Документ z0854-13, попередня редакція — Редакція від 06.02.2015, підстава - z0014-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

1) недостовірність даних у відповідній заяві та документах, поданих ліцензіатом для отримання копії ліцензії;

2) невідповідність ліцензіата вимогам, установленим цими Порядком та умовами, для отримання копії ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

3) відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням філії (іншого відокремленого підрозділу) приміщення або невідповідність такого приміщення вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом для її видачі, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у її видачі.

8. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі невідповідності відокремленого підрозділу ліцензіата вимогам, установленим цими Порядком та умовами, він може подати до Комісії нову заяву про видачу копії ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у її видачі.

9. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

10. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей підрозділ повинен подати до Комісії такі документи:

1) заяву про зміни щодо найменування цього підрозділу та/або його місцезнаходження;

2) копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

3) копію затвердженого в установленому порядку положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

4) довідку з відповідними змінами згідно з додатком 18 до цих Порядку та умов;

5) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності).

Подається ліцензіатом при зміні місцезнаходження відокремленого підрозділу;

6) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цих Порядку та умов надає ці документи при отриманні ліцензії за відповідним видом діяльності.

11. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який провадить діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, та відповідності наданих документів вимогам цих Порядку та умов повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.

12. Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) надано неповний перелік документів, передбачений пунктом 10 цього розділу та/або документи оформлені з порушенням пункту 1 розділу ІІ цих Порядку та умов;

{Підпункт 2 пункту 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

3) приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який видано відповідну копію ліцензії.

13. Про залишення відповідної заяви без розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу без розгляду, ліцензіат може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

VI. Порядок переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, - ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 20) разом з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх копіями, засвідченими нотаріально чи органом, який видав документ, які підтверджують зазначені зміни.

2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними зі зміною найменування ліцензіата (якщо зміна найменування не пов'язана з припиненням юридичної особи у зв'язку з реорганізацією) та/або зміною його місцезнаходження, до заяви згідно з додатком 20 до цих Порядку та умов додаються:

1) засвідчена нотаріально або органом, який видав документ, копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування та/або місцезнаходження ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку, або, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія змін до рішення про його створення.

Копія змін до статуту у разі зміни місцезнаходження не надається, якщо статут не містить відомостей щодо місцезнаходження ліцензіата;

2) оригінал ліцензії та засвідчені Комісією копії ліцензії (за наявності);

3) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений з одного боку ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Для банку - довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності).

Подається ліцензіатом у разі реєстрації нового місцезнаходження;

4) засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження, якщо згідно з вимогами цих Порядку та умов такий документ надається при отриманні ліцензії;

5) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов.

3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

4. Комісія протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про переоформлення та не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення зобов'язана оформити на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

5. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією Комісія на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).

{Пункт 5 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

6. Комісія повертає ліцензіату заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Порядком та умовами;

3) надано неповний перелік документів, передбачений пунктом 2 розділу IV цих Порядку та умов;

{Підпункт 3 пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

4) у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне(а) судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

5) приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який переоформлюється ліцензія.

7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 4 пункту 6 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

{Абзац перший пункту 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

VII. Порядок видачі дубліката ліцензії

1. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія, він зобов'язаний звернутися до Комісії із заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 21), до якої додається копія публікації про таку втрату в офіційному виданні Комісії, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу дубліката ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов.

Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка ліцензії або його пошкодження.

2. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат подає до органу ліцензування, крім заяви про видачу дубліката ліцензії, не придатний для користування бланк цієї ліцензії.

3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії).

4. Комісія протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката та не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення зобов'язана оформити на новому бланку дублікат ліцензії.

{Пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

5. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

6. Комісія повертає ліцензіату заяву про видачу дубліката та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу ІІ цих Порядку та умов;

3) надано неповний перелік документів, передбачений цим розділом.

{Розділ VII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

7. Про залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів.

{Розділ VII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Устенко
Додаток 1
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}


Додаток 2
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 3
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(пункт 1 розділу ІI)

ПЕРЕЛІК (ОПИС)
документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата складання:

№ з/п

Назва документа, що надається згідно з Порядком та умовами

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації (конфіденційна* або не- конфіденційна)

1
2
3
Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) _____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)

__________
* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 4
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 12 пункт 2 розділу ІI)

АНКЕТА
щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}


Додаток 5
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 13 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом)


Додаток 6
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 14 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи -власника з істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}


Додаток 7
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 16 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 8
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 17 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером*

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікацій-ний код юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявника

Реєстрацій-ний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта)***

Посада, яку займає в цій юридичнійособі фізична особа - власник з істотною участю у заявника

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50% чи більше %)

Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10)

пряма участь

опосередкована участь****

набуте право голосу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі  неможливості надання  інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) _______________
        (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Заповнюється щодо прямих власників істотної участі у заявника (ліцензіата).
** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:
Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.
*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.
**** Інформація у колонці 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації», заповнюється починаючи з 10 %.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 18 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому

Дата підписання довідки:

І. Структура власності заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік власників та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника  (ліцензіата)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника та всіх опосередкованих контролерів

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта*)

Вид участі (спільно або одноосібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Пряма участь

Відсоток опосередкованої частки статутного капіталу заявника

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальний розмір впливу на заявника

відсотки статутного капіталу заявника

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Заповнюється щодо заявник ів (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства (у тому числі фондовою біржею, яка отримує ліцензію після закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії), за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків; щодо заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма власниками.

Заповнюється заявником - фондовою біржею, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

У разі якщо у прямого власника з істотною участю у заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявника, то така частка вказується у колонці 9.

У колонці 12 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6 та 10.

У колонці 13 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6, 9, 10.

2. Інформація про спільне з іншими особами володіння істотною участю у заявника (ліцензіата):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у заявника (ліцензіата), із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у заявника (ліцензіата) кожної особи-співвласника, перелік їх пов’язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у заявника (у разі наявності). Зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

3. Наявне володіння опосередкованою істотною участю у заявника (ліцензіата) через:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
        (інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю у заявника
            (зазначаються повне найменування, місцезнаходження щодо кожної юридичної особи, частка
             опосередкованого володіння через цю юридичну особу, яка має істотну участь у заявника)).

4. Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу:

№ з/п

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5Разом
5. Таблиця 3. Інформація про фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю у заявника (ліцензіата)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8вгору