Документ z0849-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.05.2018, підстава - z0405-18

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2014  № 638


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2014 р.
за № 849/25626

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 200 від 15.03.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 14 від 13.01.2015
№ 1474 від 23.11.2015
№ 1051 від 04.10.2016}

Відповідно до Законів України «Про Національну гвардію України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та з метою визначення порядку й умов виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 вересня 2010 року № 436 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за № 908/18203 (із змінами).

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниЛ. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.07.2014  № 638


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2014 р.
за № 849/25626

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії України (далі - військовослужбовці), які займають посади в Головному управлінні Національної гвардії України, територіальних управліннях, з'єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах Національної гвардії України (далі - військові частини).

{Абзац перший пункту 1.1 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1051 від 04.10.2016}

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про Національну гвардію України», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 22 грудня 1995 року № 1037 «Про надбавки до посадових окладів працівників, зайнятих на шифрувальній роботі», від 11 грудня 1999 року № 2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів», від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

1.2. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями, додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців установлюються відповідно до чинного законодавства.

1.3. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується у військових частинах за місцем служби. Не за місцем служби грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям:

1) тимчасово прикомандированим на тривалі строки до інших військових частин - у військових частинах за місцем прикомандирування, якщо прикомандирування дозволено командувачем Національної гвардії України;

2) направленим на строк понад три місяці для навчання у військові навчальні заклади Міністерства оборони України та навчальні заклади інших органів виконавчої влади;

3) зарахованим на фінансове забезпечення до інших військових частин, якщо таке зарахування дозволене командувачем Національної гвардії України.

1.4. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

1.5. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається з урахуванням кількості календарних днів цього місяця.

1.6. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене, окрім випадків, передбачених абзацом другим пункту 25.2 розділу XXV цієї Інструкції.

1.7. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

У разі коли періоди служби, які не були внесені до особових справ, будуть документально підтверджені, грошове забезпечення в нових установлених розмірах виплачується з дня надання військовослужбовцями до кадрового підрозділу відповідних документів, що підтверджують не враховані раніше періоди служби (роботи).

1.8. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, в установи, організації (далі - державні органи) та прикомандированим до органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі, військові частини виплачують належне грошове забезпечення до дня відрядження включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Військовослужбовцям, які прибули з державних органів та зараховані в розпорядження відповідних командирів (начальників) військових частин, з дня зарахування в розпорядження, але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем служби (роботи), і до призначення на посади, зарахування на навчання у військові навчальні заклади або звільнення з військової служби грошове забезпечення виплачується за останніми штатними посадами, які вони займали у військовій частині до дня відрядження.

1.9. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.10. За військовослужбовцями, зарахованими в розпорядження відповідних командирів (начальників) військових частин, за період перебування в розпорядженні зберігається право на отримання грошового забезпечення за останньою штатною посадою, яку вони займали, з урахуванням пункту 30.1 розділу XXX цієї Інструкції.

1.11. Роз'яснення підпорядкованим військовим частинам з питань грошового забезпечення військовослужбовців надаються фінансово-економічним управлінням Головного управління Національної гвардії України та іншими посадовими особами в межах їх компетенції відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.11 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1051 від 04.10.2016}

1.12. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за поточний місяць здійснюється щомісяця до 20 числа. У ці терміни проводяться виплати грошового забезпечення за перерахунками у зв'язку з присвоєнням (позбавленням) військового звання, призначенням на інші посади, змінами розмірів процентної надбавки за вислугу років тощо.

Військовослужбовцям, які вибувають у відрядження чи відпустку, якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого терміну, у тому числі за наступні місяці.

1.13. Військовослужбовцям, які відповідно до законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв’язку з хворобою для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що надаються в особливий період, інші додаткові відпустки, визначені законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

Військовослужбовцям, які вибули в додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення (відпустка за сімейними обставинами, додаткова відпустка військовослужбовцям, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інші відпустки без збереження грошового забезпечення, що визначені законами України), за час перебування в цих додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

Грошове забезпечення не виплачується військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або в передбачених законом випадках у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

{Пункт 1.13 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1474 від 23.11.2015}

1.14. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім виплат, установлених розділом ХХV цієї Інструкції) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.

II. Оклади за військовими званнями

2.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються оклади за військовими званнями в розмірах, установлених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 917) (далі - постанова № 1294).

2.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння звань.

2.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім військовослужбовців строкової військової служби, які прийняті на військову службу за контрактом), оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з дня відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату.

2.4. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на посади рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

2.5. Військовозобов'язаним, які прийняті на військову службу як особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

ІІІ. Посадові оклади осіб офіцерського складу

3.1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах, установлених додатком 1 до постанови № 1294.

Особам офіцерського складу, які обіймають посади, що не визначені в постанові № 1294, посадові оклади виплачуються в розмірах, визначених у штаті військової частини відповідно до чинного законодавства.

3.2. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу військової частини виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу (з урахуванням пункту 30.1 розділу XXX цієї Інструкції).

3.3. У разі призначення осіб офіцерського складу на посади посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, з урахуванням пункту 28.8 розділу XXVIII цієї Інструкції (призначення здійснюється наказами по особовому складу, що видаються посадовими особами, яким надано право призначення військовослужбовців на посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, визначається в наказі по стройовій частині).

3.4. За військовослужбовцями з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою відповідно до чинного законодавства України.

Про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

ІV. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

4.1. Посадові оклади особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 6 до постанови № 1294.

4.2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, розмір посадового окладу визначається залежно від тарифного розряду, передбаченого в штаті. При цьому в штаті тарифний розряд для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для встановлення посадового окладу позначається дробом у чисельнику.

4.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим з числа військовослужбовців строкової військової служби - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установленим для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади;

прийнятим на військову службу за контрактом - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установленим для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

4.4. У разі призначення осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

4.5. Особам сержантського і старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах за цими посадами.

V. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

5.1. Посадові оклади військовослужбовцям строкової військової служби виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 7 до постанови № 1294.

Військовослужбовцям строкової військової служби посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів, передбачених у штатах.

5.2. Особам, призваним на строкову військову службу, з дня відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату і до дня призначення на посади виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом.

5.3. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення.

5.4. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за займаними посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

VI. Посадові оклади курсантів, слухачів, докторантів, ад'юнктів та вихованців військових оркестрів

6.1. Курсантам навчальних закладів Національної гвардії України з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, посадові оклади виплачуються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання в розмірах, установлених додатком 8 до постанови № 1294.

6.2. Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів з числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі.

6.3. Курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами та оклади за військовими званнями.

6.4. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади встановлюються на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або позбавлення їх батьківських прав.

6.5. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів (копій документів) з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків.

6.6. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються з дня зарахування до військової частини (на підготовку до військового оркестру).

6.7. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються до дня виключення зі списків військової частини, а вихованцям, які зараховані після досягнення призовного віку на строкову військову службу, - до дня зарахування на строкову військову службу.

6.8. Посадові оклади, передбачені для курсантів з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, підвищуються з початку нового навчального семестру:

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків;

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки добрі та відмінні оцінки, - на 25 відсотків.

Оцінки за диференційовані заліки, стажування (практики), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення посадових окладів на 50 або 25 відсотків ураховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Підвищені згідно з цим підпунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів начальників навчальних закладів Національної гвардії України, що видаються за результатами чергової екзаменаційної сесії.

6.9. Слухачам навчальних закладів Національної гвардії України, вищих навчальних закладів інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, за період навчання виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання.

6.10. Особам офіцерського складу, які перебувають на курсах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, за період навчання виплачуються посадові оклади за штатними посадами, які вони займають у військових частинах.

6.11. Особам офіцерського складу, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання до військових навчальних закладів, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, прийнятим на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання до військових навчальних закладів або на курси підвищення кваліфікації, виплачуються мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом.

6.12. Посадові оклади курсантам та слухачам виплачуються з початку навчального року.

За період з дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

1) курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, та слухачам з числа осіб офіцерського складу - посадові оклади за останніми штатними посадами, що вони займали у військових частинах, та оклади за військовими званнями;

2) курсантам з числа військовослужбовців строкової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах;

3) курсантам, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - посадові оклади за I тарифним розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової служби.

6.13. Військовослужбовцям, які навчаються в центрі підготовки та перепідготовки спеціалістів у навчальних закладах Національної гвардії України, за період навчання виплачуються посадові оклади за посадами, які вони займають у військових частинах.

6.14. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади, за період до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою (пункт 3.3 розділу III цієї Інструкції), крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

1) тим, які мали в період навчання офіцерське звання, - посадові оклади, які вони одержують на день закінчення військового навчального закладу;

2) тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою командира взводу.

Слухачам, які в період навчання замість грошового забезпечення отримували стипендії, за період з дня, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання.

6.15. Особам офіцерського складу, зарахованим до докторантур і ад'юнктур військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання.

6.16. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур, з дня відрахування виплачуються:

1) військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів займали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, відрахованих як такі, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість), - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання;

2) військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, відрахованим як такі, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової військової служби;

3) особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи ад'юнктур, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не більше посадових окладів, які вони одержували в докторантурі чи ад'юнктурі.

6.17. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, відрахованим з військових навчальних закладів, та особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи ад'юнктур, виплачуються також оклади за військовими званнями.

