Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів
Держмитслужба України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 18.08.2009767
Документ z0868-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2015, підстава - z1036-15

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2009 N 767
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2009 р.
за N 868/16884

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 693 ( z1036-15 ) від 04.08.2015 }

Про затвердження Порядку прийняття іспиту
у представників митних брокерів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби
N 1169 ( z1259-09 ) від 08.12.2009 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статті 177
Митного кодексу України ( 92-15 ) та пункту 10 Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера,
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємства та Державної митної служби
України від 13.05.2009 N 89/445 ( z0469-09 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 469/16485,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття іспиту у представників митних
брокерів, що додається.
2. Хмельницькому центру підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів (Войцещук А.Д.):
2.1. Забезпечити розроблення, періодичну актуалізацію
тестових завдань для перевірки знань представників митних
брокерів.
2.2. Забезпечити розробку інструктивних матеріалів до
програмного забезпечення з перевірки знань представників митних
брокерів.
2.3. До набрання чинності цим наказом надати до митниць
оновлену версію даного програмного забезпечення.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць:
3.1. Довести вимоги цього Порядку до суб'єктів господарювання
та організувати контроль за виконанням цього наказу на місцях.
3.2. Визначити посадових осіб, відповідальних за проведення
іспитів і супроводження програмного забезпечення з перевірки знань
представників митних брокерів.
3.3. Визначити посадових осіб, відповідальних за внесення
електронної інформації щодо кваліфікаційних посвідчень
представників митного брокера за допомогою
програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) ЄАІС Держмитслужби
"Діяльність митних брокерів та їх представників".
3.4. Забезпечити надання відповідним посадовим особам
регламентованого доступу до ПІК "Діяльність митних брокерів та їх
представників" ЄАІС Держмитслужби.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.):
4.1. Забезпечити виділення відповідного серверного обладнання
Хмельницькому центру підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів.
4.2. Надати доступ відповідальним посадовим особам митниць з
метою виконання підпункту 3.3 цього наказу.
5. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
та Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів
після його офіційного опублікування.
7. Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити публікацію цього
наказу в установленому порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів
України І.І.Уманський
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
18.08.2009 N 767
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2009 р.
за N 868/16884

