Документ z0873-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2014  № 1188/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2014 р.
за № 873/25650

Про затвердження Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 671/5 від 12.03.2016
№ 1827/5 від 12.06.2018}

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", пункту 17 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 19 січня 2007 року № 8 "Про затвердження Переліку науково-технічних документів постійного строку зберігання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 року за № 429/13696 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Заступник Голови
Державної архівної служби України

В.А. Негода


О.В. Музичук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.07.2014  № 1188/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2014 р.
за № 873/25650

ПЕРЕЛІК
типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

I. Загальні положення

1. Цей Перелік розроблено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004.

2. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, який визначає типові види документів, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (далі - організації).

3. До цього Переліку включено документи постійного строку зберігання, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду (далі - НАФ).

4. Цей Перелік призначено для обов’язкового використання державними архівними установами та архівними й іншими підрозділами всіх організацій, що зберігають документи, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності.

5. Цей Перелік використовують під час проведення експертизи цінності документів, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності, експертними комісіями організацій та державними архівними установами під час роботи з організаціями - джерелами формування НАФ відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004.

6. Норми цього Переліку поширюються на документи, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності організацій на усіх видах носіїв інформації.

7. Документи постійного строку зберігання, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності, організації зберігають у власних архівних підрозділах або передають для зберігання до державних архівних установ відповідно до вимог чинного законодавства.

8. До державних архівних установ документи, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності організацій, надходять у строки, встановлені законодавством.

9. Цей Перелік побудовано за видовим принципом з урахуванням діючих у державі напрямів у науковій, науково-технічній, виробничо-технічній, проектній, будівельній діяльності, теорії і практики їх документування, форм взаємозв’язків між ними. Цей Перелік містить 12 розділів, які поділено на пункти.

Статтям у цьому Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа 1). Назви видів документів наведено узагальнено, при цьому у певних видів конструкторської, технологічної та проектної документації з метою забезпечення збереженості кожної складової зазначено їх підвиди, що складають комплекс науково-технічних документів постійного строку зберігання (графа 2).

Певні види (підвиди) документів поділяються на стадії, відповідно до яких здійснюється їх відбір (графа 3).

Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 4), коментують і уточнюють, за яких умов, а також у складі якої документації надходять зазначені документи до державних архівних установ на постійне зберігання. Організацію, від якої здійснюють приймання документів, - організацію-замовника чи організацію-розробника (виконавця, проектувальника) - визначає державна архівна установа під час роботи з нею.

10. Державні архівні установи здійснюють приймання документів від організацій за укладеними ними описами справ постійного зберігання і актом приймання-передавання одиниць зберігання на постійне зберігання та у порядку, визначеному законодавством.

Список скорочень


ГЕС

-

гідроелектростанція


ГРР

-

геологорозвідувальні роботи


ДКР

-

дослідно-конструкторська розробка


ДПТ

-

детальний план території


ДРЕС

-

державна районна електростанція


ЕП

-

ескізний проект


ЕПК

-

експертно-перевірна комісія


КСЗІ

-

комплексна система захисту інформації


ЛЕП

-

лінія електропередачі


НДР

-

науково-дослідна розробка


П

-

проект


ПДП

-

проект детального плану


Р

-

робоча документація


РК

-

робочі креслення


РП

-

робочий проект


СЦБ

-

схема сигналізації, централізації, блокування


ТЕО

-

техніко-економічне обґрунтування


ТЕЦ

-

теплова електростанція


ТЗ

-

технічне завдання

ІI. Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

Номер статті

Назви видів (підвидів) документів

Назви стадій розроблення

Примітка

1

2

3

4

I. Науково-дослідна документація

1

Документи (програми, договори, переліки, технічні завдання, експертні висновки) щодо реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових, науково-технічних програм, проектів2

Документи (інформаційно-аналітичні звіти, річні звіти) про хід виконання і завершення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-технічних програм, проектів3

Документи (доповідні записки, довідки, відомості, листи) про хід виконання міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-технічних програм, проектів4

Особисті творчі плани відомих науковців, конструкторів5

Переліки, характеристики робіт, висунутих на здобуття міжнародних та державних премій6

Рукописи НДР, що здобули призові місця на галузевих та міжнародних конкурсах, і супровідні документи до них7

ТЗ та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги, експертні висновки, довідки) на виконання НДР-1


-1За місцем розроблення і затвердження

8

Тематичні картки НДР9

Завдання на проектування10

Огляди, доповідні записки з техніко-економічних обґрунтувань НДР11

Договори на виконання НДР12

Звіти про НДР за договором із замовником на науково-технічну продукцію-1


-1На зберігання до держархіву надходять у разі, якщо вони мають самостійне значення, чи за відсутності підсумкового звіту про НДР за договором, або складені відомими діячами науки і техніки

13

Заключні звіти з НДР з додатками та висновками про них14

Документи (акти, протоколи, рекомендації) про приймання НДР15

Звіти про наукові відрядження та експедиції16

Технічні звіти про НДР із стандартизації, патентно-ліцензійної, винахідницької роботи і науково-технічної інформації та додатки до них17

Реєстраційні, облікові, інформаційні картки на НДР18

Відгуки, висновки, рецензії на звіти з НДР19

Документи (протоколи, довідки, доповідні записки, акти) про впровадження у виробництво НДР20

Експертні висновки з різних галузей науки і техніки, якщо, крім фактичної оцінки робіт, вони містять оригінальні ідеї чи пропозиції21

Рекомендації з теоретичним обґрунтуванням, підготовлені під час розроблення НДР-1


-1На зберігання до держархіву надходять у разі, якщо мають міжгалузеве значення

22

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань постійно діючих наукових (вчених), науково-технічних рад, комісій, робочих груп1


-1За місцем проведення

23

Рукописи збірників наукових праць, доповідей та тез доповідей міжнародних наукових конференцій24

Авторські рукописи монографій, статей, доповідей та інших наукових праць видатних діячів науки і техніки25

Документи (звіти, довідки, експертні висновки, протоколи, акти) про виконання договорів (контрактів)26

Документи (журнали, щоденники, аналітичні таблиці, ескізи) з розроблення НДР, складені визначними діячами науки і техніки27

Первинна документація (журнали записів експериментів, креслення, фотоальбоми, результати аналізів, щоденники та інші документи), що була створена під час проведення НДР, яка містить відомості, не відображені у підсумкових звітах, чи суттєво доповнює підсумкові звітиII. Конструкторська документація на вироби й обладнання індивідуального та серійного виробництва

28

Договори на створення (передавання) науково-технічної продукції (додаткові угоди до договорів на виконання ДКР, протоколи угод)29

Реєстраційні, облікові, інформаційні картки на ДКР30

Технічні завдання на вироби, що йдуть у виробництво31

Технічні пропозиції на вироби, що йдуть у виробництво-1:


-1Створення документів можливе у разі розроблення особливо складних виробів

1)

пояснювальна записка2)

відомість технічної пропозиції32

Художня пропозиція-1:


-1На зберігання до держархіву надходить у складі документації з промислового дизайну

1)

пояснювальна записка2)

відомість художньої пропозиції33

Ескізні проекти на всі види виробів та протоколи про їх розгляд і затвердження-1:


-1Створення документів можливе у разі розроблення особливо складних виробів

1)

пояснювальна записка2)

відомість ескізної пропозиції34

Ескізний художньо-конструкторський проект-1:


-1На зберігання до держархіву надходить у складі документації з промислового дизайну

1)

пояснювальна записка2)

відомість ескізного художньо-конструкторського проекту35

Технічні проекти на вироби, що йдуть у виробництво або зняті з виробництва:1)

пояснювальна записка2)

відомість технічного проекту3)

креслення загального виду виробу4)

патентний формуляр з експертним висновком й обліковою карткою5)

карти технічного рівня й якості продукції або сертифікати на вироби6)

експертні висновки на проектовані вироби (у тому числі з оцінки естетичного рівня)7)

малюнки, фотодокументи36

Технічний художньо-конструкторський проект-1:


-1На зберігання до держархіву надходить у складі документації з промислового дизайну

1)

пояснювальна записка2)

відомість художньо-конструкторського проекту3)

креслення загального виду виробу4)

креслення загального виду агрегатних вузлів виробу5)

компонувальні креслення6)

схеми (кінематичні, ергономічні тощо)37

Збірники, альбоми робочої технологічної документації38

Робоча документація:1)

на оригінальні вироби, машини, апарати (обладнання) та їх складальні одиниці промислової серії (кальки, один комплект світлокопій)2)

на дослідні зразки виробів39

Акти і звіти державних випробувань зразків виробів40

Документи (розрахунки, таблиці, протоколи, висновки, доповідні записки) про виготовлення й випробування дослідних зразків засобів автоматики та обладнання, виробів, прийнятих до серійного виробництва41

Формуляри й паспорти на дослідні зразки виробів-1


-1За місцем розроблення

42

Протоколи й акти комісій з розгляду результатів конструкторських розробок та зразків виробів43

