Документ z0858-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2014, підстава - z2141-13

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.06.2011 N 18-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 858/19596

Про затвердження Змін до Порядку
формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
{ Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови правління Пенсійного фонду
N 22-2 ( z1014-10 ) від 08.10.2010, до якої вносились
зміни }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010
N 22-2 ( z1014-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01.11.2010 за N 1014/18309, що додаються.
2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних
систем та мереж (Ніколаєв О.Б.) та юридичному управлінню
(Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Короневського В.М.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2011 року.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності Е.Д.Ушаков
Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
Держкомстату В.О.Піщейко
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Галицький
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
23.06.2011 N 18-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 858/19596

ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
( z1014-10 )

1. У пункті 1.1 розділу I: абзац шостий викласти в такій редакції: "ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків;"; абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: "номер облікової картки застрахованої особи (номер ЗО) -
номер персональної облікової картки застрахованої особи, що
відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника
податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер
(NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої
застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за
паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX -
"БК"- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними;
"NN"- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр);
"XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для
осіб, які не є громадянами України, але працюють на території
України та не мають реєстраційного номера облікової картки
платника податків, зазначаються серія та номер документа, що
засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера
(константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських,
російських та українських літер, а також цифр;"; в абзаці п'ятнадцятому слово "СПД" замінити словом
"підприємці".
2. У розділі III: у пункті 3.2 слово "СПД" замінити словом "підприємці"; доповнити розділ новим пунктом 3.7 такого змісту: "3.7. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи
професійного захворювання із застрахованою особою, у тому числі із
фізичною особою, яка обрала спрощену систему оподаткування, або
членом сім'ї, який бере участь у провадженні підприємницької
діяльності, страхувальники, зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 цього
розділу, обов'язково подають звіт протягом двох робочих днів після
настання страхового випадку стосовно таких осіб. Звіт подається за формою згідно з додатком 7 ( ze858-11 ) до
цього Порядку.".
3. У розділі IV: пункт 4.8 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами
такого змісту: "особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного
віку до досягнення нею шестирічного віку; особі надано відпустку по вагітності і пологах;". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим; пункт 4.9 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новими
абзацами такого змісту: "6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),
на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до
1 січня 2011 року; 7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),
на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до
1 січня 2011 року; 8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),
на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за
період до 1 січня 2011 року; 9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу),
на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану
суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
за період до 1 січня 2011 року.". У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий вважати
абзацами двадцятим - двадцять третім; у пункті 4.10 слова "ФО-СПД, які нараховують єдиний внесок на
суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб" замінити словами
"ФО - підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему
оподаткування"; у пункті 4.11 слово "СПД" замінити словом "підприємці"; пункт 4.14 викласти в такій редакції: "4.14. Особи, які зазначені в пункті 3.3 розділу III цього
Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт
згідно з таблицею 1 додатка 6 ( zd014-10 ) до цього Порядку про
суми добровільних внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування."; доповнити новими пунктами 4.15, 4.16 та 4.17 такого змісту: "4.15. Особи, які на підставі частини третьої статті 24
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) здійснюють доплату до суми страхових
внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний
місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують
і подають до органів Пенсійного фонду самі за себе звіт згідно з
таблицею 2 додатка 6 ( zd014-10 ) до цього Порядку про суми такої
доплати. 4.16. ФО - підприємці, які здійснюють доплату до суми
страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, формують і
подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3
додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця
після здійснення доплати. 4.17. Особи, які зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 розділу III
цього Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду
відомості згідно з таблицею додатка 7 ( ze858-11 ) до цього
Порядку, де зазначається розрахунковий період, за який
обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку
страхових виплат.".
4. У розділі V: у абзаці восьмому пункту 5.5 слова "ідентифікаційного номера"
замінити словами "реєстраційного номера облікової картки платника
податків"; у пункті 5.6 слово "початкова" замінити словом "додаткова"; доповнити розділ новим пунктом 5.8 такого змісту: "5.8. У разі якщо страхувальник подає за один і той самий
звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони
подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти)". У зв'язку з цим пункт 5.8 вважати пунктом 5.9.
5. У тексті Порядку ( z1014-10, za014-10, zb014-10, zc014-10,
zd014-10 ) та додатках до Порядку слова "свідоцтві про державну
реєстрацію її як підприємця" у відповідних відмінках замінити
словами "витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" у відповідних відмінках.
