Документ z0854-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2017, підстава - z0993-17


{Пункт 13 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

III. Умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

1. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може отримати тільки юридична особа, створена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, законами України.

2. Для торговця цінними паперами операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Установчий документ (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати відповідні види діяльності з торгівлі цінними паперами, ураховувати особливості положень щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, порядку формування статутного капіталу, установлених Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

3. Статутний капітал торговця цінними паперами при його створенні повинен бути сплачений виключно за рахунок грошових коштів.

Збільшення статутного капіталу торговця цінними паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що має підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень.

5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 1 мільйон гривень.

6. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу та діяльності з управління цінними паперами, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

При цьому ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності.

7. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути видано банку, створеному у формі публічного акціонерного товариства, у статуті якого передбачені відповідні види діяльності з торгівлі цінними паперами, а мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку повинні відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

8. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), у статутному капіталі якого частка іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків.

Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), якщо його частка у статутному капіталі іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків.

9. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), якщо частка торговця цінними паперами разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію та/або частка торговця цінними паперами у статутному капіталі депозитарної установи  перевищує 5 відсотків.

10. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці торговця цінними паперами, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Торгівля цінними паперами».

11. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, кваліфікаційні вимоги такі: не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по одному сертифікованому фахівцю (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

12. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

13. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

14. Для банку при отриманні ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадови особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

15. Для банку при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

16. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

17. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року.

18. Ділова репутація фізичних осіб - власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення;

особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.

19. Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг;

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

юридична особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.

20. Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника (ліцензіата), які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в торговця цінними паперами (крім банку), повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

У разі організації заявником діяльності з торгівлі цінними паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності).

21. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

22. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, що розраховується згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Фінансовий стан юридичної особи прямого власника з істотною участю у заявника та/або кінцевого власника має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов.

Для заявника, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, його прямих власників та кінцевих власників, що є юридичними особами, розмір власних коштів, початкових власних коштів, регулятивного капіталу розраховується аудитором.

Для юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, що є кінцевим контролером у структурі власності заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

{Абзац сьомий пункту 22 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 522 від 14.07.2017}

Фінансовий стан та платоспроможність юридичної особи власника з істотною участю у заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 17 до цих Порядку та умов.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у заявника (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку) має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи власника з істотною участю у заявника має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику.

До власних коштів фізичної особи власника з істотною участю у заявника, для підтвердження фінансового (майнового) стану відповідно до цих Порядку та умов не можуть входити кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

Заявник - банк, ліцензіат, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати вимозі щодо середнього значення регулятивного капіталу за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії.

Середнє значення регулятивного капіталу заявника - банку, ліцензіата, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власника з істотною участю у заявника (банку або іншої фінансової установи) за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії, має становити не менше нормативних значень економічних (пруденційних) нормативів щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника.

Ліцензіат, який має намір отримати ліцензію на інші види діяльності, повинен мати початкові власні кошти у розмірі, який становить різницю між мінімальним розміром статутного капіталу, встановленим законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який ліцензіат надав заяву про видачу ліцензії, та розміром регулятивного капіталу, встановленого для видів діяльності, на які ліцензіат має ліцензію(ї).

23. Заявник згідно з документами, що отримуються від власників з істотною участю у заявника щодо їх фінансового (майнового) стану, надав відповідну інформацію про джерела походження коштів, які внесено такими власниками при прямому набутті істотної участі у заявника та за рахунок яких формується його статутний капітал (доходи від основної діяльності, дивіденди, проценти, роялті, дохід від іншої діяльності, прибуток, винагорода, спадщина, дарунок тощо).

24. Усі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

Заявник, що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного капіталу на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, установленого мінімального розміру статутного капіталу, необхідного для отримання ліцензії за цим видом діяльності.

25. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами, ліцензійним умовам для цього виду діяльності, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку та цими Порядком та умовами.

26. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення (у тому числі що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

27. Заявник до отримання ліцензії повинен розробити та затвердити відповідні внутрішні документи (правила, положення тощо), які відповідають нормативно-правовим актам Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності, які заявник має намір провадити.

28. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) та про юридичних осіб, де фізична особа є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цих Порядку та умов, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цих Порядку та умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Порядку та умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Структура власності заявника (ліцензіата) (крім банку) є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику (ліцензіаті) через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).

Структура власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Порядку та умов.

29. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах  на видачу ліцензії, повинні відповідати відомостям, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника та власників заявника.

30. Торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

31. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

2. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати тільки фондова біржа за умови, що статут (зміни до нього) погоджені Комісією в установленому порядку (крім випадку, якщо фондова біржа створена та діє на підставі модельного статуту), правила фондової біржі (зміни до них) зареєстровані Комісією в установленому порядку та відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

При цьому в статуті (рішенні про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) фондової біржі повинні бути враховані особливості, установлені статтями 21, 22 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

До моменту подачі фондовою біржею до Комісії документів на отримання ліцензії фондова біржа повинна погодити у Комісії статут та правила фондової біржі.

2. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту, рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та  учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

При цьому фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Статутний капітал фондової біржі на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.

4. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію не може становити більше 5 відсотків.

5. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо частка середньострокових або довгострокових державних цінних паперів становить більше ніж 30 відсотків від загального розміру її активів.

Фондова біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, крім часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

6. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її активів є недержавні цінні папери, крім акцій Центрального депозитарію, клірингової установи, розрахункового центру, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

7. Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених підрозділів), визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, та не менше двох працівників кожного структурного підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Організація торгівлі на фондовому ринку», але їхня загальна мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу - не менше трьох.

Сертифіковані фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник заявника повинен відповідати вимогам Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (із змінами).

9. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

10. Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

11. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

12. Заявник повинен мати приміщення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

Програмно-технічний комплекс повинен забезпечувати функціонування електронної торговельної системи та відповідати вимогам, установленим ліцензійними умовами для цього виду діяльності, та нормативно-правового акта, що регулює питання функціонування фондових бірж.

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27-29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через два роки після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

3. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

1. Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати небанківська фінансова установа, створена згідно із законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених у статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка включена до відповідного реєстру фінансових установ.

Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати банк, мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан якого відповідають вимогам, встановленим Національним банком України.

2. Статут заявника (ліцензіата) (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати такий вид діяльності, як діяльність з управління іпотечним покриттям.

Статут (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен ураховувати особливості, визначені Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

3. Розмір статутного капіталу заявника (крім банку) для здійснення  управління  іпотечним покриттям звичайних  іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 25 мільйонів гривень, а для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 35 мільйонів гривень, за даними  фінансової звітності за останній звітний період, що подається ним згідно з підпунктом 15 пункту 2 розділу ІІ цих Порядку та умов, при цьому статутний капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами.

4. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами. Управитель не може бути пов’язаною особою з обслуговуючою установою.

5. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією фахівця з управління активами.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

6. Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність.

Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не  менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність.

{Пункт 6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}вгору