Документ z0854-13, попередня редакція — Редакція від 22.04.2016, підстава - z0495-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


5. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

6. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, що відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності.

7. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

8. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

6. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, можуть отримати депозитарні установи - банки, установчі документи яких передбачають здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Керівні посадові особи депозитарної установи - банку, її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, а саме діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність та діяльність з управління активами» з урахуванням вимог, встановлених пунктами 6, 7 глави 4 цього розділу.

{Пункт 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

3. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

4. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів пенсійних фондів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу. Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності із зберігання активів пенсійних фондів повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, та цих Порядку та умов.

5. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, установлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

6. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

7. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності можуть отримати Центральний депозитарій, Розрахунковий центр та особи, які мають організаційно-правову форму акціонерного товариства, установчі документи яких передбачають здійснення клірингової діяльності.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України «Про депозитарну систему України» щодо формування статутного капіталу.

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту,  рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування,  місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та  учасників,  розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Статутний капітал заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами. Збільшення статутного капіталу заявника (ліцензіата) повинно бути сплачено коштами, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного  капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

3. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені рішенням ДКЦПФР від 5 січня 1999 року № 1, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб за спеціалізацією «Клірингова діяльність».

Для заявника при отриманні ліцензії на провадження клірингової діяльності кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: сертифікованими в установленому Комісією порядку повинні бути керівні посадові особи, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, та не менше п`яти фахівців у підрозділі, якому надані повноваження щодо здійснення клірингової діяльності, та по два спеціалісти (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу.

Якщо заявник має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами.

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні клірингової діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж клірингова  діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

5. Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

6. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника, а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

Вимоги цього пункту не поширюються на заявника, що є Розрахунковим центром, банком.

7. У разі організації заявником клірингової діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

8. Заявник повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації клірингової діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

9. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

10. Для провадження клірингової діяльності заявник повинен зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку Правила провадження клірингової діяльності та інші визначені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» внутрішні документи.

Внутрішні документи заявника повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Комісією.

11. Особа, яка мала ліцензію на провадження клірингової діяльності, може отримати нову ліцензію на провадження клірингової діяльності не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

12. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 12 глави 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

{Главу 8 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 9 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 10 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Главу 11 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

IV. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них)

1. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу ІІ цих Порядку та умов;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

3) наданий неповний перелік документів та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії згідно з цими Порядком та умовами;

4) у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

5) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

{Підпункт 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

4. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 10 цього розділу з відповідним обґрунтуванням та пропозиціями щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

{Абзац третій пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

6. Комісія приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) у строк 30 днів від дати надходження заяви про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та документів, перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації внутрішніх документів (змін до них) приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

У рішенні про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) обов’язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом  11 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

{Пункт 7 розділу IV доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, про реєстрацію або відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

{Абзац другий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

8. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) подані документи заявнику не повертаються.

9. За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії. Така ліцензія повинна бути оформлена не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання Комісією документа, що підтверджує сплату за видачу ліцензії.

{Пункт 9 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

10. Підставами для прийняття Комісією рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Порядком та умовами;

3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та цих Порядку та умов;

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника не відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

11. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:

1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;

3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.

12. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником на видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них), він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

13. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них), крім випадку, передбаченого пунктом 12 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії, у реєстрації внутрішніх документів (змін до них).

14. Рішення про відмову у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) може бути оскаржено у судовому порядку.

{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016}

V. Порядок переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) - ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 18) разом з відповідними документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом) , які підтверджують зазначені зміни.

{Пункт 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

2. У разі переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною найменування ліцензіата до заяви згідно з додатком 18 до цих Порядку та умов додаються:

1) копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування), які зареєстровані в установленому порядку, або, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається копія змін до рішення про його створення;

2) ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії (за наявності).

{Пункт 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

4. Комісія з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, у строки, передбачені Законом України «Про адміністративні послуги», приймає рішення про переоформлення ліцензії та письмово повідомляє ліцензіата (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів) про прийняте рішення.

{Пункт 4 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

5. Комісія за бажанням ліцензіата видає ліцензію на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).

{Пункт 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

6. Заявник не пізніше десяти робочих днів з дати надсилання (видачі) письмового повідомлення про прийняття рішення про переоформлення відповідної ліцензії надає засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копію платіжного документа, що підтверджує внесення ним плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов;

{Абзац перший пункту 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Порядком та умовами;

3) надано неповний перелік документів, передбачений пунктом 2 розділу IV цих Порядку та умов;

{Підпункт 3 пункту 6 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

4) у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне(а) судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення.

{Підпункт 5 пункту 6 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 4 пункту 6 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

{Абзац перший пункту 7 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

{Розділ VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Устенко
Додаток 1
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}


Додаток 2
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}Додаток 3
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 1 розділу ІI)

ПЕРЕЛІК (ОПИС)
документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата складання:

№ з/п

Назва документа, що надається згідно з Порядком та умовами

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації (конфіденційна* або не- конфіденційна)

1
2
3
Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) _____________
(підпис)

___________________________
(П.І.Б.)

__________
* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}Додаток 4
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 12 пункт 2 розділу ІI)

АНКЕТА
щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}


Додаток 5
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 13 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}


Додаток 6
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 14 пункту 2 розділу IІ)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи -власника з істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}


Додаток 7
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 16 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}Додаток 8
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 17 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером*

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікацій-ний код юридичної особи

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявника

Реєстрацій-ний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта)***

Посада, яку займає в цій юридичнійособі фізична особа - власник з істотною участю у заявника

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50% чи більше %)****

Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10)

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі  неможливості надання  інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності) _______________
        (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Заповнюється щодо прямих власників істотної участі у заявника (ліцензіата).
** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:
Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.
*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.
**** Інформація у колонці 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації», заповнюється починаючи з 10 %.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016}Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 18 пункту 2 розділу II

ДОВІДКА
щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705  від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}
Додаток 10
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 19 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору