Документ z0852-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2005, підстава - z1494-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
09.09.2003 N 290
( z0850-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 852/8173
( Інструкція втрачає чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 382 ( z1494-05 ) від 28.11.2005 з моменту подання звіту
за 2005 рік )
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання статистичної
звітності N 1-наука
"Звіт про виконання наукових
та науково-технічних робіт"

Загальні положення
Звіт за формою N 1-наука ( z0853-03 ) складають підприємства,
установи та організації незалежно від форм власності та
організаційно-правових форм господарювання (далі - організації),
які у звітному періоді виконували наукові та науково-технічні
роботи.
Якщо організація має структурні підрозділи, які не включені
до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України
(далі - ЄДРПОУ), то дані про них уключаються у звіт головної
організації. Відособлені підрозділи (філії, відділення) наукових
організацій, що включені до ЄДРПОУ, звітують самостійно незалежно
від того, мають вони самостійний баланс чи ні.
Наукові та науково-технічні роботи включають у себе наукові
дослідження та розробки і науково-технічні послуги.
Під науковими дослідженнями та розробками слід розуміти
творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з
метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину,
природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих
знань.
Слід зазначити, що критерієм, який дає змогу відрізнити
наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності,
є наявність у дослідженнях та розробках значного елемента новизни.
У відповідності до цього критерію конкретний проект в залежності
від мети проекту відноситься чи не відноситься до наукових
досліджень та розробок.
Науково-технічні послуги визначаються як діяльність,
пов'язана з дослідженнями і розробками і яка сприяє створенню та
застосуванню науково-технічних знань. До них відносяться:
науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад,
редагування і т.ін. науково-технічної літератури; розвідування
(геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про
соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин;
патентно-ліцензійна діяльність.
Науково-технічні послуги не належать до наукових досліджень
та розробок. До них також не належать такі види діяльності як:
управління та інша допоміжна діяльність (діяльність органів
управління дослідженнями та розробками, їх фінансування тощо);
виробнича діяльність щодо впровадження інновацій; освіта та
підготовка кадрів; інші види науково-технічної діяльності
(маркетингова діяльність; випробування та стандартизація,
передпроектні роботи; спеціалізовані медичні послуги; адаптація,
підтримка і супровід існуючого програмного забезпечення тощо).
При заповненні кодової частини в графі 7 проставляється код
за КВНТД ( va822217-97 ) (Класифікація видів науково-технічної
діяльності) на рівні виду - Y.X XX, який відповідає напрямку
науково-технічної діяльності даної організації (наприклад,
I.1 08 - медичні науки). Якщо організація виконує роботи за
різними напрямку, у графі 7 проставляється код III.3 33
(багатогалузевий профіль).
Організації подають звіт: квартальний - 25-го числа
наступного за звітним періодом місяця, річний - 5-го лютого
регіональному органу статистики за місцезнаходженням.
Усі вартісні показники наводяться у тис. грн. з одним
десятковим знаком.
Розділ I. Виконання наукових
та науково-технічних робіт
Обсяг робіт, що виконані за період з початку року
У рядку 101 "Загальний обсяг робіт" наводяться дані про
загальний обсяг робіт, виконаних науковою організацією за період з
початку року з розподілом за видами робіт, з урахуванням робіт,
виконаних співвиконавцями.
Обсяг робіт визначається як сума вартості всіх виконуваних
робіт з початку року за прямими договорами (з урахуванням вартості
робіт, виконаних співвиконавцями), включаючи амортизаційні
відрахування на повне відновлення основних фондів, без податку на
додану вартість. Якщо організація виконує роботи на замовлення
сторонніх організацій на умовах супідряду, обсяг таких робіт до
звіту N 1-наука ( z0853-03 ) не включається.
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, які
фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за
договірними роботами - на основі акта здавання-приймання. Усі
показники наводяться за роботами, прийнятими замовником за актом
здавання-приймання в установленому порядку. Якщо робота не
закінчена, враховується та їх частина, яка була виконана у
звітному періоді як проміжний етап. При цьому їх вартість
оцінюється за витратами на їх виконання.