VII. Надбавка за вислугу років

7.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за вислугу років на військовій службі виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу за основною чи тимчасово займаною посадою з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 2 років - 5%;

від 2 до 5 років - 10%;

від 5 до 10 років - 20%;

від 10 до 15 років - 25%;

від 15 до 20 років - 30%;

від 20 до 25 років - 35%;

від 25 і більше років - 40%.

7.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні періоди (без урахування часу відбування такого покарання, як арешт /крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України/, а також часу самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення):

1) кадрової військової служби на посадах осіб офіцерського складу, військової служби на посадах осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів військових навчальних закладів, солдатів (матросів), сержантів та старшин строкової військової служби в Національній гвардії України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, Державній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, військах Цивільної оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення, Об'єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, органах внутрішніх справ та державної безпеки, військах та інших військових формуваннях СНД і колишнього СРСР, а також інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років;

2) служби на посадах рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (органів внутрішніх справ СРСР, держав СНД), кримінально-виконавчої системи України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на посадах рядового, молодшого та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також начальницького складу податкової міліції органів Державної податкової служби України;

3) роботи (служби) осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, відряджених у встановленому порядку до органів державної влади та інших цивільних установ (у тому числі підприємств і організацій), а також направлених до органів місцевого самоврядування у зв'язку з виконанням депутатських повноважень, із залишенням на військовій службі;

4) військової служби (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, у тому числі в навчальних закладах Національної гвардії України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України (СНД та СРСР), Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР), вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (СНД та СРСР), вищих навчальних закладах Державної податкової адміністрації України (за спеціальностями підготовки кадрів податкової міліції). При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових начальних закладів, а потім поновлених на навчанні, а також переведених з одного військового навчального закладу до іншого військового навчального закладу, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого строку навчання у військовому начальному закладі, який вони закінчили;

5) роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в органах прокуратури і суду на посадах суддів, прокурорів, слідчих;

6) перебування в розпорядженні відповідних начальників (командирів);

7) відпустки військовослужбовців-жінок у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

8) коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного звільнення та поновлені на військовій службі.

7.3. Днем початку служби для обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років уважається:

для військовослужбовців строкової військової служби: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року; день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов'язаних і жінок: день від'їзду до місця служби, вказаний у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 09 серпня 1999 року (після цієї дати - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року (після цієї дати для прийнятих на військову службу за контрактом - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу після 17 грудня 2008 року, - день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату;

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу військової частини;

для курсантів військових навчальних закладів з числа громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта військового навчального закладу.

7.4. Днем закінчення проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом командира військової частини зі списків особового складу.

7.5. Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з урахуванням попередньої служби, обчисленої відповідно до пункту 7.2 цього розділу.

7.6. Періоди служби на посадах, зазначених у цьому пункті, при обчисленні вислуги років для виплати надбавки за вислугу років зараховуються на пільгових умовах:

1) за два місяці - місяць служби на посадах льотного складу за умови виконання норм нальоту, установлених командувачем Національної гвардії України для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах.

При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру надбавки за вислугу років за службу на посадах льотного складу в штабах, управліннях авіаційних з'єднань від авіакорпусу, корпусу протиповітряної оборони і вище, військових навчальних закладах провадиться не раніше ніж з 01 січня 1990 року;

2) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять (проходили) військову службу за контрактом, в органах управління, управліннях об'єднань та з'єднань, військових частинах повітряно-десантних, аеромобільних військ і високомобільних десантних військ, військ спеціального призначення, у військових навчальних закладах, які готують (готували) осіб офіцерського складу для аеромобільних військ і високомобільних десантних військ, десантно-штурмових з'єднаннях і частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах, розвідувальних десантних (спеціального призначення) частинах і підрозділах морської піхоти, пошуково-рятувальній, парашутно-десантній службах авіації, у частинах і підрозділах (загонах) внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України спеціального призначення, з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, з охорони та оборони атомних електростанцій, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також охорони осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах.

Обчислення вислуги років у порядку, передбаченому цим підпунктом, провадиться в:

десантно-штурмових з'єднаннях, частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах - не раніше ніж з 14 березня 1980 року;

пошуково-рятувальній, парашутно-десантній службах і парашутно-десантних командах - не раніше ніж з 01 січня 1990 року;

з'єднаннях, частинах і підрозділах аеромобільних військ - не раніше ніж з 01 липня 1992 року;

органах управління аеромобільних військ і спеціального призначення - не раніше ніж з 01 січня 1994 року;

військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для аеромобільних військ, - не раніше ніж з 01 січня 1994 року;

в органах військового управління, військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ, військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для високомобільних десантних військ, - не раніше ніж з 01 жовтня 2012 року.

При обчисленні вислуги років військовослужбовцям в органах управління, військових навчальних закладах і військових частинах, підрозділах, загонах, військова служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, ураховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки;

3) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та військовослужбовців надстрокової військової служби після 01 жовтня 1946 року:

у передбачених штатами управліннях груп, ланок, загонів, дивізіонів, бригад та центрів, до складу яких належать кораблі, морські судна або самохідні рейдові судна (далі - управління з'єднань кораблів (суден)), які постійно розміщені на кораблях і морських суднах, - на посадах військовослужбовців, які передбачені в штатах управлінь з'єднань;

на кораблях, морських суднах, самохідних рейдових суднах, у тому числі тих, які будуються і ремонтуються, - на посадах військовослужбовців, які передбачені в штатах корабля (судна);

в управліннях з'єднань кораблів (суден), які не розміщені на кораблях і морських суднах, - за умови щорічного плавання на кораблях і морських суднах, які перебувають у строю, не менше 60 днів за межами зовнішнього рейду або не менше 60 днів на ходових заводських (державних) випробуваннях кораблів і суден, які будуються і ремонтуються, якщо ці кораблі й судна мали ходові години;

4) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, зарахованих у діючий резерв Першого Головного управління КДБ СРСР і направлених до представництв при органах безпеки Республіки Афганістан, за наявності відповідних записів в особовій справі.

7.7. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років згідно з пунктом 7.6 цього розділу в пільговому обчисленні, визначаються на умовах, зазначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей».

7.8. Якщо військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, то норма нальоту годин для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі.

7.9. Військовослужбовцям, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у році, в якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка військово-лікарської комісії.

У разі перенавчання військовослужбовців льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при обчисленні вислуги років за два роки.

7.10. Військовослужбовцям, що займають посади, за якими вислуга років для виплати надбавки за вислугу років обчислюється в пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні.

Після закінчення календарного року вислуга років військовослужбовців за наявності відповідної підстави для обчислення її в пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом командира військової частини. Вислуга років зазначених військовослужбовців у разі призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення з військової служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних командирів (начальників).

Якщо з'ясується, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років надбавка за вислугу років за окремі місяці року підлягає виплаті військовослужбовцю в більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалась, то йому виплачується відповідна різниця.

7.11. Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цією Інструкцією, перерахунку в бік зменшення не підлягають.

7.12. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років згідно з пунктом 7.6 цього розділу в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у відрядженні та на навчанні за спеціальністю - у випадках збереження посад за місцем служби.

7.13. Вислуга років військовослужбовців для виплати надбавки за вислугу років визначається кадровим (стройовим) підрозділом на підставі їх особових справ та інших документів, що підтверджують проходження військової служби та щороку станом на 01 січня оголошується наказом відповідного командира (начальника).

Про результати обрахування вислуги років військовослужбовців складається відповідний висновок у двох примірниках, який затверджується командиром військової частини. Перший примірник висновку передається до фінансового відділення (служби) військової частини, а другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути ознайомлений під особистий підпис.

При переміщеннях військовослужбовців на нове місце служби за новим місцем служби провадиться перевірка вислуги років для виплати надбавки за вислугу років, про що складається висновок. Військовослужбовцям, які прибули до військової частини для проходження служби, а їх особові справи на день прибуття не надійшли до військової частини, виплата надбавки здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної в грошовому атестаті або іншому документі. Після надходження до військової частини особової справи військовослужбовця вислуга років для виплати йому надбавки оголошується наказом командира військової частини.

7.14. Військовослужбовцям, яким у встановленому порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди військової служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання військовослужбовцями документів, що підтверджують їх період служби.

Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась військовослужбовцю в менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб військової частини, то здійснюється перерахунок надбавки за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на неї.

7.15. Військовослужбовцям, які відслужили встановлені для виплати відсоткової надбавки за вислугу років строки, ця надбавка виплачується в усіх випадках, коли вони мають право на отримання посадового окладу та окладу за військовим званням (з урахуванням пункту 32.6 розділу XXXII цієї Інструкції). При цьому військовослужбовцям, які одержують тільки оклади за військовими званнями, відсоткова надбавка виплачується до цих окладів.

VIII. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

8.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірах до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

8.2. Військовослужбовцям, зазначеним у пунктi 8.1 цього розділу, які проходять службу в Головному управлінні Національної гвардії України, навчальних закладах та установах Національної гвардії України та за своїми функціональними обов'язками і положеннями про відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра внутрішніх справ України (за винятком наказів організаційно-розпорядчого характеру), надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Під розробленням нормативно-правового акта слід розуміти як самостійне, так і спільне з іншими визначеними виконавцями опрацювання проекту акта, його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених цим пунктом, уважається юридична (правова) та фахова експертиза проекту акта, що надійшов на погодження (візування) до структурного підрозділу (органу військового управління).

