Документ z0850-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21 червня 2018 року № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 850/32302

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

1. У розділі I:

1) в абзаці першому пункту 6 слова «та печатками» виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Фінансова звітність та інші фінансові документи корпоративного фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;

3) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;

4) у пункті 9 слова «та скріплені печаткою» виключити;

5) пункт 10 виключити.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі таких учасників - юридичних осіб.»;

2) у пункті 3:

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(а) корпоративного фонду (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) - юридичних(ої) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) має містити:»;

в абзаці третьому підпункту «а» слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган»;

підпункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(а) (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) - юридичних(ої) осіб (особи)) (у двох примірниках);

4) фінансова звітність засновника - юридичної особи, складена згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду.

Зазначена фінансова звітність повинна бути складена на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;»;

у підпункті 5 слово «копію» замінити словом «копія», слово «податкового» замінити словом «контролюючого»;

доповнити пункт двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку про структуру власності засновників - юридичних осіб, засвідчену підписами уповноважених осіб таких засновників (додаток 2). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку в довільній формі про належність/неналежність засновників - фізичних осіб до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», засвідчену підписами таких засновників.».

3. У розділі III:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, який (яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5-13 вважати відповідно підпунктами 4-12;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ (далі - зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;»;

підпункти 5, 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7-12 вважати відповідно підпунктами 5-10;

у підпункті 5 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 6 слова «та її печаткою», «та печаткою» виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду має бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпункті 9 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

«10) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 4). Довідка є дійсною не більше ніж 7 робочих днів з дати її складання.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;»;

доповнити пункт двома новими підпунктами 11, 12 такого змісту:

«11) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

12) довідку у довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 3:

в абзаці п’ятому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

у підпункті 2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу, грн;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;»;

у підпункті 3 слова «та скріплений печаткою корпоративного фонду» виключити;

абзац восьмий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«перелік осіб, серед яких розміщуватимуться акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);»;

у підпункті 7 слова «строку дії» замінити словами «номера і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);»;

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);».

У зв’язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номера і дати прийняття рішення про видачу»;

3) пункт 6 доповнити двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо;

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно з підпунктом 12 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою компанії з управління активами», «та печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та їх печатками» виключити;

у підпунктах 6, 7 слова «та печаткою» виключити;

абзац перший підпункту 7 викласти в такій редакції:

«7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.»;

підпункт 8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 9-13 вважати відповідно підпунктами 8-12;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9-11 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 7 цифри «7, 10, 11, 13» замінити цифрами «7, 9, 10, 12, 13»;

3) пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4-7, 9-11 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 12 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов’язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду, та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу, у випадку внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних зі зміною зберігача, аудиторської фірми, оцінювача майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду.»;

4) доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 12 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, що пропонуються для публічного розміщення, письмово в довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо.».

5. В абзаці першому пункту 1 розділу V слова «можуть бути» замінити словом «є».

6. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу VІ слова «та печаткою» виключити.

7. У підпункті 3 пункту 2 розділу VІІ слова «та печаткою» виключити.

8. У тексті Положення посилання на додатки 3-13 вважати відповідно посиланнями на додатки 4-14.

9. У додатках:

1) доповнити Положення новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 3-13 вважати відповідно додатками 4-14;

2) додаток 5 викласти в новій редакції, що додається;

3) у додатках 4, 7-14 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу»;

4) у додатках 3, 4, 6-14 літери «М. П.» виключити.

Директор
департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку
цінних паперів

І. КурочкінаДодаток 2
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА
про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - засновнику корпоративного фонду, %

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, які прямо володіють не менше 5 % статутного капіталу юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи*, які прямо володіють не менше 5 % статутного капіталу юридичної особи - засновника корпоративного фонду

Частка в статутному капіталі юридичної особи - засновника корпоративного фонду, %

1

2

3

4

5

6__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

__________________________
(уповноважена особа засновника)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

«___» _________ 20___ рокуДодаток 5
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду
(підпункт 10 пункту 2 розділу III)

ДОВІДКА
про пов’язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду
______________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

Інформація
про учасників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - учасника чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника, голови наглядової ради корпоративного фонду *

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %**

Належність фізичної особи - учасника до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі - учаснику

1

2

3

4

5

6

7

А


Учасники - фізичні особи
Б


Учасники - юридичні особи
В


Голова наглядової радиУсього:

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Інформація
про пов’язаних осіб фізичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - учасника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб*

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники - юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ учасника корпоративного інвестиційного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - учасника корпоративного інвестиційного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі учасника корпоративного фонду, %

1

2

3

4

5

6__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

Інформація
про юридичних осіб, у яких корпоративний фонд бере участь

№ з/п

Код за ЄДРПОУ корпоративного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім’ї

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов’язаних осіб засвідчую.

________________________________
(уповноважена особа корпоративного фонду)

_______
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

«_____» _______________ 20___ року
вгору