Документ z0872-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 17.05.2016, підстава - z0625-16

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.05.2012  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 872/21184

{Наказ скасовано на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 75 від 12.04.2016}

Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

Відповідно до статті 8 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади.

2. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова
Нацдержслужби України


В. Толкованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
16.05.2012  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 872/21184

ТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади


ЗАТВЕРДЖУЮ


________________________________
      (найменування посади, ініціали (ім’я),
   прізвище та підпис суб’єкта призначення)


«___» __________________ 20 ____ р.

І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

Найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату

2

Найменування посади

Найменування посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті

3

Група посади державної служби

Відповідно до статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу»

4.

Підгрупа посади державної служби

Відповідно до статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу»

5

Мета посади

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби та служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті

6

Зміст виконуваної за посадою роботи

Відповідно до повноважень, визначених статтею 8 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу»: затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади; організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об’єктивність відповідно до вимог цього Закону; призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад; присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби; виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, які не є державними службовцями; забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни; приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання державними службовцями своїх службових обов’язків; здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів

ІІ

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (магістр)

1.2

Освіта

Повна вища освіта

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Не менше 7 років (для підгруп І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2) та не менше 5 років (для підгруп ІІ-3, ІІ-4), досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби груп І, ІІ або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 5 років (для підгруп І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2) і не менше 3 років (для підгруп ІІ-3, ІІ-4)

2

Спеціальні вимоги

2.1

Досвід роботи

Досвід роботи у сфері управління людськими ресурсами

2.2

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», трудове та бюджетне законодавство; законодавство з урахуванням специфіки посадових обов’язків та функціональних повноважень відповідного державного органу; державна мова; знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; основи державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності; основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів; основні соціально-економічні функції і механізми формування заробітної плати; основні характеристики ринків праці та методи регулювання зайнятості;основи психології та сучасні методи управління персоналом; основи управління та організації праці і діловодства

2.3

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

Уміння укомплектовувати персонал державної служби в державному органі компетентними працівниками; володіння технологіями управління персоналом; вміння налагоджувати ефективну взаємодію персоналу державної служби в державному органі з метою досягнення запланованих результатів шляхом поділу (делегування) завдань, роботи і повноважень між працівниками та здійснення контролю за їх виконанням; вміння організовувати безперервне підвищення рівня професійної компетентності персоналу державної служби в державному органі; вміння заохочувати працівників для отримання найвищих результатів; вміння розробляти організаційну структуру, що відповідає стратегії, цілям і завданням, внутрішнім і зовнішнім умовам діяльності державного органу; вміння розробляти збалансовані кошториси витрат на утримання апарату, контролювати використання коштів; вміння визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення; вміння управляти в кризових ситуаціях; вміння ефективно розміщувати та використовувати ресурси (в тому числі матеріальні та фінансові) та контролювати заплановані заходи з метою отримання очікуваних результатів; вміння планувати роботу в державному органі, володіти принципами і сучасними методами управління в різних сферах діяльності; вміння встановлювати пріоритети в роботі та ефективно використовувати робочий час;вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати; вміння використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення; вміння систематизувати і узагальнювати інформацію, конструктивно ухвалювати рішення на основі аналізу і синтезу, готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління; вміння давати кваліфіковані консультації щодо методів та конкретних процедур, які повинні забезпечити виконання поставлених завдань; здатність своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів; здатність вчасно інформувати вищі державні органи про стан справ у певній галузі чи функціональній сфері; вміння вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення; вміння проводити обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору; вміння проводити наради (апаратні, робочі, координаційні, міжвідомчі), зустрічі на вищому рівні, засідання колегій, в тому числі розширених та виїзних; вміння безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності

2.4

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

Підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу, забезпечення дотримання принципів справедливості та рівного доступу до державної служби, а також інших принципів відповідно до Закону України «Про державну службу»; здатність запобігати виникненню конфлікту інтересів; здатність максимально використовувати власні можливості; здатність постійно критично аналізувати кінцеву ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності і знаходити шляхи її подальшого вдосконалення; відповідальність; лідерство

Начальник відділу
правового забезпечення
та представництва інтересів
Нацдержслужби в судах
Юридичного управління
Нацдержслужби України


А. Заболотнийвгору