Документ z0862-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.08.2006, підстава - z0862-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 130 від 25.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 грудня 1999 р.
за N 862/4155

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 656 ( z0862-06 ) від 07.07.2006 }

Про затвердження Інструкції про порядок приймання
платежів та контролю за повнотою їх оприбуткування

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет
зв'язку та інформатизації України, затвердженого Указом Президента
України від 03.06.99 N 601/99, та з метою встановлення єдиного
порядку приймання різних видів платежів у підприємстві поштового
зв'язку та контролю за повнотою їх оприбуткування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання платежів та
контролю за повнотою їх оприбуткування (далі - Інструкція), що
додається. 2. Генеральному директору Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Мухіну В.Г.: 2.1. Визначити потрібну кількість примірників Інструкції та
забезпечити доведення її до відома підпорядкованих філіалів та
їхніх структурних підрозділів. 2.2. Установити контроль за виконанням вимог Інструкції. 3. Директору Українського науково-дослідного інституту
зв'язку Стародубу М.М. включити зазначену Інструкцію до
інформаційного показника нормативних документів галузі зв'язку. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Довгого А.М.
Голова О.Б.Шевчук
Затверджено
Наказ Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
25.11.99 N 130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 1999 р.
за N 862/4155
Інструкція про порядок приймання платежів
та контролю за повнотою їх оприбуткування
Інструкція про порядок приймання платежів та контролю за
повнотою їх оприбуткування (далі - Інструкція) розроблена
відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет зв'язку та
інформатизації України, затвердженого Указом Президента України
від 03.06.99 N 601/99. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок приймання
підприємством поштового зв'язку різних видів платежів та контролю
за повнотою їх оприбуткування.
Терміни, що застосовуються у цій Інструкції
Замовник - підприємство, установа, організація всіх форм
власності, на користь яких приймаються платежі. Платник - юридична або фізична особа, яка безпосередньо вносить
(сплачує) рахунки до кас відділень зв'язку. Рахунки - квитанції з повідомленнями окремо або у вигляді
розрахункових книжок платників, абонентських книжок,
книжок абонента.
Загальні положення
1. Приймання різних видів платежів відповідно до Переліку
послуг, що надаються Українським державним підприємством поштового
зв'язку "Укрпошта", затвердженого наказом Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 02.11.99 N 111 ( z0797-99 )
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.99 за
N 797/4090, здійснюється відділеннями зв'язку згідно з укладеними
договорами між поштамтами (вузлами зв'язку) та Замовниками, а на
користь бюджетних організацій - без укладання з ними договорів. 2. Приймання платежів здійснюється за рахунками, що
виготовляються Замовниками і видаються Платникам. У рахунках повинні бути зазначені: найменування Замовника та його банківські реквізити; номер поточного рахунку; прізвище, ім'я та по батькові Платника; вид платежу та його загальна сума; сума податку на додану вартість (цифрами) (якщо платіж
оподатковується) або напис "без податку на додану вартість" (якщо
платіж не оподатковується)". 3. За відсутності бланка рахунку в Платника платежі
приймаються на рахунках підприємства поштового зв'язку. 4. Таблиці нарахування пені за прострочені платежі згідно з
умовами договору надаються для відділень зв'язку Замовниками. 5. Суми платежів, прийняті від Платників на користь
Замовників, зараховуються на відповідні рахунки в строки,
обумовлені договором, а в разі приймання платежів на користь
бюджетних організацій (без укладання договорів) - не пізніше
наступного робочого дня. Для платежів, прийнятих відділеннями зв'язку, що розташовані
в сільській місцевості, строк зарахування продовжується на час,
необхідний для доставки документів до поштамту (вузла зв'язку). 6. За достовірність заповнених Платниками реквізитів рахунку
працівники зв'язку відповідальності не несуть. 7. Виправлення в квитанціях і повідомленнях не допускаються,
крім випадків, обумовлених договором. 8. Працівник зв'язку, який приймає платіж, не має права
заповнювати рахунки.
