Документ z0873-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 17.05.2016, підстава - z0625-16

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.05.2012  № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 873/21185

{Наказ скасовано на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 75 від 12.04.2016}

Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V

Відповідно до статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V.

2. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова
Нацдержслужби України


В. Толкованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
16.05.2012  № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 873/21185

ПОРЯДОК
визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

1.2. Профілі професійної компетентності посад та визначені і затверджені спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V (далі - профілі професійної компетентності посад державної служби) у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі - державні органи), використовуються керівником державної служби, службою персоналу, керівниками структурних підрозділів для:

диференціації вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V, та посадових обов’язків у державних органах відповідно до затвердженої структури;

визначення за кожною посадою державної служби груп II, III, IV і V у державних органах обсягу відповідальності та повноважень;

вирішення питань у сфері управління персоналом, у тому числі таких, як: набір, просування по службі та планування людських ресурсів, планування кар’єри державних службовців та її розвиток, оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, розроблення систем мотивації та стимулювання державних службовців;

оцінювання відповідності рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах, необхідним вимогам, що визначені керівником державної служби;

визначення особистих потреб державних службовців у навчанні та підвищенні рівня професійної компетентності;

підвищення ефективності роботи з управління персоналом та підвищення якості роботи державних службовців тощо.

1.3. Профілі професійної компетентності посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах є основою для розроблення посадових інструкцій для цих посад, які визначають та закріплюють перелік конкретних прав, обов’язків, повноважень та відповідальності, забезпечують належні умови для ефективної роботи державних службовців.

1.4. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

ІІ. Загальний порядок розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби

2.1. Розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах та їх затвердження здійснюються державними органами відповідно до цього Порядку.

2.2. Загальними вимогами до розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах є:

орієнтир на перспективні та інноваційні завдання державної служби;

неупереджене ставлення до професійних та соціально-трудових інтересів державних службовців;

чітке та зрозуміле тлумачення основних термінів (понять).

2.3. Етапи розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах:

2.3.1. Підготовчий етап:

затвердження складу комісії з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах (далі - комісія).

До складу комісії входять голова, секретар і члени комісії.

Головою комісії є:

керівник державної служби - у разі наявності посади керівника апарату;

заступник керівника державної служби - разі відсутності такої посади.

Секретарем комісії є представник служби персоналу.

До складу комісії входять працівники служби персоналу, юридичної служби, керівники структурних підрозділів, у структурі (штатному розписі) якого передбачено посаду державної служби груп II, III, IV і V. Також до складу комісії можуть входити інші працівники державного органу, у тому числі з інших державних органів, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.

Здійснення збору інформації, необхідної для розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, покладається в державних органах на відповідального працівника служби персоналу та керівника структурного підрозділу, у структурі (штатному розписі) якого передбачено посаду державної служби груп II, III, IV і V.

Служба персоналу відповідного державного органу забезпечує ознайомлення керівників структурних підрозділів з процедурою розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, передбаченою цим Порядком, та у межах компетенції надає відповідні роз’яснення, інформаційну і методичну допомогу.

Керівник структурного підрозділу, у структурі (штатному розписі) якого передбачено посаду державної служби груп II, III, IV і V, забезпечує підготовку інформації, яка стосується:

основних посадових обов’язків працівників;

положень чинних нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості трудової (професійної) діяльності;

вимог, які висуваються до професійних знань, умінь, навичок, та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V.

Працівник служби персоналу, залучений до роботи комісії, забезпечує підготовку інформації, яка стосується вимог, що висуваються до державних службовців або осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах, щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, стажу та досвіду роботи, необхідних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V.

2.3.2. Основний етап:

Визначення виконуваних за посадою обов’язків:

групи посад управлінського рівня, для яких буде розроблятися профіль професійної компетентності посад державної служби у державних органах;

змісту виконуваної за посадою роботи в державних органах;

спеціальних вимог до досвіду роботи та напряму підготовки осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах;

інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах.

2.3.3. Заключний етап:

попереднє узгодження проекту профілю професійної компетентності посади державної служби у державних органах з комісією;

доопрацювання проекту профілю професійної компетентності посади державної служби у державних органах з урахуванням зауважень комісії;

затвердження остаточної редакції профілю професійної компетентності посади державної служби у державних органах та застосування їх до проходження державної служби.

ІІІ. Порядок оформлення, затвердження та оновлення профілів професійної компетентності посад державної служби

3.1. Типовий профіль професійної компетентності посад державної служби груп II, III, IV і V, що додається, складається з таких розділів: «Характеристика посади» та «Вимоги до рівня професійної компетентності особи».

3.2. У розділі «Характеристика посади» зазначаються найменування державного органу, найменування структурного підрозділу (до складу якого входить посада), найменування посади, група, підгрупа посади державної служби, мета посади та описується зміст виконуваної за посадою роботи.

3.3. У розділі «Вимоги до рівня професійної компетентності особи» визначено відповідно до посад державної служби груп II, III, IV і V у державних органах вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, стажу роботи та спеціальні вимоги до досвіду роботи, напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад.

3.4. Відповідність рівня професійної підготовки осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V, мінімальним необхідним вимогам, що визначені для кожної з цих посад керівниками державної служби у державних органах та затверджені наказом державного органу, є обов’язковою умовою для прийняття на ці посади.

3.5. Погоджені та затверджені керівником державної служби в державних органах профілі професійної компетентності посад державної служби зберігаються у службі персоналу. Копії профілів професійної компетентності посад державної служби надаються керівникам структурних підрозділів та відповідним державним службовцям для використання в роботі.

3.6. У разі внесення змін та доповнень до профілю професійної компетентності посад державної служби вони доводяться до відома особи, що обіймає відповідну посаду державної служби, під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дати їх затвердження.

Начальник відділу
правового забезпечення
та представництва інтересів
Нацдержслужби в судах
Юридичного управління
Нацдержслужби України


А. Заболотний
Додаток
до Порядку визначення
спеціальних вимог до досвіду роботи,
вимог до напряму підготовки
(отриманої особою спеціальності)
та інших вимог до рівня професійної
компетентності осіб, які претендують
на зайняття посад державної служби
груп II, III, IV і V

ТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посад державної служби груп II, III, IV і V


ЗАТВЕРДЖУЮ


_________________________________
       (найменування посади, ініціали (ім’я),
     прізвище та підпис керівника державної
   служби у державному органі, органі влади
   Автономної Республіки Крим або їх апараті)


«___» ___________________ 20 ____ р.

І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу


2

Найменування структурного підрозділу


3

Найменування посади


4

Група посади державної служби


5

Підгрупа посади державної служби


6

Мета посади


7

Зміст виконуваної за посадою роботи


ІІ

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень


1.2

Освіта


1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)


2

Спеціальні вимоги

2.1

Напрям підготовки (спеціальність)


2.2

Досвід роботи


2.3

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків


2.4

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків


2.5

Інші вимоги до рівня професійної компетентності
вгору