Документ z0865-04, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 20.07.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
14.06.2004 N 476
( z0863-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 865/9464

Складова галузевого стандарту вищої освіти
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА ЗА
НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ", ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400
"ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"

1. Вступ
1.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (далі - ОКХ)
випускника вищого навчального закладу є державним нормативним
документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто
відображаються цілі освітньої та професійної підготовки,
визначається місце фахівця в структурі господарства держави і
вимоги до його компетентності, інших соціально важливих
властивостей та якостей.
1.2. ОКХ є складовою галузевої компоненти державних
стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку
держави, світового співтовариства та споживачів-випускників до
змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на
підготовку бакалавра з урахуванням аналізу професійної діяльності
та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих
замовників.
1.3. ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до
соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального
закладу з певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня
і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула
певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.
1.4. ОКХ використовується при: - визначенні первинних посад випускників вищих навчальних
закладів та умов їх використання; - визначенні об'єкта, цілей освітньої та професійної
підготовки; - розробці та корегуванні освітньо-професійної програми
підготовки фахівців певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівнів; - розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної
підготовки фахівця; - визначенні змісту навчання як бази для опановування новими
спеціальностями, кваліфікаціями; - визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та
підвищення кваліфікації; - атестації випускників вищих навчальних закладів та
сертифікації фахівців; - укладанні договорів або контрактів щодо підготовки
фахівців; - професійній орієнтації здобувачів фаху; - визначенні критеріїв професійного відбору; - прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності
та освітньо-кваліфікаційного рівня і при плануванні їх підготовки; - обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій
вищої освіти; - визначенні кваліфікації фахівців; - розподіленні та аналізі використання випускників вищих
навчальних закладів.
2. Галузь використання
2.1. ОКХ поширюється на систему вищої освіти: органи, які
здійснюють управління у галузі вищої освіти; вищі навчальні
заклади незалежно від підпорядкування та форми власності, де
готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ---------------
за фаховим спрямуванням 6.050400 "Готельне господарство" -----------------------------------
напряму підготовки 0504 "Туризм" -----------------------------------
освітнього рівня базова вища освіта -----------------------------------
кваліфікації "бакалавр з гостинності" -----------------------------------
з узагальненим система дій, спрямована на об'єктом діяльності виробництво, просування та
реалізацію готельно-ресторанних
послуг санаторно-курортного та
спеціалізованого обслуговування
2.2. Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки за
ДК 009-96 ( v0441217-96 ): Секція H "Готелі та ресторани" Розділ 55 "Готелі" Клас 55.11 "Готелі з ресторанами" Клас 55.12 "Готелі без ресторанів" Група 55.2 "Інші місця для короткотермінового проживання" Клас 55.21 "Молодіжні турбази і гірські притулки" Клас 55.22 "Експлуатація майданчиків для кемпінгів" Секція L "Державне управління" Розділ 75 "Державне управління" Група 75.1 "Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузях"
Клас 75.1 "Курирування діяльності у сфері економіки"
Підклас 75.13.1 "Курирування діяльності у сфері економіки"
Секція О "Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та
спорту" Розділ 92.7 "Діяльність у сфері відпочинку та розваг" Підклас 92.72.0 "Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг"
2.3. Фахівець здатний виконувати такі професійні роботи: 3414
"фахівець з конференц-сервісу"; 3414 "фахівець з організації
дозвілля"; 3414 "фахівець із спеціалізованого обслуговування";
3434.1 "помічник керівника підприємства (закладу, організації)";
3439 "інспектор з основної діяльності"; 3340 "технолог-наставник";
3152 "інспектор з контролю якості продукції".
2.4. ОКХ встановлює: - професійне призначення й умови використання випускників
вищих навчальних закладів певної спеціальності та
освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних
посад, виробничих функцій та типових завдань діяльності; - освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих
навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь
вирішувати завдання діяльності; - вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки
випускників вищих навчальних закладів; - відповідальність за якість освіти та професійної
підготовки.
2.5. ОКХ є обов'язковою для вищих навчальних закладів, що
готують фахівців даного профілю.
3. Визначення
3.1. У ОКХ використано терміни, що подані у Законі України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від 17.01.2002 N 2984-III,
Міжнародній стандартній класифікації занять, постанові Кабінету
Міністрів України від 20.01.1998 N 65 ( 65-98-п ) "Про
затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)", Державному класифікаторі України ДК 003-95
( v0257217-95 ), Державному класифікаторі України ДК 009-96
( v0441217-96 ), загальних положеннях Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників відповідно до цілей цієї
освітньо-кваліфікаційної характеристики. 3.2. В ОКХ використано такі терміни: Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі
навчальні заклади - установлення рівня якості отриманої ними вищої
освіти вимогам стандартів вищої освіти після закінчення навчання
за напрямом, спеціальністю. Виробнича функція (трудова, службова) - коло обов'язків, які
виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються
посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.
Виробничі функції поділяються на проектувальну, організаційну,
управлінську, виконавську та технічну функції. Проектувальна функція (проектно-конструкторська) - здійснення
цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих
їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та
використання об'єктів та процесів. Організаційна функція - впорядкування структури і взаємодії
складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а
також підвищення ефективності використання ресурсів і часу. Управлінська функція - функція, спрямована на досягнення
поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку
системи завдяки інформаційному обмінові. Виконавська функція (технологічна, операторська) - функція,
спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами,
тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної
технології. Технічна функція - виконання робіт нижчих кваліфікаційних
рівнів. Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодії
людини з Всесвітом, в якій вона досягає свідомо поставлених цілей,
що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб. Завдання діяльності - мета діяльності, що поставлена в певних
умовах і може бути досягнута в результаті визначення структури
діяльності, до якої належить предмет діяльності, засіб діяльності,
процедурна діяльність, умови діяльності. Предмет діяльності (праці) - те, що суб'єкт має до початку
своєї діяльності і що підлягає трансформації у продукт. Засіб діяльності (праці) - об'єкт, що опосередковує вплив
суб'єкта на предмет діяльності. Процедурна діяльність (праці) - технологія (спосіб, метод)
одержання бажаного продукту. Умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб'єкта в
процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних
шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також
соціальні умови і час). Професійні завдання діяльності - завдання діяльності, що
безпосередньо спрямовані на виконання завдання (завдань), яке
(які) поставлено(і) перед фахівцем як професіоналом. Соціально-виробничі завдання діяльності - завдання
діяльності, що пов'язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих
відносин у трудовому колективі. Соціально-побутові завдання діяльності - завдання діяльності,
що виникають у повсякденному житті і пов'язані з домашнім
господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і
культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання
фахівцем професійних та соціально-виробничих завдань. Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, в якому він
готовий до успішного виконання певного виду продуктивної
діяльності. Здібність - особливість індивіда, що є суб'єктивною умовою
успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.
Здібності пов'язані із загальною орієнтованістю особи, з її
схильністю до тієї чи іншої діяльності. Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної
інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття
вищої освіти і певної кваліфікації. Нормативна частина змісту навчання - обов'язковий для
засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із
зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної
атестації. Вибіркова частина змісту навчання - рекомендований для
засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із
зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для
задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб
у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових
шкіл і вищих навчальних закладів. Клас завдання діяльності - ознака рівня складності завдань
діяльності, які вирішуються фахівцем та поділяються на
стереотипні, діагностичні та евристичні. Стереотипні завдання діяльності - передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним
набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і
потребує використання значних масивів оперативної та раніше
засвоєної інформації. Діагностичні завдання діяльності - передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру
конструювання рішень і потребує використання великих масивів
оперативної, раніше засвоєної інформації. Евристичні завдання діяльності - передбачають діяльність за
складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше
невідомих рішень і потребує використання великих масивів
оперативної та раніше засвоєної інформації. Компетентність - необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у
певному виді діяльності. Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює
третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості
випускника вищого навчального закладу та їх порівняння з
установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям
вищої освіти. Моніторинг - система спостережень і контролю за станом
об'єкта (предмета, процесу, явища). Навичка - дії, що завдяки численним повторенням виконуються
автоматично і без свідомого контролю під час певної діяльності. Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій
освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом освіти та
професійної підготовки. Об'єкт діяльності - процеси або(та) явища, або(та)
матеріальні об'єкти, на які спрямована діяльність фахівця. Організація - об'єднання людей, суспільних груп, держав на
базі спільності інтересів, мети, програми дій тощо. Первинна посада - посада, що не потребує від випускників
навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної
діяльності. Планування - процес розробки порядку виконання певної
діяльності, тобто конкретизація цієї діяльності: визначення
проміжних цілей і послідовності їх досягнення, розрахунку
термінів, прогнозування наслідків майбутніх ситуацій, визначення
потреб у ресурсах, виконавцях і необхідних засобах за кожною з цих
цілей. Посада - визначена структурою і штатним розкладом первинна
структурна одиниця апарату державного органу, що відображає
встановлені нормативними актами зміст і обсяг повноважень особи,
яка її обіймає. Рівень якості вищої освіти - відносна характеристики якості
вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників
якості, отриманих на підставі діагностичних екзаменів випускників
вищого навчального закладу із критеріально-орієнтованим еталоном,
що репрезентується стандартом вищої освіти. Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності
професійно важливих якостей фахівця, його компетенції тощо до
вимог, що зазначені у нормативно-кваліфікаційних документах. Спеціальність - категорія, яка характеризує: - у сфері праці - особливості спрямованості і специфіку
роботи в межах професії (зміст завдань професійної діяльності, що
відповідають кваліфікації); - у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при
підготовці фахівця (визначається за об'єктом діяльності або
функцією та предметом діяльності фахівця і відображає, насамперед,
вид його діяльності і сферу застосування його праці).
Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у
сфері праці спеціальності (кваліфікації). Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує
відмінності окремих завдань діяльності фахівця за ознаками різниці
засобів або (та) продуктів, або (та) умов діяльності в межах
спеціальності. Ці окремі завдання характерні для відносно
невеликих груп фахівців у межах спеціальності. Тип діяльності - характеристика професійної діяльності
залежно від засобів і форм її здійснення. Визначається станом
взаємодії фахівця з об'єктом діяльності - системою, що
характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом)
діяльності. Типове завдання діяльності - узагальнене завдання діяльності,
що є характерним для більшості виробничих або соціальних ситуацій
і не містить конкретних даних, а отже, не має конкретного
розв'язання (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення). Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою -
природна чи штучна система, що розвивається. Характерні етапи
цього розвитку визначають цикл взаємодії фахівця й системи. Уміння - здатність людини виконувати певні дії під час тієї
чи іншої діяльності на основі відповідних знань. Уміння
поділяються на предметно-практичні, предметно-розумові,
знаково-практичні та знаково-розумові. Предметно-практичні уміння - уміння виконувати дії щодо
переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Предметно-розумові уміння - уміння щодо виконання операцій з
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності
розвиненої системи уявлень і здатності до розумових дій. Знаково-практичні уміння - уміння щодо виконання операцій зі
знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо,
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв
тощо. Знаково-розумові уміння - уміння щодо розумового виконання
операцій зі знаками та знаковими системами. Управління - функція організованих систем, що забезпечує
збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, досягнення
їх мети.
4. Позначення і скорочення
4.1. У даній ОКХ застосовуються такі скорочення назв:
а) видів типових задач б) класів задач діяльності: діяльності: С - стереотипна; ПФ - професійна; Д - діагностична; СВ - соціально-виробнича; Е - евристична; СП - соціально-побутова;
в) видів уміння: г) рівнів сформованості ПП - предметно-практичне; даного уміння: ПР - предметно-розумове уміння; О - уміння виконувати дію, ЗП - знаково-практичне уміння; спираючись на матеріальні ЗР - знаково-розумове уміння; носії інформації щодо неї;
Р - уміння виконувати дію,
спираючись на постійний
розумовий контроль без
допомоги матеріальних
носіїв інформації;
Н - уміння виконувати дію
автоматично, на рівні
навички; ґ) здатностей: З - здатність.
5. Виробничі функції, типові завдання діяльності
та уміння щодо їх вирішення
5.1. Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого
навчального закладу, вони здатні виконувати виробничі функції
(здійснювати певні типи діяльності) та типові для даної функції
завдання діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь.
5.2. Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння,
якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу,
визначені у додатку 1. Вищі навчальні заклади забезпечують
опанування випускниками системи умінь вирішувати типові завдання
діяльності під час здійснення вищезазначених виробничих функцій.
Примітка. У додатку 1 шифри типових завдань діяльності та
умінь наведені за структурами:
а) шифр типового завдання б) шифр уміння діяльності
Х. ХХ Х.ХХ. ХХ - -- ---- -- | | | | | | номер завдання, | | номер уміння, | | наскрізний для даної | | наскрізний для даного | | виробничої функції | | типового завдання | | | | діяльності | ------------------------ | ------------------------- | | | номера виробничої | шифр типового завдання | функції | діяльності --------------------------- -------------------------------
6. Здатності вирішувати проблеми й завдання
соціальної діяльності та уміння, що є
відображенням наявності цих здатностей
6.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників
вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у
вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання
соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням
наявності цих здатностей.
6.2. Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних
особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання
соціальної діяльності відповідно до здатностей випускника вищого
навчального закладу з кваліфікацією "бакалавр з гостинності", що
вимагаються, та системи умінь, що їх відображає, наведених у
додатку 2.
Примітка. У додатку 2 шифри здатностей і умінь наведені за
структурами:
а) шифр здібності б) шифр уміння
З. ХХ З. ХХ. ХХ - -- ----- -- | | | | | | номер здатності | | номер уміння, | | | | наскрізний для даної | | | | здатності | ------------------------ | ------------------------ | | | здатність | шифр здатності --------------------------- -------------------------------
7. Вимоги до державної атестації випускників
вищих навчальних закладів з відповідного напряму
7.1. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності
навчання, оцінювання якості вирішення випускниками завдань
діяльності, що передбачені даною ОКХ та рівня сформованості
здатностей вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.
7.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється
складовою Галузевого стандарту вищої освіти України
"Освітньо-професійна програма підготовки" ( z0866-04 ).
Директор Департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України Я.Я.Болюбаш

Додаток 1
до пункту 5.2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра
за напрямом 0504 "Туризм",
фахове спрямування 6.050400
"Готельне господарство"

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ,
типові завдання діяльності та уміння, якими повинен
володіти випускник вищого навчального закладу

------------------------------------------------------------------ | Шифри | Виробнича функція, типове | Вид і клас | | виробничої | завдання діяльності й уміння | типового | | функції, | | завдання | | типового | | діяльності, | | завдання | | вид і рівень | | діяльності | | сформованості | | й уміння | | уміння | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1 | Проектувальна | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01 | Визначення форм, видів, напрямів | ПФ.Д | | | та спеціалізацій | | | | готельно-ресторанної діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.01 | обирати ефективну правову форму | ПР.О | | | функціонування підприємства | | | | готельного типу (туристські | | | | готелі, санаторно-курортні | | | | заклади, заклади відпочинку) з | | | | урахуванням стартових можливостей | | | | та дозволів на види діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.02 | аналізувати існуючі рекреаційні | ПР.О | | | можливості підприємства та | | | | території щодо надання різних | | | | видів послуг гостинності, | | | | користуючись статистичною та | | | | плановою документацією й | | | | стандартними методиками | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.03 | досліджувати попит потенційних | ПР.О | | | споживачів готельно-ресторанних | | | | послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.04 | аналізувати нормативно-правові | ПР.О | | | акти, що регламентують надання | | | | готельних, ресторанних та | | | | санаторно-курортних послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.05 | аналізувати існуючі туристські | ПР.О | | | можливості підприємств та | | | | територій України щодо надання | | | | різних видів туристських послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.01.06 | аналізувати туристські можливості | ПР.О | | | країн світу щодо надання різних | | | | видів туристських послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02 | Обгрунтування рішень з питань | ПФ.С | | | виробництва послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.01 | здійснювати збір, обробку, аналіз | ПР.О | | | та систематизацію інформації щодо | | | | послуг гостинності, узагальнювати | | | | вітчизняний і зарубіжний досвід з | | | | питань виробництва послуг | | | | гостинності, використовуючи | | | | сучасні методи наукових | | | | досліджень | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.02 | використовувати методи | ПР.Р | | | ідентифікації, класифікації та | | | | надання інформації за допомогою | | | | програмних та комп'ютерних | | | | засобів, локальних і глобальних | | | | мереж | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.03 | розробляти методику маркетингових | ПР.Р | | | досліджень ринку | | | | готельно-ресторанних послуг з | | | | метою виявлення потреб споживачів | | | | на окремі види послуг, | | | | використовуючи існуючі методики | | | | та аналізуючи співвідношення | | | | попиту і пропозиції | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.04 | складати перспективні програми | ПР.Р | | | розвитку підприємств індустрії | | | | гостинності з метою подальшої | | | | апробації їх на ринку послуг та | | | | виявлення рівня відповідності | | | | запитам споживачів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.05 | визначати оптимальні види | ПР.О | | | транспортних послуг, враховуючи | | | | спеціалізацію підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.06 | проектувати послуги гостинності з | ПР.Р | | | урахуванням інноваційних | | | | технологій та розраховувати їх | | | | вартість | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.07 | проектувати послуги гостинності, | ПР.О | | | використовуючи їх вербальну | | | | модель та інформацію щодо вимог | | | | діючих стандартів на види послуг, | | | | що проектуються | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.08 | проектувати процес обслуговування | ПР.О | | | гостей на основі розробки | | | | технологічних процесів надання | | | | послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.09 | планувати проектування нового та | ПР.О | | | реконструкцію діючого | | | | підприємства готельного типу | | | | відповідно до міжнародних | | | | стандартів щодо комфортабельності | | | | та рівня розвитку послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.02.10 | аналізувати рекреаційне | ПР.О | | | середовище | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.03 | Економічне обґрунтування | ПФ.Е | | | виробництва послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.03.01 | визначати економічні показники | ПП.О | | | ефективності діяльності | | | | підприємств індустрії | | | | гостинності, використовуючи | | | | галузеві методики їх розрахунку | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.03.02 | забезпечувати прибутковість | ПП.О | | | підприємства індустрії | | | | гостинності, враховуючи внутрішні | | | | та зовнішні чинники, що впливають | | | | на економічний його стан | | | | (сезонність, місткість, | | | | призначення, місце розташування, | | | | рівень комфорту тощо), та | | | | використовуючи методики | | | | ситуаційного аналізу макро- і | | | | мікросередовища | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04 | Аналіз діяльності та розробка | ПФ.Д | | | перспективних напрямів розвитку | | | | підприємства індустрії | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.01 | вивчати та аналізувати сукупний | ЗП.О | | | попит споживачів послуг та | | | | чинники впливу на нього, | | | | користуючись даними аналізу | | | | показників світового та | | | | вітчизняного ринку послуг, | | | | статистичної інформації щодо | | | | функціонування підприємств | | | | індустрії гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.02 | проводити аналіз макро- і | ПР.Р | | | мікросередовища рекреаційного | | | | комплексу, моніторинг основних | | | | конкурентів на внутрішньому та | | | | зовнішньому ринках послуг | | | | гостинності, використовуючи | | | | стандартні методики моніторингу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.03 | застосовувати специфічні прийоми | ПП.