8.3. Військовослужбовцям, зазначеним у пунктi 8.1 цього розділу, за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Підставою для включення до переліку посад, за якими розмір надбавки за виконання військовослужбовцями спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, може встановлюватися до 100 відсотків, є рішення про включення цих посад до Антитерористичного центру та його координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України, яке оголошується наказом командира військової частини.

8.4. Розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби кожному військовослужбовцю визначається залежно від складності, обсягу та важливості завдань, що виконуються, та встановлюється наказом командира військової частини, а командирам військових частин - наказами вищих командирів (начальників) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини.

8.5. Військовослужбовцям, які отримують підвищені посадові оклади, надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

8.6. Встановлення (збільшення розміру) або скасування (зменшення розміру) надбавки за виконання особливо важливих завдань здійснюється на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх командирів (начальників). У рапортах наводяться обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного рішення.

8.7. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення військової дисципліни та умов несення служби, зниження показників діяльності та зміни умов служби встановлена надбавка за виконання особливо важливих завдань скасовується або її розмір зменшується на підставі наказу командира військової частини з обов'язковим зазначенням обставин, які є причиною для скасування (зменшення розміру) зазначеної надбавки.

8.8. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених пунктом 8.2 цього розділу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 8.1 цього розділу.

8.9. Військовослужбовцям, які отримують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених пунктом 8.1 цього розділу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, передбаченими пунктом 8.2 цього розділу, ця надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 8.2 цього розділу.

8.10. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, надбавка виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

8.11. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

ІХ. Надбавка за знання та використання іноземної мови

9.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка до посадового окладу за знання та використання іноземної мови в таких розмірах на місяць:

за знання однієї європейської мови - 10 відсотків;

за знання однієї східної, угро-фінської або африканської мови - 15 відсотків;

за знання двох і більше мов - 25 відсотків.

9.2. Виплата надбавки здійснюється за умови призначення військовослужбовців на посади, що потребують знання та використання іноземної мови, та на посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями (далі - посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови).

Перелік посад, за яким встановлюється і виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови, встановлюється наказом командувача Національної гвардії України.

9.3. Виплата надбавки військовослужбовцям, які перебувають на штатних посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, установлюється наказами командирів військових частин із зазначенням розміру надбавки, назви іноземної мови.

9.4. Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується військовослужбовцям:

які призначені на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу командира (начальника) про призначення;

які отримали документи про рівень знання іноземної мови під час служби на посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, - із дня видання наказу командира (начальника) про виплату надбавки;

які склали екзамени (мовне тестування) зі знання іноземної мови з відповідним стандартизованим мовним рівнем, - із дня видання наказу відповідного командира (начальника) про результати складання екзамену.

9.5. У військовослужбовців - викладачів іноземних мов, які володіють кількома іноземними мовами, першою (основною) мовою вважається та, для роботи з якою вони прийняті на військову службу, що зазначається в наказі начальника навчального закладу.

9.6. Військовослужбовцям, які отримують надбавки та допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадою надбавка не виплачується.

9.7. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у відрядження.

9.8. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

Х. Доплати за науковий ступінь і вчене звання

10.1. Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності виплачується, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що проходять службу на посадах у Головному управлінні Національної гвардії України та територіальних управліннях Національної Гвардії України, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

10.2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, виплачується доплата за вчене звання в таких розмірах на місяць:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), - 25 відсотків посадового окладу;

які мають вчене звання професора, - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

10.3. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь і вчене звання та одержували доплату за науковий ступінь або доплату за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових навчальних закладів, виплата цих доплат зберігається за весь період навчання в докторантурі зазначених навчальних закладів та установ.

10.4. Доплати за науковий ступінь і вчене звання виплачуються:

1) особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади мають науковий ступінь або вчене звання, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата доплат, але не раніше дня видання наказу про призначення;

2) особам офіцерського складу, які займають посади, за якими встановлені виплати доплат, і які одержали науковий ступінь або вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше:

у разі присудження наукового ступеня доктора наук або кандидата наук - із дня рішення спеціалізованої Вченої ради після затвердження його Вищою атестаційною комісією України;

у разі присвоєння вченого звання професора або доцента - із дня присвоєння його Міністерством освіти та науки України;

у разі присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника - із дня присвоєння його Вищою атестаційною комісією України;

3) особам офіцерського складу - докторантам, які мають науковий ступінь або вчене звання та одержували доплати за вчене звання або за науковий ступінь за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - із дня прибуття до докторантури військового навчального закладу, але не раніше початку навчального року, та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення (відрахування з) докторантури.

10.5. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання і займають посади, за якими не передбачена виплата доплат, та тим, які перебувають у розпорядженні, звільненим від посад, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата доплат, ці доплати виплачуються за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

Особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, доплати за науковий ступінь та (або) за вчене звання не виплачуються.

10.6. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, доплати за науковий ступінь та (або) за вчене звання виплачуються в порядку, установленому розділом ХХХVІ цієї Інструкції.

ХІ. Надбавка за спортивні звання

11.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають спортивні звання, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання «Заслужений тренер», «Заслужений майстер спорту» - 20 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання «Майстер спорту міжнародного класу» - 15 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання «Майстер спорту» - 10 відсотків посадового окладу.

11.2. Надбавка виплачується цим військовослужбовцям, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

11.3. Надбавка виплачується на підставі наказу командира військової частини про виплату цієї надбавки з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за відповідними посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

11.4. Підставами для видання наказу є:

документальне підтвердження того, що військовослужбовець є чи був членом національної збірної команди України або членом національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання;

рапорт військовослужбовця.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу командира військової частини про виплату зазначеної надбавки.

11.5. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадою, надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадою за умови, якщо виконання обов'язків за посадами, що тимчасово виконуються, за профілем відповідає присвоєним спортивним званням.

11.6. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження.

11.7. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

ХІІ. Надбавка за почесні звання

12.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають почесні звання, у разі якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, виплачується надбавка за почесні звання:

у Головному управлінні Національної гвардії України, територіальних управліннях Національної гвардії України за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

у військових частинах за почесне звання «заслужений» - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання «народний» - 40 відсотків посадового окладу.

12.2. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу командира (начальника) вищого рівня) про її виплату:

військовослужбовцям, які до призначення на посади мали почесні звання, - із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

військовослужбовцям, яким присвоєно почесне звання вперше, - із дня набрання чинності Указом Президента України про присвоєння почесного звання.

Підставою для видання наказу про виплату надбавки за почесне звання є засвідчена копія посвідчення про наявність почесного звання.

{Пункт 12.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1474 від 23.11.2015}

12.3. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження.

12.4. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

12.5. Військовослужбовцям, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені від посад), допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

ХІІІ. Надбавка за кваліфікацію

13.1. Особам офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка в таких розмірах:

2-й клас - 5 відсотків посадового окладу;

1-й клас - 8 відсотків посадового окладу;

клас майстра - 11 відсотків посадового окладу.

13.2. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають: 2-й клас, - 5 відсотків посадового окладу, 1-й клас, - 10 відсотків посадового окладу.

13.3. Особам офіцерського складу - військовим льотчикам і штурманам, військовим льотчикам і штурманам інструкторського складу, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за: 2-й клас, - 8 відсотків посадового окладу, 1-й клас, - 12 відсотків посадового окладу, клас снайпера, - 15 відсотків посадового окладу.

Персональні списки льотного складу, який підтвердив кваліфікацію та має право на надбавку, після закінчення календарного року оголошуються наказом із зазначенням посади, військового звання, кваліфікації, дати її присвоєння та даних про виконання перевірок. Також у цьому наказі оголошуються персональні списки льотного складу, який не підтвердив кваліфікацію з незалежних від нього причин і має право на виплату надбавки до проведення наступних випробовувань.

13.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають відповідний клас кваліфікації та які призначені на вищі, рівнозначні або нижчі посади без зміни військово-облікової спеціальності, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на ці посади. Цим військовослужбовцям, призначеним на посади з іншими військово-обліковими спеціальностями, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації за новими військово-обліковими спеціальностями.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають відповідний клас, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на посади.

13.5. Військовослужбовцям, які отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в класі.

13.6. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

1) навчання в навчальних центрах на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

2) перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

3) у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

13.7. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, що настає за днем:

1) видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

2) закінчення встановленого строку для підтвердження присвоєного класу з неповажних причин.

13.8. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

XIV. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

14.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

1) особам офіцерського складу, які займають посади хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, нейрохірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, стоматологів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, підрозділах-стаціонарах і мають другу кваліфікаційну категорію, - 10 відсотків, першу кваліфікаційну категорію, - 15 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію, - 20 відсотків посадового окладу;

2) особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім тих, які займають посади, передбачені в підпункті 1 цього пункту) і мають другу кваліфікаційну категорію, - 5 відсотків, першу кваліфікаційну категорію, - 10 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію, - 15 відсотків посадового окладу;

3) особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом та займають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів і мають: другу кваліфікаційну категорію, - 5 відсотків, першу кваліфікаційну категорію, - 10 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію, - 15 відсотків посадового окладу.

14.2. Перелік посад і спеціальностей, за якими військовим лікарям, провізорам і військовослужбовцям середнього медичного складу встановлюється і виплачується надбавка, встановлюється наказом командувача Національної гвардії України.