У рядку 102 "Виконано власними силами" наводяться дані про
обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації (без
урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).
У графі 1 наводиться загальний обсяг робіт з початку року, у
тому числі: у графі 2 - фундаментальні дослідження, у графі 3 -
прикладні дослідження, у графі 4 - науково-технічні розробки, у
графі 5 - науково-технічні послуги, у графі 6 - інші роботи
(послуги). Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2-6.
Фундаментальні дослідження - це експериментальні або
теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з
використанням цих знань. Результатом їх виконання є гіпотези,
теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть
закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень
для визначення можливостей практичного використання одержаних
наукових результатів, науковими публікаціями тощо.
Прикладні дослідження - це оригінальні дослідження, які
здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним
чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання.
Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання
результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання
проблем, сформульованих раніше.
Розробки - це систематичні роботи, що базуються на існуючих
знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного
досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів,
процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть
бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже
існують.
До них відносяться такі види діяльності: розробка певної
конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи
(конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового
об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої
системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних
процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних,
технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, що
виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).
До складу розробок входять також: створення дослідних зразків
(оригінальних моделей, яким притаманні принципові особливості
створюваного нововведення); їх випробовування протягом часу,
необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що повинно в
надалі знайти відображення в технічній документації; підготовка
робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування
нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення
продукту чи процесу до їх відповідності функціональним та
економічним вимогам та готовності до переданні у виробництво, у
тому числі підготовка креслень, специфікацій, інструкцій,
рекомендацій, які використовуються при переданні нововведень у
виробництво.
При цьому не враховуються підготовка детальних креслень для
виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль,
інженерне обслуговування поточного виробництва, випуск серійної
продукції дослідним виробництвом, використання експериментальних
установок для виробництва традиційної продукції на сторону.
До розробок відносяться також певні види проектних робіт для
будівництва, у яких передбачено використання результатів
попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, роботи зі
складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення
галузей економіки, з експериментального проектування, вивчення та
узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та
будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних
стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних
нормативів; щодо складання схем генеральних планів промислових
вузлів, схем та проектів районного планування, проектів планування
та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених
пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво
прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та
автоматизації виробничих процесів.
У звіт не включаються дані про виконання робіт з проектування
нестандартизованого устатковання на замовлення заводів-виробників,
підготовки документації для капітального ремонту будинків і
споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та
технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов'язані
з прив'язкою до місця будівництва типових проектів.
До науково-технічних послуг відноситься діяльність у галузі
науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації,
метрологія та контроль якості, науково-технічне консультування та
впроваджувальна діяльність, інші види діяльності, що сприяють
одержанню, поширенню та використанню наукових знань.
До інших робіт відноситься допоміжна діяльність, пов'язана з
основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для
його підтримання.
Витрати на виконання наукових
та науково-технічних робіт
У рядку 103 "Витрати на виконання робіт" наводиться загальна
сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з
урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного
року, включаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком
суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних
фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на
виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також
платні послуги населенню.
Дані витрат наводяться на основі узагальненої інформації
бухгалтерського обліку за рахунком "Собівартість реалізації".
Дані рядка 103 дорівнюють сумі даних рядків 104 і 112.
У рядку 104 "Внутрішні витрати" враховуються внутрішні
витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними
силами організації, що звітує. У ці витрати не включається
вартість робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з
організацією, що звітує, і які враховуються в рядку 112. Дані
рядка 104 дорівнюють сумі даних рядків 105 і 110.
У рядку 105 "Внутрішні поточні витрати" наводяться дані про
внутрішні поточні витрати на виконання наукових та
науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує без
урахування капітальних витрат. Дані рядка 105 дорівнюють сумі
даних рядків 106, 108 і 109.
