Документ z0854-13, перша редакція — Прийняття від 14.05.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013  № 817


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 854/23386

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 20, 27-1, 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 15, 21 Закону України «Про іпотечні облігації», з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження  окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії (далі - Порядок та умови), що додаються.

2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі набрання чинності нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону України «Про іпотечні облігації».

3. Установити, що з 1 квітня 2014 року посадові особи та фахівці, визначені Порядком та умовами, заявника, що має намір здійснювати зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів, повинні мати сертифікати за спеціалізацією «Управління активами».

4. Установити, що юридичні особи, які мали ліцензії на провадження депозитарної діяльності за її окремими видами до опублікування Закону України «Про депозитарну систему України», отримують ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов на безоплатній основі.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 345 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за № 890/12764 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року № 2009 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за № 1285/14552 (зі змінами).

6. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 4 глави 7 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині сертифікації посадових осіб та фахівців заявника за спеціалізацією «Клірингова діяльність», який набирає чинності з 1 квітня 2014 року;

пункту 1 глави 4, пункту 1 глави 5, пункту 1 глави 6 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині вимог до установчих документів ліцензіатів, які набирають чинності з 30 квітня 2014 року.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Заступник
Голови Національного банку України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
С.Г. Гуржій


Р.І. КузьмінБ. Візіров


О.О. ТкаченкоМ.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 14.05.2013 р. № 23
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
14.05.2013 № 817


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 854/23386

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

І. Загальні положення

1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), її переоформлення, видачі дубліката та копії ліцензії, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, її переоформлення, видачі дубліката ліцензії та копії ліцензії.

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в таких значеннях:

власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата);

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат;

ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання;

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган);

опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов’язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством;

професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, провадять на фондовому ринку професійну діяльність;

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка) та отримав відповідний сертифікат (у період до введення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку);

спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або на керівній посаді в саморегулівній організації чи об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів (не нижче керівника або заступника керівника такої організації);

фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Терміни «асоційована особа», «посадові особи професійного учасника фондового ринку» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «компанія з надання допоміжних послуг», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Термін «пов’язані особи» для професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям вживається у значенні, визначеному Законом України «Про іпотечні облігації».

3. Заявник (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ліцензії). Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, встановленим для відповідного виду діяльності.

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено відповідно до цих Порядку та умов.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку).

4. Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення площею не менше 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше 10 кв. м).

Заявник, який має намір проваджувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 100 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, повинен мати у власності або користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 20 кв.м, а для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій (у тому числі при поєднанні діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних та структурованих іпотечних облігацій) - не менше 50 кв.м, яке включає окремі кімнати, а саме операційний зал та архів.

Такі приміщення повинні бути обладнані охоронною та протипожежною сигналізацією, забезпечені цілодобовою охороною та мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати депозитарну діяльність депозитарної установи, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 20 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 60 кв. м.

Заявник (крім банку, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр)), який має намір проваджувати клірингову діяльність, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 35 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 35 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність зберігача цінних паперів з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 55 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 30 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 50 кв. м.

Заявник, який має намір проваджувати депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 400 кв. м.

5. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) здійснює Комісія.

6. Комісія у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

1) діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

діяльність з управління цінними паперами;

андеррайтинг;

2) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

3) діяльність з управління іпотечним покриттям;

4) депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів);

діяльність з клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

5) клірингову діяльність.

7. Діяльність з торгівлі цінними паперами може поєднуватися з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів.

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів може поєднуватися з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або з банківською діяльністю.

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів може поєднуватися з клірингом та розрахунками за угодами щодо цінних паперів та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів і діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Діяльність з управління іпотечним покриттям може поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності на ринках фінансових послуг.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з банківською діяльністю та/або з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами депозитарної установи.

Ліцензію на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, може отримати лише депозитарна установа - банк.

8. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

9. Ліцензія отримується на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до цих Порядку та умов.

10. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондових бірж, депозитаріїв та осіб, які провадять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям), та внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

11. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є необмеженим.

12. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, та неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з управління активами ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензіату, який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та у разі неотримання ним нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензія на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії депозитарної установи.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на будь-який з видів діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінними паперами анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) за окремим видом діяльності з торгівлі цінними паперами, якщо цей вид діяльності є останнім, на який отримувалась ліцензія.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, а також неприйняття ліцензіатом рішення щодо припинення провадження діяльності з торгівлі цінними паперами до закінчення строку дії зазначеної ліцензії ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який є банком та поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який є банком та поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження діяльності зберігача цінних паперів.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних паперів, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензії на провадження всіх видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на останній вид діяльності з торгівлі цінними паперами.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та Комісія не отримала засвідченої підписом керівника та печаткою ліцензіата копії рішення ліцензіата щодо припинення провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами до дати набрання чинності рішенням про анулювання зазначеної ліцензії, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

У разі отримання Комісією засвідченої копії рішення ліцензіата щодо припинення провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Рішення про анулювання ліцензії згідно з цим пунктом оформлюється відповідним рішенням Комісії.

13. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення), не допускається.

14. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення строку її дії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), він не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії ліцензії подає до Комісії відповідну заяву для отримання нової ліцензії та документи, що додаються до неї, відповідно до цих Порядку та умов.

Нова ліцензія видається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

15. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Порядку та умов.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), що переоформлюється.

У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона чинна до дати видачі нової ліцензії. Дата видачі ліцензії зазначається на бланку ліцензії. Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

16. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

17. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії справляється плата в розмірі, установленому відповідним рішенням Комісії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг».

18. Вимоги, установлені цими Порядком та умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

ІІ. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

1. Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 3), один з яких з відміткою Комісії про прийняття документів надсилається заявнику. У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання.

На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року), довідок від інших державних органів, копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати три місяці з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

У документах, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цих Порядку та умов згідно з додатками до них у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії.

Документи,  що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів.

2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи - власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

2) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні;

3) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику  в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави  вимог щодо отримання такого дозволу.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) власника з істотною участю у заявнику;

4) нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації.

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

5) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подаються щодо заявника, юридичних осіб - власників заявника та всіх юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, крім іноземної юридичної особи;

6) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником щодо фізичної особи - власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, у тому числі іноземців;

7) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Аудиторський висновок можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подаються щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу;

8) довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом та печаткою заявника.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів та джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.

Зазначені документи подаються заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

9) для фізичних осіб - іноземців - довідка органу державної податкової служби про доходи (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи і про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання довідки про доходи, подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи.

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - іноземця - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника за останній звітний період, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

10) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку  (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

11) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого учасника (акціонера) за останній звітний рік та за період, у якому відбулась сплата статутного капіталу заявника.

До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок.

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

12) анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4).

Подається заявником щодо:

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника;

13) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника  з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 5);

14) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 6).

Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та щодо всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

15) копія фінансової звітності за останній звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати заявника, засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному та/або власному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного та/або власного капіталу, заявник (ліцензіат) подає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за потреби має право подати ці документи на дату, що передує дню подання заяви на отримання ліцензії;

16) довідка про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (додаток 7).

Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

17) довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером (додаток 8).

Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

18) довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури;

19) довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та  ревізійної комісії заявника (ліцензіата) (додаток 10);

20) копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником за наявності особи, яка займає посаду головного бухгалтера.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

21) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу;

22) для банку - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

23) довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) (додаток 11).

Ця довідка складається заявником (ліцензіатом) на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами;

24) довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 12).

Подається заявником (ліцензіатом), який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим місцезнаходженням, ніж заявник;

25) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

26) для банку - довідка у довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);

28) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка у довільній формі щодо фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років, з доданням копії платіжного документа, що підтверджує сплату таких санкцій, якщо вони не були оскаржені в судовому порядку.

Якщо зазначені санкції до заявника не застосовувались, то подається довідка в довільній формі про їх відсутність;вгору