Документ z0854-13, попередня редакція — Редакція від 06.02.2015, підстава - z0014-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

6. Таблиця 4. Інформація про юридичних осіб, які прямо володіють істотною участю у заявника (ліцензіата)

№ з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційни йкод юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

57. Таблиця 5. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

№ з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів* (для юридичних осіб)

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)

1

2

3

4

5

6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

ІІ. Структура власності власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (далі - власник)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи власника у заявника

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-власника з істотною участю у власника заявника

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Вид участі (спільно або одно осібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі власника заявника

Загальний вплив на заявника

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника заявника

розмір участі у грн у власника заявнка

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника заявника

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15У колонці 1 зазначається номер за порядком власника у заявника;

у колонці 2 зазначається власник, що має пряму або опосередковану істотну участь у заявника;

у колонці 3 зазначається інформація щодо власників з істотною участю у власника, який вказаний у колонці 2;

у колонках 4 - 6 зазначається інформація щодо осіб, які вказані у колонці 3;

у колонці 7 зазначається відсоток власника, що зазначений у колонці 3, якщо такий власник має пряму участь відносно заявника;

у колонках 8 та 9 зазначаються відсоток та розмір участі у грн щодо осіб, що зазначені у колонці 3, відносно осіб, що зазначені у колонці 2;

у колонці 10 зазначається відсоток участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно заявника;

у колонці 11 зазначається відсоток участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно власника, що зазначений у колонці 2;

у колонці 13 зазначається відсоток щодо набуття права голосу щодо осіб, зазначених у колонці 3, відносно осіб, зазначених у колонці 2;

у колонці 14 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 8, 11 та 13;

у колонці 15 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 7, 10 та 12.

2. Інформація про спільне з іншими особами володіння істотною участю у прямого власника з істотною участю у заявника

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у прямого власника з істотною участю у заявника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у прямого власника з істотною участю у заявника кожної особи-співвласника, перелік їх пов’язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у власника (у разі наявності). Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

3. Інформація про набуття права голосу у власника з істотною участю у заявника:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника

Особа, яка передала право голосу (повне офіційне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи )

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5

6


Разом
4. Інформація про фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю у власника з істотною участю у заявника:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9Заповнюється щодо тих фізичних осіб, які через власників з істотною участю у заявника володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника.

5. Інформація про юридичних осіб, у яких прямий власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є власником істотної участі:

з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів**

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа - власник заявника (ліцензіата) є власником істотної участі, крім заявника (ліцензіата).

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) ____________
                                       (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.
** Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:
Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

__________
Примітка:


Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.
Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100.
Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.
Розмір загальної кількості голосів власника - заявника, який за договором  про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) заявника набуває права голосу (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) на загальних зборах заявника, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705  від 16.12.2014}
Додаток 10
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 19 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8


Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) ____________
                             (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 11
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 23 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)*

Дата підписання довідки:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння (у відсотках)

Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередковане володіння фізичною особою акціями (частками)

Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік, підстава)

Дата набра ння законної сили обвинувальним вироком

1

2

3

4

5

6

7Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) ____________
                              (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Заповнюється за  наявності такої інформації.

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 12
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 24 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування спеціалізованого структурного підрозділу

Місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу

Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим спеціалізованим структурним підрозділом

Прізвище, ім'я, по батькові керівника спеціалізованого структурного підрозділу

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) ____________
           (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

вгору