У рядку 106 "Витрати на оплату праці" враховуються витрати на
оплату праці працівників, які виконували роботи за видом
діяльності, код якої за КВЕД 73. При обчисленні витрат на оплату
праці слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженої наказом Мінстату України від 11.12.95 N 323
( z0465-95 ) та зареєстрованою Мін'юстом України 21.12.95 за
N 465/1001, згідно з якою до витрат на оплату праці включається і
заробітна плата виконавців наукових та науково-технічних робіт за
сумісництвом.
У рядку 107 із загальної суми витрат на оплату праці (рядок
106) виділяються витрати на оплату праці працівників, які
виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою
1 рядків 202-204 даної форми звітності (без сумісників і працюючих
за договорами цивільно-правового характеру).
У рядку 108 "Матеріальні витрати" вказуються витрати на
придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв,
стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устаткування,
необхідного для виконання конкретної теми, включаючи витрати на
його проектування, транспортування і встановлення. Такі витрати
здійснюються за рахунок собівартості робіт, які виконуються за
договорами, а те спеціальне устаткування, що залишилося після їх
завершення чи припинення, а також дослідні зразки, макети та інші
вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи над темою, мають
передаватися замовнику. У разі, якщо після завершення теми вказані
устаткування і вироби не повертаються замовнику, вони
інвентаризуються і в залежності від вартості зараховуються до
складу основних чи оборотних фондів з уставного фонду як такі, що
надійшли безоплатно. До витрат уходить вартість комплектувальних
виробів та спецустаткування для наукових чи експериментальних
робіт, які не переходять на баланс організації-виконавця.
Сюди також ураховуються вартість сировини і матеріалів,
придбаних на стороні, комплектувальних виробів, напівфабрикатів,
палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг
виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами
(організаціями), утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які
надійшли, у межах норм природних утрат.
До витрат за рядком 108 не включається вартість наукових і
науково-технічних робіт, які виконуються сторонніми організаціями
за договорами із звітною організацією і враховуються у рядку 112.
Дані рядка 108 наводяться у звіті за вартістю придбання,
включаючи націнки (надбавки), комісійні винагороди, виплачені
постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість
послуг товарних бірж, мито, витрати на транспортування, зберігання
та доставку, які здійснюються силами сторонніх організацій.
У рядку 109 "Інші поточні витрати" наводяться відрахування на
соціальні заходи, відображаються інші види поточних витрат,
пов'язані з виконанням наукових та науково-технічних робіт і не
враховані в рядках 106 і 108.
У рядку 110 "Капітальні вкладення" враховуються капітальні
витрати на наукові та науково-технічні роботи, у тому числі за
рядком 111 "Устаткування" - на придбання устаткування, яке
включається до складу основних фондів (за винятком витрат, що
враховані за рядком 108). У рядку 110 не враховуються капітальні
вкладення, що здійснюються організацією на будівництво житла,
об'єктів культурно-побутового призначення і т.ін., не пов'язані з
науковою та науково-технічною діяльністю.
У рядку 112 "Витрати на дослідження і розробки, виконані
співвиконавцями" наводиться вартість наукових та науково-технічних
робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з
організацією, що звітує.
Внутрішні поточні витрати на наукові
та науково-технічні роботи за видами робіт
У рядках 114-117 "фундаментальні", "прикладні", "розробки" та
"науково-технічні послуги" внутрішні поточні витрати на наукові та
науково-технічні роботи (рядок 113) розподіляються за видами
робіт. При цьому дані в рядку 113 "усього" дорівнюють даним рядка
105. Сума даних у рядках 114-117 дорівнює даним рядка 113.
Довідка
У рядку 118 "Середньорічна вартість основних засобів
науково-дослідної (конструкторської) діяльності" вказується
середньорічна вартість основних засобів наукової та
науково-технічної діяльності організації, "у тому числі машин та
устаткування" (рядок 119). Вона визначається як частка від ділення
на 12 суми, що одержана від складання половини вартості основних
засобів на перше січня звітного року, половини їх вартості на
перше січня наступного за звітним року та вартості основних
засобів на перше число всіх місяців звітного року.