ПОРЯДОК
прийняття іспиту у представників митних брокерів

I. Загальні положення
1. Цим Порядком визначаються процедура прийняття іспиту та
вимоги для отримання кваліфікаційного посвідчення представника
митного брокера.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні: кваліфікаційне посвідчення - документ, що видається
представнику митного брокера в разі успішного складання іспиту
(далі - посвідчення) і діє на всій території України; інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному
кодексі України та Ліцензійних умовах провадження посередницької
діяльності митного брокера, затверджених спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємства та Державної митної служби України від 13.05.2009
N 89/445 ( z0469-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 29.05.2009 за N 469/16485.
3. Прийняття іспитів у представників митного брокера
здійснюється на безоплатній основі регіональними митницями та
митницями (далі - митниця).
4. Складання іспитів представниками митних брокерів
відбувається у зоні діяльності митниці за місцем державної
реєстрації митного брокера, з яким перебувають у трудових
відносинах представники митних брокерів (за наявності).
II. Прийняття документів
1. Митний брокер подає до митниці заяву на ім'я начальника
митниці, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку, та
копії таких документів, завірених печаткою митного брокера: копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин
митного брокера з представником митного брокера; копія паспорта представника митного брокера; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
(за наявності); копія диплома представника митного брокера про вищу освіту
або довідка навчального закладу про навчання представника митного
брокера.
2. Митниця приймає заяву та відповідні документи, що
подаються митним брокером протягом кожного місяця до першого
робочого дня наступного місяця.
III. Розгляд заяв
1. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів у
митниці не може перевищувати 10 робочих днів.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову митному
брокеру в допуску до іспиту представника митного брокера є неповні
дані, що містяться в документах, та/або неповний пакет документів,
що подаються для отримання посвідчення.
2.1. Про відмову в допуску до іспиту митний брокер
повідомляється письмово із зазначенням причин відмови.
IV. Проведення іспитів
1. Митниця зобов'язана провести іспит у строк до 30 робочих
днів з дня отримання заяви митного брокера за умови відсутності
підстав, зазначених у пункті 2 розділу III цього Порядку.
2. Митниця несе відповідальність за організацію і проведення
іспитів.
3. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом
митниці. Екзаменаційна комісія утворюється із числа посадових осіб
митниці у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови
та трьох членів комісії.
3.1. Екзаменаційна комісія: формує графік складання іспитів на підставі поданих заяв з
визначенням дати та часу проведення кваліфікаційного іспиту, який
затверджується наказом митниці; організовує проведення кваліфікаційних іспитів; затверджує результати кваліфікаційних іспитів і приймає
рішення щодо видачі посвідчень.
4. Інформація про дату проведення іспиту, кандидатів,
допущених до іспиту, доводиться шляхом розміщення на наочних
інформаційних стендах у митницях не менш ніж за 10 днів до дати
проведення іспиту.
5. До іспиту допускаються особи тільки за наявності паспорта
(або, як виняток, іншого документа, що засвідчує особу).
6. Інформація щодо тестових питань доводиться до відома
митних брокерів шляхом її розміщення на наочних інформаційних
стендах у митницях та на web-сайті Державної митної служби України
(зміни до переліку питань іспиту можуть вноситись не менш як
за 10 днів до дати прийняття іспиту).
7. Іспити проводяться у формі тестування з використанням
персональних електронно-обчислювальних машин (далі - ПЕОМ) за
єдиною програмою, яка складається на підставі вимог (тематичних
напрямів), затверджених наказом Державної митної служби України, з
встановленням норм часу - три години. ПЕОМ, за допомогою яких проводиться тестування, повинні бути
захищеними від втручання в їх роботу зовнішніх факторів
(наприклад, ПЕОМ не повинні мати доступу до мережі Інтернет).
8. Структура іспиту складається з 100 тестових завдань та
програмного продукту, розробленого Державною митною службою
України. Під час проведення іспиту у особи не повинно бути будь-яких
джерел отримання інформації. Забороняється використовувати
підручники, навчальні посібники, будь-які інші довідкові
матеріали, а також засоби мобільного та радіозв'язку, ноутбуки,
компактні персональні комп'ютери, інші електронні прилади. У разі користування особою під час складання іспиту
сторонніми джерелами інформації вона відсторонюється від складання
іспиту.
9. Іспит уважається складеним, якщо кандидат набрав не менше
60 балів від загальної кількості балів за білетом. Оцінювання
знань осіб, що склали іспит, здійснюється за стобальною системою.
Кожне тестове завдання оцінюється в 1 (один) бал. Максимальна
кількість балів, яку може отримати особа за складання іспиту,
становить 100 балів. Після відповіді на всі запитання результат фіксується
комп'ютерною програмою: "склав" - якщо кандидат набрав 60 балів і більше від
максимальної кількості балів за білетом; "не склав" - якщо кандидат у відведений час набрав 59 балів і
менше від загальної кількості балів за білетом.
10. За результатами складання кваліфікаційного іспиту
оформлюється протокол екзаменаційної комісії про складання іспиту. Протокол підписується всіма членами екзаменаційної комісії,
що приймали іспит, затверджується керівником митниці. Також до
протоколу додаються результати іспиту кожної екзаменованої особи у
роздрукованому вигляді.
10.1. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити: перелік осіб, які брали участь у кваліфікаційному іспиті; результати кваліфікаційного іспиту; підписи членів екзаменаційної комісії. На підставі протоколу екзаменаційної комісії видається наказ
митниці про видачу особам, які успішно склали кваліфікаційний
іспит, посвідчень. Інформація про осіб, які склали кваліфікаційний іспит,
розміщується на наочних інформаційних стендах у митницях не
пізніше наступного робочого дня після проведення іспитів.
11. У разі отримання особою недостатньої кількості балів за
результатом складеного іспиту відповідно до пункту 9 цього розділу
митний брокер має право подавати до комісії нову заяву з проханням
прийняти іспит у цієї особи згідно з розділом II цього Порядку. Кількість спроб складання іспиту не обмежується.
12. У разі незгоди з результатом складеного іспиту
(за винятком випадків, передбачених пунктом 8 розділу IV цього
Порядку) митний брокер має право протягом трьох робочих днів з дня
складання іспиту звернутися до екзаменаційної комісії з апеляцією.
Розгляд апеляції проводиться за участю митного брокера всіма
членами комісії у строк не більше ніж три робочих дні з дня
подання митним брокером апеляції. У разі зміни кількості балів за переглянутою роботою
складається протокол про зміну кількості отриманих балів, який
підписується всіма членами комісії та затверджується керівником
митниці.
V. Видача посвідчення
1. Посвідчення видається представнику митного брокера не
пізніше ніж на п'ятий робочий день після складеного іспиту.
2. Посвідчення видається на підставі наказу митниці за
формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Посвідчення підписується керівником митниці та засвідчується
гербовою печаткою митниці. Датою видачі посвідчення є дата реєстрації наказу митниці. Номер посвідчення складається з одинадцяти цифр і формується
за такою схемою: { Абзац четвертий пункту 2 розділу V в редакції
Наказу Державної митної служби N 1169 ( z1259-09 ) від
08.12.2009 } А/В/С, де: А (цифри 1-6) - зазначається порядковий номер посвідчення; В (цифри 7-8) - зазначається кількість видачі
(переоформлення) посвідчень; С (цифри 9 - 11) - відображається код митниці, якою видано
посвідчення. { Абзац восьмий пункту 2 розділу V в редакції Наказу
Державної митної служби N 1169 ( z1259-09 ) від 08.12.2009 } Порядкові номери виданим посвідченням присвоюються у порядку
зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему
нумерацію виданих нею посвідчень. Цифри 7-8 номера посвідчення формуються таким чином: У разі отримання особою посвідчення перший раз зазначається
"00", у разі повторної видачі посвідчення при змінах, які
потребують його переоформлення, - "01", при переоформленні
посвідчення вдруге - "02" і т.д. Цифри 9-10 відображають код митниці. У разі припинення або створення митниць цифри, які вказують
на відображення їх кодів, за рішенням Державної митної служби
України можуть бути змінені.
3. Про відмову у видачі посвідчення митний брокер
повідомляється у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з
дати проведення іспиту із зазначенням причин відмови.
4. Посвідчення видається представнику митного брокера або
вповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої
довіреності. Факт отримання посвідчення фіксується митницею в окремому
журналі. Результати іспиту та заява з доданими до неї документами
зберігаються митницею протягом п'яти років, після чого знищуються
в установленому порядку. Отримане представником митного брокера посвідчення не може
використовуватись іншою особою.
5. Відповідальна посадова особа митниці вносить електронну
інформацію щодо посвідчення представника митного брокера до Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби
України. Електронна інформація щодо посвідчення розміщується в Єдиній
автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби
України.
6. Представник митного брокера може розпочати декларування
товарів від імені митного брокера та в інтересах особи, яку
представляє митний брокер перед митними органами, з дня отримання
посвідчення на підставі відповідного наказу митниці.
7. Після прийняття чергового іспиту у представника митного
брокера, який має посвідчення, митниця на зворотному боці
посвідчення робить відмітку про підтвердження кваліфікаційних
вимог.
8. У разі втрати або пошкодження посвідчення митний брокер
повинен звернутися до митниці, яка видавала посвідчення, з метою
отримання дубліката.
9. Митний брокер зобов'язаний кожні п'ять років, починаючи з
дати реєстрації посвідчення, забезпечувати направлення своїх
представників на складання періодичного кваліфікаційного іспиту. Періодичний кваліфікаційний іспит складається у митниці за
місцем державної реєстрації митного брокера, із яким перебувають у
трудових відносинах представники митного брокера.
Директор Департаменту
організації митного
контролю А.І.Сербайло