Р | | | дослідження кон'юнктури ринку та | | | | можливостей підприємства | | | | індустрії гостинності, | | | | використовуючи існуючі методики | | | | та прийоми дослідження | | | | кон'юнктури ринку | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.04 | виявляти внутрішні часткові | ПР.О | | | диспропорції у діяльності | | | | підприємства індустрії | | | | гостинності, здійснювати аналіз | | | | діяльності підприємства та його | | | | структурних підрозділів за певний | | | | звітний період, користуючись | | | | даними планової та звітної | | | | документації, статистичними | | | | показниками, стандартними | | | | методиками та інструментарієм | | | | аналітичної роботи | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.05 | забезпечувати проведення | ПР.О | | | причинно-наслідкового аналізу | | | | претензій та рекламацій клієнтів | | | | та партнерів, давати оцінку | | | | якості послуг гостинності, | | | | використовуючи методики аналізу | | | | та планування діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.06 | проводити комплексний аналіз | ПР.О | | | діяльності готельного комплексу з | | | | використанням сучасних методик | | | | системного підходу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.04.07 | аналізувати цінову політику | ПР.О | | | підприємства з урахуванням | | | | особливостей послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05 | Планування та прогнозування | ПФ.Д | | | діяльності суб'єкта | | | | господарювання | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05.01 | планувати систему заходів щодо | ЗП.О | | | забезпечення необхідної якості | | | | послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05.02 | здійснювати багатоваріантні | ЗП.О | | | розрахунки цін на послуги | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05.03 | проектувати найбільш ефективне | ПП.Р | | | завантаження засобу розміщення | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05.04 | формувати програму діяльності, | ЗП.О | | | обґрунтовувати вибір найбільш | | | | ефективних форм надання послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.05.05 | планувати систему заходів щодо | ЗП.Р | | | забезпечення нормативної якості | | | | послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.06 | Розробка та впровадження | ПФ.Е | | | нововведень | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.06.01 | розробляти нові технології | ПР.О | | | галузі, нові послуги гостинності | | | | й визначати соціально-економічний | | | | ефект та екологічні наслідки від | | | | їх упровадження на підставі | | | | аналізу ринкових тенденцій | | | | еколого-захисних обмежень, змін | | | | макро- і мікросередовища та | | | | екології навколишнього середовища | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.06.02 | визначати можливості зарубіжних | ПР.Р | | | партнерів щодо формування | | | | комплексу послуг, укладати угоди | | | | з зарубіжними споживачами, | | | | використовуючи результати | | | | досліджень світового ринку послуг | | | | гостинності | | | | | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.06.03 | складати бізнес-план, | ЗП.Р | | | використовуючи результати аналізу | | | | основних економічних показників | | | | діяльності підприємства індустрії | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.07 | Прогнозування динаміки попиту на | СВ.Д | | | послуги гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.07.01 | розробляти план маркетингових | ПР.Р | | | досліджень з метою визначення | | | | сегменту ринку, потенційних | | | | споживачів послуг гостинності, | | | | використовуючи існуючі методики | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.07.02 | обґрунтовувати варіанти цінової | ЗР.Р | | | політики в умовах змін попиту та | | | | якості послуг, використовуючи | | | | методики ціноутворення | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.07.03 | прогнозувати обсяг і асортимент | ПР.Р | | | послуг гостинності за умови | | | | залучення нових споживачів, | | | | використовуючи методи | | | | прогнозування попиту і пропозиції | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 1.07.04 | коригувати обсяги, асортимент та | ЗР.Р | | | ціни за одиницю послуг | | | | гостинності, що надаються, | | | | досліджуючи і прогнозуючи сезонні | | | | коливання, використовуючи | | | | методики визначення сезонних | | | | коливань, методи прогнозування та | | | | структуру витрат на одиницю | | | | послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2 | Організаційна | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01 | Організація виробництва та | ПФ.С | | | реалізації послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.01 | організовувати процес виробництва | ЗП.Н | | | послуг проживання з урахуванням | | | | особливостей організаційної форми | | | | та форми власності підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.02 | забезпечувати планувальну | ЗП.Н | | | організацію технологічних | | | | процесів проживання та дозвілля | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.03 | організовувати процес виробництва | ЗП.Н | | | послуг проживання, враховуючи | | | | міжнародний досвід та національні | | | | традиції | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.04 | організовувати процес | ЗП.Н | | | експлуатації будівель, споруд, | | | | устаткування та оснащення | | | | підприємств готельного типу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.05 | організовувати процес виробництва | ЗП.Н | | | рекреаційних послуг з метою | | | | підвищення рівня комфорту | | | | підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.06 | забезпечувати організацію надання | ЗП.Н | | | бізнес-послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.07 | організовувати процес надання | ЗП.Н | | | анімаційних послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.08 | розробляти та впроваджувати | ЗП.Н | | | інноваційні форми організації | | | | праці та надання послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.09 | упроваджувати інноваційні | ПП.О | | | технології резервування, | | | | приймання та обслуговування | | | | гостей, використовуючи | | | | інформаційні комп'ютерні мережі | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.10 | приймати рішення щодо каналів | ЗП.Н | | | реалізації послуг гостинності на | | | | основі вивчення можливостей | | | | потенційних комерційних партнерів | | | | на засадах дотримання основ | | | | господарського, міжнародного | | | | права і діловодства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.11 | укладати угоди з постачальниками | ЗП.Н | | | товарів, комунальних послуг, | | | | послуг охорони тощо, | | | | використовуючи зміст та вимоги | | | | договірного права і діловодства | | | | та методики ведення ділових | | | | переговорів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.12 | стимулювати збут послуг | ПР.Р | | | гостинності, використовуючи | | | | методи та прийоми стимулювання | | | | попиту та принципи мотивації | | | | збутової діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.13 | здійснювати заходи щодо | ПР.О | | | підвищення конкурентоспроможності | | | | підприємства індустрії | | | | гостинності на основі аналізу | | | | потреб споживачів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.14 | організовувати підбір, підготовку | ПР.Р | | | та підвищення кваліфікації кадрів | | | | з метою забезпечення якості | | | | послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.01.15 | організовувати внутрішній простір | ПП.О | | | рекреаційного закладу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02 | Організація роботи щодо | СВ.Д | | | забезпечення якості послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02.01 | здійснювати розробку нормативів | ПР.Р | | | якості послуг на підприємстві | | | | індустрії гостинності з | | | | урахуванням міжнародних | | | | стандартів якості | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02.02 | проводити соціологічні | ПР.О | | | дослідження щодо визначення | | | | кількості та якості послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02.03 | забезпечувати дотримання | ПР.Р | | | санітарно-гігієнічних вимог | | | | якості у процесі експлуатації | | | | підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02.04 | реєструвати та досліджувати | ПР.О | | | претензії, скарги, рекламації зі | | | | сторони споживачів послуг | | | | гостинності, організовувати та | | | | проводити заходи, що спрямовані | | | | на їх усунення | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.02.05 | перевіряти виконання прийнятих | ПР.Р | | | рішень з урахуванням прийомів та | | | | методів усунення претензій та | | | | рекламацій | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.03 | Організація рекламної діяльності | ПФ.С | | | підприємства готельної індустрії | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.03.01 | організовувати підготовку, | ПР.Р | | | презентацію і поширення | | | | спеціалізованої інформації щодо | | | | послуг гостинності, | | | | використовуючи рекламні та | | | | PR-технології | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.03.02 | формувати попит та просувати | ПР.Р | | | послуги гостинності на ринку за | | | | результатами маркетингових | | | | досліджень і рекламної діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.03.03 | формувати банк партнерів та | ПР.Р | | | постійних клієнтів за допомогою | | | | комп'ютерних засобів, локальних і | | | | глобальних мереж Internet | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.03.04 | виявляти та досліджувати імідж | ПР.Р | | | підприємства серед основних | | | | контактних аудиторій, створювати | | | | та підтримувати його репутацію | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.04 | Організація партнерських відносин | СВ.Е | | | та зовнішньоекономічної | | | | діяльності підприємства індустрії | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.04.01 | вивчати фахову літературу, досвід | ПР.О | | | діяльності міжнародної готельної | | | | індустрії, використовуючи прямі | | | | контакти на мові партнерів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.04.02 | вести ділові переговори із | ПР.Р | | | зарубіжними партнерами, | | | | підтримувати ділові контакти, | | | | використовуючи технічні засоби та | | | | інформаційні технології | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.04.03 | укладати угоди із зарубіжними | ЗР.Н | | | партнерами та забезпечувати їх | | | | реалізацію відповідно до існуючих | | | | вимог сучасного діловодства та | | | | вимог договірного права | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.04.04 | використовувати міжнародні | ЗР.Н | | | нормативно-правові акти, що | | | | забезпечують ефективну | | | | зовнішньоекономічну діяльність | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.05 | Організація співпраці з іншими | СВ.Е | | | підприємствами, організаціями, | | | | установами | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.05.01 | налагоджувати роботу з | ПП.О | | | постачальниками та потенційними | | | | партнерами - суб'єктами | | | | туристської діяльності, | | | | підприємствами транспорту, | | | | екскурсійними бюро, музеями, | | | | спортивними установами, іншими | | | | закладами санаторно-курортної | | | | сфери, сфери культури тощо | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.05.02 | формувати ділові зв'язки з | ПР.Р | | | корпоративними партнерами, | | | | громадськістю, засобами масової | | | | інформації на основі досліджень | | | | іміджу підприємства індустрії | | | | гостинності в регіоні, країні, за | | | | рубежем | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.05.03 | брати участь у благодійних акціях | ПР.Р | | | та спонсорській діяльності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.06 | Організація діловодства | СВ.С | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.06.01 | формувати систему | ПР.Р | | | документів-регламентів | | | | регулювання організаційних | | | | відносин | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.06.02 | раціонально організовувати та | ЗП.