Технічні умови державних випробувань дослідних і серійних зразків виробів44

Переліки, альбоми ескізів і конструкторських змін, креслення, схеми дослідних зразків виробів, опис змін і доробок зразків виробів, виявлених під час випробувань, та листи з цих питань45

Звіти з конструкторського відпрацювання проектів виробів-1, 2


-1Після затвердження проекту в організації-розробнику
-2За місцем розроблення

46

Розрахунково-текстові документи, програми, акти, протоколи з проектування, розроблення, серійного освоєння та випуску виробів, обладнання, приладів, тари, оснащення та інструменту на оригінальні вироби основного виробництва47

Висновки щодо оцінки споживчих і технологічних властивостей виробів, матеріалів, впровадження нових технологічних процесів, їх механізації та автоматизації48

Документи (протоколи, довідки, доповідні записки, акти) про впровадження у виробництво ДКР49

Альбоми, креслення дослідних і серійних зразків виробів, складені визначними діячами науки і техніки50

Анульовані креслення (кальки) у зв’язку з внесенням змін та заміною-1


-1Ті, що входять до складу Переліку проектів, проблем (тем) науково-технічної документації

51

Журнал реєстрації конструкторської документації за етапами здавання52

Журнал реєстрації змін конструкторської документаціїIII. Технологічна документація

53

Технічні й технологічні інструкції виробничих процесів і лабораторних досліджень, регламенти, режими виробництва і рецептури-1:


-1За місцем розроблення і затвердження

1)

постійний технологічний регламент виробництва2)

типовий технологічний регламент виробництва3)

лабораторний технологічний регламент4)

одиничний технологічний регламент виробництва5)

технологічні інструкції з експериментального виробництва дослідних партій виробів (продукції)-1


-1Можливе приймання як додатка до звіту про НДР (ДКР)

6)

технологічні рекомендації з виготовлення нових видів виробів (продукції)-1


-1Можливе приймання як додатка до звіту про НДР (ДКР)

54

Затверджені та замінені технічні умови технологічного процесу55

Технологічні карти й описання технологічних процесів-1:


-1Можливе приймання як додатка до звіту про НДР (ДКР)

1)

технологічні карти й описання технології виготовлення виробів (продукції)2)

методика здійснення вимірів при виготовленні виробів (продукції)3)

рецептура і лабораторні приписи на виготовлення нових виробів (продукції)56

Типові операційні карти-1:


-1За місцем розроблення

1)

зведені технологічні (виробничо-технологічні) схеми2)

рецептура, регламенти, рекомендації з технологічних процесів3)

норми допусків відхилень від технічних нормативів-1


-1За місцем складення

57

Маршрутні карти з виготовлення й обробки виробів (продукції)58

Відомості технологічного оснащення59

Відомості деталей (складальних одиниць) до типових технологічних процесів60

Технологічні паспорти (формуляри технічного контролю на вироби) дослідного виробництва:1)

відомість технологічної документації61

Описання виробничих процесів унікального характеру на вироби (продукцію) в цілому62

Карта рівня якості продукції, що атестується:1)

зведені звіти про відповідність нових виробів вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів63

Технологічні характеристики і розрахункові дані про трудомісткість, механічну обробку і складення виробів:1)

зведені розрахунки поверхонь, площ й інших геометричних характеристик виробів, що виготовляються64

Журнали обліку змін технології виробництва65

Журнали обліку технологічних процесівIV. Організація експертизи документів на об’єкти права інтелектуальної власності та роботи з цими документами

1. Документи з експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності
1) Документи з експертизи заявок на винаходи

66

Розглянуті заявки на винаходи (сукупність документів, необхідних для видачі патенту (деклараційного патенту) України на винахід)-1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

67

Державний реєстр патентів (деклараційних патентів) України на винаходи-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

68

Розглянуті заявки на корисні моделі (сукупність документів, необхідних для видачі патенту (деклараційного патенту) України на корисну модель)-1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

69

Державний реєстр патентів (деклараційних патентів) України на корисні моделі-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

2) Документи з експертизи заявок на промислові зразки

70

Розглянуті заявки на промислові зразки (сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на промисловий зразок)-1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

71

Державний реєстр патентів України на промислові зразки-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

3) Документи з експертизи заявок на знаки для товарів і послуг

72

Розглянуті заявки на знаки для товарів і послуг (сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг)-1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

73

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

4) Документи з експертизи заявок на зазначення походження товарів

74

Розглянуті заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів і/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів (сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару і/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару)-1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

75

Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і/або право на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

5) Документи з експертизи заявок на топографії інтегральних мікросхем

76

Розглянуті заявки на реєстрацію топографій інтегральних мікросхем (сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії інтегральної мікросхеми та видачі свідоцтва)1

Експертиза заявки

-1В організації, що подає заявку, та закладі експертизи

77

Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем-1

Державна реєстрація

-1Зберігається в закладі експертизи

2. Організація роботи з документами на об’єкти права інтелектуальної власності

78

Охоронні документи (свідоцтва, патенти) на об’єкти права інтелектуальної власності79

Описи до патентів на винаходи (корисні моделі)80

Річні звіти про надходження та впровадження об’єктів права інтелектуальної власності81

Відомості про патентну чистоту розробок (техніко-інформаційні дані, патентні формуляри тощо)82

Документи (клопотання, повідомлення, заяви, листи) про продовження строку дії, поновлення, призупинення свідоцтв, патентів83

Договори про передавання прав на об’єкти права інтелектуальної власності84

Ліцензійні договори та ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної власності та документи (заяви, акти, листи тощо), пов’язані з ними85

Журнали обліку винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських пропозиційV. Промислове виробництво

1. Організація виробництва

86

Зведені виробничо-технічні характеристики промислових підприємств87

Техніко-економічні показники роботи підприємств:1)

річні2)

квартальні-1


-1За відсутності річних

88

Виробничо-технічні паспорти підприємств і основних підрозділів89

Схеми організації виробництва та пояснювальні записки до них90

Документи (розрахунки, таблиці, довідки) про визначення економічної ефективності та підвищення рентабельності підприємств91

Документи (доповідні записки, діаграми, розрахунки, обґрунтування, довідки, висновки) про розвиток і розміщення підприємств92

Свідоцтва на право серійного виробництва виробів93

Акти введення в дію виробничих потужностей94

Номенклатури, переліки, класифікатори продукції, що виготовляється підприємствами95

Документи (пропозиції, обґрунтування, висновки) про виготовлення установочної партії виробів96

Звіти, акти про перевірку стикування виробів (продукції) основного виробництва97

Документи (протоколи, висновки, доповіді, обґрунтування, довідки, таблиці, розрахунки) про спеціалізацію і виробниче кооперування98

Протоколи впровадження нових видів сировини і матеріалів99

Розрахунки, довідки з розроблення середньопрогресивних норм витрат сировини, матеріалів і енергії у виробництві й будівництві-1


-1За місцем складення

100

Документи (паспорти, специфікації) на вироби серійного виробництва101

Технічні завдання на проведення технологічної підготовки виробництва, продукції (виробів), прийняті до виробництва2. Впровадження нової техніки і технології.
Механізація й автоматизація виробничих процесів

102

Плани впровадження нової техніки і технології-1


-1За місцем складення і затвердження

103

Доповіді й довідки про виконання планів впровадження досягнень науки і техніки104

Документи (доповідні записки, висновки, довідки, розрахунки, переліки заходів) про організацію й освоєння нових виробництв, розширення і технічне переозброєння існуючих105

Документи (робочі схеми, пропозиції, доповідні записки, розрахунки, висновки) про автоматизацію виробничих процесів106

Протоколи про механізацію, автоматизацію і модернізацію процесів виробництва107

Документи (робочі схеми, пропозиції, доповідні записки, розрахунки, висновки) про механізацію виробництва108

Документи (доповіді, довідки, розрахунки) про освоєння нових видів продукції і сировини109

Техніко-економічне обґрунтування впровадження нової техніки, технології, автоматизації і механізації виробництва110

Технологічні робочі проекти автоматизації і механізації виробничих процесів3. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання

111

Техніко-економічні показники, довідки, зведені таблиці аналізу технічного рівня обладнання підприємств і перспектив його розвитку112

Зведені відомості наявності й потреби встановленого обладнання113

Документи (акти, протоколи, експертні висновки) про результати виробничих випробувань технологічних ліній і обладнання114

Протоколи розгляду і затвердження проектів обладнання підприємств-1


-1За місцем проектування

4. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва

115

Схеми енергетичних установок116

Протоколи нарад із затвердження схем енергопостачання і погодження енергоспоживачів-1


-1За місцем проведення

117

Технічні умови на електропостачання-1


-1За місцем складення

118

Паливні баланси119

Норми витрачання палива й електроенергії-1


-1За місцем складення і затвердження

120

Аналізи роботи енергоустановок5. Технічний нагляд за промисловою безпекою виробничих об’єктів

121

Технічні (санітарно-технічні) паспорти на особливо небезпечне промислове устаткування122

Документи (дозволи, акти, протоколи) про регламентовані відступи від норм і правил промислової безпеки123

