися з урахуванням
розміщення на ній таких елементів: грифа затвердження - у правому верхньому кутку сторінки; позначення нормативно-правового акта - зверху посередині
аркуша (після грифа затвердження); повної назви нормативно-правового акта - після позначення з
підкресленням суцільною лінією; тексту НАПБ. Гриф затвердження повинен складатися із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ",
найменування посади особи, яка затвердила документ, особистого
підпису, його розшифровки та дати. Якщо нормативно-правовий акт затверджується наказом
(постановою, рішенням тощо), гриф затвердження складається зі
слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", назви документа, яким затверджено, в
називному відмінку, його дати та номера.
12.2. Відстань між заголовком розділу (підрозділу) та
попереднім і наступним текстом, а також між заголовками розділу і
підрозділу має дорівнювати: при виконанні НАПБ машинописним способом - трьом інтервалам; при виконанні НАПБ машинним способом - не менше ніж чотирьом
висотам шрифту. Відстань між заголовком пункту та попереднім і наступним
текстом має бути такою, як між рядками тексту. Відстань між основами рядків заголовка приймають такою, як у
тексті.
12.3. Вписувати у проект НАПБ окремі слова, формули, умовні
позначення тощо слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.
12.4. Помилки та графічні неточності, знайдені в період
підготовки проекту НАПБ, дозволяється виправляти підчисткою і
нанесенням на це місце або вписуванням між рядками виправленого
тексту машинописним або ручним способом.
12.5. Абзацний відступ має бути однаковий по всьому тексту
НАПБ і дорівнювати п'яти знакам. Текст НАПБ повинен мати поля таких розмірів: ліве - 20 міліметрів; верхнє - не менш як 10 міліметрів; праве і нижнє - не менш як 8 міліметрів.
12.6. Нумерацію сторінок проставляють арабськими цифрами
зверху і посередині аркуша наскрізно, починаючи з першої сторінки.
Начальник Українського
науково-дослідного інституту
пожежної безпеки МНС України М.Я.Откідачвгору