Р | | | вести власний сегмент | | | | документообороту, власний архів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.06.03 | розраховувати ефективність | ЗР.О | | | використання оргтехніки та | | | | потребу в ній при організації | | | | діловодства, використовуючи | | | | можливості комп'ютерних | | | | технологій | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.07 | Організація дій з метою | ПФ.Д | | | попередження або зменшення рівня | | | | вірогідного пошкодження | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.07.01 | визначати потенційно небезпечні | ПР.Р | | | ділянки виробництва, види | | | | виробничих процесів та елементи | | | | природного середовища, що можуть | | | | створювати загрозу виникнення | | | | надзвичайних ситуацій, | | | | застосовуючи методи спостереження | | | | та контролю | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.07.02 | планувати запобіжні заходи на | ЗП.О | | | підставі відомостей щодо | | | | потенційно небезпечних ділянок | | | | виробництва, видів виробничих | | | | процесів та елементів природного | | | | середовища за допомогою типових | | | | інструкцій | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.07.03 | забезпечувати оперативне | ПП.О | | | приймання сигналів про виникнення | | | | небезпеки та їх розпізнавання | | | | персоналом підприємства за | | | | допомогою штатних та | | | | індивідуальних джерел інформації | | | | при загрозі виникнення | | | | надзвичайної ситуації | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.07.04 | організовувати встановлення | ПП.О | | | виду і ступеня зараження об'єкта | | | | радіоактивними, біологічними та | | | | небезпечними хімічними | | | | речовинами з урахуванням | | | | планових документів цивільного | | | | захисту об'єкта господарювання, | | | | використовуючи табельні прилади, | | | | інструкції, в умовах надзвичайної | | | | ситуації | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.08 | Організація дотриманням безпеки | ПФ.Д | | | та гігієни праці | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.08.01 | організовувати дотримання вимог | ПП.О | | | безпеки праці учасниками | | | | трудового процесу на підставі | | | | технологічної документації, | | | | використовуючи чинну | | | | нормативно-правову базу з питань | | | | охорони праці | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 2.08.02 | організовувати дотримання | ПП.О | | | санітарно-гігієнічних вимог | | | | учасниками трудового процесу на | | | | підставі технологічної | | | | документації, використовуючи | | | | чинну нормативно-правову базу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3 | Управлінська | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01 | Управління якістю та | ПФ.Е | | | конкурентоспроможністю послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01.01 | визначати політику в галузі | ПР.Р | | | якості послуг з урахуванням вимог | | | | міжнародних та національних | | | | стандартів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01.02 | упроваджувати наукові методи | ПР.О | | | управління якістю послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01.03 | формувати банк стандартів, | ПП.Р | | | технічних регламентів, слідкувати | | | | за змінами | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01.04 | організовувати | ПР.Р | | | порівняльно-аналітичний | | | | моніторинг споживчої якості | | | | послуг конкурентів, досліджувати | | | | реакцію споживачів на якість | | | | послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 3.01.05 | вносити рекомендації з введення | ПР.Р | | | нових чи внесення змін до | | | | існуючих вимог щодо якості послуг | | | | на умовах конкурентоспроможності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4 | Виконавська (технологічна) | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.01 | Формування основного | ПФ.С | | | технологічного процесу | | | | (розміщення) | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.01.01 | розробляти основні технологічні | ПР.О | | | цикли виробництва та споживання | | | | послуг розміщення з врахуванням | | | | форм організації праці (замкнута, | | | | розімкнена технологія та | | | | технологія гостинності) | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.01.02 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний цикл виробництва | | | | послуг розміщення з врахуванням | | | | інформаційних технологій та | | | | автоматизації технологічних | | | | процесів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.01.03 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний цикл споживання | | | | послуг розміщення з упровадженням | | | | інноваційних клінінгових | | | | технологій | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.01.04 | розробляти допоміжний | ПР.О | | | технологічний цикл процесу | | | | розміщення для забезпечення | | | | контролю технічного та | | | | естетичного стану приміщень та | | | | устаткування | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.02 | Формування обслуговуючих | ПФ.С | | | технологічних процесів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.02.01 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний процес виробництва | | | | та споживання послуг харчування, | | | | враховуючи особливості | | | | національної кухні | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.02.02 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний процес виробництва | | | | та споживання рекреаційних послуг | | | | з урахуванням місця розташування | | | | підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.02.03 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний процес виробництва | | | | та споживання бізнес-послуг | | | | згідно з партнерськими угодами, | | | | рівнем комфорту та можливостями | | | | їх надання | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.02.04 | розробляти обслуговуючий | ПР.О | | | технологічний процес виробництва | | | | та споживання туристських послуг | | | | відповідно до призначення | | | | підприємства та сезонності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03 | Оформлення спеціальної | ПФ.С | | | документації на різних стадіях | | | | виробництва та реалізації послуг | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.01 | складати технологічні стандарти | ЗП.Н | | | процесу обслуговування з | | | | урахуванням взаємодії | | | | функціональних служб готельного | | | | підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.02 | оформляти експлуатаційні | ЗП.Р | | | документи для житлової групи | | | | приміщень з метою забезпечення | | | | технологічного процесу та обліку | | | | оснащення приміщень | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.03 | оформляти технологічну | | | | документацію служби приймання та | | | | розміщення з використанням | | | | комп'ютерних прикладних програм | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.04 | проводити розрахунки вартості | ЗР.Р | | | проживання згідно з вимогами | | | | чинного законодавства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.05 | забезпечувати проведення нічного | ВП.Р | | | аудиту з метою безперервного | | | | контролю завантаження | | | | підприємства та вчасного | | | | розрахунку гостей | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.06 | складати внутрішні організаційні | ЗП.Н | | | документи, що забезпечують | | | | функціонування готельного | | | | підприємства, та готувати | | | | статистичну звітність за | | | | основними соціально-економічними | | | | показниками роботи підприємства | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.03.07 | здійснювати бухгалтерський облік | ЗП.Н | | | та визначати фінансові результати | | | | від надання послуг гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.04 | Контроль забезпеченості ресурсами | СВ.Д | | | та дотримання технології надання | | | | готельних послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.04.01 | здійснювати контроль операцій | ПР.Р | | | процесу обслуговування клієнтів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.04.02 | контролювати виконання укладених | ПР.О | | | угод | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.04.03 | контролювати правильність | ПР.О | | | оформлення звітності та | | | | документації, правильність | | | | укладання договорів на бронювання | | | | номерів (місць) та порядок | | | | надання послуг | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.05 | Контроль та оцінка якості послуг | ПФ.С | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.05.01 | перевіряти та ідентифікувати | ПР.О | | | послугу відповідно до | | | | документованих процедур | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.05.02 | забезпечувати самоконтроль | ПР.Р | | | персоналу, що надає послуги | | | | гостинності | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.05.03 | визначати періодичність контролю | ПР.О | | | якості послуг гостинності згідно | | | | з нормативною документацією | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.05.04 | проводити регулярну оцінку | ПР.Р | | | ступеня задоволеності послугами | | | | шляхом проведення соціологічних | | | | опитувань | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06 | Забезпечення захисту у разі | ПФ.Д | | | виникнення надзвичайної ситуації | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06.01 | організовувати індивідуальний | ПП.Р | | | захист і захист клієнтів з | | | | використанням табельних та | | | | підручних засобів, орієнтуючись | | | | на сигнал при виникненні | | | | небезпеки, за планом цивільного | | | | захисту об'єкта господарювання | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06.02 | організовувати евакуацію | ПП.Р | | | підлеглого персоналу та клієнтів | | | | з небезпечної зони | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06.03 | організовувати укриття підлеглого | ПП.Р | | | персоналу та клієнтів, | | | | користуючись наданою інформацією | | | | про захисні споруди | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06.04 | проводити рятувальні та інші | ПП.Р | | | невідкладні роботи за допомогою | | | | табельних та підручних засобів | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.06.05 | проводити спеціальну обробку | ПП.Р | | | об'єкта та його персоналу, | | | | застосовуючи засоби | | | | індивідуального та колективного | | | | біологічного, радіаційного і | | | | хімічного захисту | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.07 | Контроль за дотриманням вимог | ПФ.Д | | | безпеки праці та | | | | санітарно-гігієнічних вимог | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.07.01 | контролювати дотримання вимог | ПП.О | | | безпеки праці учасниками | | | | трудового процесу на підставі | | | | технологічної документації, | | | | використовуючи чинну | | | | нормативно-правову базу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.07.02 | контролювати дотримання | ПП.О | | | санітарно-гігієнічних вимог | | | | учасниками трудового процесу на | | | | підставі технологічної | | | | документації, використовуючи | | | | чинну нормативно-правову базу | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.8 | Проведення розслідування нещасних | ПФ.Д | | | випадків та аварій | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.08.01 | визначати факт нещасного випадку | ПР.0 | | | чи аварії на основі аналізу | | | | результатів власних спостережень | | | | за наслідками нещасного випадку | | | | або аварії, користуючись чинними | | | | положеннями | | |------------+-----------------------------------+---------------| | 4.08.02 | складати акт про нещасний випадок | ЗП.О | | | на виробництві, користуючись | | | | чинними положеннями, у складі | | | | комісії з розслідування нещасного | | | | випадку | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 6.2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра
за напрямом 0504 "Туризм",
фахове спрямування 6.050400