Документи (акти, доповіді, пояснювальні записки, висновки) про консервацію або ліквідацію небезпечних виробничих об’єктівVI. Сільськогосподарське виробництво

124

Агротехнічні вимоги125

Зоотехнічні вимоги126

Структура (схема) посівних площ кормових культур127

Документи (зведення, довідки, інформації) про розвиток підприємництва та переробної промисловості у сільському господарствіVII. Якість продукції, стандартизація, технічний контроль продукції

1. Якість продукції та сертифікація

128

Протоколи засідань комісій з якості продукції-1


-1За місцем складення і затвердження

129

Документи (стенограми, протоколи, рішення, тези доповідей) про роботу відомчих і міжвідомчих комісій з якості-1


-1За місцем складення і затвердження

130

Норми технічних вимог з якості продукції-1


-1За місцем складення і затвердження

131

Методичні рекомендації, вказівки про поліпшення технічного, художньо-конструкторського рівня виробів-1


-1За місцем розроблення

132

Протоколи випробувань продукції, складені при постановці продукції на серійне виробництво у разі заміни рецептури та/або технології виготовлення продукції-1


-1За місцем виготовлення продукції

2. Стандартизація

133

ТЗ на розроблення проектів нормативних документів-1


-1За місцем складення і затвердження

134

Комплекс стандартів організацій та установ (СОУ) із системи керування якістю продукції-1


-1За місцем складення

135

Затверджені технічні умови на продукцію і матеріали-1


-1За місцем складення

136

Звіти про впровадження стандартів у виробництво-1


-1За місцем складення

137

Книги, журнали реєстрації технічних умов138

Журнали реєстрації змін технічних умов3. Технічний контроль продукції, метрологічне забезпечення виробництва

139

Акти затвердження еталонних зразків деталей і готових виробів-1


-1За місцем складення і затвердження

140

Методичні вказівки, рекомендації з метрології-1


-1За місцем складення і затвердження

141

Протоколи про розгляд і затвердження метрологічних величинVIII. Проектна документація для будівництва

1. Організація будівельної діяльності

142

Концепції розвитку територій міст та інших населених пунктів та пояснення до них143

Переліки найважливіших об’єктів проектування та листи про зміни й уточнення переліків144

Документи (доповіді, звіти, довідки) про перевірку технічного рівня будівельного проектування та підвищення економічної ефективності роботи проектних організацій145

Затверджені державні будівельні норми-1


-1За місцем складення і затвердження

146

Затверджені галузеві будівельні норми-1


-1За місцем складення і затвердження

147

Звіти про вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування, будівництва, експлуатації об’єктів148

Перспективні плани розміщення міського будівництва149

Проекти розміщення будівництва на черговий період (схеми)150

Документи (розрахунки, довідки, пропозиції) про будівництво об’єктів на основі компенсаційних угод151

Протоколи технічних нарад з проектування, нового будівництва та реконструкції об’єктів152

Протоколи погодження з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування технічних умов та дозволи на підключення об’єктів, що проектуються, до енергетичних і транспортних мереж, водопроводу та каналізації153

Протоколи з розгляду та затвердження проектних завдань і кошторисів на нове будівництво та реконструкцію об’єктів технічного переоснащення діючих організацій-1


-1За місцем проектування і затвердження

154

Документи (акти, огляди, доповідні записки, зведення) про хід будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок державного бюджету155

Документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що споруджуються за рахунок державного бюджету156

Технічні завдання на проектування об’єктів за кордоном157

Інвестиційні проекти (техніко-економічні обґрунтування) по будівництву будівель і споруд158

Технічні завдання на проектування об’єктів в Україні іноземними організаціями159

Протоколи й висновки про надання технічного сприяння у проектуванні об’єктів за кордоном160

Документи (висновки, акти, описи, листи) про приймання і передавання технічної документації зарубіжним країнам161

Переліки й каталоги чинних проектів конструкцій162

Класифікатори та кодифікатори типових проектів163

Номенклатури типових конструкцій164

Журнали обліку затверджених проектів капітального будівництва та їх кошторисної вартості2. Експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва

165

Річні звіти з експертизи проектів та кошторисів166

Доповіді, огляди з узагальнення результатів експертизи проектів та кошторисів на будівництво і реконструкцію об’єктів167

Висновки, обґрунтування з експертизи проектів та кошторисів на будівництво нових і реконструкцію діючих об’єктів168

Документи (висновки, листи) про експертизу ТЕО та будівництво іноземними фірмами об’єктів в Україні169

Документи (висновки, листи) про експертизу ТЕО, проектів і кошторисів будівель і споруд, що будуються за кордоном за технічного сприяння України170

Документи (висновки, акти, листи) з експертизи типових й експериментальних проектів171

Технічні вимоги на проведення підземних робіт-1


-1За місцем складення

172

Журнали обліку надходження проектно-кошторисної документації на експертизу3. Вишукувальні та проектні роботи

173

Завдання на вишукувальні та проектно-вишукувальні роботи174

Акти про надання земельних ділянок під будівництво та розширення об’єктів та документи (висновки, картограми, схеми) до них175

Технічні плани, топографічні профілі земельних ділянок, відведених для будівництва та розширення об’єктів176

Паспорти на ділянки будівництва та документи (архітектурно-планувальні завдання, схеми комунікацій, генплани ділянок, фотомонтажі) до них177

Вихідні дані на проектно-вишукувальні роботи-1


-1За місцем складення і затвердження

178

Огляди, довідки про проектно-вишукувальні роботи на окремих найважливіших об’єктах179

Документи (зведення, огляди, довідки) про координацію проектно-вишукувальних робіт-1


-1Зберігаються в головних організаціях

180

Документи (плани, розрахунки, схеми, довідки, картограми) на вишукувальні роботи збудованих об’єктів із складними геологічними умовами181

Висновки (доповідні записки) про інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні та інженерно-економічні умови земельної ділянки, відведеної для будівель (споруд), з додатками до них182

Акти на проведення підземних робіт-1


-1За місцем проведення робіт

183

Технічні звіти про інженерно-геологічні, топографо-геодезичні вишукувальні роботи та додатки до них на збудовані об’єкти-1


-1У проектній документації можуть входити до складу частини "Природні умови"

4. Проектна документація з планування і забудови міст, селищ та сільських населених пунктів і проектна документація з планування і забудови промислових комплексів за межами населених пунктів

184

Технічні завдання на проектування, нове будівництво, реконструкцію будівель і споруд та технічне переоснащення діючих організацій-1

Складаються для кожного об’єкта архітектури чи містобудування за відповідним видом містобудівної чи проектної документації

-1За місцем розроблення і затвердження

185

Схеми і проекти районного планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (до 1991 року включно); схеми і проекти районного планування та схеми і проекти планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 1991 року до 2000 року включно); схеми і проекти районного планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 2000 року)-1:


-1На зберігання до держархіву надходить повний комплект текстової і графічної документації (пояснювальна записка, основні положення і креслення), а також один примірник основних положень схеми і проекту районних планувань (після закінчення строків їхньої дії)

1)

пояснювальна записка з техніко-економічними показниками до схем і проектів районного планування Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (до 1991 року включно); до схем і проектів районного планування та схем і проектів планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 1991 року до 2000 року включно); до схем і проектів районного планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 2000 року) з додатками (фотокопії графічних документів, схеми районного планування тощо) до неї2)

проектний план (основні креслення)3)

схеми комплексної оцінки території4)

план сучасного використання території5)

схеми охорони природи і захисту території і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрологічних процесів6)

карта-схема розташування нерухомих пам’яток історії, археології, містобудування й архітектури, монументального мистецтва і зон їх охорони на проектованій території7)

основні положення схем і проектів районного планування Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (до 1991 року включно); схем і проектів районного планування та схем і проектів планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 1991 року до 2000 року включно); схем і проектів районного планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних районів (від 2000 року)186

Техніко-економічні обґрунтування генеральних планів міст з економічними розрахунками та пояснювальними записками до них-1:


-1На зберігання до держархіву надходить повний комплект текстової і графічної документації (пояснювальна записка, основні положення і креслення), а також один примірник тиражованих основних положень схеми і проекту районних планувань (після закінчення строків їх дії)

1)

пояснювальна записка з основними техніко-економічними показниками2)

схема положення міста в системі розселення (з приміською та зеленою зонами)3)

план існуючого міста (опорний план)4)

план сучасного використання території (для нових міст)5)

схема планувальних обмежень і оцінки існуючого стану довкілля6)

схема планувальної організації промислових і комунально-складських територій7)

генеральний план населеного пункту8)

схема магістралей, міського і зовнішнього транспорту9)

схема інженерного обладнання, підготовки територій і прогнозованого стану довкілля10)

фотоальбоми до ТЕО187

Генеральний план міста, селища та сільського населеного пункту-1:


-1Складається до кожної частини містобудівних робіт. Поряд з цим на зберігання до держархівів надходять усі коректури генплану, один примірник тиражованих основних положень генплану

1)

пояснювальна записка2)

схема населеного пункту у системі розселення (із приміською та зеленими зонами)3)

план існуючого населеного пункту (опорний план)4)