Приймання плати
9. На кожний прийнятий платіж за рахунком видається квитанція
касового апарата або з книжки форми 47, затвердженої наказом
Держкомзв'язку України від 07.12.98 N 167 ( z0314-99 ) "Про
затвердження бланків квитанційних книжок форм N 1, N 5, N 47,
N П-2, вимог щодо виготовлення та Інструкції про порядок обліку та
застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства
поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах" і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.05.99 за
N 314/3607 (далі - ф.47). За відсутності бланка рахунку Платник заповнює рахунок
підприємства поштового зв'язку з усіма належними для перерахування
реквізитами (додається). У разі стягнення плати згідно з тарифом за приймання платежу
на користь бюджетних організацій Платнику видається окрема
квитанція касового апарата (ф.47). 10. За кожним видом платежу ф.47 ведеться окремо (на касовому
апараті платіж проводиться за окремо виділеним каналом). При
видачі на робоче місце ф.47 на її обкладинці зазначається вид
платежу. У квитанції ф.47 при прийманні платежів зазначаються
номер особового або поточного рахунку, вид платежу, прізвище й
ініціали Платника та сума платежу. 11. При прийманні платежу працівник зв'язку повинен: перевірити наявність усіх реквізитів на квитанції і повідомлення; уточнити правильність зазначення поточного рахунку; проставити при потребі суму пені і загальну суму платежу; прийняти гроші від Платника; провести відповідну операцію на касовому апараті або виписати квитанцію ф.47 під копіювальний папір. Якщо приймання платежу проводиться за ф.47, то проставити
відтиск календарного штемпеля дня приймання платежу на
повідомленні й квитанції рахунку, а також на зворотному боці
квитанції ф.47. Після проведення розрахунків квитанція рахунку з відтиском
касового апарата або підклеєною квитанцією ф.47 повертається
Платнику, повідомлення рахунку залишається у місці приймання
платежу. 12. Дані з повідомлення рахунку заносяться до реєстру ф.10п,
форма якого затверджена наказом Державного комітету зв'язку
України від 01.12.98 N 160 "Про затвердження спеціалізованих форм
бланків, книг, ярликів, що застосовуються у поштовому зв'язку",
який складається у трьох примірниках окремо за кожним видом
платежу. У заголовку реєстру проставляються: найменування відділення зв'язку; порядковий номер реєстру за кожним видом платежу; одержувач платежу; період запису; відтиск календарного штемпеля. 13. У реєстрі записуються: номер за порядком, дата приймання
платежу, номер особового (поточного) рахунку, дані про Платника
згідно з умовами договору, сума прийнятої плати, номер квитанції
касового апарата або ф.47. 14. Після закінчення робочого дня у реєстрі ф.10п
підбиваються підсумки (цифрами) кількості прийнятих платежів та
суми платежів, які завіряються підписом працівника зв'язку.
Загальний підсумок за повідомленнями рахунків повинен відповідати
зазначеним підсумкам звітів касових апаратів (квитанційних книжок
ф.47) та реєстрів ф.10п. Дані в розрізі кожного виду платежу заносяться до касової
довідки. 15. Повідомлення рахунків, протягом робочого дня зберігаються
разом з реєстром ф.10п.
Контроль і відправлення звітності з відділень зв'язку
16. Прийняті протягом робочого дня платежі оприбутковуються у
відривному талоні першого розділу Касового щоденника, зразок якого
поданий у додатку 13 Порядку ведення касових операцій
підприємствами зв'язку України, затвердженому наказом
Держкомзв'язку України від 02.02.98 N 26 ( z0529-98 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.08.98 за
N 529/2969 (далі - Порядок). На зворотному боці відривного талона
підсумки платежів заносяться до відповідних рядків із зазначенням
коду послуги. Підсумки в Касовому щоденнику повинні відповідати
підсумкам, зазначеним на зворотному боці відривного талона,
реєстрів ф.10п і ф.47. 17. Повідомлення рахунків і два примірники реєстрів ф.10п
разом з відривним талоном Касового щоденника та іншими звітними
документами відділень зв'язку щоденно або за п'ятиденку (якщо
такий термін обумовлено договором) відправляються до поштамту
(вузла зв'язку) у порядку, викладеному в пункті 9.21 Порядку.