У рядку 120 "Амортизаційні відрахування за звітний період"
наводиться сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів за звітний період, що розраховується виходячи з
їхньої балансової вартості та затверджених у встановленому порядку
норм. Організації, які здійснюють свою діяльність на умовах
оренди, відображають амортизаційні відрахування на повне
відновлення як за власними, так і за орендованими основними
фондами. Бюджетні організації рядок 120 не заповнюють.
У рядку 121 "Загальна площа власних приміщень" указується
загальна площа приміщень наукової організації (підрозділу), у тому
числі й та, що здається в оренду (рядок 122 "з них здано в
оренду"). При цьому, якщо зайнята площа не є власною (у вищих
навчальних закладах або для підрозділів на підприємствах),
указується тільки та площа, яку займають науковий підрозділ,
наукова частина чи лабораторія для виконання науково-технічних
робіт.
Джерела фінансування витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт
У рядку 123 "Обсяг фінансування наукових та науково-технічних
робіт" указуються кошти організації, що звітує, спрямовані на
виконання наукових та науково-технічних робіт з подальшим
розподілом їх за джерелами фінансування. Джерела фінансування
визначаються на основі факту прямої передачі коштів від
організації-замовника організації-виконавцю. Звітують тільки
організації - виконавці.
У графі 1 наводиться загальна сума фінансування витрат на
виконання наукових та науково-технічних робіт, уключаючи поточні
(без амортизації) та капітальні витрати.
У графах 2-5 кошти, указані в графі 1, розподіляються за
видами наукових та науково-технічних робіт, причому дані графи 1
дорівнюють сумі граф 2-5.
Крім коштів, які надійшли на покриття витрат на виконання
науково-технічних робіт звітного періоду, у графі 6 вказуються
кошти, що надійшли у звітному періоді і спрямовані на покриття
затрат за виконані роботи минулих років, у графі 7 - кошти,
передбачені на виконання робіт у наступному періоді, але були
отримані у звітному періоді.
У рядку 124 "власні кошти" враховуються витрати на проведення
наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних коштів
організації, що звітує, у тому числі за рахунок фонду виробничого
та соціального розвитку, за рахунок собівартості продукції (робіт,
послуг), що виробляється (крім коштів, які враховуються вищими
навчальними закладами за рядком 129).
У рядку 125 "кошти бюджету" відображаються сумарні
(консолідовані) бюджетні кошти, тобто кошти, що надійшли на
виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок
Державного бюджету та місцевих бюджетів незалежно від того,
отримані вони організацією безпосередньо чи за договорами із
замовниками.
У рядку 126 "кошти державного бюджету" вказуються кошти,
асигновані на виконання наукових і науково-технічних робіт з
державного бюджету (коди програмної класифікації видатків
державного бюджету на наукові та науково-технічні роботи вказані у
додатку ). У складі цих коштів за рядком 127 відображаються кошти,
фактично виділені цільовим призначенням на виконання наукових
частин державних, міжгалузевих та галузевих програм з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки (додаток, графа 2).
У рядку 128 "кошти місцевих бюджетів" наводяться витрати на
виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок отриманих
організацією, що звітує, коштів з місцевих бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць.
Вищі навчальні заклади за рядками 125-128 ураховують кошти,
що безпосередньо виділені їм з бюджету на виконання наукових
досліджень і розробок, у тому числі на виконання наукових частин
державних, міжгалузевих та галузевих програм з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки (крім коштів, урахованих за
рядком 129).
У рядку 129 "бюджетні кошти на утримання вищих навчальних
закладів" вищі навчальні заклади враховують кошти, що виділяються
на наукову та науково-технічну роботу в межах загальних бюджетних
асигнувань на утримання вищих навчальних закладів.
У рядку 130 "кошти позабюджетних фондів" наводяться кошти, що
надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт від
позабюджетних фондів.