6. Додатки 1, 2, 4-6 ( z1014-10, za014-10, zb014-10,
zc014-10, zd014-10 ) викласти у новій редакції:
Додаток 1
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ДОВІДНИК
категорій страхувальників, які сплачують
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

------------------------------------------------------------------ | N | Код | Назва категорій страхувальників | |з/п|категорії|--------------------------------------------------| | | страху- | Повна назва | | |вальника | | |----------------------------------------------------------------| | Юридичні особи - страхувальники | |----------------------------------------------------------------| | 1 | 111 |Підприємства, установи та організації, інші | | | |юридичні особи, утворені відповідно до | | | |законодавства України, незалежно від форми | | | |власності, виду діяльності та господарювання, які | | | |використовують працю фізичних осіб на умовах | | | |трудового договору (контракту) або на інших | | | |умовах, передбачених законодавством, чи за | | | |цивільно-правовими договорами (крім | | | |цивільно-правового договору, укладеного з фізичною| | | |особою - підприємцем, якщо виконувані роботи | | | |(надавані послуги) відповідають видам діяльності, | | | |зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у | | | |тому числі філії, представництва, відділення та | | | |інші відокремлені підрозділи зазначених | | | |підприємств, установ і організацій, інших | | | |юридичних осіб, які мають окремий баланс і | | | |самостійно ведуть розрахунки із застрахованими | | | |особами. | | | | | | | |Коротка назва: ЮО на загальних підставах | |---+---------+--------------------------------------------------| | 2 | 113 |Підприємства, установи та організації, інші | | | |юридичні особи, утворені відповідно до | | | |законодавства України, незалежно від форми | | | |власності, виду діяльності та господарювання, які | | | |використовують працю фізичних осіб на умовах | | | |трудового договору (контракту) або на інших | | | |умовах, передбачених законодавством, чи за | | | |цивільно-правовими договорами (крім | | | |цивільно-правового договору, укладеного з фізичною| | | |особою - підприємцем, якщо виконувані роботи | | | |(надавані послуги) відповідають видам діяльності, | | | |зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у | | | |тому числі філії, представництва, відділення та | | | |інші відокремлені підрозділи зазначених | | | |підприємств, установ і організацій, інших | | | |юридичних осіб, які мають окремий баланс і | | | |самостійно ведуть розрахунки із застрахованими | | | |особами, що обрали спрощену систему | | | |оподаткування - єдиний податок. | | | | | | | |Коротка назва: ЮО на єдиному податку | |---+---------+--------------------------------------------------| | 3 | 114 |Підприємства, установи та організації, інші | | | |юридичні особи, утворені відповідно до | | | |законодавства України, незалежно від форми | | | |власності, виду діяльності та господарювання, які | | | |використовують працю фізичних осіб на умовах | | | |трудового договору (контракту) або на інших | | | |умовах, передбачених законодавством, чи за | | | |цивільно-правовими договорами (крім | | | |цивільно-правового договору, укладеного з фізичною| | | |особою - підприємцем, якщо виконувані роботи | | | |(надавані послуги) відповідають видам діяльності, | | | |зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у | | | |тому числі філії, представництва, відділення та | | | |інші відокремлені підрозділи зазначених | | | |підприємств, установ і організацій, інших | | | |юридичних осіб, які мають окремий баланс і | | | |самостійно ведуть розрахунки із застрахованими | | | |особами, що обрали особливий спосіб | | | |оподаткування - фіксований сільськогосподарський | | | |податок. | | | | | | | |Коротка назва: ЮО на фіксованому | | | |сільськогосподарському податку | |---+---------+--------------------------------------------------| | 4 | 120 |Колективні та орендні підприємства, | | | |сільськогосподарські кооперативи та фермерські | | | |господарства, у тому числі ті, які обрали | | | |особливий спосіб оподаткування (фіксований | | | |податок, єдиний податок, фіксований | | | |сільськогосподарський податок). | | | | | | | |Коротка назва: колективні, орендні підприємства | |---+---------+--------------------------------------------------| | 5 | 130 |Дипломатичні представництва і консульські установи| | | |України, філії, представництва, інші відокремлені | | | |підрозділи підприємств та організацій (у тому | | | |числі міжнародних), утворених відповідно до | | | |законодавства України, які мають окремий баланс і | | | |самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими| | | |особами. | | | | | | | |Коротка назва: дипломатичні представництва України| |---+---------+--------------------------------------------------| | 6 | 140 |Дипломатичні представництва і консульські установи| | | |іноземних держав, філії, представництва, інші | | | |відокремлені підрозділи іноземних підприємств, | | | |установ та організацій (у тому числі міжнародні), | | | |розташованих на території України. | | | | | | | |Коротка назва: іноземні дипломатичні | | | |представництва | |---+---------+--------------------------------------------------| | 7 | 150 |Підприємства, установи, організації, військові | | | |частини та органи, які виплачують заробітну плату | | | |(винагороду), грошове забезпечення, допомогу. | | | | | | | |Коротка назва: організації - не роботодавці | |---+---------+--------------------------------------------------| | 8 | 160 |Фонд загальнообов'язкового державного соціального | | | |страхування України на випадок безробіття. | | | | | | | |Коротка назва: Фонд страхування від безробіття | |---+---------+--------------------------------------------------| | 9 | 170 |Фонд соціального страхування від нещасних випадків| | | |на виробництві та професійних захворювань | | | |України. | | | | | | | |Коротка назва: Фонд страхування від нещасного | | | |випадку на виробництві | |---+---------+--------------------------------------------------| |10 | 180 |Районні (міські) управління праці та соціального | | | |захисту населення. | | | | | | | |Коротка назва: Управління праці та соціального | | | |захисту населення | |----------------------------------------------------------------| | 2. Фізичні особи - страхувальники | |----------------------------------------------------------------| |11 | 211 |Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний | | | |внесок від суми доходу, отриманого від цієї | | | |діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на | | | |доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які | | | |використовують працю інших осіб на умовах | | | |трудового договору (контракту) або на інших | | | |умовах, передбачених законодавством про працю, чи | | | |за цивільно-правовим договором (крім | | | |цивільно-правового договору, укладеного