"Готельне господарство"

ЗДАТНОСТІ
випускника вищого навчального закладу з
кваліфікацією "бакалавр з гостинності", що
вимагаються, та система умінь, що їх відображає

------------------------------------------------------------------ | Шифри | Зміст здатності вирішувати | Вид та рівень | | здатності | проблеми й завдання соціальної | сформованості | | та уміння | діяльності та уміння, що її | уміння | | | відображає | | |-----------+------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01 | Діагностувати власні психологічні | | | | стани та почуття з метою | | | | забезпечення ефективної та | | | | безпечної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності за результатами аналізу | | | | продуктів власної діяльності та | | | | самоспостережень за емоціями, | | | | почуттями, станом і характером | | | | перебігу пізнавальних процесів, що | | | | супроводжують діяльність | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.01 | оцінювати рівень розвитку власних | ЗП.О | | | пізнавальних процесів (відчуття, | | | | сприймання, уява, пам'ять, | | | | мислення, увага) із застосуванням | | | | відповідних методичних засобів та | | | | встановлених критеріїв | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.02 | оцінювати відповідність якісних та | ЗП.О | | | кількісних показників рівня | | | | розвитку власних пізнавальних | | | | процесів за встановленими | | | | виробничими нормами та вимогами | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.03 | визначати характер впливу рівня | ЗП.О | | | розвитку власних пізнавальних | | | | процесів на ефективність виконання | | | | професійних та | | | | соціально-виробничих завдань | | | | різного рівня складності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.04 | застосовувати спеціальні прийоми | ПП.О | | | підвищення ефективності | | | | пізнавальних процесів, що | | | | супроводжують діяльність | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.05 | оцінювати за характеристиками | ЗП.О | | | власних психологічних станів та | | | | почуттів рівень задоволення | | | | умовами, характером та | | | | результатами професійної та | | | | побутової діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.06 | визначати фактори, що порушують | ЗП.О | | | відчуття психологічного комфорту в | | | | процесі життєдіяльності, та | | | | зменшувати рівень їх впливу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.01.07 | встановлювати рівень відповідності | ЗП.О | | | власних індивідуально-типологічних | | | | особливостей, рис характеру, | | | | інтересів, здібностей, переконань | | | | та цінностей наявним умовам | | | | професійної і побутової діяльності | | | | та здійснювати їх корекцію при | | | | виникненні ознак фрустації, | | | | депресії, психоемоційної напруги | | | | та інших негативних переживань | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.02 | Визначати цілі і завдання власної | | | | діяльності та забезпечувати їх | | | | ефективне та безпечне виконання | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на основі результатів | | | | аналізу особистих потреб і | | | | усвідомлення мотивів діяльності, | | | | спираючись на принципи | | | | суб'єктно-діяльнісного підходу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.02.01 | формулювати цілі власної | ЗП.Р | | | діяльності з урахуванням | | | | суспільних, державних і виробничих | | | | інтересів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.02.02 | приймати рішення щодо здійснення | ЗП.Р | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.03 | Організовувати власну діяльність | | | | як складову колективної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності з урахуванням мети | | | | спільної діяльності на основі | | | | усвідомлених цілей власної | | | | діяльності та її структури | | | | спостережень за ознаками | | | | міжособистісних відносин | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.03.01 | діагностувати власний стан та стан | ЗП.Р | | | і настрій інших людей, рівень | | | | психологічної напруги, вирішуючи | | | | завдання діяльності різної | | | | складності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.03.02 | визначати чинники, що призводять | ЗП.Р | | | до виникнення конфліктів у | | | | міжособистісному спілкуванні, та | | | | зменшувати рівень їх впливу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.03.03 | організовувати та контролювати | ПП.Р | | | власну поведінку з метою | | | | забезпечення гармонійних стосунків | | | | з учасниками спільної діяльності, | | | | враховуючи психологічні | | | | особливості її членів, зумовлені | | | | віком, статтю, політичними та | | | | релігійними уподобаннями, рівнем | | | | розвитку психічних функцій, | | | | можливими життєвими кризами тощо | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.04 | Організовувати власну діяльність | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на основі усвідомленої | | | | мети діяльності та її структури, | | | | спираючись на принципи | | | | суб'єктно-діяльнісного підходу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.04.01 | формувати орієнтовну основу | ЗП.О | | | власних дій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.04.02 | оцінювати результати власної | ЗП.О | | | діяльності стосовно досягнення | | | | часткових та загальних цілей | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.04.03 | коригувати цілі діяльності та її | ЗП.О | | | структуру з метою підвищення | | | | безпеки та ефективності діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.05 | Здійснювати саморегулювання | | | | поведінки в побуті і на | | | | виробництві та вести здоровий | | | | спосіб життя | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | На основі відомостей та власних | | | | уявлень щодо етапів розвитку | | | | особистості, засобів уникнення | | | | життєвих криз, особливостей | | | | фахової й соціально-виробничої та | | | | побутової діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.05.01 | застосовувати спеціальні методики | ПП.О | | | корекції власного психічного стану | | | | залежно від психофізичних | | | | навантажень | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.05.02 | користуватися прийомами | ПП.О | | | саморегулювання та самоконтролю, | | | | розвитку вольових властивостей | | | | особистості | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.05.03 | підтримувати сприятливий | ПП.Р | | | психологічний клімат у родині, | | | | враховуючи психологічні | | | | особливості її членів, зумовлені | | | | віком, статтю, політичними та | | | | релігійними уподобаннями, рівнем | | | | розвитку психічних функцій, | | | | можливими життєвими кризами тощо | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06 | Забезпечувати необхідний рівень | | | | особистої фізичної підготовленості | | | | та психічного здоров'я | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.01 | використовувати фізичні вправи з | ПП.О | | | метою збереження та зміцнення | | | | власного здоров'я і забезпечення | | | | фахової дієздатності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.02 | використовувати різноманітні види | ПП.О | | | фізичних вправ та психофізичний | | | | тренінг для профілактики | | | | захворювань, зміцнення здоров'я та | | | | підвищення розумової і фізичної | | | | працездатності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.03 | використовувати засоби фізичної | ПП.О | | | культури і спорту з метою | | | | покращення здоров'я та рухової | | | | підготовленості як складових | | | | ефективної професійної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.04 | дотримуватись гігієнічних вимог в | ПП.Р | | | процесі оздоровлення і тренувань | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.05 | використовувати природні чинники з | ПП.О | | | метою зміцнення здоров'я, | | | | підвищення працездатності та | | | | стійкості до захворювань | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.06 | володіти найпростішими прийомами | ПП.О | | | масажу і самомасажу з метою | | | | відновлення організму після | | | | психофізичних навантажень та | | | | запобігання передчасної втоми при | | | | інтенсивній розумовій і фізичній | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.07 | використовувати засоби фізичної | ПП.О | | | культури з метою нівелювання | | | | впливу шкідливих чинників | | | | професійної діяльності, | | | | профілактики захворювань та | | | | протистояння хибним звичкам | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.08 | застосовувати методи самоконтролю | ПП.О | | | за станом здоров'я, фізичного | | | | розвитку та діяльності | | | | функціональних систем організму | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.06.09 | за допомогою засобів фізичної | ПП.О | | | культури і спорту та дотримання | | | | засад здорового способу життя | | | | формувати і підтримувати | | | | оптимальний рівень власної | | | | психофізичної стійкості для | | | | забезпечення дієздатності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.07 | Проводити соціологічні дослідження | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.07.01 | визначати мету емпіричного | ЗП.О | | | соціологічного дослідження на | | | | основі аналізу виробничого | | | | завдання | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.07.02 | обирати відповідну технологію | ЗП.О | | | соціологічного дослідження залежно | | | | від визначеної мети | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.07.03 | проводити емпіричне соціологічне | ЗП.О | | | дослідження за обраною технологією | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.07.04 | проводити аналіз результатів | ЗП.О | | | емпіричного соціологічного | | | | дослідження за відповідними | | | | методиками | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08 | Враховувати суспільні відносини | | | | при здійсненні діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.01 | визначати характеристики | ЗП.О | | | суспільної реальності у процесі | | | | роботи в певній соціальній групі, | | | | застосовуючи типові методи | | | | емпіричного соціологічного | | | | дослідження | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.02 | визначати тип суспільства у | ЗП.О | | | конкретній державі, його | | | | мобільність та маргінальність на | | | | основі аналізу результатів | | | | соціологічного дослідження, | | | | використовуючи базові ознаки і | | | | типологію суспільства | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.03 | визначати структуру суспільства та | ЗП.О | | | класифікувати характеристики | | | | розвитку суспільної системи | | | | конкретної держави на основі | | | | аналізу результатів соціологічного | | | | дослідження, літератури про | | | | стратифікацію суспільства | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.04 | визначати функції соціальних | ЗП.О | | | інститутів та спільностей в | | | | конкретній державі на основі | | | | аналізу результатів соціологічного | | | | дослідження, використовуючи | | | | критерії класифікації та ознаки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.05 | визначати тип конкретного | ЗП.О | | | суспільного об'єднання та його | | | | місце в соціальній структурі | | | | держави на основі аналізу | | | | державних нормативно-правових | | | | документів про суспільні | | | | об'єднання, програмних документів | | | | суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації суспільних об'єднань | | | | і рухів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.06 | встановлювати власний соціальний | ЗП.О | | | статус на основі аналізу | | | | результатів самоспостережень, | | | | використовуючи процедури | | | | соціологічного аналізу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.07 | встановлювати соціальний статус | ЗП.О | | | учасників спільної діяльності на | | | | основі аналізу результатів власних | | | | спостережень, використовуючи | | | | процедури соціологічного аналізу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.08.08 | визначати стан і дієздатність | ЗП.