план сучасного використання території (для нових населених пунктів)5)

опорний історико-архітектурний план6)

схема планувальних обмежень і оцінки існуючого стану довкілля7)

генеральний план (основні креслення )8)

схема магістралей, міського і зовнішнього транспорту9)

схема інженерного обладнання10)

схема інженерної підготовки територій і прогнозованого стану довкілля11)

основні положення генерального плану з техніко-економічними показниками12)

схема розвитку міста188

Проект розміщення будівництва:1)

пояснювальна записка2)

опорний план3)

основні креслення189

Проект планування промислової зони (району) міста:1)

пояснювальна записка2)

схема розміщення промислової зони (району) у плані міста3)

опорний план4)

основні креслення190

Проект детального планування (ПДП - до 2000 року) чи детальний план території (ДПТ - від 2000 року) міського району (житлового району, загальноміського центру, промислово-комунальної зони й інших зон)-1:


-1На зберігання до держархіву надходить ПДП (ДПТ) одного з показових районів, центру міста й однієї з функціональних зон

1)

пояснювальна записка2)

схема розміщення проектованого району (центру) у плані населеного пункту3)

опорний план4)

ескіз забудови з планом червоних ліній (основні креслення)5)

схема існуючого використання будинків і територій-1


-1Розроблюється у разі реконструкції окремих територій населених пунктів із забудовою, що склалася історично. Надходить на зберігання до держархіву у складі ПДП (ДПТ)

6)

схема комплексної реконструкції на проектованій території-1


-1Розроблюється у разі реконструкції окремих територій населених пунктів із забудовою, що склалася історично. Надходить на зберігання до держархіву у складі ПДП (ДПТ)

191

Проект планування приміської та зеленої зон (до 2000 року)-1:


-1На зберігання до держархіву надходять усі коректури плану планування приміської зони, а також один примірник тиражованої пояснювальної записки з додатками

1)

пояснювальна записка2)

схема сучасного використання і комплексної оцінки території приміської зони3)

основні креслення4)

схеми інженерного обладнання і санітарно-гігієнічної оцінки прогнозного стану довкілля192

Проект промислового підприємства. Розділ "Житлово-цивільне будівництво":1)

пояснювальна записка2)

ескіз забудови з планом червоних ліній (основні креслення)3)

опорний план193

Проект благоустрою й озеленення міста:1)

пояснювальна записка2)

опорний план зелених насаджень і матеріали обстеження натури (фото, замальовки)3)

генеральний план парку, скверу4)

малі архітектурні форми5)

плани і схеми гідротехнічних споруд6)

альбоми фотодокументів, малюнки194

Проект забудови мікрорайону, кварталу, громадського комплексу або групи будинків:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, при одностадійному - РП у зазначеному обсязі документів


1)

пояснювальна записка2)

загальні дані3)

генеральний план забудови (основні креслення)4)

план благоустрою й озеленення5)

проект організації будівництва5. Проектна документація з реконструкції історичної частини міст і реставрації пам’яток архітектури і садово-паркового мистецтва

195

Генеральні плани населених пунктів (проекти планування і забудови населених пунктів - до 2000 року) з пам’ятками історії і культури:1)

пояснювальна записка2)

схема охоронних зон культурного і природного ландшафту3)

історико-архітектурний опорний план4)

альбом фотодокументів196

Проекти охоронних територій, пам’яток історії, архітектури і природного ландшафту:1)

пояснювальна записка2)

історико-містобудівельний опорний план3)

схема охоронних територій міського та приміського ландшафту4)

альбом фотодокументів197

Проекти планування центральних (історичних) районів міста:1)

пояснювальна записка2)

креслення послідовного освоєння території за етапами3)

креслення послідовного виникнення вулиць і площ за етапами4)

креслення пам’яток історії і архітектури5)

опорний план6)

генплан (основні креслення)7)

план червоних ліній8)

схеми розвитку системи загальноміського центру9)

схеми планувальних обмежень10)

схеми транспорту11)

класифікація магістралей12)

схеми інженерних мереж13)

альбоми фотодокументів, малюнки198

Проекти детального планування (ПДП - до 2000 року) чи детальний план території (ДПТ - від 2000 року) історичної частини міста (району):1)

пояснювальна записка2)

схема розташування історичних пам’яток3)

опорний план4)

ескіз забудови5)

архітектурно-художня характеристика забудови району6)

альбоми фотодокументів, малюнки199

Історичні довідки про будинки і споруди

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Наукові дослідження" чи "Попередні роботи"


200

Проектні пропозиції і наукові звіти, що характеризують сучасний стан історико-культурних цінностей, і отримані пропозиції з реконструкції чи реставрації

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Наукові дослідження" чи "Попередні роботи"


201

Проекти реставрації і відновлення архітектурних пам’яток, приміських палаців і пам’яток садово-паркового мистецтва:1)

архітектурно-реставраційне завдання

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Попередні роботи"


2)

опис пам’ятки архітектури чи садово-паркового мистецтва3)

акт технічного стану пам’ятки4)

фотодокументи пам’яток архітектури і садово-паркового мистецтва, їхніх елементів до, під час і після реставрації (фотофіксації)5)

архітектурно-обмірювальні креслення

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Наукові дослідження"


6)

загальні зведення про пам’ятки архітектури (у тому числі документи, що містять результати обстеження творів живопису і предметів прикладного мистецтва)

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Наукові дослідження"


7)

науково-реставраційні обґрунтування

На зберігання до держархіву надходять на стадії "Наукові дослідження"


8)

генеральний план ділянки

На зберігання до держархіву надходить на стадії "Ескізний проект" (ЕП), РП


9)

історичні креслення10)

гравюри, літографії, малюнки, акварелі11)

поповерхові плани фасадів і фрагментів фасадів12)

обмірювально-реставраційні креслення, розрізи, архітектурні деталі, інтер’єри13)

принципові схеми перекриттів і інших конструктивних вузлів14)

наукові звіти про реставрацію15)

пояснювальна записка16)

науковий паспорт проекту17)

кошторис на реставраційні роботи унікальних будівель і споруд6. Проектна документація з житлово-цивільного будівництва

202

Техніко-економічні обґрунтування будівництва або реконструкції будівель і споруд-1


-1На зберігання до держархіву надходять у складі проектів, відібраних на постійне зберігання

203

Техніко-економічні обґрунтування розвитку туристських комплексів-1


-1На зберігання до держархіву надходять у складі проектів, відібраних на постійне зберігання

204

Завдання на проектування чи реконструкцію будівель і споруд з додатками до нього-1


-1На зберігання до держархіву надходять у складі проектів, відібраних на постійне зберігання

205

Технічні висновки щодо будівельних конструкцій будівель і споруд-1


-1На зберігання до держархіву надходять у складі проектів, відібраних на постійне зберігання

206

Висновки, рішення про застосування нових будівельних матеріалів-1


-1На зберігання до держархіву надходять у складі проектів, відібраних на постійне зберігання

207

Індивідуальні проекти будівель і споруд (здійснені)-1:

У разі двостадійного проектування надходить П, у разі одностадійного - РП

-1Робочі креслення надходять, якщо в них відображені оригінальні архітектурно-планувальні, конструктивні або архітектурно-художні особливості. Індивідуальні проекти будівель і споруд, розроблювані для сейсмічних зон і зон складного геологічного рельєфу, надходять в повному складі на обох стадіях, за винятком креслень з типових проектів

1)

пояснювальні записки до проекту у цілому, до архітектурно-будівельної частини, до розділу "Будівельні рішення" і інших частин проекту, що відбирають на постійне зберігання2)

ситуаційний план з нанесенням об’єктів благоустрою й озеленення території3)

генеральний план ділянки4)

поповерхові плани, плани фундаментів, фасади і фрагменти фасадів5)

основні розрізи будинків (поздовжні і поперечні)6)

основні креслення нетипових і огороджувальних конструкцій7)

основні плани перекриттів8)

плани технічного підвалу9)

технологічні плани і схеми приміщень з розміщенням обладнання й специфікації основного технологічного обладнання10)

принципові схеми кондиціонування повітря, теплопостачання, електрообладнання й іншого обладнання-1


-1Креслення надходять на зберігання до держархіву, якщо в них відбиті принципово нові технічні рішення

11)

креслення загальних видів нетипових (нестандартних) конструкцій і пристроїв системи інженерного обладнання12)

проект організації будівництва13)

фотоальбоми, фотодокументи, малюнки унікальних будинків і споруд14)

паспорт проекту208

Висновки щодо індивідуальних проектів209

Індивідуальні проекти будинків і споруд (нездійснені):

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

пояснювальна записка2)

фасади і фрагменти фасадів3)

плани неповторюваних поверхів4)

основні розрізи будинку, споруди210

Індивідуальні проекти малих архітектурних форм-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять в повному складі

211

Типові проекти, типові проектні рішення будинків і споруд-1:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять РК (Р), а при одностадійному - РП(П)

