Документ z0854-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2017, підстава - z0993-17

7. Сертифіковані фахівці заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж діяльність з управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник заявника (крім банку), який має намір здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років.

Керівник заявника (ліцензіата), його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

9. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, технічне забезпечення (не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення та засоби зв’язку: електронна пошта, телефон, факс), системи захисту інформації, відповідну охорону приміщення (для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій), що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та ліцензійними умовами для забезпечення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

10. Заявник, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринках фінансових послуг, повинен мати структурний підрозділ, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

11. У разі організації заявником діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу, а у разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше трьох.

12. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником,  заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (крім банку) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

13. Заявник на дату подання заяви на видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

{Пункт 14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

4. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, можуть отримати банки, торговці цінними паперами та інші юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України «Про депозитарну систему України» щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників,  розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повинен відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

3. Статутний капітал заявника (крім банку) на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Збільшення статутного капіталу заявника повинно бути сплачено виключно за рахунок коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного  капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

4. У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора не повинна становити більше 5 відсотків.

5. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність».

{Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівця (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівців (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого  підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

{Абзац третій пункту 5 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

{Абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Якщо заявник (крім банку) має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії, яким визначені ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності (далі - Ліцензійні умови).

6. Для банку при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів кваліфікаційні вимоги такі: не менше п’яти сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифіковані фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

{Абзац другий пункту 6 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Пункт 6 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

7. Для банку при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Якщо банк має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац другий пункту 7 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

8. Керівник депозитарної установи (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

{Абзац третій пункту 8 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

9. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

10. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата), а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

11. У разі організації заявником депозитарної діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

12. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац третій пункту 12 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Юридична особа, яка провадила професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи, може отримати нову ліцензію не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

{Пункт 14 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 15 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

5. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, можуть отримати депозитарні установи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Статутний капітал депозитарної установи на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі не менш як 25 мільйонів гривень.

3. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність» з урахуванням вимог, встановлених пунктами 5 - 7 цього розділу.

{Пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 522 від 14.07.2017}

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

5. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

6. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, що відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності.

7. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

8. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

{Пункт 8 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

6. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, можуть отримати депозитарні установи - банки, установчі документи яких передбачають здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Керівні посадові особи депозитарної установи - банку, її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, а саме діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність» з урахуванням вимог, встановлених пунктами 6, 7 глави 4 цього розділу.

{Пункт 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 522 від 14.07.2017}

3. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

4. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів пенсійних фондів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу. Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності із зберігання активів пенсійних фондів повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, та цих Порядку та умов.

5. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, установлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

6. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

{Пункт 6 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

7. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності можуть отримати Центральний депозитарій, Розрахунковий центр та особи, які мають організаційно-правову форму акціонерного товариства, установчі документи яких передбачають здійснення клірингової діяльності.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України «Про депозитарну систему України» щодо формування статутного капіталу.

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту,  рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування,  місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та  учасників,  розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Статутний капітал заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами. Збільшення статутного капіталу заявника (ліцензіата) повинно бути сплачено коштами, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного  капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

3. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Клірингова діяльність».

{Абзац перший пункту 3 глави 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

Для заявника при отриманні ліцензії на провадження клірингової діяльності кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: сертифікованими в установленому Комісією порядку повинні бути керівні посадові особи, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, та не менше п`яти фахівців у підрозділі, якому надані повноваження щодо здійснення клірингової діяльності, та по два спеціалісти (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу.

Якщо заявник має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами.

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні клірингової діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж клірингова  діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

5. Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

6. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника, а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

Вимоги цього пункту не поширюються на заявника, що є Розрахунковим центром, банком.

7. У разі організації заявником клірингової діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

8. Заявник повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації клірингової діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

9. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

10. Для провадження клірингової діяльності заявник повинен зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку Правила провадження клірингової діяльності та інші визначені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» внутрішні документи.

Внутрішні документи заявника повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Комісією.

11. Особа, яка мала ліцензію на провадження клірингової діяльності, може отримати нову ліцензію на провадження клірингової діяльності не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

{Пункт 11 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

12. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 12 глави 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

{Главу 8 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 9 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 10 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 11 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

IV. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них)

1. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу ІІ цих Порядку та умов;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

3) наданий неповний перелік документів згідно з цими Порядком та умовами;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

4) у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

5) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

{Підпункт 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

4. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 10 цього розділу з відповідним обґрунтуванням та пропозиціями щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

{Абзац третій пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

6. Комісія приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) у строк 30 днів від дати надходження заяви про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та документів, перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації внутрішніх документів (змін до них) приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

У рішенні про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) обов’язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 9 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

{Абзац третій пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

{Пункт 7 розділу IV доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, про реєстрацію або відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

{Абзац другий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

8. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) подані документи заявнику не повертаються.

{Пункт 9 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

9. Підставами для прийняття Комісією рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Порядком та умовами;

3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та цих Порядку та умов;

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника не відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

10. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:

1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;

3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.

11. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником на видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них), він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

12. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них), крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії, у реєстрації внутрішніх документів (змін до них).

{Пункт 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

13. Рішення про відмову у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) може бути оскаржено у судовому порядку.

{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016}

{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

{Розділ VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Устенко
Додаток 1
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}


Додаток 2
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}Додаток 3
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 1 розділу ІI)

ПЕРЕЛІК (ОПИС)
документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата складання:

№ з/п

Назва документа, що надається згідно з Порядком та умовами

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації (конфіденційна* або не- конфіденційна)

1
2
3
Керівник юридичної особи

_____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)

__________
* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 522 від 14.07.2017}Додаток 4
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 12 пункт 2 розділу ІI)

АНКЕТА
щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}


Додаток 5
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 13 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}


Додаток 6
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 14 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи, яка у власника з істотною участю у заявника є головою або членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}


Додаток 7
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 16 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}Додаток 8
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 17 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером*

Дата підписання довідки:вгору