О | | | трудового колективу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09 | Враховувати політичні переконання | | | | при здійсненні діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.01 | визначати форми та типи влади в | ЗП.О | | | конкретній державі на основі | | | | аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | довідників, сучасної політичної | | | | літератури та періодичних видань, | | | | використовуючи ознаки та критерії | | | | класифікації політичної влади | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.02 | визначати наявність легітимності | ЗП.О | | | влади, її ефективність, а також | | | | тип легітимності влади в | | | | конкретній державі на основі | | | | аналізу програмних документів | | | | політичних партій, результатів | | | | соціологічних опитувань населення | | | | щодо довіри владі та конкретним | | | | політичним лідерам за допомогою | | | | критеріїв легітимності й | | | | ефективності політичної влади та | | | | її ресурсів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.03 | визначати тип політичного режиму | ЗП.О | | | конкретної держави на основі | | | | аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | сучасної політичної літератури та | | | | періодичних видань, використовуючи | | | | критерії і типології політичних | | | | режимів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.04 | визначати тип політичної системи | ЗП.О | | | конкретної держави згідно з | | | | Конституцією держави, | | | | нормативно-правовими документами | | | | щодо формування та функціонування | | | | інститутів влади, політичних | | | | партій і суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації політичних систем | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.05 | визначати тип конкретної держави, | ЗП.О | | | форму державно-територіального | | | | устрою та форму правління на | | | | основі аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації та типологію держави | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.06 | визначати тип політичної партії та | ЗП.О | | | її ідеологічну орієнтацію на | | | | основі аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | програмних документів політичних | | | | партій, використовуючи ознаки їх | | | | класифікації, а також ознаки | | | | конкретної ідеології | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.07 | визначати тип партійної системи на | ЗП.О | | | основі аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | літератури про розстановку | | | | політичних сил у парламенті, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації партійних систем та | | | | їх ознаки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.08 | визначати виборчу систему | ЗП.О | | | конкретної держави на основі | | | | аналізу державних | | | | нормативно-правових документів, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації та ознаки виборчих | | | | систем | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.09 | визначати тип конкретного | ЗП.О | | | суспільного об'єднання та його | | | | місце в політичному житті держави | | | | на основі аналізу державних | | | | нормативно-правових документів про | | | | суспільні об'єднання, програмних | | | | документів суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації суспільних об'єднань | | | | і рухів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.09.10 | встановлювати власні політичні | ЗП.О | | | переконання, а також політичні | | | | переконання учасників спільної | | | | діяльності на основі аналізу | | | | результатів самоспостережень, | | | | використовуючи ознаки конкретної | | | | ідеології | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10 | Застосовувати невербальні методи | | | | спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | У виробничих або побутових умовах | | | | за допомогою відповідних методів | | | | вербального спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.01 | здійснювати регламентування | ЗП.Р | | | спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.02 | здійснювати ефективне слухання | ЗП.Р | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.03 | доречно використовувати мовні | ЗП.Р | | | моделі звертання, ввічливості, | | | | вибачення, погодження тощо | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.04 | структурувати тексти | ЗП.О | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.05 | готувати публічний виступ | ЗП.О | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.06 | використовувати прийоми | ЗП.Р | | | спілкування мовця і слухача | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.07 | застосовувати певні форми | ЗП.Р | | | проведення дискусії | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.08 | використовувати у виступі | ЗП.Р | | | супралінгвістичні одиниці | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.10.09 | застосовувати прагматичну | ЗП.Р | | | компетенцію з метою ефективного | | | | виконання професійних завдань в | | | | умовах усних ділових контактів з | | | | використанням прийомів і методів | | | | усного спілкування і відповідних | | | | комунікативних методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.11 | Здійснювати пошук нової інформації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | У виробничих умовах, | | | | використовуючи ключові слова у | | | | певній галузі на базі | | | | професійно-орієнтованих | | | | (друкованих та електронних) | | | | джерел, за допомогою відповідних | | | | методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.11.01 | проводити пошук нової текстової | ЗП.О | | | інформації (робота з джерелами | | | | навчальної, наукової та довідкової | | | | інформації) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.11.02 | проводити пошук нової графічної, | ЗП.О | | | звукової та відеоінформації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12 | Спілкування українською | | | | професійною мовою | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.01 | Складати професійні тексти та | ЗП.О | | | документи на основі виробничих | | | | завдань, використовуючи методику | | | | складання фахової документації, | | | | термінологічні словники тощо, | | | | дотримуючись норм сучасної | | | | української літературної мови | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.02 | здійснювати спілкування з | ЗП.Р | | | учасниками трудового процесу, | | | | використовуючи принципи | | | | професійного спілкування на рівні | | | | сучасної української літературної | | | | мови | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.03 | здійснювати аналіз і коригувати | ЗП.О | | | тексти відповідно до норм | | | | української літературної мови, | | | | працюючи з джерелами фахової | | | | інформації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.04 | складати тексти фахової | ЗП.О | | | документації з використанням слів | | | | іншомовного походження | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.05 | перекладати іншомовні фахові | ЗП.О | | | тексти на українську мову, | | | | використовуючи термінологічні | | | | двомовні словники та електронні | | | | словники | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.12.06 | використовувати українські | ЗП.О | | | виробничо-професійні фразеологізми | | | | та номенклатурні назви, складаючи | | | | професійні тексти та спілкуючись | | | | на професійному рівні | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.13 | Розширювати лексико-граматичний | | | | мінімум | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | У виробничих умовах, опрацьовуючи | | | | професійно-орієнтовані іншомовні | | | | (друковані та електронні) джерела | | | | за допомогою відповідних методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.13.01 | пристосовуватися до нових умов | ЗП.Р | | | (нових людей, нових мовних | | | | засобів, нових способів дії), | | | | мобілізувати інші власні | | | | компетенції (шляхом спостереження, | | | | інтерпретації результатів | | | | спостереження, індукції, | | | | запам'ятовування тощо) та | | | | поповнювати лексичний і | | | | граматичний матеріал | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.13.02 | розширювати лексичний та | ЗП.О | | | граматичний мінімум, | | | | використовуючи інформаційні | | | | технології (інформативні бази | | | | даних, гіпертексти, системи | | | | навігації, пошуку інформації тощо) | | | | та іншомовну інформацію (текст, | | | | звук, відео) на електронних носіях | | | | (включаючи CD-ROM носії та мережу | | | | Internet) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14 | Застосовувати усні контакти у | | | | ситуаціях професійного спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | У певній галузі під час усних | | | | ділових контактів із використанням | | | | прийомів і методів усного | | | | спілкування і відповідних | | | | комунікативних методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.01 | проводити обговорення проблем | ЗП.Р | | | загальнонаукового та | | | | професійно-орієнтованого | | | | характеру, що має на меті | | | | досягнення порозуміння | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.02 | проводити усний обмін інформацією | ЗП.Р | | | в процесі повсякденних і ділових | | | | контактів (ділових зустрічей, | | | | нарад тощо) з метою отримання | | | | інформації, необхідної для | | | | вирішення певних завдань | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.03 | здійснювати супровід та | ЗП.О. | | | презентацію оригінальної розробки | | | | на міжнародній виставці | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.04 | готувати доповідь-презентацію у | ЗП.О | | | певній професійно-орієнтованій | | | | галузі | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.05 | розуміти монологічне повідомлення | ЗП.Р | | | в рамках визначеної сфери й | | | | ситуації спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.14.06 | будувати діалог за змістом тексту | ЗП.Р | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15 | Здійснювати письмові контакти в | | | | ситуаціях професійного спілкування | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах письмових ділових | | | | контактів із використанням | | | | прийомів і методів письмового | | | | спілкування та відповідних методів | | | | оформлення ділової документації, | | | | використовуючи лексико-граматичний | | | | мінімум у певній галузі та | | | | іншомовні (друковані та | | | | електронні) джерела | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.01 | робити записи, виписки, складати | ЗП.О | | | план тексту, письмове | | | | повідомлення, що відображає певний | | | | комунікативний намір | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.02 | вести ділове листування, | ЗП.О | | | використовуючи фонові | | | | культурологічні та країнознавчі | | | | знання | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.03 | заповнювати анкети | ЗП.О | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.04 | проводити анотування | ЗП.О | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.05 | фіксувати інформацію, отриману під | ЗП.О | | | час читання тексту | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.15.06 | реалізувати комунікативні наміри | ЗП.О | | | на письмі | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.16 | Здійснювати читання і осмислення | | | | професійно-орієнтованої та | | | | загальнонаукової іншомовної | | | | літератури, використовуючи її у | | | | соціальній та професійній сферах | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | У виробничих умовах | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.16.01 | здійснювати ознайомче, пошукове та | ЗП.О | | | вивчаюче читання на основі | | | | лексико-граматичного мінімуму, | | | | користуючись | | | | професійно-орієнтованими | | | | іншомовними (друкованими та | | | | електронними) джерелами, за | | | | допомогою відповідних методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.16.02 | опрацьовувати іншомовні джерела з | ЗП.