-1На зберігання до держархіву надходять типові проекти, що найчастіше застосовуються в практиці, з урахуванням прогресивних методів будівельного проектування. Креслення технологічної частини надходять, якщо в них відбито принципово нові технічні рішення. Типові проекти будинків і споруд, що розроблялися для сейсмічних зон, надходять для зберігання на стадії РК в повному складі

1)

пояснювальна записка до проекту (загальна характеристика проекту)2)

пояснювальні записки до архітектурно-будівельної частини й інших частин проекту, прийнятих на зберігання3)

схема генплану ділянки4)

плани фундаментів5)

плани технічного підвалу і горищного приміщення6)

плани 1-го й одного з типових поверхів7)

фрагменти і схема фасадів8)

основні розрізи будинку, споруди9)

схеми розташування панелей10)

креслення загальних видів нетипових конструкцій і пристроїв систем інженерного обладнання11)

технологічні плани і схеми приміщень з розміщенням обладнання й специфікаціями обладнання; принципові схеми кондиціонування повітря, теплопостачання, електрообладнання й іншого інженерного обладнання12)

проект організації будівництва13)

паспорт проекту212

Альбоми креслень типових конструкцій, виробів і вузлів, розроблені даною проектною організацією

РП


1)

типові проекти конструкцій, розроблені даною організацією213

Типові проекти малих архітектурних форм, розроблені даною проектною організацією-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

214

Проекти-прив’язки будинків і споруд, розроблені даною проектною організацією-1:


-1На зберігання до держархіву надходять проекти-прив’язки, розроблені для зон складного геологічного будівництва, в яких: 1) оригінально вирішено інженерні питання; 2) внесено значні зміни, що поліпшують якість проекту. Можуть надходити документи, у тому числі як частини проектів-прив’язок, виконані на рівні індивідуальних рішень

1)

пояснювальна записка2)

плани фундаментів3)

плани 1-го й одного з типових поверхів; фасади і розрізи будинку, споруди; паспорт проекту215

Висновки щодо типових проектів, розроблених даною організацією216

Експериментальні проекти будинків і споруд-1:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП

-1Креслення частин проекту, що відображають сутність експерименту, надходять і на стадії РК (Р)

1)

пояснювальна записка2)

плани фундаментів3)

плани підвалів4)

плани 1-го й одного з повторюваних поверхів5)

фасади й розрізи будинку, споруди6)

схеми інженерного обладнання7)

основні креслення нетипових і огороджувальних конструкцій8)

проект організації будівництва9)

фотодокументи, малюнки10)

паспорт проекту217

Переліки об’єктів експериментального і показового будівництва218

Альбоми експериментальних конструкцій7. Проектна документація з промислового і сільськогосподарського будівництва

219

Техніко-економічні обґрунтування доцільності нового будівництва або реконструкції промислових підприємств, будинків і споруд1)

висновки щодо типових проектів, розроблених даною організацією220

Генеральні схеми розвитку і розміщення підприємств галузей промисловості-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

221

Завдання на проектування або реконструкцію з додатками до нього1) Проектна документація з промислового будівництва

222

Індивідуальні проекти промислових підприємств і споруд:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту, пояснювальні записки до всіх частин проекту, що відбирають на постійне зберігання2)

економічні розрахунки до проекту-1


-1Надходять у складі "Техніко-економічної частини"

3)

ситуаційний план розміщення підприємства-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план" або "Загальна пояснювальна записка"

4)

генеральний план підприємства-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план" або "Загальна пояснювальна записка"

5)

зведений план інженерних мереж-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план" або "Загальна пояснювальна записка"

6)

схема вантажопотоків і людських потоків-1


-1Надходить у складі частин "Зовнішній транспорт", "Генеральний план" або "Технологічні рішення"

7)

план позаплощадкових залізничних шляхів, автомобільних доріг й інших транспортних комунікацій-1


-1Надходить у складі частин "Зовнішній транспорт", "Генеральний план" або "Технологічні рішення"

8)

плани і схеми окремих нетипових споруд і вузлів транспорту-1


-1Надходять у складі частин "Зовнішній транспорт", "Генеральний план" або "Технологічні рішення"

9)

схеми, плани і профілі трас основних зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і комунікацій-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення" або "Загальна пояснювальна записка"

10)

план земельної ділянки з планувальними даними і проектувальними спорудами та комунікаціями-1


-1Надходить у складі частини "Відновлення (рекультивація) порушених земель"

11)

план земельної ділянки з нанесенням об’єктів, інженерних мереж і комунікацій-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

12)

принципова схема технологічного процесу-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

13)

схеми компонування і планування з вказівкою розташування обладнання і транспортних засобів, засобів автоматизації і механізації виробничих процесів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

14)

схеми електропостачання і теплопостачання-1


-1Надходять у складі частини "Електропостачання і електрообладнання"

15)

креслення із захисту технологічного обладнання і трубопроводів від корозії-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва"

16)

структурна схема взаємозв’язку між пунктами контролю й управління (для складних систем)-1


-1Надходить у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

17)

структурні схеми технічних засобів і засобів автоматизації-1


-1Надходять у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

18)

функціональні виробничі схеми автоматизації-1


-1Надходять у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

19)

плани розташування щитів і пультів (для нових і складних виробництв)-1


-1Надходять у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

20)

схеми функціональної структури-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва"

21)

схеми організаційної структури-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва"

22)

структурна схема комплексу технічних засобів23)

схеми автоматизації технологічних процесів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва"

24)

принципові схеми електропостачання підприємства, споруди-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

25)

схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

26)

принципові схеми організації зв’язку та сигналізації-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

27)

загальна структурна схема управління-1


-1Надходить у складі частини "Системи керування підприємством"

28)

схеми інформаційного взаємозв’язку підсистем-1


-1Надходять у складі частини "Системи керування підприємством"

29)

плани і розрізи будинків і споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій-1


-1Надходять у складі частини "Архітектурно-будівельні рішення" ("Будівельні рішення")

30)

плани виробничих будинків із складними системами опалення, вентиляції і кондиціонування повітря-1


-1Надходять у складі частини "Архітектурно-будівельні рішення" ("Будівельні рішення")

31)

плани трас і профілі внутрішньомайданчикових мереж і споруд-1


-1Надходять у складі частини "Архітектурно-будівельні рішення"

32)

плани і розрізи основних споруд водогону та каналізації-1


-1Надходять у складі частини "Архітектурно-будівельні рішення"

33)

креслення з антикорозійного захисту споруд-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

34)

ситуаційний план будівництва-1


-1Надходить у складі частини "Організація будівництва"

35)

будівельний генеральний план-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

36)

загальна структурна схема керування підприємством37)

паспорт проекту-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

223

Висновки щодо індивідуальних проектів224

Висновки щодо типових проектів, розроблених даною організацією225

Фотоальбоми унікальних будинків і споруд226

Проект будівництва нескладних технічних підприємств, будинків і споруд:

На зберігання надходить РП


1)

пояснювальні записки до всіх частин проекту, що відбирають на постійне зберігання-1


-1Надходять у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

2)

принципова схема технологічного процесу-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

3)

технологічні компонування та планування за корпусами (цехами) із вказівками щодо основного обладнання і транспортних засобів4)

схеми автоматизації технологічних процесів, електропостачання, теплопостачання5)

креслення із захисту обладнання і трубопроводів від корозії6)

плани і розрізи, фасади індивідуальних будинків і споруд-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

7)

схеми, плани і профілі трас основних зовнішніх і врутрішньомайданчикових інженерних комунікацій-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

8)

паспорт проекту227

Проект технічного переоснащення:

РП


1)

пояснювальна записка-1


-1Надходить у складі частини "Будівельні рішення"

2)

плани, розрізи та фасади будинків і споруд-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

3)

схеми, плани і профілі трас основних зовнішніх і внутрішньомайданчикових інженерних комунікацій-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

4)

специфікації на обладнання-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

228

Типові проекти промислових підприємств, будинків і споруд:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять РК (Р), а при одностадійному - РП


1)

пояснювальні записки до всіх частин проекту, що відбирають на постійне зберігання-1


-1Надходять у складі частини "Генеральний план" або "Загальна пояснювальна записка"

2)

схема генерального плану-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

3)

схема внутрішньомайданчикових доріг, трас комунікацій, об’єктів благоустрою та озеленення-1


-1Надходить у складі частини "Загальна пояснювальна записка"

4)

принципові схеми технологічних процесів і механізації виробництва-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

5)

технологічні компонування за корпусами (цехами) з вказівкою розміщення великого обладнання і транспортних засобів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

6)

схема організаційної структури-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

7)

структурна схема комплексу технічних засобів-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

8)

схеми автоматизації технологічних процесів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

9)

схеми вантажопотоків-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

10)

принципові схеми електропостачання-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

11)

схеми організації зв’язку та сигналізації-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

12)

плани та розрізи будинків і споруд зі схематичним зображенням основних несучих і огороджувальних конструкцій-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення" або "Архітектурно-будівельні рішення"

13)

фасади будинків-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення" або "Архітектурно-будівельні рішення"

14)

схеми розташування і креслення загальних видів конструкцій, виробів, вузлів (їх основні складові частини, вузли з’єднань)-1


-1Надходять у складі частини "Технічні рішення"