У рядках 131-134 "кошти організацій державного сектору",
"кошти організацій підприємницького сектору", "кошти організацій
сектора вищої освіти", "кошти приватних некомерційних організацій"
відображаються кошти організацій-замовників, які надійшли на
виконання наукових та науково-технічних робіт (без урахування
коштів, які були враховані в рядках 125-128).
У рядку 135 "кошти іноземних джерел" ураховуються кошти, які
отримані організацією, що звітує, від юридичних та фізичних осіб,
що перебувають поза кордонами держави (за винятком наукових
установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать
національним організаціям), а також від міжнародних організацій.
Кошти, одержані в іноземній валюті, перераховуються в гривні
за курсом Національного банку України на день підписання акта
здавання-приймання робіт або іншого документа, який підтверджує їх
завершення, або на день фактичного надходження коштів на
розрахунковий рахунок.
У рядку 136 зазначають кошти, що надійшли на виконання
наукових і науково-технічних робіт з інших джерел.
Розділ 2. Наукові кадри
Чисельність працівників на кінець звітного періоду
Усі дані в розділі 2 наводяться в абсолютній чисельності
працівників за станом на кінець звітного періоду.
У рядку 201 "Чисельність працівників основної організації на
кінець звітного року" враховується не вся штатна чисельність
працівників організації.
До чисельності працівників наукової організації
(підприємства) відносяться працівники, зайняті в основному чи
допоміжному видах діяльності, який за КВЕД ( v0441217-96 )
класифікується за кодом 73. До них належать працівники облікового
складу (без сумісників) організації.
Дані рядка 201 дорівнюють сумі рядків 202-205.
У рядку 202 "дослідники" враховується чисельність наукових та
інженерно-технічних працівників, які професійно займаються
науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть
участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та
систем, а також адміністративно-управлінський персонал, який
здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому
числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують
наукові дослідження та розробки). Дослідники, як правило, мають
повну вищу освіту (диплом про закінчення навчального закладу
III-IV рівнів акредитації або прирівняного до них).
У рядку 203 "техніки" враховуються працівники, основні
функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в
одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або
гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових
досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило,
під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм;
виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів
з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і
аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків,
підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень
тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи
початкову вищу освіту (диплом про закінчення навчального закладу
I-II рівнів акредитації або прирівняного до них) та (чи)
необхідний професійний досвід і знання.
У рядку 204 "допоміжний персонал" наводяться працівники, які
виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень та
розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів,
патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації,
науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж,
наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів;
робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які
не мають повної вищої, базової вищої чи початкової вищої освіти.
У рядку 205 "інші" враховуються інші працівники, що виконують
функції загального характеру, пов'язані з діяльністю організації в
цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів
матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також
працівники, які зайняті переважно наданням науково-технічних
послуг на сторону або іншими видами діяльності, що не пов'язані з
науковими дослідженнями і розробками.
У графі 1 указуються:
для самостійних науково-дослідних, проектно-конструкторських
і технологічних організацій (основний вид діяльності за КВЕД
( v0441217-96 ) - 73) - облікова чисельність працівників,
включаючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів
матеріально-технічного забезпечення тощо;
для промислових підприємств - чисельність персоналу
структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки
(один з другорядних видів діяльності за КВЕД - 73 ( v0441217-96 );
для вищих навчальних закладів - чисельність працівників
науково-дослідних підрозділів (один з другорядних видів діяльності
за КВЕД - 73 ( v0441217-96 );
для інших організацій - чисельність працівників структурних
підрозділів, що виконують наукові дослідження і розробки (один з
другорядних видів діяльності за КВЕД - 73 ( v0441217-96 ).
У графу 1 не включається чисельність сумісників і тих, хто
працює за договорами цивільно-правового характеру.
У графі 2 враховуються спеціалісти із закінченою повною вищою
освітою.
У графі 5 необхідно вказати чисельність спеціалістів із
закінченою базовою вищою чи початковою вищою освітою.
У графі 6 враховуються інші працівники із незакінченою
базовою вищою чи початковою вищою освітою, із закінченою середньою
освітою, а також ті, які не мають середньої освіти.