Додаток 1
до Порядку прийняття іспиту
у представників митних
брокерів
Начальнику _________________ ____________________________
(назва регіональної митниці,
митниці)
митного брокера ____________ ____________________________
(назва суб'єкта
господарювання, який отримав
ліцензію на провадження
посередницької діяльності
митного брокера)
Серія ___ N ________________
ліцензії на провадження
посередницької діяльності
митного брокера

ЗАЯВА
Прошу допустити до складання
кваліфікаційного іспиту для підтвердження знань
у галузі митної справи та отримання
кваліфікаційного посвідчення представника
митного брокера

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові представника митного брокера)
Паспортні дані __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(серія, N, дата, ким і коли виданий, місце реєстрації)
Контактний телефон ______________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________
Строк дії трудового договору з ___________ по ____________
(у разі укладання договору
на визначений строк)
(між митним брокером
та представником)
З Порядком прийняття іспиту у представників митних брокерів,
затвердженим наказом Державної митної служби України від
18.08.2009 N 767 - ознайомлений(на)
_____________ ________________________
(дата) (підпис заявника)
М.П.

Додаток 2
до Порядку прийняття іспиту
у представників митних
брокерів

------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | | _________________________________________________ | | (назва митного органу, який видав | | кваліфікаційне посвідчення) | | | | Кваліфікаційне посвідчення | | представника митного брокера N ________ | | | | | | видано | | _______________________________________________ | | (П.І.Б.) | | | | ідентифікаційний номер ____________________________________ | | | | ___________________________________________________________ | | (місце проживання) | | | | ___________________________________________________________ | | | | паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) ________________ | | ___________________________________________________________ | | ___________________________________________________________ | | | | Відповідно до наказу | | (назва митного органу) | | від "__" __________ 20__ року N ____ | | | | КЕРІВНИК МИТНОГО | | ОРГАНУ | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------вгору