Документ z0871-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1548-12

                                                          
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
13.07.2006 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2006 р.
за N 871/12745

Про затвердження Змін і доповнень до Положення
про порядок відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
фізичних осіб
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 2 ( z0241-02 ) від 12.02.2002, до якого
вносились зміни }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної
ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2
( z0241-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.03.2002 за N 241/6529 (із змінами і доповненнями), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу
дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
Голова адміністративної ради В.Пасічник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
13.07.2006 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2006 р.
за N 871/12745

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )

1. В абзаці другому пункту 1.9 розділу 1 слова "подовжуються
за рішенням виконавчої дирекції Фонду і" виключити.
2. У пункті 3.6 розділу 3 слова "інформації, що міститься в
Списку" замінити словами "наданої до Фонду інформації".
3.Розділ 3 доповнити пунктом 3.7 такого змісту: "3.7. На запит Фонду ліквідатор надає додаткову інформацію
про номери рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити)
вкладника і нараховані за ними відсотки, та суми залишків на
рахунках, уключаючи нараховані відсотки, за формою згідно з
додатком 6".
4. Пункт 5.5 розділу 5 доповнити абзацом четвертим такого
змісту: "Виплата гарантованих сум спадкоємцям вкладників здійснюється
за окремими письмовими повідомленнями Фонду про дозвіл щодо
виплати коштів на правах спадщини".
5. Доповнити Положення додатком 6 у редакції, що додається.
Заступник начальника відділу
організації виплат та методології
обліку вкладних операцій І.В.Араліна

Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )

ІНФОРМАЦІЯ
про номери та суми на рахунках вкладників
_________________________________________
(назва банку)

------------------------------------------------------------------ | Прізвище, |Номер рахунка, |Сума залишку на|Прізвище, ім'я | | ім'я та | на якому | рахунку за |та по батькові | | по батькові | обліковуються | вкладами |спадкоємця (**)| | вкладника | вклади | (депозитами), | | | | (депозити) | уключаючи | | | | вкладника | нараховані | | | | і нараховані | відсотки | | | | за ними | (коп.) | | | | відсотки (*) | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Ліквідатор ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
_______________
(*) Зазначаються всі належні вкладнику - фізичній особі
рахунки, на яких обліковуються вклади (депозити) і нараховані за
ними відсотки, що підлягають відшкодуванню. (**) У разі відсутності заповідального розпорядження в
договорі в графі 4 робиться запис "відсутній".вгору