При визначенні рівня освіти слід керуватися Інструкцією щодо
проведення всеукраїнського перепису населення 2001 року і
заповнення переписної документації, затвердженою наказом
Держкомстату України від 31.07.2001 N 341 ( z0742-01 ). Зокрема,
згідно з цією Інструкцією, умовна відповідність рівнів освіти,
одержаних до 1996 р., і освітні рівні, установлені з 1996 р.,
така:
Діючі рівні освіти Рівні освіти, які діяли до 1996 р. Повна вища - вища Базова вища - Початкова вища - середня-спеціальна - - незакінчена вища Повна загальна середня - середня загальна Базова загальна середня - неповна середня Початкова загальна - початкова
Середньооблікова чисельність працівників (графа 7)
визначається відповідно до Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих в народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171
( z0287-95 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
07.08.95 за N 287/823, зі змінами, затвердженими наказом
Держкомстату України від 18.02.99 N 67 ( z0145-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09.03.99 за
N 145/3438.
Чисельність сумісників і осіб, що працюють
за договорами цивільно-правового характеру
У графі 1 наводяться середньорічні дані про сумісників,
прийнятих з інших підприємств, установ, організацій, а також про
працюючих за договорами цивільно-правового характеру за звітний
рік. При цьому враховуються тільки ті особи, які виконували
наукові дослідження та розробки або допоміжні та інші функції,
пов'язані з їх проведенням.
Вищі навчальні заклади за всіма графами включають у звіт
чисельність науково-педагогічних працівників, які поряд з
педагогічною діяльністю виконували дослідження та розробки в
науково-дослідних підрозділах чи на кафедрах.
У графах 2 і 3 зазначається чисельність докторів та
кандидатів наук із числа сумісників.
У графі 4 наводяться дані про число людино-годин фактично
відпрацьованих сумісниками і особами, які працюють за договорами
цивільноправового характеру за звітний рік, розраховані відповідно
до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823, зі змінами,
затвердженими наказом Держкомстату України від 18.02.99 N 67
( z0145-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
09.03.99 за N 145/3438.
У рядку 206 "Усього" зазначають загальну чисельність
сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового
характеру, які відповідно до посади та за характером роботи, що
фактично виконується, розподіляються за рядками 207-210 на
дослідників, техніків, допоміжний персонал та інших працівників.
Віднесення сумісників і осіб, які працюють за договорами
цивільно-правового характеру до конкретної категорії робітників,
здійснюється у відповідності до розподілу, наведеному в рядках
202-205.
Рух спеціалістів, які беруть
участь у виконанні наукових
і науково-технічних робіт (без сумісників)
Заповнюється на основі даних відділу кадрів
У графі 2 враховуються особи, зараховані у звітний період на
даному підприємстві наказом про приймання на роботу.
У графі 3 указується число прийнятих до організації
(підприємства) випускників вищих навчальних закладів, які
закінчили навчання у звітному періоді (отримали диплом про вищу
освіту). Випускники вищих навчальних закладів, які закінчили
навчання у звітному періоді, не можуть мати науковий ступінь
доктора чи кандидати наук. У цьому разі рядки 213, 214 графи 3 не
заповнюється.
У графі 4 відображається чисельність працівників, які
залишили роботу на даному підприємстві, незалежно від причин
вибуття (звільнення яких оформлено наказом).
Дані рядка 211 "Усього" графи 7 повинні дорівнювати сумі
даних граф 1, 2 мінус дані графи 4. У рядках 212-217 графи 7
можливі порушення аналогічної рівності у зв'язку з внутрішніми
переміщеннями (переведення на інші посади, присвоєння наукового
ступеня).
Дані рядка 211 графи 7 повинні відповідати даним рядка 201
графи 1.
Дані рядка 212 "дослідники" графи 7 повинні відповідати даним
рядка 202 графи 1.
Дані рядка 213 "доктора наук" графи 7 повинні відповідати
даним рядка 202 графи 3.