14.3. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади, і до дня видання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, приступання до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

14.4. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

14.5. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

XV. Надбавка за роботу з особовим складом та курсантська посадова надбавка

15.1. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають штатні посади старшини ескадрильї, роти, взводу, а також відповідного їм військового підрозділу із штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби 20 та більше осіб, виплачується надбавка за роботу з особовим складом у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

15.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

15.3. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

15.4. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження.

15.5. Курсантам Національної гвардії України (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом) вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України та вищих навчальних закладів МВС України, призначеним за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, з дня видання наказу про призначення (приступання до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка в таких розмірах на місяць:

виконуючим обов'язки командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки заступника командира взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки старшини роти, командира навчального взводу - 20 відсотків посадового окладу.

15.6. Виплата цієї надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами сержантів, старшин за стройовим розподілом чи посад старшин рот, командирів навчальних взводів;

про присвоєння курсантам першого офіцерського звання.

XVI. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

16.1. Військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять службу на посадах в екіпажах бойових машин, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 40 відсотків посадового окладу.

16.2. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом на посадах у нижчеперелічених підрозділах Національної гвардії України, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 15 відсотків посадового окладу:

в екіпажах бойових машин;

на посадах наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів.

16.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом на посадах у Головному управлінні Національної гвардії України, у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіаційних військових частин, у військових частинах, підрозділах і загонах спеціального призначення, військово-навчальних закладах (згідно з переліком посад, визначеним законодавством України), надбавка за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка виплачується за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше мінімальних річних норм, визначених законодавством України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах.

16.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади льотного складу і виконують польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки в складі екіпажів літаків, вертольотів, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 35 відсотків посадового окладу.

{Абзац другий пункту 16.4 розділу XVІ виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1474 від 23.11.2015}

{Абзац третій пункту 16.4 розділу XVІ виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1474 від 23.11.2015}

{Абзац четвертий пункту 16.4 розділу XVІ виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1474 від 23.11.2015}

Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, надбавка за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії, про що оголошується в наказі командира військової частини.

16.5. Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю встановлюється наказом командира військової частини (командиру військової частини - наказами вищих командирів) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини.

16.6. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, надбавка виплачується у відсотках від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово.

16.7. Надбавка виплачується: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, а військовослужбовцям строкової служби - з дня видання наказу про призначення.

16.8. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

16.9. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

16.10. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової військової служби, які займають посади, що належать до екіпажів бойових машин, надбавка за особливі умови служби виплачується за умови, що у військовій частині є відповідна бронетанкова техніка і військовослужбовці працюють, навчають або навчаються на цій техніці.

У військових частинах, які підлягають розформуванню або переходу на новий штат і штатна військова техніка яких повинна здаватися (передаватися) до інших військових частин, виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям не припиняється до дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою, але не пізніше дня закінчення розформування або переходу на новий штат військової частини.

Військовослужбовцям, які одержують надбавку за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

Військовослужбовцям, які не мають права на одержання надбавки за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, ця надбавка виплачується з урахуванням пункту 28.6 розділу ХХVІІI цієї Інструкції.

При цьому військовослужбовцям строкової військової служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом із числа прапорщиків, надбавка виплачується в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовцям, які мають право на одержання надбавки за особливі умови служби за декількома підставами, виплачується одна - найбільша надбавка.

XVII. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, військовослужбовцям військово-медичних установ, органів та підрозділів

17.1. Військовослужбовцям, які проходять службу у військово-медичних частинах, підрозділах на посадах із небезпечними для здоров'я та важкими умовами служби (інфекційні і хірургічні відділення, відділення інфекційних та дерматовенерологічних хвороб, епідеміологічні, анестезіологічні, персоналу, який працює у сфері іонізуючих випромінювань чи з радіоактивними речовинами), виплачується надбавка за особливі умови служби в розмірі до 25 відсотків посадового окладу.

Перелік посад військовослужбовців, за якими виплачується надбавка, та розмір надбавки установлюються наказом командувача Національної гвардії України.

17.2. Військовослужбовцям, які одержують надбавки за особливі умови служби, установлені пунктом 17.1 цього розділу, і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата зазначених надбавок не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавки не виплачуються.

17.3. Надбавка за особливі умови служби, установлена пунктом 17.1 цього розділу, виплачується:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

військовослужбовцям строкової військової служби - з дня видання наказу про призначення.

17.4. Персональний список військовослужбовців, які мають право на одержання надбавок, оголошується наказом начальника медичної установи, командира (начальника) військової частини (установи).

17.5. Військовослужбовцям, які залучаються для ліквідації епідемій і епізоотій туляремії, чуми, бруцельозу та проведення робіт у центрі епідемій з ліквідації форми 30 (лікування, обслуговування і охорони в інфекційних госпіталях, лікарнях, відділеннях, палатах), за час виконання цих робіт виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 100 відсотків посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу.

XVIII. Порядок виплати підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби

18.1. Підвищені посадові оклади на 15 відсотків виплачуються:

військовослужбовцям, які здійснюють конвоювання та охорону засуджених і осіб, що перебувають під вартою і хворі на туберкульоз, у порядку здійснення запобіжних заходів за переліком посад військовослужбовців, що встановлюється командувачем Національної гвардії України;

військовослужбовцям, які несуть службу та забезпечують охорону державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

18.2. Посадові оклади військовослужбовцям, визначеним в абзаці другому пункту 18.1 цього розділу, виплачуються з підвищенням на 15 відсотків, якщо в місяці, що передував платіжному, вони здійснювали конвоювання та охорону засуджених і осіб, що перебувають під вартою і хворі на туберкульоз.

Штаб військової частини забезпечує облік варт, у яких здійснювалось конвоювання хворих на туберкульоз. На підставі цього обліку до 05 числа кожного місяця наказом командира військової частини оголошується персональний список військовослужбовців, які в минулому місяці виконали вищезазначені вимоги.

18.3. Підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби здійснюється від посадових окладів за основною штатною посадою.

18.4. Підвищені посадові оклади за шкідливі умови військовослужбовцям виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади або про допуск до тимчасового виконання посади.

18.5. Виплата військовослужбовцям підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби зберігається на періоди:

тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування та відрядження;

тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими здійснюють конвоювання засуджених і осіб, до яких запобіжним заходом обрано тримання під вартою, та за якими встановлено підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби, якщо в період виконання обов'язків за цими посадами військовослужбовці виконали умови, встановлені абзацом першим пункту 18.2 цього розділу.

18.6. Військовослужбовцям, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими підвищення посадових окладів не передбачено, посадові оклади за цей період виплачуються без підвищення.

XIX. Винагорода за стрибки з парашутом

19.1. За здійснені військовослужбовцями стрибки з парашутом з літаків і вертольотів за планами бойової підготовки виплачується винагорода в таких розмірах:

Категорії військовослужбовців

Винагорода за кожен стрибок (відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу)

1 стрибок

2-25 стрибків

26-50 стрибків

51-100 стрибків

101 і наступні стрибки

1

2

3

4

5

6

1. Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім тих, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки)

6

5

7

9

10

2. Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки9

10

11

3. Військовослужбовці строкової військової служби

5

4

5

6

7

19.2. Військовослужбовцям, які мають звання «Майстер парашутного спорту», «Майстер парашутного спорту міжнародного класу» або «Заслужений майстер парашутного спорту», винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених пунктом 19.1 цього розділу, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, - у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001, - у розмірі 13 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

19.3. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому пунктами 19.1 і 19.2 цього розділу, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

з висоти менше 500 м і більше 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

19.4. Розміри винагороди, установлені пунктами 19.1 і 19.2 цього розділу, збільшуються:

за стрибки з парашутом, здійснені способом катапультування, і стрибки на воду - на 4 відсотки від мінімального посадового окладу командира взводу;

за десантування всередині техніки або разом з нею - на 20 відсотків від мінімального посадового окладу командира взводу.

У разі здійснення експериментальних стрибків додатково виплачується від 3 до 10 відсотків мінімального розміру посадового окладу командира взводу залежно від складності стрибків.

Розмір додаткової винагороди за кожен експериментальний стрибок визначається командувачем Національної гвардії України під час затвердження ним звіту про зроблений стрибок.

19.5. Військовослужбовцям спортивно-парашутної команди Національної гвардії України винагорода за стрибки з парашутом, виконані протягом даного року за планом бойової підготовки, виплачується за перші 50 стрибків - за нормами, установленими пунктами 19.1 і 19.4 цього розділу, а за 51 і наступні стрибки, що підлягають оплаті, - у половинному розмірі від цих норм.

19.6. Винагорода військовослужбовцям, віднесеним до першої категорії, зазначеним у таблиці пункту 19.1 цього розділу, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а військовослужбовцям, віднесеним до другої категорії, - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

На експериментальні стрибки та стрибки, здійснені військовослужбовцями, зазначеними в пункті 19.2 цього розділу, це обмеження не поширюється.

Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану бойової підготовки, але не більше ніж у межах річних норм стрибків, що підлягають оплаті, установлених для окремих категорій військовослужбовців, а для військовослужбовців спортивно-парашутної команди Національної гвардії України - у межах норм стрибків, що підлягають оплаті, установлених командувачем Національної гвардії України.