О | | | метою отримання інформації, що | | | | необхідна для вирішення певних | | | | завдань професійно-виробничої | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.16.03 | працювати з контрактами, релізами | ЗП.О | | | про партнерство, результатами | | | | патентного пошуку, рекламою з | | | | метою врегулювання виробничих | | | | процесів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.17 | Використовувати інформаційні | | | | технології для обробки іншомовних | | | | професійно-орієнтованих джерел | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.17.01 | Робити переклад іншомовної | ЗП.О | | | інформації при виконанні | | | | професійних обов'язків, | | | | використовуючи комп'ютерні системи | | | | автоматизованого перекладу та | | | | електронні словники | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.18 | Застосовувати елементи | | | | соціокультурної компетенції | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.18.01 | Застосовувати компоненти | ЗП.О | | | соціолінгвістичної компетенції для | | | | досягнення взаємного порозуміння у | | | | виробничих умовах під час усного | | | | та письмового спілкування за | | | | допомогою відповідних методів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19 | Враховувати основні економічні | | | | закони при здійсненні діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої діяльності за | | | | результатами аналізу економічних | | | | показників діяльності | | | | підприємства, використовуючи | | | | моделі поведінки виробника | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.01 | прогнозувати оптимальні витрати на | ЗП.О | | | виробництві та максимальні | | | | прибутки за короткотерміновий та | | | | довготерміновий періоди | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.02 | визначати ціну та обсяг | ЗП.О | | | виробництва в умовах конкуренції | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої та побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.03 | здійснювати прогноз максимізації | ЗП.О | | | загальної корисності та | | | | платоспроможності домашнього | | | | господарства за фактичних | | | | бюджетних обмежень на основі | | | | аналізу потреб та сімейного | | | | бюджету господарств, | | | | використовуючи моделі поведінки | | | | споживача | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.04 | класифікувати та визначати потреби | ЗП.О | | | на основі аналізу наявних | | | | споживчих благ, використовуючи | | | | класифікаційні ознаки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.05 | визначати альтернативні варіанти | ЗП.О | | | використання економічних ресурсів | | | | на основі аналізу наявних | | | | економічних та природних ресурсів, | | | | використовуючи моделі | | | | альтернативних витрат, за | | | | допомогою зіставлення та | | | | порівняння | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.06 | приймати професійні рішення, | ЗП.О | | | адекватні державній економічній | | | | політиці, за результатами аналізу | | | | законодавчих та нормативних актів | | | | України, використовуючи | | | | макроекономічні моделі, за | | | | допомогою зіставлення та | | | | порівняння | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.07 | класифікувати та визначати типи | ЗП.О | | | економічних систем на основі | | | | співвідношення механізмів | | | | державного та ринкового | | | | регулювання, державної та | | | | приватної власності, | | | | використовуючи класифікаційні | | | | ознаки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.08 | здійснювати прогноз можливих | ЗП.О | | | наслідків порушення | | | | макроекономічної рівноваги та їх | | | | впливу на поведінку економічних | | | | суб'єктів на основі аналізу | | | | макроекономічних показників, | | | | використовуючи моделі загальної | | | | економічної рівноваги | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.19.09 | визначати систему можливих | ЗП.О | | | конкурентних переваг і пріоритетів | | | | розвитку національної економіки | | | | України на основі аналізу | | | | показників світових ринків | | | | зовнішньоекономічної діяльності, | | | | використовуючи моделі абсолютних | | | | відносин та конкурентних переваг | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20 | Враховувати правові засади при | | | | здійсненні діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.01 | враховувати права, свободи та | ЗП.О | | | обов'язки людини і громадянина, | | | | що закріплені Конституцією України | | | | ( 254к/96-ВР ) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.02 | враховувати правовий статус і | ЗП.О | | | повноваження державних органів | | | | законодавчої влади та органів | | | | виконавчої влади різних рівнів, що | | | | закріплені Конституцією України | | | | ( 254к/96-ВР ) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.03 | враховувати правовий статус і | ЗП.О | | | повноваження органів місцевого | | | | самоврядування, з якими виникають | | | | юридичні стосунки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.04 | проводити аналіз документів галузі | ЗП.О | | | та конкретного підприємства | | | | (установи) щодо їх відповідності | | | | положенням цивільного права | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.05 | використовувати положення | ЗП.О | | | цивільного права при підготовці | | | | нормативних та інших документів | | | | конкретного підприємства | | | | (установи) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.06 | використовувати положення | ЗП.О | | | цивільного права при регулюванні | | | | майнових стосунків | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.07 | використовувати положення | ЗП.О | | | цивільного права при регулюванні | | | | сімейних стосунків | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.08 | використовувати положення | ЗП.О | | | цивільного права при регулюванні | | | | (здійсненні) трудових відносин на | | | | виробництві | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.09 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | законодавства з охорони праці, | | | | цивільного захисту населення та | | | | територій, екологічного права в | | | | надзвичайних ситуаціях | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.10 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | законодавства України з | | | | інтелектуальної власності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.11 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | міжнародних конвенцій, угод тощо, | | | | до яких приєдналась Україна | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.20.12 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | кримінального права | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.21 | Враховувати соціально-політичні | | | | процеси в Україні при здійсненні | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.21.01 | визначати періоди, закономірності | ЗП.О | | | формування та розвитку | | | | етнополітичних процесів в Україні | | | | на основі результатів аналізу | | | | історичних джерел та | | | | історіографічної літератури, | | | | використовуючи ознаки | | | | соціально-історичних епох та | | | | критерії причинно-наслідкових | | | | зв'язків історичних процесів | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.21.02 | визначати особливості сучасного | ЗП.О | | | соціально-політичного розвитку | | | | українського суспільства та його | | | | перспективу на основі аналізу | | | | сучасних документів та історичних | | | | матеріалів, що відтворюють | | | | закономірності попереднього життя | | | | українського народу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.21.03 | визначати належність себе та | ЗП.О | | | учасників спільної діяльності до | | | | певного етносу, узагальнюючи | | | | наукову інформацію історичного, | | | | політичного, гуманітарного | | | | характеру, використовуючи методи | | | | соціальних досліджень | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.21.04 | підтримувати сприятливий | ЗП.Р | | | психологічний клімат при | | | | здійсненні спільної діяльності з | | | | урахуванням визначеної належності | | | | себе та оточуючих до певного | | | | етносу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.22 | Формалізувати (переводити) | | | | зовнішні явища та процеси у | | | | знаковий вигляд (здійснювати | | | | теоретичне абстрагування) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.22.01 | типологізувати результати | ЗП.О | | | спостережень на основі власних | | | | спостережень за реальними | | | | процесами, використовуючи | | | | категоріальний апарат та | | | | рефлексивні навички | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.22.02 | подавати результати спостережень у | ЗП.О | | | визначеній знаковій системі, | | | | використовуючи типологізовані | | | | результати спостережень за | | | | допомогою методологічних принципів | | | | формалізації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.22.03 | накопичувати необхідний для | ЗП.О | | | структурування обсяг розрізненого | | | | інформаційного матеріалу, | | | | використовуючи формалізовані | | | | результати спостережень за | | | | допомогою наданих критеріїв | | | | оцінювання | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.22.04 | структурувати інформацію на основі | ЗП.О | | | аналізу розрізненого | | | | інформаційного матеріалу за | | | | допомогою методологічних принципів | | | | розподілу та класифікації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23 | Інтерпретувати - переводити | | | | формалізовану інформацію в іншу | | | | знакову систему | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.01 | виявляти зв'язки між елементами | ЗП.О | | | інформаційного матеріалу у процесі | | | | роботи зі структурованою | | | | інформацією відповідно до | | | | визначеної мети діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.02 | визначати наявність системи у | ЗП.О | | | процесі роботи зі структурованою | | | | інформацією на основі відомостей | | | | про зв'язки між елементами | | | | інформаційного матеріалу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.03 | установлювати тип системи та її | ЗП.О | | | характеристики з метою виявлення | | | | їх відповідності (невідповідності) | | | | меті діяльності на основі | | | | результатів порівняльного аналізу | | | | визначеної системи з існуючими | | | | моделями систем | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.04 | синтезувати схему функціонування | ЗП.О | | | оптимальної системи з урахуванням | | | | мети діяльності та визначених | | | | критеріїв ефективності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.05 | установлювати зв'язки між | ЗП.О | | | елементами оптимальної системи | | | | відповідно до мети діяльності та | | | | визначених критеріїв ефективності, | | | | використовуючи правила генетичної | | | | логіки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.23.06 | здійснювати переведення ієрархічно | ЗП.О | | | структурованої інформації до | | | | вигляду синтетичної системної | | | | цілісності з теоретично | | | | визначеними правилами | | | | функціонування, використовуючи | | | | методи діалектики | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.24 | Реалізовувати - переводити | | | | оброблену знакову інформацію у | | | | вигляд зовнішніх процесів | | | | (практичне здійснення) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.24.01 | розробляти практичні рекомендації | ЗП.О | | | щодо здійснення безпечної та | | | | ефективної діяльності, | | | | використовуючи теоретично | | | | визначені правила функціонування | | | | системи, за певними методиками | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.24.02 | здійснювати діяльність, виконуючи | ЗП.О | | | практичні рекомендації щодо | | | | здійснення безпечної та ефективної | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.24.03 | установлювати ступінь істинності | ЗП.