Дані рядка 214 "кандидата наук" графи 7 повинні відповідати
даним рядка 202 графи 4.
Дані рядка 215 "техніки" графи 7 повинні відповідати даним
рядка 203 графи 1.
Дані рядка 216 "допоміжний персонал" графи 7 повинні
відповідати даним рядка 204 графи 1.
Дані рядка 217 " інші" графи 7 повинні відповідати даним
рядка 205 графи 1.
Розподіл дослідників за віком (без сумісників)
Заповнюється на основі особистих справ працівників. У цьому
розділі наводяться дані розподілу дослідників за віком (число
повних років).
Начальник Головного управління
статистики підприємств О.О.Васєчко

Додаток

КОДИ
програмної класифікації видатків бюджету на 2003 рік

-------------------------------------------------------------- | Видатки державного бюджету на: | |------------------------------------------------------------| | фундаментальні |державні |розробки |Утримання | | дослідження; |науково- |та |вищих | | прикладні розробки; |технічні |впровад- |навчальних| | інші витрати на |програми |ження |закладів | | наукову діяльність |та |найваж- | | | |наукові |ливіших | | | |частини |новітніх | | | |цільових |техно- | | | |програм |логій | | |-----------------------------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------+---------+---------+----------| | 0301070 | 2301030 | 3501120 | 1101040 | 1102040 | 2201080 | |---------+---------+---------+---------+---------+----------| | 0301080 | 2301060 | 3501200 | 1102030 | 1201070 | 2201090 | |---------+---------+---------+---------+---------+----------| | 0301090 | 2303020 | 3501220 | 1201060 | 1205030 | 2206020 | |---------+---------+---------+---------+---------+----------- | 0302020 | 2303030 | 3503020 | 1205020 | 2201060 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 0302030 | 2401030 | 3601080 | 2201050 | 2301170 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 0304020 | 2401050 | 3604030 | 2203090 | 2401070 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 0501090 | 2501020 | 3604040 | 2301040 | 2601030 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1004050 | 2501030 | 5001020 | 2303040 | 2801050 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1102020 | 2601020 | 5161050 | 2305020 | 3101040 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1201050 | 2601040 | 5271020 | 2401040 | 3201020 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1701020 | 2601140 | 5301020 | 2401080 | 3604050 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1801020 | 2801030 | 5301050 | 2501040 | 5001030 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1804030 | 2801060 | 5311020 | 2601130 | 5301110 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1901020 | 2801320 | 5311060 | 2801360 | 5311070 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 1901030 | 2804030 | 5361020 | 2803020 | 5361030 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 2101160 | 2805020 | 5361040 | 2805050 | 5451160 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 2201020 | 2805030 | 5381030 | 3001050 | 6381020 | |---------+---------+---------+---------+---------| | 2201030 | 2805040 | 5421110 | 3101030 | 6541150 | |---------+---------+---------+---------+---------- | 2201040 | 2805060 | 5451030 | 3501210 | |---------+---------+---------+---------| | 2201080 | 2805070 | 5451050 | 3604060 | |---------+---------+---------+---------| | 2201090 | 2805080 | 5481040 | 5301040 | |---------+---------+---------+---------| | 2201290 | 2809020 | 6011020 | 5311030 | |---------+---------+---------+---------| | 2201330 | 2809030 | 6111020 | 5381040 | |---------+---------+---------+---------| | 2201340 | 3001040 | 6121020 | 6381090 | |---------+---------+---------+---------| | 2201350 | 3001080 | 6141020 | 6541050 | |---------+---------+---------+---------- | 2201420 | 3101020 | 6171020 | |---------+---------+---------| | 2203030 | 3201230 | 6381080 | |---------+---------+---------| | 2203040 | 3201340 | 6521030 | |---------+---------+---------| | 2206010 | 3401180 | 6541030 | |---------+---------+---------| | 2206020 | 3501030 | 6541040 | |---------+---------+---------| | 2301020 | 3501110 | 6541140 | -------------------------------



вгору