19.7. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується військовослужбовцям за штатним місцем служби, на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (пункт 19.3 цього розділу) і яким за рахунком є стрибок.

Підставою для видання наказу на виплату винагороди за стрибки з парашутом є планова таблиця виконання стрибків (витяг з планової таблиці має бути завірений командиром військової частини чи керівником установи (організації), у якій виконувалися стрибки).

У разі виплати винагороди за стрибки з парашутом військовослужбовцям, визначеним у пункті 19.2 цього розділу, військовослужбовці повинні надати документи, які підтверджують присвоєння їм спортивного звання.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені військовослужбовцем, у тому числі в період до призову на військову службу.

19.8. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом бойової підготовки, понад 2 або 3 стрибки на день (пункт 19.2 цього розділу), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії військовослужбовців річну норму оплачуваних стрибків.

19.9. Військовозобов'язаним та резервістам, призваним за встановленим порядком на збори, які виконують у період цих зборів стрибки з парашутом (десантування з технікою), винагорода за стрибки з парашутом підлягає виплаті в розмірах і порядку, установлених цією Інструкцією для відповідних категорій військовослужбовців.

XX. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

20.1. Військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на шифрувальній роботі на штатних посадах спеціалістів спеціального зв'язку, згідно із затвердженим командувачем Національної гвардії України переліком посад військовослужбовців, безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі у Національній гвардії України, за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісячна надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

20.2. Персональні списки військовослужбовців, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі в шифрувальних органах і які мають право на одержання надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, затверджуються командиром військової частини.

20.3. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

20.4. Військовослужбовцям надбавка виплачується від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово, за якими передбачена виплата надбавки.

Надбавка виплачується через рік з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, пов'язаною з виконанням робіт, згідно з пунктом 20.3 цього розділу, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

Військовослужбовцям, які мають до дня призначення на посади або зарахування на навчання відповідний безперервний стаж роботи в органах спеціального зв'язку, надбавка виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами або з дня зарахування на навчання, але не раніше дня видання наказу про призначення та виплату надбавки (зарахування на навчання) або дня, зазначеного в наказі.

20.5. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

20.6. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження.

20.7. Виплата надбавки військовослужбовцям зберігається за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах та підрозділах спеціального зв'язку, зборах та курсах підготовки, перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку із збереженням за ними штатних посад за місцем проходження військової служби.

20.8. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у пункті 20.1 цього розділу, ураховуючи шифрувальну роботу в період проходження строкової військової служби, - з дня призначення на першу посаду, але не раніше дня надання допуску до шифрувальної роботи;

безперервної шифрувальної роботи в цивільних установах військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, переведених на роботу в органи спеціального зв'язку Національної гвардії України з інших центральних органів виконавчої влади за умови, що вони призначені на штатні посади в органи спеціального зв'язку і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до пункту 20.1 цього розділу або направлені на навчання до військових навчальних закладів та підрозділів спеціального зв'язку;

навчання у вищих навчальних закладах та підрозділах спеціального зв'язку за спеціальністю фахівців спеціального зв'язку, якщо вони до дня зарахування на навчання займали відповідні штатні посади спеціалістів спеціального зв'язку, навчання на курсах і навчальних зборах підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку;

перебування у відпустках, на лікуванні, стажуванні та відрядженні, якщо цьому передувала шифрувальна робота.

20.9. У разі направлення військовослужбовців, які мають право на отримання надбавки, на навчання до військових навчальних закладів без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних командирів (начальників) безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування військовослужбовців на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних командирів (начальників) у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

20.10. Безперервний стаж на шифрувальній роботі визначається кадровими підрозділами військових частин на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують службу (роботу) в шифрувальних органах.

Про результати обчислення стажу складається висновок у двох примірниках, який затверджує командир військової частини. Перший примірник висновку передається до фінансового органу, а другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути ознайомлений під особистий підпис.

Про встановлення військовослужбовцям надбавки та зміну її розмірів оголошується в наказі командира військової частини.

При переміщенні військовослужбовців до нового місця проходження військової служби за новим місцем служби військовослужбовців провадиться перевірка стажу для виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, про що складається висновок у порядку, установленому цим пунктом.

20.11. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в пункті 20.3 цього розділу, більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

XXI. Преміювання осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

21.1. Командири (начальники) військових частин Національної гвардії України мають право преміювати осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх особистий внесок у загальні результати служби в межах річного фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

21.2. Розміри премії встановлюються за рішенням командувача Національної гвардії України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Національної гвардії України, та особливостей проходження служби.

Преміювання здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого, виходячи зі специфіки та особливостей виконання покладених завдань на військову частину. Показники позбавлення військовослужбовців премії повністю або частково встановлюються в межах випадків, передбачених пунктом 21.4 цього розділу.

21.3. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за попередній місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищих командирів (начальників), який видається до 05 числа місяця, наступного за місяцем преміювання. У разі переведення або звільнення військовослужбовців з військової служби - у місяці виключення зі списків особового складу в розмірі, що визначається пропорційно часу їх служби в поточному місяці.

За наявності асигнувань на кінець року за рішенням командира військової частини премія за грудень може бути виплачена в кінці грудня поточного бюджетного року. При цьому наказ про встановлення розмірів премії видається в грудні поточного року. У випадку допущення проступків військовослужбовцями, які потребують зменшення (позбавлення) премії за грудень, після видання наказу до нього вносяться відповідні зміни та проводиться перерахунок у цьому або наступному місяці.

21.4. Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково за:

невихід на службу без поважних причин;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння);

порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та бойового чергування;

особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки, невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад'юнктами, докторантами;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до псування військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.

21.5. Військовослужбовці позбавляються премії в повному обсязі або частково виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом командира військової частини на підставі поданих за командою в кінці кожного місяця клопотань (рішень) безпосередніх командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього. Забороняється позбавляти премії військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

21.6. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами (у тому числі до тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)). Особам офіцерського складу, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

Виплата премії не припиняється в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХХІ цієї Інструкції) та звільнення від виконання службових обов'язків через хворобу, стажування, у відрядження.

21.7. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

{Абзац третій пункту 21.7 розділу XXI виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1051 від 04.10.2016}

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам).

XXII. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

22.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за рішенням командира військової частини може надаватися в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із законодавством України на день звернення.

Розмір матеріальної допомоги визначається комісією на підставі інформації, наданої фінансовим відділенням (службою) військової частини про затверджений фонд грошового забезпечення та можливість чи неможливість проведення виплати. Склад комісії затверджується наказом командира військової частини.

22.2. Матеріальна допомога надається на підставі рапорту у кожному конкретному випадку.

Рішення комісії оформляється протоколом, який затверджується командиром військової частини, і разом з рапортами військовослужбовців, наявними підтверджувальними документами, передається до фінансового органу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

22.3. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

22.4. Випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, і військовослужбовцям строкової військової служби в році присвоєння першого офіцерського звання, звання прапорщика (мічмана) матеріальна допомога надається у військових частинах, до яких вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

22.5. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

22.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

22.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

22.8. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, то в грошовому атестаті робиться запис «Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ____ рік не виплачувалася».

22.9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується на підставі наказу командира військової частини сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.

22.10. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

22.11. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

XXIII. Допомога для оздоровлення

23.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

23.2. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини, а командирові (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

23.3. Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадами, на які призначені.

23.4. Розмір допомоги для оздоровлення визначається, виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно із законодавством України на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Під час виплати допомоги для оздоровлення військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога для оздоровлення, уключаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

23.5. Випускникам військових навчальних закладів Національної гвардії України, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань та які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі і бажають отримати допомогу для оздоровлення безпосередньо після закінчення навчального закладу, розмір допомоги визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, передбаченого за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливих завдань та премії.

23.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у наказі командира частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до військової частини за новим місцем служби.

23.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

У такому самому порядку здійснюється виплата допомоги військовослужбовцям, які прибули до Національної гвардії України після відрядження до державних органів, установ та організацій або прикомандирування до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі.

23.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.

23.9. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

23.10. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення (якщо допомога для оздоровлення не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) може виплачується сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі наказу командира військової частини.

23.11. Допомога для оздоровлення, яка надана військовослужбовцю в поточному році, у разі його звільнення з військової служби не утримується.

{Розділ ХХІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

XXIV. Надбавка у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

24.1. Надбавка у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі - надбавка), виплачується військовослужбовцям, які займають посади у військових частинах та які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються військовослужбовці, які за своїми функціональними обов’язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.

24.2. Надбавка виплачується в розмірах, установлених Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414, залежно від ступеня секретності інформації.

Ця надбавка виплачується військовослужбовцю на підставі наказу командира військової частини про надання допуску до роботи, яка передбачає доступ до державної таємниці, у якому зазначається її розмір, а командирові (начальнику) на підставі наказу вищого командира (начальника).

24.3. Проекти наказів про надання доступу до роботи, яка передбачає допуск до державної таємниці, готуються підрозділами режиму і захисту інформації військової частини.

24.4. Військовослужбовцям, звільненим з посад у зв’язку з призначенням на іншу посаду в цій самій військовій частині, виплата надбавки за посадою, з якої його звільнено, проводиться до дня, з якого він став до виконання обов’язків за новою посадою. У зв’язку з призначенням на посаду в інші військові частини Національної гвардії України надбавка за посадою, з якої його звільнено, виплачується по день скасування доступу до державної таємниці включно, але не пізніше ніж до дня виключення зі списків особового складу.

