Документ z0854-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2017, підстава - z0993-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013  № 817


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 854/23386

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 1705 від 16.12.2014
№ 271 від 10.03.2016
№ 522 від 14.07.2017}

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 20, 27-1, 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 15, 21 Закону України «Про іпотечні облігації», з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - Порядок та умови), що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}

2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі набрання чинності нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону України «Про іпотечні облігації».

3. Установити, що з 1 квітня 2014 року посадові особи та фахівці, визначені Порядком та умовами, заявника, що має намір здійснювати зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів, повинні мати сертифікати за спеціалізацією «Управління активами».

4. Установити, що юридичні особи, які мали ліцензії на провадження депозитарної діяльності за її окремими видами до опублікування Закону України «Про депозитарну систему України», отримують ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов на безоплатній основі.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 345 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за № 890/12764 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року № 2009 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за № 1285/14552 (зі змінами).

6. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 4 глави 7 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині сертифікації посадових осіб та фахівців заявника за спеціалізацією «Клірингова діяльність», який набирає чинності з 1 квітня 2014 року;

пункту 1 глави 4, пункту 1 глави 5, пункту 1 глави 6 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині вимог до установчих документів ліцензіатів, які набирають чинності з 30 квітня 2014 року.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Заступник
Голови Національного банку України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
С.Г. Гуржій


Р.І. КузьмінБ. Візіров


О.О. ТкаченкоМ.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 14.05.2013 р. № 23
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
14.05.2013 № 817


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 854/23386

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}

{У тексті Порядку та умов після слів «печаткою заявника» доповнено словами «(за наявності)» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{У тексті та додатках Порядку та умов слова «дублікат», «копія ліцензії» у всіх відмінках виключено згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

{У тексті Порядку та умов слова «та печаткою», «(за наявності)» виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

І. Загальні положення

1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в таких значеннях:

{Абзац другий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат;

заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цими Порядком та умовами не має чинної ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

керівна посадова особа - голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

кінцевий власник - фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролерів та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність заявника (ліцензіата) шляхом опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою у заявнику (ліцензіаті), що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів заявника (ліцензіата), або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання;

{Абзац дев'ятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган);

опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов’язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством;

професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, провадять на фондовому ринку професійну діяльність;

прямий власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника (ліцензіата);

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка) та отримав відповідний сертифікат (у період до введення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку);

спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;

{Абзац пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Терміни «асоційована особа», «посадові особи професійного учасника фондового ринку» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «компанія з надання допоміжних послуг», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Термін «пов’язані особи» для професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям вживається у значенні, визначеному Законом України «Про іпотечні облігації».

Інші терміни, які вживаються в цих Порядку та умовах, використовуються у значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

3. Заявник (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ліцензії). Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, встановленим для відповідного виду діяльності.

{Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено відповідно до цих Порядку та умов.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

4. Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення площею не менше 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше 10 кв. м).

Заявник, який має намір проваджувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 100 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, повинен мати у власності або користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 20 кв.м, а для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій (у тому числі при поєднанні діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних та структурованих іпотечних облігацій) - не менше 50 кв.м, яке включає окремі кімнати, а саме операційний зал та архів.

Такі приміщення повинні бути обладнані охоронною та протипожежною сигналізацією, забезпечені цілодобовою охороною та мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати депозитарну діяльність депозитарної установи, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 20 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

{Абзац шостий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування, з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 60 кв. м.

{Абзац восьмий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Заявник (крім банку, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр)), який має намір проваджувати клірингову діяльність, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 35 кв. м.

{Абзац десятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац одинадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац дванадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

5. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) здійснює Комісія.

6. Комісія у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

1) діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

діяльність з управління цінними паперами;

андеррайтинг;

2) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

3) діяльність з управління іпотечним покриттям;

4) депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

{Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац шостий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац сьомий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

5) клірингову діяльність.

7. Діяльність з управління іпотечним покриттям може поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності на ринках фінансових послуг.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з банківською діяльністю та/або з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами депозитарної установи.

Ліцензію на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, може отримати лише депозитарна установа - банк.

{Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

8. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

9. Ліцензія отримується на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до цих Порядку та умов.

10. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі Комісією відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондових бірж, осіб, які проводять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям).

Після надання об’єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об’єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

{Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

11. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є необмеженим.

12. Ліцензія чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, та неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з управління активами ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензіату, який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та у разі неотримання ним нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензія на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії депозитарної установи.

{Абзац п'ятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац шостий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац сьомий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац восьмий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац дев'ятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац десятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац одинадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}.

{Абзац дванадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Абзац тринадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Рішення про анулювання ліцензії згідно з цим пунктом оформлюється відповідним рішенням Комісії.

13. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення відповідного виду професійної діяльності), не допускається.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

14. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення строку її дії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), він не раніше ніж за сім місяців до закінчення строку дії ліцензії подає до Комісії відповідну заяву для отримання нової ліцензії та документи, що додаються до неї, відповідно до цих Порядку та умов.

Нова ліцензія видається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

{Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Пункт 15 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

15. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов.

{Пункт 15 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

16. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

{Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}

17. Вимоги, установлені цими Порядком та умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

ІІ. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

1. Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 3), один з яких з відміткою Комісії про прийняття документів надсилається (надається) заявнику. У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.

{Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути викладені українською мовою (для іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця перекладені на українську мову) та оформлені відповідно до них, підписані керівником та містити дату підписання.

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, довідок від органів державної влади, документів щодо оцінки майна, не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}

У документах на паперовому носії, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

{Абзац шостий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

{Абзац восьмий пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії.

Документи,  що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця, які складені іноземною мовою або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{Абзац пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів.

2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи - власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

2) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявника;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

3) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику  в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави  вимог щодо отримання такого дозволу.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) власника з істотною участю у заявнику;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

4) інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

5) для всіх ліцензіатів, крім банку, - копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника та копія затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами.

{Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

Зазначені документи подаються заявником у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідні види діяльності;

{Підпункт 5 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016}

6) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником щодо фізичної особи - власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, у тому числі іноземців;

7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника (для фінансових установ, зокрема, що підтверджують відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (у разі наявності) та звітного періоду, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу, копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії;

{Підпункт 7 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.вгору