15)

ситуаційний план-1


-1Надходить у складі частини "Технічні рішення"

16)

зведений план інженерних мереж-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план"

17)

структурна схема взаємозв’язку між пунктами контролю і керування-1


-1Надходить у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

18)

структурні схеми технічних засобів і засобів автоматизації-1


-1Надходять у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

19)

функціональні схеми автоматизації-1


-1Надходять у складі частини "Автоматизація технологічних процесів"

20)

загальна структурна схема керування-1


-1Надходить у складі частини "Система керування підприємством"

21)

схема інформаційного взаємозв’язку підсистем-1


-1Надходить у складі частини "Система керування підприємством"

22)

схема комплексу технічних засобів-1


-1Надходить у складі частини "Система керування підприємством"

23)

ситуаційний план будівництва-1


-1Надходить у складі частини "Організація будівництва"

24)

будівельний генеральний план-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план"

25)

паспорт проекту229

Експериментальні проекти промислових підприємств, будинків і споруд:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

пояснювальні записки до всіх частин проекту, що відбирають на постійне зберігання2)

принципова схема технологічного процесу-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва"

3)

схеми компонування і планування виробничих приміщень з вказівками щодо розташування основного обладнання та транспортних засобів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва"

4)

загальна структурна схема керування підприємством-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва"

5)

плани фундаментів, фасади, характерні розрізи-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення", а також документації частин проекту, що відображають сутність експерименту, у тому числі на стадії РК (Р)

6)

паспорт проекту7)

проект організації будівництва2) Проектна документація із сільськогосподарського будівництва

230

Проекти сільськогосподарських виробничих підприємств:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка2)

пояснювальні записки до всіх частин проекту, що надходять на зберігання3)

техніко-економічні розрахунки до проекту-1


-1Надходять у складі "Техніко-економічної частини"

4)

генеральний план сільськогосподарського району-1


-1Надходить у складі частин "Генеральний план", "Транспорт" та "Загальна пояснювальна записка"

5)

ситуаційний план-1


-1Надходить у складі частин "Генеральний план", "Транспорт" та "Загальна пояснювальна записка"

6)

план земельної ділянки, що підлягає відновленню-1


-1Надходить у складі частини "Відновлення (рекультивація) земель"

7)

плани інженерних позамайданчикових і внутрішньомайданчикових інженерних мереж і комунікацій зі спорудами, розподіленими даними і робочими профілями-1


-1Надходять у складі частин "Архітектурно-будівельні рішення" та "Технологія виробництва"

8)

креслення інженерних комунікацій-1


-1Надходять у складі частин "Водогін і комунікації" та "Архітектурно-будівельні рішення"

9)

схеми теплопостачання підприємства-1


-1Надходять у складі частин "Теплопостачання" та "Архітектурно-будівельні рішення"

10)

схеми енергопостачання підприємства і релейного захисту-1


-1Надходять у складі частин "Енергопостачання" та "Архітектурно-будівельні рішення"

11)

принципова схема технологічного процесу-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

12)

схема компонування і планування з указівкою розташування основного обладнання-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

13)

схематичні плани і розрізи основних і допоміжних виробничих будівель з нанесенням основного обладнання-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

231

Висновки щодо типових проектів, розроблених даною організацією232

Проекти-прив’язки будинків і споруд із застосуванням типових і повторно застосованих економічних проектів

РП


233

Проект будинку або споруди, будівництво якого (якої) здійснюється у складі сільськогосподарського підприємства за індивідуальним проектом:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП


1)

техніко-економічні розрахунки до проекту-1


-1Надходять у складі "Техніко-економічної частини"

2)

плани і розрізи будинків і споруд зі схематичним зображенням основних несучих і огороджувальних конструкцій і габаритів обладнання-1


-1Надходять у складі частин "Будівельні рішення" і "Будівельна частина"

3)

плани розміщення основних виробничих приміщень, робочих майданчиків-1


-1Надходять у складі частин "Будівельні рішення" і "Будівельна частина"

4)

плани основних магістралей і обладнання повітропроводу, вентиляції, кондиціонування повітря, водопостачання й електропостачання-1


-1Надходять у складі частин "Будівельні рішення" і "Будівельна частина"

5)

принципова схема технологічних процесів-1


-1Надходить у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

6)

плани нетипових поверхів з розташуванням основного обладнання, підйомно-транспортних засобів, магістральних трубопроводів-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

7)

розрізи окремих складних ділянок будинку-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

8)

схематичні плани і розрізи допоміжних виробничих будівель (споруд) з нанесенням основного обладнання-1


-1Надходять у складі частини "Технологія виробництва" або "Технологічні рішення"

234

Висновки щодо індивідуальних проектів235

Фотоальбоми унікальних будинків і споруд8. Проектна документація з енергетичного та водогосподарського будівництва

236

Схеми розвитку і розміщення енергосистем, гідротехнічних споруд, об’єктів водогосподарського будівництва237

ТЕО нового будівництва або реконструкції об’єктів238

Завдання на проектування або реконструкцію з додатками до нього239

Зведений технічний звіт про зйомку місцевості240

Аерознімки (аеронегативи), репродукції та негативи накидного монтажу-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

1) Проектна документація з енергетичного будівництва

241

Проекти будівництва енергосистем та гідротехнічних споруд:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту з додатками до неї2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

інформаційна довідка по проекту4)

патентні дослідження-1


-1Надходять у складі "Загальної частини"

5)

схеми генеральних планів енергосистем і гідротехнічних споруд-1


-1Надходять у складі частини "Організація будівництва"

6)

схеми районування берегів-1


-1Надходять у складі частини "Водоймища, охорона довкілля"

7)

схеми позаплощевих мереж водогону і каналізації-1


-1Надходять у складі частини "Водоймища, охорона довкілля"

8)

схеми проектованих доріг-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди" (розділ "Постійні автошляхи")

9)

схеми технологічних трубопроводів, мереж, пристроїв енергозабезпечення й електроосвітлення-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди"

10)

схеми автоматизації, зв’язку, сигналізації-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди"

11)

схеми видачі потужності в систему-1


-1Надходять у складі частини "Протипожежні й охоронні заходи"

12)

структурні й розстановлювальні схеми-1


-1Надходять у складі частини "Протипожежні й охоронні заходи"

13)

схеми електроживлення-1


-1Надходять у складі частини "Протипожежні й охоронні заходи"

14)

схеми керування агрегатами-1


-1Надходять у складі частини "Протипожежні й охоронні заходи"

15)

інженерно-геологічні карти району будівництва гідротехнічних споруд-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

16)

інженерно-геологічні карти ділянок основних споруд-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

17)

спеціалізовані карти й розрізи району будівництва-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

18)

геологічні карти ділянок основних і допоміжних споруд-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

19)

геологічна карта водоймища-1


-1Надходить у складі частини "Водоймище, охорона довкілля"

20)

геологічні та спеціалізовані карти і розрізи за об’єктами захисту водоймища з характеристикою зміни берегів, затоплення територій-1


-1Надходять у складі частини "Водоймище, охорона довкілля"

21)

схеми місцезнаходження будівельних матеріалів-1


-1Надходять у складі частини "Водоймище, охорона довкілля"

22)

геологічні карти, розрізи, графіки з місцезнаходження будівельних матеріалів23)

схеми фільтраційних розрахунків, графіки фізико-механічних показників ґрунтів-1


-1Надходять у складі частини "Водоймище, охорона довкілля"

24)

генеральні плани будівництва гідровузла (електростанцій, гребель, насосних станцій, каналів тощо)-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди гідровузла"

25)

плани відновлення порушених земель-1


-1Надходять у складі частини "Економіка"

26)

розрахунки відновлення порушених земель-1


-1Надходять у складі частини "Економіка"

27)

плани відводу земель-1


-1Надходять у складі частини "Економіка"

28)

схеми і таблиці комплексного використання й охорони водних ресурсів і довкілля-1


-1Надходять у складі частини "Економіка"

29)

фотодокументи, що відображають основні етапи будівництва ГЕС, ДРЕС, ТЕЦ, а також унікальні об’єкти, розташовані в зоні затоплення30)

специфікації31)

паспорт проекту242

Затверджені типові проекти, типові проектні рішення електростанцій, гребель, дамб й інших гідроспоруд, розроблені даною проектною організацією

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять РК (Р), а при одностадійному - РП


243

Проекти високовольтних ліній електропередач:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту з додатками до неї2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

транспортна схема ліній електропередач-1


-1Надходить у складі частини "Проект організації робіт"

4)

ситуаційний план траси-1


-1Надходить у складі частини "Проект організації робіт"

5)

будівельний генплан ліній електропередач-1


-1Надходить у складі частини "Проект організації робіт"

6)

технологічні графіки і розрахунки7)

паспорт проекту2) Проектна документація з водогосподарського будівництва

244

Проекти об’єктів водогосподарського будівництва:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту з додатками2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

патентні умови4)

схеми генпланів меліоративних мереж, насосних станцій, водогонів-1


-1Надходять у складі "Загальної частини"

5)