24.5. Військовослужбовцям надбавка виплачується від посадових окладів за основними посадами.

24.6. Надбавка виплачується військовими частинами щомісяця, одночасно з виплатою грошового забезпечення за місцем служби військовослужбовців або військовими частинами, у яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні.

24.7. Виплата надбавки зберігається в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні та додаткові відпустки із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування та у відрядження, які пов’язані з виконанням службових обов’язків за посадою, за умови збереження в них доступу до державної таємниці.

Виплата надбавки зберігається також на період перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних командирів (начальників) за умови надання доступу цим військовослужбовцям до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв відповідно до функціональних обов’язків, визначених на період перебування в розпорядженні посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

24.8. Виплата надбавки військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

24.9. Військовослужбовцям, які перебувають у відрядженні, яке триває більше одного місяця і не пов’язане з виконанням секретних робіт та використанням секретної інформації, надбавка не виплачується.

XXV. Одноразова допомога на початкове обзаведення

25.1. Військовослужбовцям, які прослужили не менше шести місяців на строковій військовій службі і прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, після вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова допомога на початкове обзаведення в таких розмірах:

з якими укладено контракт до трьох років включно, - посадовий оклад і оклад за військовим званням;

з якими укладено контракт понад три роки, - два посадові оклади та два оклади за військовим званням.

25.2. Одноразова допомога на початкове обзаведення не виплачується військовослужбовцям, які зазначені в пункті 25.1 цього розділу, у разі продовження військової служби за контрактом, а також тим, які були прийняті із запасу на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

У разі звільнення військовослужбовців, визначених у пункті 25.1 цього розділу, з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за службовою невідповідністю або через систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем або у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, одноразова допомога на початкове обзаведення підлягає стягненню з них у сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

25.3. Одноразова допомога на початкове обзаведення нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на допомогу, та окладу за військовим званням. При цьому посадові оклади беруться до розрахунку без підвищень, передбачених законодавством України.

Право на отримання одноразової допомоги на початкове обзаведення настає з дня видання наказу командира військової частини про вступ до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений військовослужбовець.

Одноразова допомога на початкове обзаведення виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини.

XXVI. Винагорода за тривалість безперервної військової служби

26.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, одноразово залежно від тривалості безперервної календарної військової служби виплачується винагорода за тривалість безперервної військової служби в таких розмірах:

Строк безперервної календарної військової служби

Розмір винагороди (посадовий оклад і оклад за військовим званням)

15 років

1,0

20 років

1,5

25 років

2,0

30 років

2,5

35 років і кожні наступні п'ять років

3,0

Винагорода виплачується за місцем штатної служби за наказом командира військової частини, а командирам військових частин - за наказами вищих командирів (начальників) за підпорядкованістю.

У наказі на підставі особової справи військовослужбовця визначаються строк його безперервної календарної військової служби та розмір винагороди.

26.2. До строку безперервної календарної служби військовослужбовців для виплати цієї винагороди зараховуються в календарному порядку періоди безперервної служби, визначені в пункті 7.2 розділу VII цієї Інструкції.

26.3. Строк безперервної календарної військової служби для виплати військовослужбовцям винагороди обчислюється з урахуванням пункту 7.3 розділу VII цієї Інструкції.

26.4. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати винагороди обчислюється кадровими (стройовими) підрозділами військових частин на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують військову службу.

26.5. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена винагорода.

26.6. Для підтвердження законності виплати до відомостей нарахування винагороди додається витяг з наказу про виплату винагороди.

26.7. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням. При цьому посадові оклади беруться до розрахунку без урахування підвищень.

Під час виплати винагороди військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені з посад, до розрахунку беруться посадові оклади за останніми штатними посадами (з урахуванням зміни норм грошового забезпечення), що вони займали.

Військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у відпустці (у тому числі для догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством), на лікуванні, у відрядженні (у тому числі за кордоном), а також тим, які перебувають за кордоном у складі національних контингентів і національного персоналу, винагорода виплачується після повернення до військової частини, виходячи з розмірів окладів за військовими званнями та посадових окладів за останньою штатною посадою, виходячи з норм грошового забезпечення, які діяли на день виникнення права на винагороду.

26.8. Право на отримання винагороди за тривалу безперервну військову службу настає з дня досягнення військовослужбовцем установленого пунктом 26.1 цього розділу строку безперервної календарної військової служби.

XXVII. Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів

27.1. Військовослужбовцям, які входять до складу груп ліквідації загрози вибуху і допущені в установленому порядку до виконання робіт з розмінування та безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі - піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру, інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Національної гвардії України після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів, вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою (далі - вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів (далі - винагорода) в таких розмірах:

Характер робіт

Види боєприпасів

Розмір винагороди (у відсотках) від мінімального посадового окладу командира взводу

1

2

3

Розшук і знешкодження вибухових предметів на місці

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї)

3

Гранати, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

5

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг

10

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг

15

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше

20

Розшук, підіймання, розмінування вибухових предметів, транспортування і знешкодження нерозряднених вибухових предметів

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї)

5

Гранати, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

10

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг

20

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг

30

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше

40

27.2. Усі виявлені вибухові предмети за ступенем небезпеки поділяються на дві категорії:

до першої категорії належать вибухові предмети, які не можуть самовільно спрацювати і допускають можливість транспортування відповідно до правил перевезення боєприпасів;

до другої категорії належать вибухові предмети, які унеможливлюють транспортування, чуттєві до механічних дій, мають елементи невідомої конструкції або не мають маркування.

Ступінь небезпеки вибухових предметів визначає керівник групи ліквідації загрози вибуху, який приймає рішення про спосіб їх знешкодження (знищення).

27.3. Винагорода виплачується за кожне знешкодження боєприпасів кожному військовослужбовцю групи ліквідації загрози вибуху.

Розмір винагороди визначається шляхом множення мінімального посадового окладу командира взводу на відсоток винагороди, передбачений у пункті 27.1 цього розділу, за відповідні піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (далі - акт виконання робіт з очищення) в одному населеному пункті.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення в межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди військовослужбовцям групи ліквідації загрози вибуху визначається за актом про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, у якому зазначено вибуховий предмет, що передбачає більший розмір винагороди.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди військовослужбовців групи ліквідації загрози вибуху визначається окремо за кожним з актів про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, зазначеному в абзаці другому (з урахуванням абзацу третього) цього підпункту.

Розмір винагороди військовослужбовцю групи ліквідації загрози вибуху за один день виконання піротехнічних робіт не повинен перевищувати 40 відсотків мінімального посадового окладу командира взводу.

27.4. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи) за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць у межах кошторисних призначень військової частини.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми надбавки виплачуються при вибутті.

Підставою для видання наказу є:

рішення командувача Національної гвардії України про проведення робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення боєприпасів, які непридатні до подальшого використання;

наказ командира (начальника) військової частини (установи) про організацію та виконання робіт з очищення території від вибухових предметів, в якому поіменно визначені військовослужбовці в складі групи ліквідації загрози вибуху;

акт про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

XXVIII. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

28.1 Командир (начальник) військової частини у зв'язку зі службовою необхідністю може наказом покласти на військовослужбовця тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

1) вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

2) не вакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає, від виконання службових обов'язків (тимчасове виконання обов'язків).

28.2. Особам офіцерського складу (крім зазначених у пунктi 28.3 цього розділу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядком наказом командира (начальника) до тимчасового виконання вакантної посади строком до шести місяців, до тимчасового виконання обов'язків за не вакантною посадою строком до чотирьох місяців або тимчасового виконання обов'язків за не вакантною посадою, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у тій самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, розміри яких обчислюються з цих посадових окладів.

28.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких наказом командира військової частини покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за основними посадами.

28.4. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.

28.5. Особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами науково-педагогічного (педагогічного) складу, виплачуються посадові оклади з урахуванням стажу їх педагогічної роботи.

28.6. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у щорічних основних та додаткових відпустках із збереженням грошового забезпечення, відрядженні, на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування, виплачуються посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення за основними посадами.

28.7. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими посадовими окладами, які вони тимчасово виконували, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

28.8. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного командира (начальника), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними або не вакантними посадами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

28.9. У разі безперервного тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за невакантною посадою понад чотири місяці, а за вакантною посадою - понад шість місяців виплата грошового забезпечення за тимчасово виконуваною посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

28.10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно займає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з військової частини або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків;

військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за не вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання цими військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються, на загальних підставах;

у разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлено оклад у розмірі від мінімуму до максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом командира (начальника) структурного підрозділу залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою;

особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу на цих посадах, але не нижче розмірів посадових окладів, установлених для них за займаною штатною посадою;

{Абзац п’ятий пункту 28.10 розділу XXVIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1051 від 04.10.2016}

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади виплачуються за посадами, що тимчасово виконуються, у розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

28.11. Військовослужбовцям, крім зазначених у пункті 28.8 цього розділу, допущеним до тимчасового виконання посад в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

28.12. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

XXIX. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення у зв'язку з переходом військової частини на новий штат

29.1. У разі переходу військової частини на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом командира військової частини до виконання обов'язків за посадами за новим штатом, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня отримання цим органом нового штату.