О | | | теоретично визначених правил на | | | | основі аналізу результатів | | | | виконання практичних рекомендацій | | | | щодо здійснення безпечної та | | | | ефективної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25 | Враховувати релігійні переконання | | | | при здійсненні діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.01 | визначати тип конкретної | ЗП.О | | | релігійної доктрини за | | | | результатами аналізу релігійної | | | | літератури та інших джерел | | | | інформації, використовуючи | | | | критерії і типології релігійних | | | | доктрин | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.02 | визначати тип конкретної | ЗП.О | | | релігійної конфесії, її релігійну | | | | орієнтацію та місце в державному | | | | устрої та суспільному житті | | | | держави на основі аналізу | | | | релігійної літератури, державних | | | | нормативно-правових документів про | | | | релігійні конфесії (суспільні | | | | об'єднання), програмних документів | | | | релігійної конфесії, | | | | використовуючи критерії | | | | класифікації релігійних конфесій, | | | | а також ознаки конкретної | | | | релігійної доктрини | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.03 | визначати форми та типи релігії в | ЗП.О | | | конкретній державі на основі | | | | аналізу джерел інформації, | | | | нормативно-правових документів | | | | релігійних конфесій (суспільних | | | | об'єднань), довідників, релігійної | | | | літератури тощо, використовуючи | | | | ознаки та критерії класифікації | | | | релігійних доктрин та течій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.04 | визначати місце релігії в | ЗП.О | | | державному устрої конкретної | | | | держави згідно з Конституцією | | | | держави, державними | | | | нормативно-правовими документами | | | | щодо формування та функціонування | | | | суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії і | | | | типологію держави | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.05 | визначити наявність та характер | ЗП.О | | | впливу релігійної ідеології на | | | | владу та суспільне життя в | | | | конкретній державі на основі | | | | аналізу джерел інформації, | | | | результатів соціологічних | | | | опитувань населення щодо | | | | релігійних уподобань, довіри до | | | | конкретних релігійних лідерів | | | | тощо, за допомогою відповідних | | | | критеріїв | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.06 | визначати власні релігійні | ЗП.О | | | переконання на основі аналізу | | | | результатів самоспостережень, | | | | використовуючи ознаки конкретної | | | | релігійної доктрини | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.25.07 | визначати релігійні переконання | ЗП.О | | | учасників спільної діяльності на | | | | основі аналізу результатів власних | | | | спостережень, використовуючи | | | | ознаки конкретної релігійної | | | | доктрини | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.26 | Враховувати моральні переконання | | | | та смакові уподобання при | | | | здійсненні безпечної та ефективної | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.26.01 | визначати тип етико-естетичної | ЗП.О | | | теорії на основі аналізу джерел | | | | інформації, використовуючи ознаки | | | | моральних переконань та смакових | | | | уподобань | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.26.02 | визначати власні моральні | ЗП.О | | | переконання та смакові уподобання | | | | на основі аналізу результатів | | | | самоспостережень, використовуючи | | | | етико-естетичну теорію | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.26.03 | визначати моральні переконання та | ЗП.О | | | смакові уподобання учасників | | | | спільної діяльності на основі | | | | аналізу результатів власних | | | | спостережень, використовуючи | | | | етико-естетичну теорію | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.26.04 | знаходити компромісні рішення при | ЗП.Р | | | здійсненні спільної діяльності з | | | | урахуванням визначених моральних | | | | переконань та смакових уподобань | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.27 | Застосовувати закони логістики в | | | | процесі інтелектуальної діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.27.01 | проводити аналіз наявної | ЗП.О | | | інформації за допомогою формальних | | | | логічних процедур на її | | | | відповідність умовам необхідності | | | | й достатності для забезпечення | | | | ефективної діяльності та | | | | відповідно до вимог внутрішньої | | | | несуперечності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.27.02 | на основі результатів | ЗП.О | | | структурно-логічної обробки | | | | інформації робити висновок щодо її | | | | придатності для здійснення заданих | | | | функцій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.27.03 | встановлювати якість попередньо | ЗП.О | | | виконаних логічних операцій на | | | | основі результатів здійсненої | | | | діяльності за допомогою певних | | | | критеріїв | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.27.04 | знаходити помилки в структурі | ЗП.О | | | логічних операцій за умов | | | | негативного результату діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28 | Поєднувати теоретичні та практичні | | | | аспекти культури в процесі | | | | діяльності людини та суспільства | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28.01 | проводити спостереження за | ЗП.О | | | діяльністю людини за певними | | | | методиками | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28.02 | класифікувати результати | ЗП.О | | | спостережень за діяльністю, | | | | використовуючи ознаки синхронічних | | | | та діахронічних зв'язків в | | | | природному та | | | | соціально-культурному просторах | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28.03 | проводити нормування та | ЗП.О | | | систематизацію результатів | | | | спостереження за діяльністю з | | | | урахуванням правил поведінки | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28.04 | визначати культурний контекст на | ЗП.О | | | основі аналізу результатів | | | | спостережень за діяльністю за | | | | допомогою критеріїв нормування та | | | | систематизації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.28.05 | інтегрувати власну діяльність у | ЗП.Р | | | культурне оточення з урахуванням | | | | визначеного місця окремих | | | | соціокультурних елементів у | | | | культурному контексті | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.29 | Забезпечувати | | | | екологічно-збалансовану діяльність | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності із застосуванням | | | | довідників та нормативної | | | | літератури | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.29.01 | класифікувати проблему та систему, | ЗП.О | | | використовуючи її ознаки, на | | | | основі результатів аналізу | | | | інформації, що характеризує | | | | екологічну ситуацію, на підставі | | | | відомостей щодо структури об'єкта | | | | діяльності та його призначення, | | | | функцій тощо | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.29.02 | визначати стратегію і тактику | ЗП.О | | | діяльності, яка б забезпечувала | | | | стабільний розвиток життя на | | | | Землі, з урахуванням особливостей | | | | визначеної системи, використовуючи | | | | загальноприйняті схеми взаємодії | | | | та взаємозв'язків всіх компонентів | | | | у природничій, соціальній і | | | | технологічних сферах | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30 | Здійснювати екологічний аналіз | | | | заходів (або інновацій) у галузі | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на підставі відомостей | | | | щодо змісту заходів (або | | | | інновацій) у галузі діяльності, | | | | використовуючи фахову, нормативну, | | | | методичну, наукову інформацію, за | | | | відповідними методиками | | | | екологічного аналізу | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30.01 | Визначати та класифікувати мету | ЗП.О | | | заходів (або інновацій) | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30.02 | визначати адекватність | ЗП.О | | | застосованих для досягнення мети | | | | технологій, обраних методів, форм, | | | | засобів тощо | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30.03 | визначати зовнішні та внутрішні | ЗП.О | | | чинники, що сприяють або не | | | | сприяють досягненню поставленої | | | | мети | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30.04 | прогнозувати ступінь заходів | ЗП.О | | | (інновацій), застосованих для | | | | досягнення мети | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.30.05 | визначити заходи, що можуть | ЗП.О | | | забезпечити досягнення визначених | | | | цілей або покращити результати | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31 | Забезпечувати необхідний рівень | | | | індивідуальної безпеки у разі | | | | виникнення типових небезпечних | | | | ситуацій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.01 | ідентифікувати джерела і типи | ПР.О | | | небезпек, шкідливі та небезпечні | | | | чинники на основі аналізу | | | | результатів власних спостережень | | | | за навколишнім середовищем, | | | | використовуючи типові ознаки | | | | виникнення небезпек | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.02 | прогнозувати можливість виникнення | ПР.О | | | небезпек, шкідливих та небезпечних | | | | чинників на основі результатів | | | | аналізу характеру діяльності | | | | людини та моделей типових | | | | небезпечних ситуацій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.03 | визначати рівень індивідуального | ЗП.О | | | ризику на основі інформації про | | | | наявність або можливість | | | | виникнення шкідливих і небезпечних | | | | чинників та їх кількісні | | | | характеристики за допомогою | | | | моделей типових небезпечних | | | | ситуацій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.04 | зменшувати ризик до допустимих | ПП.О | | | значень, використовуючи інформацію | | | | про допустимий рівень | | | | індивідуального ризику та типові | | | | рекомендації щодо адекватних дій у | | | | разі виникнення ознак небезпечної | | | | ситуації | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.05 | своєчасно визначати наявність | ПР.О | | | небезпечної ситуації, її вид та | | | | резерв часу на основі аналізу | | | | результатів власних спостережень | | | | за навколишнім середовищем, | | | | використовуючи типові ознаки | | | | шкідливих і небезпечних чинників | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.06 | визначати план індивідуальних дій | ПР.О | | | з метою попередження або зменшення | | | | рівня вірогідного пошкодження на | | | | основі результатів прогнозу | | | | можливості виникнення небезпек, | | | | шкідливих та небезпечних чинників, | | | | або на основі інформації про | | | | наявність і вид небезпечної | | | | ситуації, резерву часу, а також | | | | типових рекомендацій щодо | | | | адекватних дій | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.07 | реалізовувати попередньо | ПП.О | | | розроблений план дій щодо | | | | попередження або зменшення | | | | можливого пошкодження, | | | | використовуючи штатні та допоміжні | | | | засоби | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.08 | розробляти і оформляти вимоги до | ЗП.О | | | відповідних органів виконавчої | | | | влади та об'єктів господарювання | | | | щодо визначення фактичного й | | | | забезпечення допустимого рівня | | | | небезпеки та створення нешкідливих | | | | умов для життєдіяльності на основі | | | | положень нормативно-правових актів | | | | та індикаторів сталого розвитку | | |-----------+------------------------------------+---------------| | З.31.09 | давати оцінку екологічних та | ПР.О | | | соціальних наслідків випадків та | | | | інцидентів на основі аналізу | | | | результатів спостережень за | | | | навколишнім середовищем, | | | | використовуючи адекватні методи та | | | | методики | | ------------------------------------------------------------------
( Виправлення внесені згідно з Додатковою інформацією "Офіційного
вісника України", N 42, 2004 р. )вгору