схеми генпланів зрошення, освоєння і рекультивації порушених земель-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

6)

схеми генпланів комплексного використання й охорони водних ресурсів, осушення боліт, використання торф’яних ресурсів-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

7)

схеми генпланів трас зрошення і боротьби із селевими водами-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

8)

інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови масиву зрошення-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

9)

гідрогеологічна записка-1


-1Надходить у складі частини "Природні умови"

10)

ґрунтово-меліоративне обґрунтування будівництва водогосподарського об’єкта з додатками до нього-1


-1Надходить у складі частини "Природні умови"

11)

ґрунтово-меліоративні умови-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

12)

ґрунтово-геологічні умови-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

13)

гідрогеологічна характеристика водотоків-1


-1Надходить у складі частини "Природні умови"

14)

схеми і плани енергопостачання-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

15)

схеми і плани автоматизації, телемеханізації і зв’язку-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

16)

техніко-економічні показники і конспективна записка-1


-1Надходять у складі частини "Природні умови"

17)

план траси колекторів для боротьби із селевими водами-1


-1Надходить у складі частини "Меліоративне будівництво"

18)

плани будівельного планування площ земель, що підлягають меліорації-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

19)

схеми і плани осушення заболочених земель-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

20)

специфікації-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

21)

ситуаційні плани і схеми-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільсько-господарське виробництво"

22)

плани відведення земель-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

23)

плани рекультивації земель-1


-1Надходять у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

24)

паспорт проекту-1


-1Надходить у складі частини "Організація території, сільськогосподарське виробництво"

9. Проектна документація з транспортного будівництва

245

Техніко-економічні обґрунтування нового будівництва або реконструкції об’єктів-1


-1Складається для кожного виду транспортного будівництва

246

Завдання на проектування або реконструкцію з додатками-1


-1Складається для кожного виду транспортного будівництва

247

Плани шляхових покриттів1) Проектна документація з будівництва залізничних доріг магістрального значення

248

Проекти будівництва залізничних доріг магістрального значення:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план"

2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

загальний план земель, відведених під будівництво-1


-1Надходить у складі частини "Генеральний план"

4)

поздовжній і поперечний профілі та плани шляхів на перегонах і розділових вантажно-розвантажувальних пунктах5)

схеми і плани верхньої будівлі шляху-1


-1Надходять у складі частини "Генеральний план"

6)

генеральний роздільний план-1


-1Надходить у складі частини "Інженерно-геологічні умови"

7)

плани і фасади складних інженерних споруд (мости, труби, тунелі, віадуки), геологічні розрізи й інженерно-геологічні профілі-1


-1Надходять у складі частини "Інженерно-геологічні умови"

8)

плани, схеми, фасади станцій роз’їздів, обгінних колій-1


-1Надходять у складі частини "Архітектурно-будівельні рішення"

9)

плани, схеми, профілі примикань та перехрещень залізничних шляхів-1


-1Надходять у складі частини "Організація рухів"

10)

схеми сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і зв’язку-1


-1Надходять у складі частини "Зв’язок і СЦБ"

11)

ситуаційний план і схема комунікацій (водопостачання, каналізації теплопостачання тощо)-1


-1Надходять у складі частини "Водопостачання"

12)

плани і схеми електропостачання залізничних доріг-1


-1Надходять у складі частини "Електропостачання"

13)

проект організації будівництва14)

паспорт проекту249

Індивідуальні проекти вокзалів250

Типові проекти будинків і споруд дорожньої служби-1

(РП)

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

2) Проектна документація з будівництва автомобільних доріг загального користування

251

Проекти будівництва автомобільних доріг загального користування:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

схема генерального плану: план траси, поздовжній профіль і ситуаційний план шляху4)

схеми і поперечні профілі насипів та виїмок земляного полотна-1


-1Надходять у складі "Архітектурно-будівельної частини"

5)

плани, поперечні і поздовжні профілі штучних і спеціальних споруд-1


-1Надходять у складі "Архітектурно-будівельної частини"

6)

проект організації будівництва-1


-1Надходить у складі "Архітектурно-будівельної частини"

7)

паспорт проекту252

Типові проекти будинків і споруд дорожньої автотранспортної служби

РП


3) Проектна документація з будівництва метрополітенів і тунелів

253

Проекти будівництва метрополітенів і тунелів:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту2)

пояснювальні записки до частин проекту3)

інженерно-геологічні профілі, розрізи-1


-1Надходять у складі частини "Інженерно-геологічні умови"

4)

схеми, зведений і розподільні плани траси ліній і організації руху-1


-1Надходять у складі частини "Траси ліній і організація руху"

5)

плани, схеми, профілі станцій і вестибюлів-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні конструкції й архітектура"

6)

плани, загальний вид, фасади і профілі малих архітектурних форм (світильники, горельєфи, панно тощо)-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні конструкції й архітектура"

7)

альбоми фотодокументів, малюнки станцій, світильників метрополітену-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні конструкції й архітектура"

8)

план, схеми, поперечний профіль, габарити шляху і контактної рейки-1


-1Надходять у складі частини "Шлях і контактна рейка"

9)

схеми, плани санітарно-технічних пристроїв-1


-1Надходять у складі частини "Санітарно-технічні пристрої"

10)

схеми систем вентиляції, опалення, водозливу, водопостачання і каналізації-1


-1Надходять у складі частини "Санітарно-технічні пристрої" або "Водопостачання і каналізація"

11)

схеми з автоматики, телемеханіки СЦБ, зв’язку та радіомовлення і схеми служби електрогодинників тощо-1


-1Надходять у складі частини "Електротехнічні умови"

12)

плани і схеми спеціальних пристроїв-1


-1Надходять у складі частини "Спеціальні пристрої"

13)

плани і схеми прив’язки і переобладнання підземних комунікацій, ЛЕП, кабельних контактних ліній, залізничних колій, об’їзних доріг і трамвайних ліній-1


-1Надходять у складі частини "Електричні мережі"

14)

плани і схеми заходів щодо охорони довкілля і пояснювальна записка-1


-1Надходять у складі частини "Заходи з охорони довкілля"

15)

проект організації будівництва16)

паспорт проекту254

Типовий проект вагонного депо

РП


4) Проектна документація з будівництва магістральних трубопроводів

255

Проекти будівництва магістральних трубопроводів:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на зберігання3)

геологічні звіти, інженерно-геологічні профілі, розрізи-1


-1Надходять у складі частини "Інженерно-геологічні умови"

4)

генеральний план траси і транспорту, ситуаційний план, профілі траси, трубопроводи і лінійні пристрої-1


-1Надходять у складі частини "Генеральний план і транспорт" або в складі додатків до загальної пояснювальної записки до проекту

5)

будівельно-монтажні схеми-1


-1Надходять у складі частини "Будівельна" або "Технологічна"

6)

технологічні схеми трубопроводів-1


-1Надходять у складі "Технологічної частини"

7)

схеми електропостачання перекачувальних станцій і інженерних мереж-1


-1Надходять у складі частини "Електропостачання"

8)

схеми і плани з автоматизації, телемеханіки, зв’язку, сигналізації-1


-1Надходять у складі частини "Автоматика і телемеханіка"

9)

схеми й плани водопостачання і каналізації-1


-1Надходять у складі частини "Водопостачання і каналізація"

10)

схеми й ескізні рішення з антикорозійного захисту будівельних конструкцій-1


-1Надходять у складі частини "Антикорозійний захист"

11)

проект організації будівництва12)

паспорт проекту256

Проекти дюкерів і підвідних переходів на магістральних трубопроводах-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

5) Проектна документація з будівництва на морському, річковому й авіаційному транспорті

257

Генеральні плани промислових підприємств на транспорті-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

258

Схеми водяних шляхів басейнів і повітряних ліній-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

259

Генеральні (перспективні) схеми розвитку транспорту-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

260

Проекти морських і річкових портів:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту з додатками (ситуаційний план і схема генерального плану)-1


-1Додатки до загальної пояснювальної записки до держархіву на зберігання не надають

2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

таблиця техніко-економічних показників порту-1


-1Надходить у складі "Техніко-економічної частини"

4)

характеристика вантажообігу-1


-1Надходить у складі частини "Технологічні рішення"

5)

технологічний план і схема механізації перевантажувальних операцій-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

6)

плани і схеми водяних підходів і рейдів порту-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

7)

схеми ланцюга апаратів-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

8)

принципові схеми електропостачання-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

9)

принципові схеми організації зв’язку, сигналізації і радіофікації-1


-1Надходять у складі частини "Технологічні рішення"

10)

схеми зовнішнього зв’язку-1


-1Надходять у складі частини "Будівельні рішення"

11)

плани, фасади і розрізи гідротехнічних споруд, виробничих і допоміжних будівель та споруд вокзалів, набережних тощо12)

суміщений план інженерних мереж-1


-1Надходить у складі частини "Будівельні рішення"

13)

пояснювальна записка з організації будівництва-1


-1На зберігання до держархіву надходить у складі частини "Організація будівництва", якщо вона містить нововведення щодо методів будівництва або якщо проектування ведеться для сейсмонебезпечних чи інших небезпечних зон