Якщо найменування посад не змінилися, але змінились посадові оклади за ними, то встановлені нові посадові оклади виплачуються з дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання цією військовою частиною нового штату.

29.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці для лікування через хворобу), у відрядженні чи на навчанні, - із збереженням посад за місцем служби - до того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, виплачуються посадові оклади за основними посадами, які вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці для лікування через хворобу, строків, передбачених розділом XXXI.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії) за цей період виплачуються за основними посадами, які вони займали раніше.

29.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами, і які після того, як приступили до їх виконання, вибули в щорічну основну відпустку, на лікування, у відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за цими посадами.

29.4. Військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня одержання цією військовою частиною нового штату.

29.5. Викладений у пунктах 29.1-29.4 цього розділу порядок виплати посадових окладів застосовується також у разі внесення змін до штату.

XXX. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за період перебування їх у розпорядженні

30.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим від посад, які вони займають (у тому числі у зв'язку з переходом військової частини на новий штат, частковою зміною штату), із дня, наступного за днем звільнення від займаних посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за штатною посадою на день звільнення з посади (скорочення).

Грошове забезпечення в цьому випадку обчислюється, виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород). При цьому військовослужбовцям, визначеним пунктом 18.1 розділу XVIII, посадові оклади виплачуються без урахування підвищення.

Після закінчення двох місяців безперервного перебування військовослужбовців у розпорядженні грошове забезпечення за останньою основною посадою, яку вони обіймали до зарахування в розпорядження, виплачується тільки за рішенням командувача Національної гвардії України.

Клопотання про продовження строків виплати грошового забезпечення подаються за підпорядкованістю командирами військових частин, у розпорядженні яких вони перебувають.

Після закінчення перших двох місяців (та в разі неприйняття відповідних рішень щодо продовження виплати грошового забезпечення) військовослужбовцям виплачуються тільки оклади за військовими званнями.

Військовослужбовцям, які відсторонені від посад та у зв'язку з цим зараховані в розпорядження відповідного командира (начальника), грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному пунктом 32.2 розділу XXXII.

30.2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він обіймає, уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та командувача Національної гвардії України.

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначена, то вона встановлюється командиром (начальником) військової частини, але не більше 10 днів. Строк здавання справ і складання обов'язків за посадою новопризначеній посадовій особі обчислюється з дня прибуття її до військової частини.

До цих строків не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Днем звільнення з посади військовослужбовців розформованих військових частин уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування військової частини, визначеного наказом командувача Національної гвардії України.

30.3. Днем зарахування в розпорядження військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади, докторантури чи ад'юнктури військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, уважається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - день, що настає за днем видання наказу командувача Національної гвардії України про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - день, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, докторантури чи ад'юнктури.

30.4. У разі відрахування військовослужбовців з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур днем зарахування їх у розпорядження вважається день, що настає за днем видання наказу про відрахування.

30.5. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення в передбачені пунктом 30.1 цього розділу строки перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховуються час їх перебування на лікуванні, в основній або додатковій відпустці.

30.6. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення, право на одержання якого вони втратили у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

1) призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до того дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення за основними посадами, які раніше ними займались. Це грошове забезпечення виплачується після вступу військовослужбовців на посади;

2) на час лікування (тимчасової непрацездатності) військовослужбовця;

3) слухачам та курсантам, зарахованим до військових навчальних закладів на стаціонарне навчання або очну докторантуру чи ад'юнктуру, - з дня направлення на навчання;

4) особам, які вибули в щорічну основну та додаткову відпустки, у відпустку для лікування за висновками військово-лікарської комісії, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі командира (начальника) військової частини, до дня закінчення відпустки включно.

30.7. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад у зв'язку з позбавленням сержантських чи старшинських військових звань або за недисциплінованість, з дня звільнення й до призначення на посади чи звільнення з військової служби виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад, які вони обіймали, оклади за останніми основними посадами виплачуються до призначення на інші посади, направлення на навчання до військових навчальних закладів або звільнення з військової служби, але не більше ніж за поточний місяць. Після цього виплачуються оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

30.8. Військовослужбовцям, які були відряджені до державних органів, у тому числі в довготермінові закордонні відрядження, з дня їх зарахування в розпорядження, але не раніше того дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення або заробітну плату, і до того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, з дня зарахування на навчання до військових навчальних закладів чи звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за останньою штатною військовою посадою, яку вони обіймали до відрядження.

XXXI. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

31.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли чинним законодавством України передбачено триваліші строки перебування на лікуванні), виплачується грошове забезпечення за останніми основними посадами, які вони обіймали.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня вступу до виконання обов'язків за посадою або звільнення з військової служби.

31.2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у пункті 31.1 цього розділу, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування виплачується, якщо перебування на лікуванні та у відпустці продовжено за висновком військово-лікарської комісії чи рішенням командувача Національної гвардії України.

31.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування, посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення виплачуються за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування.

31.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 36.2 розділу XXXVI.

31.5. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у військовослужбовця змінено оклад за займаною посадою, з'явилось право на збільшення надбавки за вислугу років або йому присвоєно чергове військове звання, то виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах провадиться з дня виникнення цього права.

31.6. Військовослужбовцям, у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною з дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням пункту 31.5 цього розділу.

XXXII. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад (виконання службових повноважень), а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

32.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунуті від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків.

32.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

Військовослужбовцям, відстороненим від виконання службових повноважень у зв'язку зі складенням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження в справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення суми грошового забезпечення, які не були виплачені військовослужбовцю внаслідок відсторонення від виконання службових обов'язків, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

32.3. Військовослужбовцям, стосовно яких застосовано запобіжні заходи в кримінальному провадженні у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, які утримувались під вартою чи перебували під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до військової частини (установи, організації) і до дня отримання військовою частиною копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 32.2 цього розділу.

32.4. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою.

При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

32.5. У разі винесення обвинувального вироку суду про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, із того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад.

32.6. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

Військовослужбовцям строкової військової служби, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту грошове забезпечення не виплачується.

XXXIII. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) військовослужбовців, якщо вони визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими

33.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув).

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі відсутності таких осіб належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до законодавства України.

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців виплачується з урахуванням такої індексації.

33.2. Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується особам, зазначеним у пункті 33.1 цього розділу, після надходження до військової частини відповідного рішення суду, у якому буде встановлено день, коли військовослужбовець визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, - до цього дня включно.

33.3. Особам, зазначеним у пункті 33.1 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовця до дня його смерті (загибелі), або до дня визнання його судом безвісно відсутнім, або оголошення померлим.

33.4. Грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 33.1 цього розділу, виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі), або з того дня, з якого його визнано безвісно відсутнім, або оголошено померлим.

XXXІV. Особливості нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-жінкам

34.1. Жінкам, яких прийнято на військову службу за контрактом на посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями-жінками, виплачуються оклади за військовими званнями, посадові оклади, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення на загальних підставах.

34.2. Військовослужбовцям-жінкам на період відпустки, наданої у зв'язку з вагітністю та пологами, зберігається грошове забезпечення за останньою основною займаною посадою, яку вони займали до надання цієї відпустки.

34.3. За час перебування військовослужбовців-жінок у відпустці для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується.

34.4. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або тієї, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, командир військової частини зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Виконання обов’язків за посадою на умовах неповного службового часу встановлюється на підставі рапорту військовослужбовця-жінки.

У разі необхідності внесення змін до тривалості службового часу військовослужбовця-жінки рішення про такі зміни оформляється наказом. У наказі командира військової частини для військовослужбовця-жінки встановлюється тривалість службового часу в годинах на день без урахування часу обідньої перерви. Також зазначається початок службового часу та його закінчення.

Контроль за фактично відпрацьованим службовим часом військовослужбовцем-жінкою покладається на її безпосереднього начальника.

34.5. За період виконання військовослужбовцем-жінкою обов’язків за посадою на умовах неповного службового часу їй виплачується грошове забезпечення за нормами, визначеними законодавством, пропорційно відпрацьованому службовому часу.

34.6. Військовослужбовцям-жінкам після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, допомога для оздоровлення надається тільки у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку.

Військовослужбовцям-жінкам матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається у році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадою після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

34.7. Розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення військовослужбовцям-жінкам визначається відповідно до пункту 22.1 розділу ХХІІ та пункту 23.4 розділу ХХІІІ цієї Інструкції.

34.8. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям-жінкам, які виконують обов’язки за посадою на умовах неповного службового часу, виплачується відповідно до розділу XXVІ цієї Інструкції.

34.9. Вагітним військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

{Розділ XXXІV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

XXXV. Особливі умови виплати грошового забезпечення

{Назва розділу XXXV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

35.1. Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військової частини із збереженням посад за місцем служби, виплата додаткових видів грошового забезпечення не припиняється:

1) у разі вибуття у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

2) у разі вибуття на лікування - за час перебування на лікуванні в строки, визначені законодавством;

3) у разі вибуття у відрядження в одиночному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні;

4) в інших випадках тимчасової відсутності військовослужбовця, передбачених законодавством України.

35.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, позбавленим військового звання в дисциплінарному порядку, із дня підписання наказу про позбавлення військового звання грошове забезпечення не виплачується (з урахуванням пункту 1.6 розділу I цієї Інструкції).