з фізичною| | | |особою - підприємцем, якщо виконувані роботи | | | |(надані послуги) відповідають видам діяльності, | | | |зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). | | | | | | | |Коротка назва: ФО-підприємці на загальних | | | |підставах | |---+---------+--------------------------------------------------| |12 | 212 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену | | | |систему оподаткування - фіксований податок, у тому| | | |числі ті, які використовують працю інших осіб на | | | |умовах трудового договору (контракту) або на інших| | | |умовах, передбачених законодавством про працю, чи | | | |за цивільно-правовим договором (крім | | | |цивільно-правового договору, укладеного з фізичною| | | |особою - підприємцем, якщо виконувані роботи | | | |(надані послуги) відповідають видам діяльності, | | | |зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру | | | |юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). | | | | | | | |Коротка назва: ФО-підприємці на фіксованому | | | |податку | |---+---------+--------------------------------------------------| |13 | 213 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену | | | |систему оподаткування - єдиний податок, у тому | | | |числі ті, які використовують працю інших осіб на | | | |умовах трудового договору (контракту) або на інших| | | |умовах, передбачених законодавством про працю, чи | | | |за цивільно-правовим договором (крім цивільно- | | | |правового договору, укладеного з фізичною особою -| | | |підприємцем, якщо виконувані роботи (надані | | | |послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним| | | |у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних | | | |осіб та фізичних осіб - підприємців). | | | | | | | |Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку | |---+---------+--------------------------------------------------| |14 | 221 |Фізична особа - член сім'ї фізичної особи - | | | |підприємця, який сплачує внески від суми доходу, | | | |отриманого від цієї діяльності, що підлягає | | | |оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. | | | | | | | |Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на | | | |загальних підставах | |---+---------+--------------------------------------------------| |15 | 222 |Фізична особа - член сім'ї фізичної особи - | | | |підприємця, який обрав спрощену систему | | | |оподаткування. | | | | | | | |Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на ССО | |---+---------+--------------------------------------------------| |16 | 230 |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - | | | |займаються незалежною професійною діяльністю, а | | | |саме науковою, літературною, артистичною, | | | |художньою, освітньою або викладацькою, а також | | | |медичною, юридичною практикою, в тому числі | | | |адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, | | | |які провадять релігійну (місіонерську) діяльність | | | |та отримують дохід безпосередньо від цієї | | | |діяльності, за умови, що такі особи не є найманими| | | |працівниками чи підприємцями. | | | | | | | |Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну | | | |професійну діяльність | |---+---------+--------------------------------------------------| |17 | 241 |Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до| | | |кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому | | | |державному пенсійному страхуванню відповідно до | | | |статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове | | | |державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), у тому| | | |числі іноземці та особи без громадянства, які | | | |постійно проживають або працюють на території | | | |України, громадяни України, які постійно | | | |проживають або працюють за межами України, якщо | | | |інше не встановлено міжнародними договорами, згода| | | |на обов'язковість яких надана Верховною Радою | | | |України, та уклали договір на добровільну участь у| | | |системі загальнообов'язкового державного | | | |пенсійного страхування. | | | | | | | |Коротка назва: добровільні учасники | |---+---------+--------------------------------------------------| |18 | 242 |Особи, які на підставі пункту 3 статті 24 Закону | | | |України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне| | | |страхування" ( 1058-15 ) здійснюють доплату до | | | |суми страхових внесків таким чином, щоб загальна | | | |сума сплачених коштів за відповідний місяць була | | | |не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. | | | | | | | |Коротка назва: особа, яка доплачує | |---+---------+--------------------------------------------------| |19 | 243 |Платники, які відповідно до статті 10 Закону | | | |України "Про збір та облік єдиного внеску на | | | |загальнообов'язкове державне соціальне | | | |страхування" ( 2464-17 ) мають право на | | | |добровільну сплату єдиного внеску. | | | | | | | |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
кодів категорії застрахованої особи та кодів бази
нарахування і розмірів ставок єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

---------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік категорій | База нарахування | Розмір єдиного внеску | | застрахованих осіб, які | єдиного внеску | | | підлягають | | | | загальнообов'язковому | | | | державному соціальному | | | | страхуванню | | | |----------------------------+----------------------+----------------------------------| |Код | Назва категорії | Назва | Оди- | Нараховується |Утримується| |кате-| застрахованих осіб | | ниця | на заробітну | із | |горії| | |виміру| плату (дохід) |заробітної | |заст-| | | | застрахованої | плати | |рахо-| | | | особи | (доходу) | |ваних| | | |страхувальником| застра- | |осіб | | | | | хованої | | | | | | | особи | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 1 |Працівники - громадяни|Сума нарахованої | % |Для платників, | 3,6 | | |України, іноземці |заробітної плати за | | зазначених у | | | |(якщо інше не |видами виплат, які | |пункті 1 (крім | | | |встановлено |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |міжнародними |додаткову заробітну | |частини першої | | | |договорами, згода на |плату, інші | |статті 4 закону| | | |обов'язковість яких |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |надана Верховною Радою|компенсаційні виплати,| |розмір єдиного | | | |України) та особи без |у тому числі в | | внеску | | | |громадянства, які |натуральній формі, що | |встановлюється | | | |працюють на |визначаються | | відповідно до | | | |підприємствах, в |відповідно до Закону | | класу | | | |установах та |України "Про оплату | | професійного | | | |організаціях, у інших |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |юридичних осіб, | | | виробництва в | | | |зазначених в абзаці | | | діапазоні | | | |другому пункту 1 | | | 36,76-49,7, до| | | |статті 4 Закону | | | яких віднесено| | | |України "Про збір та | | | платника | | | |облік єдиного внеску | | |єдиного внеску,| | | |на загальнообов'язкове| | |а для бюджетних| | | |державне соціальне | | | установ - 36,3| | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ); у | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | |підприємців на умовах | | | | | | |трудового договору | | | | | | |(контракту) або на | | | | | | |інших умовах, | | | | | | |передбачених | | | | | | |законодавством; у | | | | | | |фізичних осіб, які | | | | | | |забезпечують себе | | | | | | |роботою самостійно, та| | | | | | |у інших фізичних осіб | | | | | | |на умовах трудового | | | | | | |договору (контракту) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: наймані|Коротка назва: оплата | | | | | |працівники на |праці | | | | | |загальних підставах | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 2 |Працюючі інваліди на |Сума нарахованої | % | 8,41 | 3,6 | | |підприємствах, в |заробітної плати за | | | | | |установах і |видами виплат, які | | | | | |організаціях |включають основну та | | | | | | |додаткову заробітну | | | | | | |плату, інші | | | | | | |заохочувальні та | | | | | | |компенсаційні виплати,| | | | | | |у тому числі в | | | | | | |натуральній формі, що | | | | | | |визначаються | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | |України "Про оплату | | | | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | | | | |працюючий інвалід |праці | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 3 |Наймані працівники із |Сума нарахованої | % | 45,96 | 6,1 | | |числа осіб льотних |заробітної плати за | | | | | |екіпажів повітряних |видами виплат, які | | | | | |суден цивільної |включають основну та | | | | | |авіації (пілоти, |додаткову заробітну | | | | | |штурмани, |плату, інші | | | | | |бортінженери, |заохочувальні та | | | | | |бортмеханіки, |компенсаційні виплати,| | | | | |бортрадисти, |у тому числі в | | | | | |льотчики-наглядачі) і |натуральній формі, що | | | | | |бортоператорів, які |визначаються | | | | | |виконують спеціальні |відповідно до Закону | | | | | |роботи в польотах |України "Про оплату | | | | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особа |Коротка назва: оплата | | | | | |льотного складу |праці | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 4 |Члени колективних та |Суми доходу, що | | | | | |орендних підприємств, |розподіляється між | | | | | |сільськогосподарських |членами колективних, | | | | | |кооперативів та |орендних підприємств, | | | | | |фермерських |сільськогосподарських | | | | | |господарств, у тому |кооперативів, | | | | | |числі тих, які обрали |фермерських | | | | | |особливий спосіб |господарств і підлягає| | | | | |оподаткування |оподаткуванню податком| | | | | |(фіксований податок, |на доходи фізичних | | | | | |єдиний податок, |осіб | | | | | |фіксований | | | | | | |сільськогосподарський | | | | | | |податок, придбали | | | | | | |спеціальний торговий | | | | | | |патент) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: член |Коротка назва: дохід | | | | | |КСП, |члена КСП, | | | | | |сільськогосподарського|сільськогосподарського| | | | | |кооперативу |кооперативу | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 5 |Фізичні особи - |Сума доходу | % | 34,7 | Не | | |підприємці, які |(прибутку), отриманого| | |утримується| | |сплачують внески від |від відповідної | | | | | |суми доходу |діяльності фізичною | | | | | |(прибутку), отриманого|особою - підприємцем, | | | | | |від цієї діяльності, |що підлягає | | | | | |що підлягає |оподаткуванню податком| | | | | |оподаткуванню податком|на доходи фізичних | | | | | |на доходи фізичних |осіб. При цьому сума | | | | | |осіб |єдиного внеску не може| | | | | | |бути меншою за розмір | | | | | | |мінімального | | | | | | |страхового внеску за | | | | | | |місяць, у якому | | | | | | |отримано дохід | | | | | | |(прибуток) | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: сума | | | | | |ФО - підприємці на |доходу (прибутку), | | | | | |загальних підставах |отриманого від | | | | | | |відповідної діяльності| | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 6 |Фізичні особи - |Сума, що визначається | % | 34,7 | Не | | |підприємці, які обрали|самостійно, але не | | |утримується| | |спрощену систему |більше максимальної | | | | | |оподаткування |величини бази | | | | | |(фіксований податок, |нарахування єдиного | | | | | |єдиний податок) |внеску відповідно до | | | | | | |закону. При цьому сума| | | | | | |єдиного внеску не може| | | | | | |бути меншою за розмір | | | | | | |мінімального | | | | | | |страхового внеску | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: база | | | | | |ФО - підприємці на ССО|нарахування, що | | | | | | |визначена самостійно | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 7 |Члени сімей фізичних |Сума доходу | % | 34,7 | Не | | |осіб - підприємців, |(прибутку), отриманого| | |утримується| | |які сплачують внески |від відповідної | | | | | |від суми доходу |діяльності членом | | | | | |(прибутку), отриманого|сім'ї фізичної особи -| | | | | |від цієї діяльності, |підприємця, що | | | | | |що підлягає |підлягає оподаткуванню| | | | | |оподаткуванню податком|податком на доходи | | | | | |на доходи фізичних |фізичних осіб. При | | | | | |осіб |цьому сума єдиного | | | | | | |внеску не може бути | | | | | | |меншою за розмір | | | | | | |мінімального | | | | | | |страхового внеску за | | | | | | |місяць, у якому | | | | | | |отримано дохід | | | | | | |(прибуток) | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: член |Коротка назва: сума | | | | | |сім'ї ФО - підприємця |доходу (прибутку), | | | | | |на загальних підставах|отриманого від | | | | | | |відповідної діяльності| | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 8 |Члени сімей фізичних |Сума, що визначається | % | 34,7 | Не | | |осіб - підприємців, |самостійно, але не | | |утримується| | |які обрали спрощену |більше максимальної | | | | | |систему оподаткування |величини бази | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску відповідно до | | | | | | |Закону ( 2464-17 ). | | | | | | |При цьому сума єдиного| | | | | | |внеску не може бути | | | | | | |меншою за розмір | | | | | | |мінімального | | | | | | |страхового внеску | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: член |Коротка назва: база | | | | | |сім'ї ФО - підприємця |нарахування, що | | | | | |на ССО |визначена самостійно | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 9 |Особи, які |Сума доходу | % | 34,7 | Не | | |забезпечують себе |(прибутку), отриманого| | |утримується| | |роботою самостійно - |від відповідної | | | | | |займаються |діяльності, що | | | | | |адвокатською, |підлягає оподаткуванню| | | | | |нотаріальною, творчою |податком на доходи | | | | | |та іншою діяльністю, |фізичних осіб. При | | | | | |пов'язаною з |цьому сума єдиного | | | | | |отриманням доходу |внеску не може бути | | | | | |безпосередньо від цієї|меншою за розмір | | | | | |діяльності |мінімального | | | | | | |страхового внеску | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особа, |Коротка назва: сума | | | | | |яка отримує дохід від |доходу (прибутку), | | | | | |незалежної професійної|отриманого від | | | | | |діяльності |відповідної діяльності| | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 10 |Громадяни України, які|Сума нарахованої | % | Для платників,| 3,6 | | |працюють у |заробітної плати за | | зазначених у | | | |розташованих за межами|видами виплат, які | | пункті 1 (крім| | | |України дипломатичних |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |представництвах, |додаткову заробітну | | частини першої| | | |консульських |плату, інші | |статті 4 закону| | | |установах України, |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |філіях, |компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | |представництвах, |у тому числі в | | внеску | | | |інших відокремлених |натуральній формі, що | | встановлюється| | | |підрозділах |визначаються | | відповідно до | | | |підприємств та |відповідно до Закону | | класу | | | |організацій (у тому |України "Про оплату | | професійного | | | |числі міжнародних), |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |створених відповідно | | | виробництва в | | | |до законодавства | | | діапазоні | | | |України (якщо інше не | | | 36,76-49,7, до| | | |встановлено | | | яких віднесено| | | |міжнародними | | | платника | | | |договорами, згода на | | |єдиного внеску,| | | |обов'язковість яких | | |а для бюджетних| | | |надана Верховною Радою| | | установ - 36,3| | | |України) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | | | | |громадянин України, |праці | | | | | |який працює за її | | | | | | |межами | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 11 |Громадяни України та |Сума нарахованої | % | Для платників,| 3,6 | | |особи без |заробітної плати за | | зазначених у | | | |громадянства, які |видами виплат, які | | пункті 1 (крім| | | |працюють в іноземних |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |дипломатичних |додаткову заробітну | | частини першої| | | |представництвах та |плату, інші | |статті 4 закону| | | |консульських установах|заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |іноземних держав, |компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | |філіях, |у тому числі в | | внеску | | | |представництвах, |натуральній формі, що | | встановлюється| | | |інших відокремлених |визначаються | | відповідно до | | | |підрозділах іноземних |відповідно до Закону | | класу | | | |підприємств та |України "Про оплату | | професійного | | | |організацій, |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |міжнародних | | | виробництва в | | | |організацій, | | | діапазоні | | | |розташованих на | | | 36,76-49,7, до| | | |території України | | | яких віднесено| | | |----------------------+----------------------| | платника | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | |єдиного внеску,| | | |працівник іноземних |праці | |а для бюджетних| | | |організацій в Україні | | | установ - 36,3| | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 12 |Особи, які працюють на|Сума нарахованої | % | Для платників,| 3,6 | | |виборних посадах в |заробітної плати за | | зазначених у | | | |органах державної |видами виплат, які | | пункті 1 (крім| | | |влади, органах |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |місцевого |додаткову заробітну | | частини першої| | | |самоврядування, |плату, інші | |статті 4 закону| | | |об'єднаннях громадян |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |та отримують заробітну|компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | |плату (винагороду) за |у тому числі в | | внеску | | | |роботу на такій посаді|натуральній формі, що | | встановлюється| | | | |визначаються | | відповідно до | | | | |відповідно до Закону | | класу | | | | |України "Про оплату | | професійного | | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |----------------------+----------------------| | виробництва в | | | |Коротка назва: особа |Коротка назва: оплата | | діапазоні | | | |на виборній посаді |праці | | 36,76-49,7, до| | | | | | | яких віднесено| | | | | | | платника | | | | | | |єдиного внеску,| | | | | | |а для бюджетних| | | | | | | установ - 36,3| | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 13 |Працівники |Сума нарахованої | % | Для платників,| 3,6 | | |воєнізованих |заробітної плати за | | зазначених у | | | |формувань, |видами виплат, які | | пункті 1 (крім| | | |гірничорятувальних |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |частин незалежно від |додаткову заробітну | | частини першої| | | |підпорядкування, а |плату, інші | |статті 4 закону| | | |також особовий склад |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |аварійно-рятувальної |компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | |служби, утвореної |у тому числі в | | внеску | | | |відповідно до |натуральній формі, що | | встановлюється| | | |законодавства на |визначаються | | відповідно до | | | |постійній основі |відповідно до Закону | | класу | | | | |України "Про оплату | | професійного | | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |----------------------+----------------------| | виробництва в | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | діапазоні | | | |працівник воєнізованих|праці | | 36,76-49,7, до| | | |формувань | | | яких віднесено| | | | | | | платника | | | | | | |єдиного внеску,| | | | | | |а для бюджетних| | | | | | | установ - 36,3| | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 14 |Особи, які проходять |Сума нарахованої | % | Для платників,| 3,6 | | |альтернативну |заробітної плати за | | зазначених у | | | |(невійськову) службу |видами виплат, які | | пункті 1 (крім| | | | |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | | |додаткову заробітну | | частини першої| | | | |плату, інші | |статті 4 закону| | | | |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | | |компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | | |у тому числі в | | внеску | | | | |натуральній формі, що | | встановлюється| | | | |визначаються | | відповідно до | | | | |відповідно до Закону | | класу | | | | |України "Про оплату | | професійного | | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |----------------------+----------------------| | виробництва в | | | |Коротка назва: особа |Коротка назва: оплата | | діапазоні | | | |на альтернативній |праці | | 36,76-49,7, до| | | |службі | | | яких віднесено| | | | | | | платника | | | | | | |єдиного внеску,| | | | | | |а для бюджетних| | | | | | | установ - 36,3| | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 15 |Особи, які проходять | | | | | | |професійну підготовку,| | | | | | |перепідготовку або | | | | | | |підвищення | | | | | | |кваліфікації з | | | | | | |відривом від | | | | | | |виробництва за | | | | | | |направленням | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | |організацій (без | | | | | | |збереження заробітної | | | | | | |плати та з отриманням | | | | | | |стипендії відповідно | | | | | | |до законодавства) | | | | | | |----------------------| | | | | | |Коротка назва: особа, | | | | | | |яка навчається з | | | | | | |відривом від | | | | | | |виробництва | | | | | |-----+----------------------+----------------------+----------------------------------| | 16 |Особи, які беруть |Дохід, що | Не менше суми мінімального | | |добровільну участь у |розраховується | страхового внеску та не більше | | |системі |виходячи з суми | максимального розміру | | |загальнообов'язкового |внеску, сплаченого | | | |державного |згідно з договором про| | | |соціального |добровільну участь, за| | | |страхування |формулою | | | | |З = Ф х 100% / Т, де: | | | | |З - сума заробітної | | | | |плати (доходу) | | | | |застрахованої особи; | | | | |Ф - сума фактично | | | | |сплаченого страхового | | | | |внеску за відповідний | | | | |місяць; | | | | |Т - розмір страхового | | | | |внеску у відповідному | | | | |місяці | | | |----------------------+----------------------| | | |Коротка назва: особа, |Коротка назва: | | | |яка страхується |розрахований на | | | |добровільно |підставі суми | | | | |добровільного внеску | | | | |показник | | |-----+----------------------+----------------------+----------------------------------| | 17 |Особи, які на підставі|Сума заробітної плати | Розрахункова величина | | |пункту 3 статті 24 |(доходу) застрахованої|до розміру мінімального страхового| | |Закону України "Про |особи розраховується | внеску | | |загальнообов'язкове |виходячи з | | | |державне пенсійне |передбаченої частиною | | | |страхування" |третьою статті 24 ЗУ | | | |( 1058-15 ) здійснюють|N 1058 ( 1058-15 ) | | | |доплату до суми |доплати за формулою | | | |страхових внесків |Зд = Д х 100% / Т, де:| | | |таким чином, щоб |Зд - сума заробітної | | | |загальна сума |плати (доходу), | | | |сплачених коштів за |розрахована виходячи | | | |відповідний місяць |із доплати; | | | |була не меншою |Д - сума доплати; | | | |мінімального |Т - розмір страхового | | | |страхового внеску |внеску у відповідному | | | | |місяці | | | |----------------------+----------------------| | | |Коротка назва: особа, |Коротка назва: | | | |яка доплачує страхові |розрахований на | | | |внески |підставі суми доплати | | | | |показник | | |-----+----------------------+----------------------+----------------------------------| | 18 |Особи, які проходять |Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |строкову військову |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |службу у Збройних |здійснюються за | | мінімальної | | | |Силах України, Службі |рахунок коштів | | заробітної | | | |безпеки України, інших|державного бюджету в | | плати | | | |утворених відповідно |порядку, встановленому| | | | | |до законів України |Кабінетом Міністрів | | | | | |військових |України, але не менше | | | | | |формуваннях, органах |мінімального | | | | | |Міністерства |страхового внеску за | | | | | |внутрішніх справ |кожну особу | | | | | |України та службу в | | | | | | |органах і підрозділах | | | | | | |цивільного захисту | | | | | | |----------------------| | | | | | |Коротка назва: особа, | | | | | | |яка проходить | | | | | | |строкову військову | | | | | | |службу | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 19 |Особи, які отримують | | | | | | |щомісячні страхові | | | | | | |виплати відповідно до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |загальнообов'язкове | | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування від | | | | | | |нещасного випадку на | | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійного | | | | | | |захворювання, які | | | | | | |спричинили втрату | | | | | | |працездатності" | | | | | | |( 1105-14 ), крім | | | | | | |осіб, які отримують | | | | | | |виплати у зв'язку зі | | | | | | |смертю годувальника, | | | | | | |та непрацюючих осіб, | | | | | | |які отримують пенсії | | | | | | |по інвалідності від | | | | | | |нещасного випадку на | | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійного | | | | | | |захворювання | | | | | | |----------------------| | | | | | |Коротка назва: особа, | | | | | | |яка отримує страхові | | | | | | |виплати з ФСНВ | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 20 |Особи, які відповідно |Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |до законів отримують |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |допомогу по догляду за|здійснюються за | | мінімальної | | | |дитиною до досягнення |рахунок коштів | | заробітної | | | |нею трирічного віку |державного бюджету в | | плати | | | |----------------------|порядку, встановленому| | | | | |Коротка назва: особа, |Кабінетом Міністрів | | | | | |яка отримує допомогу |України, але не менше | | | | | |по догляду за дитиною |мінімального | | | | | | |страхового внеску за | | | | | | |кожну особу | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 21 |Один з непрацюючих |Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |працездатних батьків, |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |усиновителів, опікун, |здійснюються за | | мінімальної | | | |піклувальник, які |рахунок коштів | | заробітної | | | |фактично здійснюють |державного бюджету в | | плати | | | |догляд за дитиною- |порядку, встановленому| | | | | |інвалідом та отримують|Кабінетом Міністрів | | | | | |допомогу або |України, але не менше | | | | | |компенсацію відповідно|мінімального | | | | | |до законодавства |страхового внеску за | | | | | |----------------------|кожну особу | | | | | |Коротка назва: | | | | | | |непрацюючі працездатні| | | | | | |батьки, усиновителі, | | | | | | |опікуни, | | | | | | |піклувальники, які | | | | | | |фактично здійснюють | | | | | | |догляд за дитиною- | | | | | | |інвалідом | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 22 |Безробітні в період | | | | | | |отримання допомоги по | | | | | | |безробіттю | | | | | | |----------------------| | | | | | |Коротка назва: особа, | | | | | | |яка отримує допомогу | | | | | | |по безробіттю | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 23 |Особи, які не набули |Сума нарахованого | % | 34,7 | 2,6 | | |(не набудуть) права на|грошового забезпечення| | | | | |пенсію за вислугу | | | | | | |років згідно із | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | |пенсійне забезпечення | | | | | | |осіб, звільнених з | | | | | | |військової служби, та | | | | | | |деяких інших осіб" | | | | | | |( 2262-12 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: грошове| | | | | |військовослужбовець, |забезпечення | | | | | |який не набув права | | | | | | |на пенсію за вислугу | | | | | | |років | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 24 |Батьки-вихователі |Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |дитячих будинків |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |сімейного типу, |здійснюються за | | мінімальної | | | |прийомні батьки, якщо |рахунок коштів | | заробітної | | | |вони отримують грошове|державного бюджету в | | плати | | | |забезпечення |порядку, встановленому| | | | | |відповідно до |Кабінетом Міністрів | | | | | |законодавства |України, але не менше | | | | | |----------------------|мінімального | | | | | |Коротка назва: |страхового внеску за | | | | | |батьки-вихователі |кожну особу | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 25 |Наймані працівники, |Сума нарахованої | % |Для платників, | 6,1 | | |які працюють на |заробітної плати за | | зазначених у | | | |посадах, робота на |видами виплат, які | |пункті 1 (крім | | | |яких зараховується до |включають основну та | |абзацу сьомого)| | | |стажу, що дає право на|додаткову заробітну | |частини першої | | | |одержання пенсії |плату, інші | |статті 4 закону| | | |відповідно до Законів |заохочувальні та | | ( 2464-17 ), | | | |України "Про державну |компенсаційні виплати,| | розмір єдиного| | | |службу" ( 3723-12 ), |у тому числі в | | внеску | | | |"Про прокуратуру" |натуральній формі, що | | встановлюється| | | |( 1789-12 ), "Про |визначаються | | відповідно до | | | |державну підтримку |відповідно до Закону | | класу | | | |засобів масової |України "Про оплату | | професійного | | | |інформації та |праці" ( 108/95-ВР ) | | ризику | | | |соціальний захист | | | виробництва в | | | |журналістів" | | | діапазоні | | | |( 540/97-ВР ), "Про | | | 36,76-49,7, до| | | |наукову і науково- | | | яких віднесено| | | |технічну діяльність" | | | платника | | | |( 1977-12 ), "Про | | |єдиного внеску,| | | |статус народного | | |а для бюджетних| | | |депутата України" | | | установ - 36,3| | | |( 2790-12 ), "Про | | | | | | |Національний банк | | | | | | |України" ( 679-14 ), | | | | | | |"Про службу в органах | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |( 2493-14 ), Митного | | | | | | |кодексу України | | | | | | |( 92-15 ), Положення | | | | | | |про помічника- | | | | | | |консультанта народного| | | | | | |депутата України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |Постановою Верховної | | | | | | |Ради України від | | | | | | |13 жовтня 1995 року | | | | | | |N 379/95-ВР | | | | | | |( 379/95-ВР ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: наймані|Коротка назва: оплата | | | | | |працівники, які |праці | | | | | |працюють на посадах, | | | | | | |робота на яких | | | | | | |зараховується до | | | | | | |стажу, що дає право на| | | | | | |одержання пенсії | | | | | | |відповідно до окремих | | | | | | |законів України | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 26 |Фізичні особи, які |Сума винагороди за | % | 34,7 | 2,6 | | |виконують роботи |цивільно-правовими | | | | | |(надають послуги) на |договорами | | | | | |підприємствах, в | | | | | | |установах та | | | | | | |організаціях, в інших | | | | | | |юридичних осіб, | | | | | | |зазначених в абзаці | | | | | | |другому пункту 1 | | | | | | |частини першої | | | | | | |статті 4, чи у | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | |підприємців або осіб, | | | | | | |які забезпечують себе | | | | | | |роботою самостійно, за| | | | | | |цивільно-правовими | | | | | | |договорами (крім | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | |підприємців, якщо | | | | | | |виконувані ними роботи| | | | | | |(надані послуги) | | | | | | |відповідають видам | | | | | | |діяльності, зазначеним| | | | | | |у витягу з Єдиного | | | | | | |державного реєстру | | | | | | |юридичних осіб та | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | |підприємців) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особи, |Коротка назва: | | | | | |які працюють за |винагорода за угодами | | | | | |угодами ЦПХ |ЦПХ | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 27 |Особи, які не є |Сума нарахованої | % | 5,3 | 3,6 | | |інвалідами, працюють |заробітної плати за | | | | | |на підприємствах та в |видами виплат, які | | | | | |організаціях |включають основну та | | | | | |всеукраїнських |додаткову заробітну | | | | | |громадських |плату, інші | | | | | |організацій інвалідів,|заохочувальні та | | | | | |зокрема товариствах |компенсаційні виплати,| | | | | |УТОГ та УТОС, у яких |у тому числі в | | | | | |кількість інвалідів |натуральній формі, що | | | | | |становить не менше ніж|визначаються | | | | | |50% загальної |відповідно до Закону | | | | | |чисельності працюючих,|України "Про оплату | | | | | |за умови, що фонд |праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |оплати праці таких | | | | | | |інвалідів становить не| | | | | | |менше ніж 25% суми | | | | | | |витрат на оплату | | | | | | |праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,3% | | | | | | |на весь фонд оплати | | | | | | |праці, що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особи, |Коротка назва: оплата | | | | | |які працюють на |праці | | | | | |підприємствах та в | | | | | | |організаціях | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 28 |Особи, які є |Сума нарахованої | % | 5,5 | 3,6 | | |інвалідами та працюють|заробітної плати за | | | | | |на підприємствах та в |видами виплат, які | | | | | |організаціях |включають основну та | | | | | |громадських |додаткову заробітну | | | | | |організацій інвалідів,|плату, інші | | | | | |в яких кількість |заохочувальні та | | | | | |інвалідів становить не|компенсаційні виплати,| | | | | |менше ніж 50% |у тому числі в | | | | | |загальної чисельності |натуральній формі, що | | | | | |працюючих, за умови, |визначаються | | | | | |що фонд оплати праці |відповідно до Закону | | | | | |таких інвалідів |України "Про оплату | | | | | |становить не менше ніж|праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |25% суми витрат на | | | | | | |оплату праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,5% | | | | | | |на фонд оплати праці | | | | | | |працюючих інвалідів, | | | | | | |що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | | | | |працюючий інвалід на |праці | | | | | |підприємстві або в | | | | | | |організації | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |в яких кількість | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | |понад 50% | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 29 |Особи, які отримують |Сума допомоги по | % | 33,2 | 2 | | |допомогу по тимчасовій|тимчасовій | | | | | |непрацездатності |непрацездатності | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: особи, |Коротка назва: сума | | | | | |які отримують |допомоги по тимчасовій| | | | | |допомогу по тимчасовій|непрацездатності | | | | | |непрацездатності | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 30 |Наймані працівники- |Сума нарахованої | % | 5,3 | 2,85 | | |інваліди, які працюють|заробітної плати за | | | | | |на підприємствах та в |видами виплат, які | | | | | |організаціях |включають основну та | | | | | |всеукраїнських |додаткову заробітну | | | | | |громадських |плату, інші | | | | | |організацій інвалідів,|заохочувальні та | | | | | |зокрема товариствах |компенсаційні виплати,| | | | | |УТОГ та УТОС, у яких |у тому числі в | | | | | |кількість інвалідів |натуральній формі, що | | | | | |становить не менше ніж|визначаються | | | | | |50% загальної |відповідно до Закону | | | | | |чисельності |України "Про оплату | | | | | |працівників, за умови,|праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |що фонд оплати праці | | | | | | |таких інвалідів | | | | | | |становить не менше ніж| | | | | | |25% суми витрат на | | | | | | |оплату праці, і які | | | | | | |нараховують єдиний | | | | | | |внесок у розмірі 5,3% | | | | | | |на весь фонд оплати | | | | | | |праці, що є базою для | | | | | | |нарахування єдиного | | | | | | |внеску згідно з | | | | | | |пунктом 1 частини | | | | | | |першої статті 7 Закону| | | | | | |України "Про збір та | | | | | | |облік єдиного внеску | | | | | | |на загальнообов'язкове| | | | | | |державне соціальне | | | | | | |страхування" | | | | | | |( 2464-17 ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | | | | |найманий працівник - |праці | | | | | |інвалід, який працює | | | | | | |на підприємствах та в | | | | | | |організаціях | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | |зокрема товариствах | | | | | | |УТОГ та УТОС | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 31 |Військовослужбовці |Сума нарахованого | % | 34,7 | 2,6 | | |(крім |грошового забезпечення| | | | | |військовослужбовців | | | | | | |строкової військової | | | | | | |служби), особи | | | | | | |рядового і | | | | | | |начальницького складу | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: грошове| | | | | |військовослужбовці, |забезпечення | | | | | |особи рядового і | | | | | | |начальницького складу | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 32 |Працюючі інваліди на |Сума нарахованої | % | 8,41 | 6,1 | | |посадах, робота на |заробітної плати за | | | | | |яких зараховується до |видами виплат, які | | | | | |стажу, що дає право на|включають основну та | | | | | |одержання пенсії |додаткову заробітну | | | | | |відповідно до Законів |плату, інші | | | | | |України "Про державну |заохочувальні та | | | | | |службу" ( 3723-12 ), |компенсаційні виплати,| | | | | |"Про прокуратуру" |у тому числі в | | | | | |( 1789-12 ), "Про |натуральній формі, що | | | | | |державну підтримку |визначаються | | | | | |засобів масової |відповідно до Закону | | | | | |інформації та |України "Про оплату | | | | | |соціальний захист |праці" ( 108/95-ВР ) | | | | | |журналістів" | | | | | | |( 540/97-ВР ), "Про | | | | | | |наукову і науково- | | | | | | |технічну діяльність" | | | | | | |( 1977-12 ), "Про | | | | | | |статус народного | | | | | | |депутата України" | | | | | | |( 2790-12 ), "Про | | | | | | |Національний банк | | | | | | |України" ( 679-14 ), | | | | | | |"Про службу в органах | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |( 2493-14 ), Митного | | | | | | |кодексу України | | | | | | |( 92-15 ), Положення | | | | | | |про помічника- | | | | | | |консультанта народного| | | | | | |депутата України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |Постановою Верховної | | | | | | |Ради України від | | | | | | |13 жовтня 1995 року | | | | | | |N 379/95-ВР | | | | | | |( 379/95-ВР ) | | | | | | |----------------------+----------------------| | | | | |Коротка назва: |Коротка назва: оплата | | | | | |працюючий інвалід |праці | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 33 |Непрацюючі працездатні|Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |особи, які здійснюють |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |догляд за інвалідом |здійснюються за | | мінімальної | | | |I групи та отримують |рахунок коштів | | заробітної | | | |допомогу або |державного бюджету в | | плати | | | |компенсацію відповідно|порядку, встановленому| | | | | |до законодавства |Кабінетом Міністрів | | | | | |----------------------|України, але не менше | | | | | |Коротка назва: особа, |мінімального | | | | | |яка доглядає інваліда |страхового внеску за | | | | | |I групи |кожну особу | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------+-----------| | 34 |Непрацюючі працездатні|Нарахування та сплата | % | 33,2 від | Не | | |особи, які здійснюють |єдиного внеску | | розміру |утримується| | |догляд за престарілим,|здійснюються за | | мінімальної | | | |який за висновком |рахунок коштів | | заробітної | | | |медичного закладу |державного бюджету в | | плати | | | |потребує постійного |порядку, встановленому| | | | | |стороннього догляду |Кабінетом Міністрів | | | | | |або досяг 80-річного |України, але не менше | | | | | |віку, та отримують |мінімального | | | | | |допомогу або |страхового внеску за | | | | | |компенсацію відповідно|кожну особу | | | | | |до законодавства | | | | | | |----------------------| | | | | | |Коротка назва: особа, | | | | | | |яка доглядає | | | | | | |престарілого | | | | | |-----+----------------------+----------------------+------+---------------------------| | 35 |Фізичні особи - |Доплата з урахуванням | % | Розрахункова величина | | |підприємці, у тому |розміру мінімальної | | до розміру мінімального | | |числі ті, які обрали |заробітної плати, | | страхового внеску | | |спрощену систему |встановленої | | | | |оподаткування та |законодавством, до | | | | |здійснюють доплату |мінімального розміру | | | | |суми єдиного внеску на|єдиного внеску у | | | | |загальнообов'язкове |відповідному місяці | | | | |державне соціальне | | | | | |страхування згідно з | | | | | |повідомлення - | | | | | |розрахунку | | | | | |----------------------+----------------------| | | | |Коротка назва: |Коротка назва: база | | | | |ФО - підприємці, які |нарахування, що | | | | |доплачують єдиний |визначена самостійно | | | | |внесок згідно з | | | | | |повідомленням- | | | | | |розрахунком | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ЗВІТ
про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення, допомоги, компенсації)
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до органів Пенсійного фонду України
( za858-11, zb858-11 )

Додаток 5
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ЗВІТ
про суми нарахованого доходу застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску
( zc858-11 )

Додаток 6
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ЗВІТ
про суми єдиного внеску, передбачені договором
про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного соціального
страхування, які підлягають сплаті, та суми
доплати до органів Пенсійного фонду України
( zd858-11 )

7. Доповнити Порядок ( z1014-10 ) новим додатком 7 такого
змісту:
Додаток 7
до Порядку формування
та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
( z1014-10 )

ЗВІТ
про настання нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання
( ze858-11 )вгору