Третій примірник ф.10п залишається у відділенні зв'язку. 18. Книжки ф.47, задіяні при прийманні різних видів платежів,
після закінчення поточного місяця надсилаються з відділень зв'язку
до поштамту (вузла зв'язку) разом з іншими касовими документами.
Контроль за повнотою оприбуткування всіх
видів платежів поштамтами (вузлами зв'язку)
19. Протягом місяця при надходженні з відділень зв'язку
повідомлень рахунків та двох примірників реєстрів ф.10п працівник
поштамту (вузла зв'язку), що здійснює контроль, перевіряє:
наявність відтиска календарного штемпеля (кліше касового апарата)
на повідомленнях рахунків, звіряє відповідність сум та інших
реквізитів, зазначених у повідомленні, до запасів у реєстрі ф.10п,
повноту оприбуткування прийнятих платежів за Касовим щоденником.
Результат перевірки затверджується підписом особи, що здійснює
контроль, у реєстрі з відміткою "Перевірено" проставлянням дати. 20. На підставі реєстрів ф.10п і повідомлень рахунків
складається реєстр ф.10 Пзв, форма якого затверджена наказом
Державного комітету зв'язку від 01.12.98 N 160 "Про затвердження
спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що застосовуються у
поштовому зв'язку". Реєстр ф.10 Пзв ведеться у двох примірниках
залежно від строків проведення розрахунків із Замовниками за
кожним видом платежу окремо. У заголовку зведеного реєстру ф.10 Пзв проставляються: найменування поштамту (вузла зв'язку); найменування Замовника; вид платежу; період запису; відбиток календарного штемпеля або печатка, штамп поштамту
(вузла зв'язку). У реєстрі записуються: найменування відділення зв'язку,
N реєстру ф.10п; кількість повідомлень; сума прийнятої плати. Після внесення даних у реєстрі ф.10 Пзв підбивається підсумок
кількості повідомлень цифрами, сум прийнятої плати (цифрами і
словами), що завіряється підписом особи, що здійснює контроль. 21. При проведенні розрахунків із Замовниками надсилаються
перші примірники реєстрів ф.10п, ф.10 Пзв повідомлення рахунків
листами (бандеролями) з оголошеною цінністю або видаються їх
уповноваженим особам під розписку на другому примірнику зведеного
реєстру ф.10 Пзв. На цих реєстрах також робиться відмітка коли, кому і на яку
суму зроблено перерахування, або додається платіжне доручення. Другі примірники реєстрів ф.10п і ф.10 Пзв з відмітками про
пересилання зберігаються у поштамті (вузлі зв'язку).
Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
бюджетного фінансування
Держкомзв'язку України В.І.Шаповалова
Додаток
до пункту 9 Інструкції про
порядок приймання платежів
та контролю за повнотою їх
оприбуткування
------------------------------------------------------------------ |___________________ -----------------| Повідомлення |(одержувач платежу) -----------------| | | |Установа банку ____________________________________| |Рахунок -------------- Поточний --------------- | |одержувача -------------- рахунок --------------- | |___________________________________________________| |___________________________________________________| |___________________________________________________| | (прізвище, ім'я та по батькові, адреса) | |---------------------------------------------------| | Вид платежу | | | Дата | Сума | |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-------------------------------------+-------------| | Пеня |-------------| Касир |Платник Усього --------------| -------------+---------------------------------------------------| |___________________ -----------------| Квитанція |(одержувач платежу) -----------------| | | |Установа банку ____________________________________| |Рахунок -------------- Поточний --------------- | |одержувача -------------- рахунок --------------- | |___________________________________________________| |___________________________________________________| |___________________________________________________| | (прізвище, ім'я та по батькові, адреса) | |---------------------------------------------------| | Вид платежу | | | Дата | Сума | |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-----------------+----+----+---------+-------------| |-------------------------------------+-------------| | Пеня |-------------| Касир М.п. |Платник Усього --------------| ------------------------------------------------------------------вгору