35.3. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

{Розділ XXXV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

XXXVI. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення в разі звільнення з військової служби або переміщення

36.1. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби грошове забезпечення виплачується:

1) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади до дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби, слухачам, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пунктів 36.2-36.4 цього розділу);

2) військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів, крім курсантів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, - за весь місяць, в якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка - не більше, ніж до дня виключення зі списків особового складу включно;

3) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають у розпорядженні до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за п'ять днів з дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пунктів 36.2-36.4 цього розділу). При цьому військовослужбовцям, які тимчасово виконують перед звільненням обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою в межах установлених строків.

36.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають до дня одержання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні, у відпустці для лікування чи в щорічній основній відпустці, грошове забезпечення виплачується до дня повернення їх до місця служби включно. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язки за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається в разі звільнення, у порядку, передбаченому пунктами 36.3 і 36.4 цього розділу.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували в щорічній основній відпустці й у цей період захворіли, у разі продовження відпустки на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких до військової частини надійшов наказ або повідомлення про звільнення з військової служби та які в період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків захворіли, у разі продовження встановлених строків здавання справ і обов'язків за посадою на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовжених строків.

36.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпусток, на які вони мають право в році звільнення.

При цьому тривалість щорічної додаткової відпустки, що підлягає оплаті, не може перевищувати 15 календарних днів.

36.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення.

36.5. У рік звільнення військовослужбовців зі служби, зазначених у пунктах 36.3 і 36.4 цього розділу, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки грошова допомога на оздоровлення не виплачується і до розрахунку цієї грошової компенсації не включається.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється на підставі наказу.

Цим військовослужбовцям, які не здали справи і не склали обов'язки за посадою до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, грошове забезпечення виплачується також і за період здавання справ і обов'язків за посадою у межах установлених строків.

36.6. У разі звільнення військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військовою частиною провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

36.7. У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби в такому разі є останній день відпустки. Грошове забезпечення за період цієї відпустки їм виплачується до дня звільнення зі служби включно.

36.8. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військовою частиною, відпустки за період служби в поточному році не надаються. Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня звільнення зі служби включно.

36.9. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

36.10. Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, провадиться, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на 30 календарних днів.

36.11. Відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані за рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, провадиться виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

36.12. За час перебування військовослужбовців у відпустці за сімейними обставинами грошове забезпечення не виплачується, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України.

{Пункт 36.12 розділу XXXVI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

36.13. Військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв'язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим військовослужбовцям грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, - заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні із військової служби.

Про виплати, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, видається наказ командира військової частини. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

36.14. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перебувають на посадах у разі їх переміщення (призначення на посади) в інші військові частини, грошове забезпечення виплачується до дня виключення зі списків особового складу військової частини.

XXXVIІ. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

37.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

{Пункт 37.1 розділу XXXVII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

37.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при звільненні зі служби за власним бажанням, у зв'язку із сімейними обставинами або з інших поважних причин, визначених Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

37.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при звільненні зі служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога, передбачена пунктами 37.1 і 37.2 цього розділу, не виплачується.

{Пункт 37.3 розділу XXXVII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

37.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена пунктами 37.1 і 37.2 цього розділу, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

37.5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей».

У разі першого звільнення цих осіб з військової служби до вислуги років для виплати їм одноразової грошової допомоги зараховується також період строкової військової служби.

37.6. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які в разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:

для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія);

для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, надбавка за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до чинного законодавства.

Військовослужбовцям льотно-підйомного складу, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та які у зв'язку з цим звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включається надбавка за особливі умови служби.

37.7. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів з числа цивільної молоді, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі восьми посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - у розмірі 12 посадових окладів.

37.8. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів.

37.9. Грошова допомога не виплачується:

військовослужбовцям строкової служби, звільненим з військової служби у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, що набрав законної сили, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом безпосередньо зі строкової військової служби;

курсантам військових навчальних закладів, відрахованим із цих закладів до досягнення призовного віку;

курсантам, які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

вихованцям військових оркестрів, у тому числі тим, які займають перед звільненням посади музикантів.

37.10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460.

{Розділ XXXVII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 14 від 13.01.2015}

XXXVIІI. Грошові атестати

38.1. Зарахування на грошове забезпечення осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, проводиться на основі грошового атестата (додаток 1) та наказу командира військової частини (начальника установи).

38.2. Грошовий атестат видається в усіх випадках переміщення по службі з однієї військової частини до іншої, у тому числі при направленні до навчальних закладів на навчання, направлення для подальшого проходження служби до інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а також у разі відрядження до державних органів із залишенням на військовій службі, при звільненні в запас або відставку з призначенням пенсії.

Грошовий атестат виписується та видається фінансовим органом військової частини.

38.3. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби з правом на пенсію, грошовий атестат після оформлення надсилається разом з іншими документами до відповідних пенсійних органів для призначення пенсії.

38.4. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби без права на пенсію, грошовий атестат не видається.

38.5. Грошовий атестат видається під підпис в особовій картці про грошове забезпечення, і про його видачу робиться запис у журналі реєстрації, в якому вказуються:

порядковий номер;

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я, по батькові, займана посада та військове звання;

куди вибув військовослужбовець;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті повинен бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність записів щодо здійснених з ним розрахунків.

Види грошового забезпечення вказуються в національній валюті України - гривні.

38.6. Грошові атестати заповнюються розбірливим почерком або за допомогою засобів друкування, підписуються командиром (начальником) військової частини та начальником фінансового органу (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою. Не допускається заповнення грошових атестатів олівцем. Виправлення, зроблені в грошовому атестаті, повинні бути завірені в установленому порядку.

Грошові атестати без підпису або печатки, з незавіреними виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймаються.

При заповненні в пункті 1 грошового атестата зазначаються:

найменування військової частини (установи), яка видала грошовий атестат, посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано атестат;

розмір фактично виплаченого грошового забезпечення військовослужбовцю за останній період служби (в межах місяця, за який провадиться виплата) з розбивкою за видами.

Поряд із сумою фактично виплачених додаткових видів грошового забезпечення вказуються у відсотках розміри надбавок та доплат, які були фактично встановлені особі відповідно до чинного законодавства (наказів командира військової частини).

У пункті 2 грошового атестата зазначається грошове забезпечення, яке виплачувалося особі за останньою штатною посадою за повний місяць служби. Указується вислуга років, яка була встановлена особі на день звільнення відповідно до наказу командира військової частини (установи) із зазначенням дати та номера наказу.

У пункті 3 грошового атестата вказуються одноразові грошові виплати особі, які були здійснені протягом поточного року, із зазначенням назви одноразової виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо) та фактичної суми виплати.

У разі якщо з особи провадиться стягнення аліментів відповідно до виконавчих листів (приписів), відповідні помітки робляться в пункті 4, також зазначаються відомості щодо сум непогашених стягнень за збитки, нанесені особою державі, юридичним або фізичним особам.

Перебування особи в розпорядженні відмічається в підпункті «в» пункту 4 грошового атестата із зазначенням номера та дати наказу відповідного командира (начальника), згідно з яким військовослужбовець був зарахований у розпорядження і з якого періоду.

У пункті 4 грошового атестата також вказуються інші відомості, які не передбачені пунктами 1-3.

Бланк грошового атестата друкується на одному аркуші з двох сторін.

38.7. Після зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення фінансовий орган повинен надіслати до військової частини, яка видала грошовий атестат, підтвердження (корінець) до грошового атестата, заповнене відповідно до основної частини, завірене підписами керівника установи і начальника фінансового органу та скріплене гербовою печаткою. Підтвердження надсилається в строк не більше одного місяця.

Начальник фінансового органу, який видав грошовий атестат, після отримання підтвердження (корінця) робить відмітку про його отримання в журналі реєстрації та в особовій картці на грошове забезпечення. Підтвердження до грошового атестата зберігається разом з особовою карткою на виплату грошового забезпечення військовослужбовця до проведення ревізії. Після проведення ревізії підтвердження до грошового атестата підшивається разом з листуванням з питань грошового забезпечення.

38.8. У разі якщо грошовий атестат з будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов'язаний у 10-денний строк надіслати цей атестат за новим місцем служби військовослужбовця, що вибув.

38.9. Військовослужбовцям, які прибули до нового місця служби і не надали грошового атестата (у зв'язку із втратою або з інших причин), виплачується грошове забезпечення, починаючи з першого числа наступного місяця на підставі рапорту, у якому вказуються: причина неподання грошового атестата, розмір грошового забезпечення за останнім місцем служби та дата отримання атестата.

Одночасно начальник фінансового органу запитує дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби цього військовослужбовця. У разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано. При втраті грошового атестата проводиться службове розслідування, за результатами якого приймається відповідне рішення.

38.10. Начальник фінансового органу ретельно перевіряє наданий військовослужбовцем грошовий атестат щодо законності проведених за місцем попередньої служби виплат грошового забезпечення, а також повноту і правильність проведених у ньому записів. Про виявлені порушення начальник фінансового органу повідомляє військову частину, яка видала грошовий атестат.

38.11. При службовому переміщенні військовослужбовців строкової військової служби фінансовим органом військової частини видається грошовий атестат військовослужбовця строкової військової служби згідно з додатком 2.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенантС.Т. Полторак
Додаток 1
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям
Національної гвардії України
та іншим особам
(пункт 38.1)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ


Додаток 2
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям
Національної гвардії України
та іншим особам
(пункт 38.11)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ
військовослужбовця строкової військової службивгору