14)

звіт з інженерних вишукувань15)

паспорт проекту261

Проект транспортних гідровузлів:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка до проекту з додатками (ситуаційний і генеральний план)2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

інженерно-геологічні характеристики, гідрологічні умови-1


-1Надходять у складі частини "Вибір стулки гідровузла"

4)

схеми вантажообігу й організації перевезень-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди гідровузла"

5)

плани, розрізи, профілі основних споруд гідровузла (шлюзи тощо)-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди гідровузла"

6)

плани, таблиці, графіки шляхових заходів-1


-1Надходять у складі частини "Основні споруди гідровузла"

7)

схеми, плани, розрахунки водозливу, водоскиду, рибопропускних споруд-1


-1Надходять у складі частини "Технічні рішення"

8)

профілі, плани, розрізи земляних гребель-1


-1Надходять у складі частини "Технічні рішення"

9)

схеми зв’язку, сигналізації, автоматизації, механічного обладнання основних споруд гідровузла-1


-1Надходять у складі частини "Схеми зв’язку, сигналізації, автоматизації, механічного обладнання основних споруд гідровузла"

10)

плани заходів у верхньому б’єфі гідровузла й охорони довкілля-1


-1Надходять у складі частини "Плани заходів у верхньому б’єфі гідровузла й охорони довкілля"

262

Проекти транспортного освоєння водяних шляхів (річок, каналів, водосховищ тощо):

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

перспективні генеральні схеми розвитку річкових басейнів4)

схеми і плани суднових ходів, навігаційної та судноплавної ситуації й навігаційних знаків5)

схеми і плани споруд на водяних шляхах6)

плани і схеми берегоукріплювальних, днопоглиблювальних та дновипрямних робіт263

Індивідуальні і типові проекти малих архітектурних форм, розроблених даною організацією-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

264

Індивідуальні проекти морських і річкових вокзалів

П


265

Типові транспортно-технологічні схеми-1

У разі двостадійного проекттування на зберігання надходять РК (Р), а при одностадійному - РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

266

Типові проекти пристаней-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

267

Типові проекти будинків і споруд-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

268

Типові проекти промислових підприємств-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

269

Типові рішення гідротехнічних споруд (набережних, причального обладнання тощо)-1


-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

270

Типові рішення вузлів зв’язку і радіоцентрів-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

271

Типові проекти знаків судноплавних умов-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі

272

Проекти авіаційних портів:

У разі двостадійного проектування на зберігання надходить П, а при одностадійному - РП


1)

загальна пояснювальна записка й додатки (техніко-економічні розрахунки, ситуаційний і генеральний плани аеропорту) до неї2)

пояснювальні записки до частин проекту, що відбирають на постійне зберігання3)

плани, вертикальне й горизонтальне планування, схеми, профілі аеродромів-1


-1Надходять у складі частини "Аеродром"

4)

схеми і плани інженерно-технічних заходів щодо цивільної оборони-1


-1Надходять у складі частини "Аеродром"

5)

плани і схеми під’їзних колій, автодоріг, зв’язку й сигналізації-1


-1Надходять у складі частини "Аеродром"

6)

плани і схеми об’єктів керування повітряним рухом, радіонавігації, посадки й авіаційного зв’язку-1


-1Надходять у складі частини "Аеродром"

7)

плани фасадів, поздовжні і поперечні профілі будинків і споруд аерофлоту-1


-1Надходять у складі "Архітектурно-будівельної частини"

8)

схеми і плани санітарно-технічних пристроїв і промислових проводок, систем вентиляції, опалення, кондиціонування повітря, теплопостачання, газопостачання, повітропостачання аеропорту-1


-1Надходять у складі "Архітектурно-будівельної частини"

9)

схеми автоматизації технологічних процесів-1


-1Надходять у складі "Архітектурно-будівельної частини"

10)

схеми електропостачання-1


-1Надходять у складі частини "Електропостачання"

11)

плани й схеми заходів щодо охорони довкілля-1


-1Надходять у складі частини "Плани і схеми заходів щодо охорони довкілля"

12)

проект організації будівництва13)

паспорт проекту273

Індивідуальні проекти аеровокзалів

У разі двостадійного проектування на зберігання надходять П, а при одностадійному - РП


274

Типові проекти аеродромів, розроблювані для сільської місцевості-1

РП

-1На зберігання до держархіву надходять у повному складі. У разі наявності варіантів рішень проекти можуть бути розроблені на двох стадіях, причому на зберігання надходять РК (Р) у повному складі

275

Типові проекти аеровокзалів, ангарів тощо

РП


IX. ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ, РОЗВІДКА ТА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

276

Річні пооб’єктні плани ГРР277

Річні звіти про науково-виробничу діяльність278

Договори на виконання ГРР279

Заключні звіти за закінченими об’єктами280

Звіти за стадіями ГРР (у разі відсутності заключного звіту)281

Акти приймання-передавання виконаних ГРР282

Первинні документи, створені під час ГРР, що містять інформацію, не відображену у звітах і не переведену на електронні носії (польові книжки, карти фактичного матеріалу, результати аналізів, описи шліфів, взірців тощо)X. Охорона навколишнього природного середовища

1. Організація діяльності

283

Документи (програми, експертні висновки, інструкції, правила) з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища284

Науково-технічні звіти про виконання робіт з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища285

Протоколи технічних нарад з питань відведення стічних вод, моніторингу сільськогосподарської і лісової радіології, медико-біологічних проблем тощо286

Нормативи граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, рівня шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього-1


-1За місцем складення і затвердження

287

Баланси водоспоживання і водовідведення2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища

288

Документи (доповіді, довідки, пропозиції) про охорону навколишнього природного середовища від викидів шкідливих речовин і виробничих відходів289

Схеми, плани, паспорти очисних споруд і обстеження стічних вод290

Документи (періодичні відомості, довідки, пояснювальні записки) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом291

Акти про викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин292

Аналізи атмосферного повітря щодо наявності забруднюючих речовин та визначення рівня забруднення атмосферного повітря293

Аналізи ґрунтів на вміст забруднень294

Документи (доповідні записки, довідки, звіти, відомості) про екологічний стан навколишнього природного середовища295

Річні огляди виконання планів охорони навколишнього природного середовища-1


-1За місцем складення і затвердження

296

Документи (довідки, доповідні записки, відомості, таблиці, лабораторні записи) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом297

Документи (акти, протоколи, довідки) про зупинення, закриття виробництва і об’єктів, накладання штрафних санкцій, передачу справ до прокуратури298

Документи (акти, довідки, листи) про здійснення контролю за охороною надр, відтворення (рекультивацію) порушених земель299

Документи (акти, відомості, довідки) про здійснення контролю за охороною, використанням і відтворенням земельного фонду, підвищенням родючості ґрунтів, здійсненням заходів щодо боротьби з ерозією, заболочуванням і забрудненням ґрунтів небезпечними речовинами, безпечного застосування отрутохімікатів у народному господарстві300

Документи (акти, довідки, листи) про охорону, використання і відтворення тваринного світу301

Документи (акти, довідки, відомості) про здійснення контролю за охороною природно-заповідного фонду, земель іншого природоохоронного значення302

Дозиметричні паспорти населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення303

Документи (протоколи, обґрунтування, доповідні записки, розрахунки) про розроблення та виконання програм ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС304

Документи (заяви, контракти, листи) на ввезення і переміщення небезпечних відходів територією України305

Сертифікати, ліцензії на роботи з небезпечними відходами306

Журнали результатів аналізів атмосферного повітря, ґрунтів тощоXI. Земельні ресурси

307

Загальнодержавні й регіональні програми використання та охорони земель-1


-1За місцем розроблення і затвердження

308

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць-1


-1За місцем розроблення і затвердження

309

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання310

Поземельна книга311

Справи "Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць"312

Справи "Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворювальних об’єктів"313

Справи "Проекти землеустрою щодо формування земель державної і комунальної власності населених пунктів"314

Справи "Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок"315

Справи "Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань"316

Справи "Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь"317

Справи "Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів"318

Справи "Робочі проекти землеустрою стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами"319

Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України320

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)321

Документація із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, або технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)322

Технічна документація з бонітування ґрунтів323

Документи (постанови, розпорядження, схеми, плани тощо) з оформлення земельних ділянок у власність324

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок325

Державні акти на право власності на земельну ділянку, державні акти на право приватної власності на землю та державні акти на право власності на землю326

Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою327

Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі328

Книги видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай)329

Книги обліку бланків сертифікатів на право на земельну частку (пай)XII. Організація впровадження електронного документообігу

330

Сертифікати відкритого ключа на електронному носії331

Кваліфіковані сертифікати відкритого ключа на електронному носії332

Довірчий список (перелік кваліфікованих надавачів електронних послуг та інформації про послуги, що ними надаються){Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 671/5 від 12.03.2016, № 1827/5 від 12.06.2018}

Заступник
директора Департаменту -
начальник Управління
взаємодії з Державними
службами України

С.В. Мартиненковгору